Flemming Leer Jakobsen

Om mig

Jeg stiller op for at vi kan få en anden udvikling end det, som de borgerlige partier (inkl. socialdemokratiet) ønsker. Nemlig socialisme. Enhedslisten vil altid kæmpe for lighed, solidaritet, demokrati & ligeværd. Sundhed skal ikke være en tjenesteydelse, men et offentligt ejet tilbud under demokratisk kontrol. Nej til udlicitering. Stem på nr. 17 i 2017 for Enhedslisten i Syddanmark

Fakta

Uddannelse
Gymnasial uddannelse
Beskæftigelse
Udenfor arbejdsmarkedet
Alder
52 år

Mere information

flemmingleerjakobsen.dk
Instagram
Twitter

Sundhed til alle - afskaffelse af ulighed i sundhed

Udover den nuværende fokus på ulighed i sundhed, så skal der gives mulighed for at kontanthjælpsmodtagere & andre ramte af kontanthjælpsloftet har gratis transport til undersøgelser eller henvendelser til Psykiatriens akutmodtagelser. Alle praktiserende læger skal have en fast telefontid om morgenen. Den kontakt har en stor værdi & kan være med hurtigt at fjerne misforståelser.

Psykiatrien skal opprioriteres

Flere ressourcer til psykiatrien Mere fokus på rekruttering af læger. (Der mangler f.eks. 20 psykiatere idag i Psykiatrien i Region Syddanmark, august 2017). Men der er udfordring i fremtiden med læger. (Ligesom med de praktiserende læger) Afskaf brug af bælter - Island afskaffede det i 1932. Kun en type psykofarmaka som er den officielle retningslinje. Mere terapi, hvor det giver mening.

Regional medindflydelse

Det regionale demokrati er også vigtigt i styringen af sundhedsvæsenet. Derfor ønsker Enhedslisten at bevare regionerne. De ansatte har deres grundlovssikrede ret til ytringsfrihed. Deres erfaringer er vigtigt at få frem i indretningen af sundhedsvæsenet. Frivillige skal ikke overtage eller erstatte faguddannedes arbejde i Region Syddanmark. Der skal indføres sociale klausuler om kædeansvar.

1

BRUGERBETALING

Der skal være mere brugerbetaling på sundhedsområdet

Information om spørgsmålet

Der er allerede brugerbetaling på en række ydelser i det offentlige sundhedsvæsen. Der er hel eller delvis brugerbetaling på alt fra tandlægebesøg og fysioterapi til gebyrer for scanningsbilleder til gravide og pårørendes hotelovernatninger.


For

Øget brugerbetaling kan give sygehusene mulighed for at fokusere udgifterne på deres kerneopgaver og kan reducere de offentlige udgifter til sundhedssektoren.

Imod

Øget brugerbetaling skaber mere ulige adgang til sundhedsydelser og gør sundhed til et spørgsmål om den enkeltes betalingsevne frem for behov. Det vil gå ud over de svageste borgere.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Flemming mener:

Brugerbetaling vil skabe mere ulighed i sundhed. Idag er nogle desværre nødt til at undlade at købe receptpligtig medicin på grund af kontanthjælpsloftet. Det skal ændres, for det kan vi i 2017 ikke være bekendt.

2

PRIVATISERING

Hele afdelinger på hospitaler skal kunne drives af private virksomheder

Information om spørgsmålet

Det er almindeligt, at regioner udbyder dele af sygehusenes drift til private virksomheder. Det gælder eksempelvis vask, ambulancekørsel og mad. Private virksomheder løser meget få opgaver inden for den medicinske behandling på de offentlige sygehuse.


For

Privatisering af hele afdelinger kan øge serviceniveauet, fordi private virksomheder er billigere og mere effektive.

Imod

Privatisering af hele afdelinger vil lede til ringere serviceniveau for patienterne, fordi private virksomheder har større fokus på profit.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Flemming mener:

Nej, ingen udliciteringer af sundhedsvæsenet.

3

PRIVATISERING

Privathospitaler skal have mulighed for at udføre flere behandlinger for det offentlige sundhedsvæsen

Information om spørgsmålet

Det offentlige betaler for udredning eller behandling på et privat sygehus eller klinik, hvis ventetiden for en patient overstiger 30 dage. Der findes visse undtagelser, for eksempel i tilfælde af akutte og højt specialiserede behandlinger.


For

Inddragelse af private hospitaler i flere behandlinger vil kunne øge serviceniveauet, da private virksomheder er billigere og mere effektive.

Imod

Inddragelse af privathospitaler vil lede til ringere serviceniveau for patienterne, da private virksomheder har større fokus på profit end patientens behov.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Flemming mener:

Nej, det er en offentlig opgave.

4

UDEBLIVELSE

Det skal koste penge at udeblive fra planlagte behandlinger på hospitalet

Information om spørgsmålet

Mange tusinde danskere udebliver hvert år fra behandlinger. For eksempel udeblev patienter i Syddanmark fra mere end 120.000 behandlinger i 2016. En udeblivelse betyder ekstra udgifter på grund af spildtid for personalet. I en forsøgsordning i Midtjylland koster en udeblivelse 250 kr.


For

Det vil øge patienternes ansvarsfølelse og mindske antallet af udeblivelser, hvis de skal betale for ikke at møde op til planlagte behandlinger.

Imod

Udeblivelser kan have mange forskellige årsager. Et gebyr for udeblivelser vil særligt kunne ramme de svageste.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Flemming mener:

Nej, der kan være mange årsager til udeblivelser. F.eks. kontanthjælpsloftet, der forarmer en hel gruppe af mennesker. Men også manglende adgang til Eboks eller ingen mobiltelefon kan især for psykisk syge være årsagen til udeblivelser. Men folk skal selvfølgelig huske at melde afbud, så andre kan komme til.

5

STRUKTUR

Regionerne skal nedlægges

Information om spørgsmålet

Det er en politisk diskussion, om regionerne skal nedlægges og i stedet sammenlægges med stat og kommuner. Regionerne har i dag ansvaret for sundhedsvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien og sygesikringen, samt mindre områder som regional udvikling og trafik.


For

Regionerne er et fordyrende og overflødigt mellemled. Det er tilstrækkeligt med to politiske niveauer i Danmark fordelt på kommuner og stat.

Imod

Regionerne fungerer godt og styrker demokratiet. Der er risiko for, at beslutningerne om sundhedsvæsenet kommer for langt væk fra borgerne, hvis regionerne nedlægges.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Flemming mener:

Overhovedet ikke. Enhedslisten var imod nedlæggelsen af amterne. Idag kan alle se hvorfor. Det har skabt større afstand mellem borgerne & sundhedsvæsenet.

6

STRUKTUR

Regionerne skal kunne opkræve skat

Information om spørgsmålet

Som reglerne er i dag, er det kun landets kommuner og staten, der kan opkræve skat. Regionerne finansieres først og fremmest af et statsligt tilskud samt af bidrag fra kommunerne.


For

Ansvar for udgifter og indtægter bør følges ad. Derfor bør regionerne selv kunne bestemme skattegrundlaget for for eksempel sygehusdriften.

Imod

Der er ikke brug for flere niveauer til at opkræve skat. Det vil betyde unødvendig ekstra administration og vil kunne føre til højere skatter.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Flemming mener:

Ja, & budgetlofterne der lægger loft over regionernes udgifter skal afskaffes. Det er iøvrigt en følge af EUs finanspagt.

7

CENTRALISERING

Det er positivt, at der i dag er færre men større sygehuse

Information om spørgsmålet

Siden oprettelsen af regionerne i 2007 er der blevet nedlagt en række sygehuse. Samtidig har man samlet de mest komplicerede behandlinger i større afdelinger på færre sygehuse.


For

De større sygehuse giver mere specialiserede enheder, som kan levere en bedre service og højere kvalitet.

Imod

Færre sygehuse betyder, at borgerne nogle steder i landet har fået for langt til det nærmeste sygehus. Syge borgere risikerer at skulle rejse længere, også når der er akut behov for hjælp.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Flemming mener:

Der er blevet længere til de forskellige offentlige sygehuse. Det kan være med til at forhindre dem uden bil i at møde frem. Kombineret med dårligere offentlig transport er det sværere at nå frem & tilbage.

8

PATIENTRETTIGHEDER

Ventetiderne er for lange

Information om spørgsmålet

I 2009 var den gennemsnitlige ventetid på planlagte operationer 67 dage. I 2015 var den tilsvarende ventetid faldet til 48 dage. Ved over 30 dages ventetid kan patienter vælge behandling eller udredning på private sygehuse eller klinikker på det offentliges regning.


For

Der bør slet ikke være ventetider for patienter, der skal behandles eller undersøges.

Imod

Sygehusenes kapacitet er begrænset. Hvis de skal prioritere kortere ventetider, kan det gå ud over behandlingen af særligt alvorligt syge, som kræver akut behandling.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Flemming mener:

Ventetiderne er rimelige til de fleste dele på sygehuse. Dog ikke på området for høreapperater, hvor der er 2 års ventetid trods en bevilling på kr. 10 Mio. Det er ikke iorden. Det samme gælder til øjenlæger & det er forkert, at der ikke længere uddannes læger med speciale i allergi.

9

TRANSPORT

Regionen skal prioritere flere ressourcer til kollektiv trafik

Information om spørgsmålet

Regionerne har ansvar for de regionale busser og de 13 lokalbaner i Danmark. Regional trafik fylder i dag mindre end 2 procent i regionernes samlede budget.


For

Gode regionale transportmuligheder kan sikre vækst og arbejdskraft, da det understøtter pendling til arbejde og uddannelse. En effektiv infrastruktur er et vilkår for regionalt at kunne fastholde og tiltrække virksomheder og investeringer.

Imod

De regionale offentlige transportmuligheder er fine, som de er. Pengene kan anvendes bedre et andet sted.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Flemming mener:

Ja, der skal være mere offentlig kollektiv transport. & det skal ikke kun være de større byer, der er dækket ind. Det offentlige skal styre & drive det.

10

ALTERNATIV BEHANDLING

Sygehuse skal være mere åbne for alternativ behandling

Information om spørgsmålet

Alternativ behandling er behandlingsformer, hvis virkning endnu ikke er videnskabeligt bevist, eller som er bevist uden virkning. Eksempler kan være zoneterapi og akupunktur. Flere sygehuse anvender alternative behandlingsformer som eksempelvis akupunktur.


For

Mange patienter bruger alternativ behandling som supplement til behandling. Sundhedsvæsenet bør derfor møde borgerne der, hvor de er.

Imod

Der er er ikke videnskabelig dokumenteret effekt af alternativ behandling. Derfor bør det offentlige ikke bruge penge på det. Alternativ behandling kan samtidig påvirke eller direkte modvirke den lægeordinerede behandling.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Flemming mener:

Ja, kig mod Tyskland hvor naturmedicin endda kan fås på recept. Brug medicinsk cannabis mere end det som Region Syddanmark lægger op til. Enhedslisten går ind for at lovliggøre medicinsk cannabis.

11

PATIENTDATA

Offentlige myndigheder skal lettere kunne ​​udveksle personlige sundhedsoplysninger om patienterne

Information om spørgsmålet

Myndigheder og eksperter peger på, at patienterne kan få en bedre og mere sammenhængende behandling, hvis en række sundhedsoplysninger lettere kan blive delt mellem praktiserende læger, kommuner og sygehuse.


For

Administration og dermed også behandling vil kunne ske hurtigere og mere smidigt, hvis der let kan udveksles oplysninger mellem læger, forskning og myndighederne. Det øger behandlingskvaliteten og bidrager til at udvikle nye behandlinger.

Imod

Mine sundhedsoplysninger er private og følsomme. Det er vigtigere med et højt niveau af sikkerhed på den type data. Systemerne er allerede for usikre, som de er nu.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Flemming mener:

Nej, vi skal værne om retten til privatliv. Skandalen om DAMD databasen er uhørt. Her blev der ulovligt indsamlet alle patienters oplysninger inkl. email adresse. Det blev heldigvis stoppet efter, at læger råbte op.

12

INDKØB

Regionen skal altid købe den bedste sygehusmedicin uanset prisen

Information om spørgsmålet

Medicin­udgifterne udgør cirka 12-14 procent af de samlede udgifter i sundhedsvæsenet. Udgifterne til medicin stiger, i takt med at der udvikles nye lægemidler


For

De nyeste lægemidler skal altid tilbydes patienterne uanset prisen, så længe de er bedre eller giver færre bivirkninger end den medicin, der allerede er tilgængelig.

Imod

Regionerne skal prioritere deres medicinindkøb. Så hvis en ny medicin ikke er afgørende bedre, men meget dyrere end den eksisterende, vil pengene gøre meget mere gavn andre steder.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Flemming mener:

Vi kan ikke sætte en pris på et menneskes liv. Heller ikke om det er for dyr medicin. Der skal gennemtvinges lavere medicinpriser.

13

RESSOURCER

Det er muligt at spare penge i sundhedsvæsnet uden at det går ud over kvaliteten

Information om spørgsmålet

Regionerne og staten indgår hvert år en økonomiaftale, der sætter rammerne for den regionale økonomi. I aftalen indgår en forventning om, at regionerne hele tiden effektiviserer. Regionen og sygehusene skal sikre den bedst mulige patientbehandling inden for de aftalte økonomiske rammer.


For

Nye behandlingsformer og bedre arbejdsgange betyder, at man for de samme penge kan behandle stadig flere patienter.

Imod

Vi er nået til en situation, hvor yderligere besparelser vil betyde ringere service og mere stresset personale.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Flemming mener:

Afskaf 2 procents effektiviseringskravet helt. - ikke kun i 2018 ! Nogle steder kan det lade sig gøre at gøre tingene på en mere effektiv måde. Det viser forsøgene i forbindelse med de afdelinger, der har været undtaget fra 2 procents effektiviseringskravet i Region Syddanmark.

14

PSYKIATRI

Der skal flyttes penge til psykiatrien fra afdelingerne for fysisk syge patienter

Information om spørgsmålet

Psykiatri handler om forebyggelse og behandling af psykisk syge. Blandt patientforeninger og fagfolk er der bred enighed om, at psykiatrien historisk set er blevet økonomisk underprioriteret.


For

Flere ressourcer til psykiatrien kan blandt andet forebygge udgifter andre steder i samfundet. Eksempelvis i forbindelse med førtidspensionister eller håndtering af psykisk syge kriminelle.

Imod

Der er allerede brugt mange ekstra penge på psykiatrien. Det er bedre at effektivisere og beholde pengene til de behandlinger for fysisk syge (somatiske behandlinger).

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Flemming mener:

Der skal tilføres flere ressourcer til psykiatrien. Åben pengekassen Finansminister Kristian Jensen. Det skal ikke tages fra andre dele af sundhedsvæsenet.

15

FØDSLER

Mødre sendes hjem for hurtigt efter fødslen

Information om spørgsmålet

I dag skal fødende med ukomplicerede forløb føde ambulant. Det vil sige, at de føder på fødeafsnittet og derefter bliver sendt hjem fire til 24 timer efter fødslen.


For

Fødende skal have lov til at blive længere på hospitalet. Det kan sikre, at de er trygge og velforberedte på, hvordan de håndterer det nyfødte barn.

Imod

Der bør ikke anvendes offentlige ressourcer og kapacitet på at give de fødende mere tid, end personalet mener, er nødvendigt.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Flemming mener:

Nej.

16

KULTUR

Personalet i sundhedssektoren skal have mulighed for at bære religiøs beklædning

Information om spørgsmålet

Det har været diskuteret, hvorvidt det fortsat skal være lovligt for personalet i sundhedssektoren at bære religiøs beklædning som muslimsk tørklæde eller jødisk kalot, mens de er på arbejde.


For

Religionsfrihed betyder ret til at dyrke sin religion. Det styrker sammenhængskraft og integration, hvis regionen understøtter religiøse særhensyn.

Imod

Religion og det offentlige rum skal ikke blandes sammen. Hvis folk har særlige religiøse forpligtelser, må de dyrke dem inden for hjemmets fire vægge.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Flemming mener:

Det kan jeg ikke se noget problem med.

2008 - Førtidspension 2001 - Brandvagt, Asylcenter Jelling, 3 måneder 1999 Adhoc Projektmedarbejder, Indsamlingsafdelingen Muskelsvindfonden, 7 måneder 1989 - 1990 FN-Soldat, Namibia, Sygepasser, 12 måneder 1988 Værnepligt som sygepasser, Varde kaserne 1987 HH - Erhvervsøkonomisk retning, Vejle Handelsskole 1984 9. klasse Nørremarksskolen Vejle

Hvor enig er du med Flemming Leer Jakobsen?

Svar på 16 spørgsmål og få svaret.

Tag testen