Stinus Lindgreen

Om mig

Jeg mener, at jeg med min naturvidenskabelige baggrund har noget at bidrage med inden for bl.a. sundhed, forskning og klima. Det håber jeg at få lov til. Jeg brænder for forskning, social retfærdighed og politik baseret på fakta og evidens. Dette er særligt vigtigt inden for sundhed. Jeg vil kæmpe for lighed, nærhed og tryghed i sundhed og for styrket innovation og bæredygtig udvikling i regionen.

Fakta

Valgt i
2017
Uddannelse
Ph.d.-uddannelse
Beskæftigelse
Privat ansat/selvstændig
Alder
39 år

Mere information

Blog
LinkedIn
Twitter
Facebook

Tillid til personalet

Vi skal vise tillid til de ansatte i sundhedssystemet og stole på deres dømmekraft. Det betyder blandt andet, at vi skal væk fra detailstyring og i stedet lægge de faglige beslutninger ud til dem, der rent faktisk kender området. En konsekvens er bl.a. at gøre op med det forfejlede effektivitetsmål, der kigger på antallet af behandlinger i stedet for det, det drejer sig om: Sunde borgere.

FNs verdensmål

Vi skal leve op til FNs 17 verdensmål både lokalt og globalt. Det betyder, at vi i regionen skal have fokus på bæredygtige løsninger på alle niveauer - fra den økonomiske planlægning men især også når det gælder klima og miljø. Vi skal tænke i grøn energi og cirkulær økonomi, og vi skal bruge vores størrelse til at løfte hele området og alle de kommuner, vi dækker.

Forskning og innovation

Et moderne, evidensbaseret sundhedsvæsen bygger på forskning og innovation. Vi har en fantastisk mulighed for at udnytte samspillet imellem universiteter, hospitaler og virksomheder. Jeg vil arbejde for bedre vilkår for forskning og innovation - til gavn for både sundhed og vækst. “Big data”, DNA-sekventering og personlig medicin er ikke kun buzzwords men noget, jeg har arbejdet med i flere år.

1

BRUGERBETALING

Der skal være mere brugerbetaling på sundhedsområdet

Information om spørgsmålet

Der er allerede brugerbetaling på en række ydelser i det offentlige sundhedsvæsen. Der er hel eller delvis brugerbetaling på alt fra tandlægebesøg og fysioterapi til gebyrer for scanningsbilleder til gravide og pårørendes hotelovernatninger.


For

Øget brugerbetaling kan give sygehusene mulighed for at fokusere udgifterne på deres kerneopgaver og kan reducere de offentlige udgifter til sundhedssektoren.

Imod

Øget brugerbetaling skaber mere ulige adgang til sundhedsydelser og gør sundhed til et spørgsmål om den enkeltes betalingsevne frem for behov. Det vil gå ud over de svageste borgere.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Stinus mener:

Det er vigtigt med et sygehusvæsen med fri og lige adgang for alle. Det vil være socialt skævt at indføre brugerbetaling på nødvendige ydelser, og faren er, at mange vi udskyde deres lægebesøg, hvilket vil føre til flere komplikationer og netop derfor også større omkostninger.

2

PRIVATISERING

Hele afdelinger på hospitaler skal kunne drives af private virksomheder

Information om spørgsmålet

Det er almindeligt, at regioner udbyder dele af sygehusenes drift til private virksomheder. Det gælder eksempelvis vask, ambulancekørsel og mad. Private virksomheder løser meget få opgaver inden for den medicinske behandling på de offentlige sygehuse.


For

Privatisering af hele afdelinger kan øge serviceniveauet, fordi private virksomheder er billigere og mere effektive.

Imod

Privatisering af hele afdelinger vil lede til ringere serviceniveau for patienterne, fordi private virksomheder har større fokus på profit.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Stinus mener:

Vi skal sikre et stærkt offentligt sygehusvæsen med fri og lige adgang for alle, og jeg ser ingen grund til yderligere at privatisere større dele.

3

PRIVATISERING

Privathospitaler skal have mulighed for at udføre flere behandlinger for det offentlige sundhedsvæsen

Information om spørgsmålet

Det offentlige betaler for udredning eller behandling på et privat sygehus eller klinik, hvis ventetiden for en patient overstiger 30 dage. Der findes visse undtagelser, for eksempel i tilfælde af akutte og højt specialiserede behandlinger.


For

Inddragelse af private hospitaler i flere behandlinger vil kunne øge serviceniveauet, da private virksomheder er billigere og mere effektive.

Imod

Inddragelse af privathospitaler vil lede til ringere serviceniveau for patienterne, da private virksomheder har større fokus på profit end patientens behov.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Stinus mener:

Jeg mener, at det kan give mening - både økonomisk men også i tilfælde af f.eks. pukler i ventelister - at benytte sig af de eksisterende private aktører. Det kan udnyttes prismæssigt i en konkurrencesituation, ligesom man kan benytte dem til at opfylde krav om udrednings- og behandlingstid.

4

UDEBLIVELSE

Det skal koste penge at udeblive fra planlagte behandlinger på hospitalet

Information om spørgsmålet

Mange tusinde danskere udebliver hvert år fra behandlinger. For eksempel udeblev patienter i Syddanmark fra mere end 120.000 behandlinger i 2016. En udeblivelse betyder ekstra udgifter på grund af spildtid for personalet. I en forsøgsordning i Midtjylland koster en udeblivelse 250 kr.


For

Det vil øge patienternes ansvarsfølelse og mindske antallet af udeblivelser, hvis de skal betale for ikke at møde op til planlagte behandlinger.

Imod

Udeblivelser kan have mange forskellige årsager. Et gebyr for udeblivelser vil særligt kunne ramme de svageste.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Stinus mener:

Det er dyrt for systemet, når patienter udebliver, men endnu værre tager det tid fra andre, der venter på behandling. Jeg finder det helt rimeligt, at man skal betale et gebyr, hvis man udebliver uden at have givet besked på forhånd - og efter man vel at mærke er blevet mindet om aftalen via f.eks. SMS.

5

STRUKTUR

Regionerne skal nedlægges

Information om spørgsmålet

Det er en politisk diskussion, om regionerne skal nedlægges og i stedet sammenlægges med stat og kommuner. Regionerne har i dag ansvaret for sundhedsvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien og sygesikringen, samt mindre områder som regional udvikling og trafik.


For

Regionerne er et fordyrende og overflødigt mellemled. Det er tilstrækkeligt med to politiske niveauer i Danmark fordelt på kommuner og stat.

Imod

Regionerne fungerer godt og styrker demokratiet. Der er risiko for, at beslutningerne om sundhedsvæsenet kommer for langt væk fra borgerne, hvis regionerne nedlægges.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Stinus mener:

Der er opgaver, der er for store til at blive løst kommunalt, og som ligger naturligt i regionerne. Sundhed og infrastruktur er de oplagte eksempler. Vi bør tværtimod styrke regionerne - bl.a. ved at se på de økonomiske rammer.

6

STRUKTUR

Regionerne skal kunne opkræve skat

Information om spørgsmålet

Som reglerne er i dag, er det kun landets kommuner og staten, der kan opkræve skat. Regionerne finansieres først og fremmest af et statsligt tilskud samt af bidrag fra kommunerne.


For

Ansvar for udgifter og indtægter bør følges ad. Derfor bør regionerne selv kunne bestemme skattegrundlaget for for eksempel sygehusdriften.

Imod

Der er ikke brug for flere niveauer til at opkræve skat. Det vil betyde unødvendig ekstra administration og vil kunne føre til højere skatter.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Stinus mener:

Det vil gøre planlægning og investeringer markant nemmere, hvis regionerne havde mulighed for selv at styre deres økonomi direkte. Kortsigtede økonomiske aftaler er til langt større skade end gavn.

7

CENTRALISERING

Det er positivt, at der i dag er færre men større sygehuse

Information om spørgsmålet

Siden oprettelsen af regionerne i 2007 er der blevet nedlagt en række sygehuse. Samtidig har man samlet de mest komplicerede behandlinger i større afdelinger på færre sygehuse.


For

De større sygehuse giver mere specialiserede enheder, som kan levere en bedre service og højere kvalitet.

Imod

Færre sygehuse betyder, at borgerne nogle steder i landet har fået for langt til det nærmeste sygehus. Syge borgere risikerer at skulle rejse længere, også når der er akut behov for hjælp.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Stinus mener:

Både fra et forskningsmæssigt og behandlingsmæssigt synspunkt er der i mine øjne store fordele ved at samle ekspertise og specialer. Det sikrer højere kvalitet og bedre brug af ressourcerne. Det er dog i samme ombæring bydende nødvendigt også at tænke infrastrukturen med, så det er nemt og hurtigt for alle at komme frem til sygehuset. De store sygehuse skal suppleres med lokale praksisser eller sundhedshuse, således at borgere også kan få adgang til sundhedsfaglig ekspertise tæt på hjemmet.

8

PATIENTRETTIGHEDER

Ventetiderne er for lange

Information om spørgsmålet

I 2009 var den gennemsnitlige ventetid på planlagte operationer 67 dage. I 2015 var den tilsvarende ventetid faldet til 48 dage. Ved over 30 dages ventetid kan patienter vælge behandling eller udredning på private sygehuse eller klinikker på det offentliges regning.


For

Der bør slet ikke være ventetider for patienter, der skal behandles eller undersøges.

Imod

Sygehusenes kapacitet er begrænset. Hvis de skal prioritere kortere ventetider, kan det gå ud over behandlingen af særligt alvorligt syge, som kræver akut behandling.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Stinus mener:

Jeg kan ikke svare på dette spørgsmål, da udsagnet er meningsløst alene. Det afhænger af den konkrete diagnose, gener for patienten, komplikationer ved at vente osv. Vi har begrænsede ressourcer, og det virker tomt blot at sige “kortere ventetider” over en kam. Nogle gange kan det være bedre at bruge midlerne på f.eks. andre behandlinger.

9

TRANSPORT

Regionen skal prioritere flere ressourcer til kollektiv trafik

Information om spørgsmålet

Regionerne har ansvar for de regionale busser og de 13 lokalbaner i Danmark. Regional trafik fylder i dag mindre end 2 procent i regionernes samlede budget.


For

Gode regionale transportmuligheder kan sikre vækst og arbejdskraft, da det understøtter pendling til arbejde og uddannelse. En effektiv infrastruktur er et vilkår for regionalt at kunne fastholde og tiltrække virksomheder og investeringer.

Imod

De regionale offentlige transportmuligheder er fine, som de er. Pengene kan anvendes bedre et andet sted.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Stinus mener:

Klimaforandringer kræver, at vi handler på alle niveauer - også i regionerne. Letbaner og CO2-neutrale busser er eksempelvis noget af det, vi skal fokusere på. I det hele taget skal den kollektive trafik gerne opprioriteres.

10

ALTERNATIV BEHANDLING

Sygehuse skal være mere åbne for alternativ behandling

Information om spørgsmålet

Alternativ behandling er behandlingsformer, hvis virkning endnu ikke er videnskabeligt bevist, eller som er bevist uden virkning. Eksempler kan være zoneterapi og akupunktur. Flere sygehuse anvender alternative behandlingsformer som eksempelvis akupunktur.


For

Mange patienter bruger alternativ behandling som supplement til behandling. Sundhedsvæsenet bør derfor møde borgerne der, hvor de er.

Imod

Der er er ikke videnskabelig dokumenteret effekt af alternativ behandling. Derfor bør det offentlige ikke bruge penge på det. Alternativ behandling kan samtidig påvirke eller direkte modvirke den lægeordinerede behandling.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Stinus mener:

Vi skal have samme høje standard for alle behandlinger, og de skal hvile på den bedste evidens og forskning. Hvis en behandling tilbydes i det offentlige sygehusvæsen, skal der være evidens for virkning og dokumentation for effekt overfor bivirkninger. Kun sådan sikrer vi høj standard i behandlingen, og jeg mener ikke, at alternative behandlingsformer hører hjemme her, hvis ikke de kan leve op til de samme krav. Vi kan ikke have to sæt standarder for behandling.

11

PATIENTDATA

Offentlige myndigheder skal lettere kunne ​​udveksle personlige sundhedsoplysninger om patienterne

Information om spørgsmålet

Myndigheder og eksperter peger på, at patienterne kan få en bedre og mere sammenhængende behandling, hvis en række sundhedsoplysninger lettere kan blive delt mellem praktiserende læger, kommuner og sygehuse.


For

Administration og dermed også behandling vil kunne ske hurtigere og mere smidigt, hvis der let kan udveksles oplysninger mellem læger, forskning og myndighederne. Det øger behandlingskvaliteten og bidrager til at udvikle nye behandlinger.

Imod

Mine sundhedsoplysninger er private og følsomme. Det er vigtigere med et højt niveau af sikkerhed på den type data. Systemerne er allerede for usikre, som de er nu.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Stinus mener:

Det afhænger af årsagen, men i udgangspunktet mener jeg, at der skal være stor datasikkerhed om vores personlige oplysninger, så de ikke bruges til formål, de ikke er indsamlet til. Hvis der er en konkret sag, hvor man vurderer, at det er nødvendig, må man søge om indsigt ad de rette kanaler. Til brug i f.eks. forskning for bedre behandlinger er der tale om anonymiserede data, der ikke deles med myndighederne, og det er en anden sag.

12

INDKØB

Regionen skal altid købe den bedste sygehusmedicin uanset prisen

Information om spørgsmålet

Medicin­udgifterne udgør cirka 12-14 procent af de samlede udgifter i sundhedsvæsenet. Udgifterne til medicin stiger, i takt med at der udvikles nye lægemidler


For

De nyeste lægemidler skal altid tilbydes patienterne uanset prisen, så længe de er bedre eller giver færre bivirkninger end den medicin, der allerede er tilgængelig.

Imod

Regionerne skal prioritere deres medicinindkøb. Så hvis en ny medicin ikke er afgørende bedre, men meget dyrere end den eksisterende, vil pengene gøre meget mere gavn andre steder.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Stinus mener:

Det er et kompliceret spørgsmål. I udgangspunktet er det sympatisk, men vi er nødt til at have en reel diskussion af prioriteringer af midlerne til medicin, der jo desværre ikke er uendelige. Dette indebærer bl.a. en vurdering af effekt og pris. Der udvikles hele tiden ny og bedre medicin, der dog også ofte er meget dyrt, og man kan derfor forestille sig, at det samlet set er bedre at bruge midlerne på flere billigere midler end et meget dyrt. Det er i sidste ende afhængigt af en ekspertvurdering i hvert tilfælde. Man bør selvfølgelig kigge på f.eks. samkøbsaftaler med andre lande eller andre måder, der kan få priserne ned.

13

RESSOURCER

Det er muligt at spare penge i sundhedsvæsnet uden at det går ud over kvaliteten

Information om spørgsmålet

Regionerne og staten indgår hvert år en økonomiaftale, der sætter rammerne for den regionale økonomi. I aftalen indgår en forventning om, at regionerne hele tiden effektiviserer. Regionen og sygehusene skal sikre den bedst mulige patientbehandling inden for de aftalte økonomiske rammer.


For

Nye behandlingsformer og bedre arbejdsgange betyder, at man for de samme penge kan behandle stadig flere patienter.

Imod

Vi er nået til en situation, hvor yderligere besparelser vil betyde ringere service og mere stresset personale.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Stinus mener:

Vi skal væk fra det hovedløse krav om 2% besparelser hvert år. Det skader hele systemet og i sidste ende patienterne. Det betyder ikke, at alting fungerer optimalt - man kan helt sikkert finde steder, der kan optimeres, og hvor der kan spares penge, men det må være en fokuseret opgave og ikke med grønthøsteren. Selvfølgelig skal der spares, hvor vi kan, men samtidig må man erkende, at sundhedssystemet bliver dyrere og dyrere: Ny medicin, flere ældre, flere kronikere - der er mange opgaver, der skal løses, så pengene bør blive i systemet og hjælpe andre.

14

PSYKIATRI

Der skal flyttes penge til psykiatrien fra afdelingerne for fysisk syge patienter

Information om spørgsmålet

Psykiatri handler om forebyggelse og behandling af psykisk syge. Blandt patientforeninger og fagfolk er der bred enighed om, at psykiatrien historisk set er blevet økonomisk underprioriteret.


For

Flere ressourcer til psykiatrien kan blandt andet forebygge udgifter andre steder i samfundet. Eksempelvis i forbindelse med førtidspensionister eller håndtering af psykisk syge kriminelle.

Imod

Der er allerede brugt mange ekstra penge på psykiatrien. Det er bedre at effektivisere og beholde pengene til de behandlinger for fysisk syge (somatiske behandlinger).

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Stinus mener:

Feltet er vigtigt og underprioriteret. Det har store konsekvenser på mange fronter - ikke mindst for patienterne men også for pårørende, ansatte og resten af samfundet. Det er også vigtigt at huske, at psykiatriske patienter har en meget kortere forventet levetid end andre, og det er vi nødt til at arbejde målrettet for at løse. Det kan f.eks. være et tættere samarbejde mellem psykiatriske og somatiske afdelinger.

15

FØDSLER

Mødre sendes hjem for hurtigt efter fødslen

Information om spørgsmålet

I dag skal fødende med ukomplicerede forløb føde ambulant. Det vil sige, at de føder på fødeafsnittet og derefter bliver sendt hjem fire til 24 timer efter fødslen.


For

Fødende skal have lov til at blive længere på hospitalet. Det kan sikre, at de er trygge og velforberedte på, hvordan de håndterer det nyfødte barn.

Imod

Der bør ikke anvendes offentlige ressourcer og kapacitet på at give de fødende mere tid, end personalet mener, er nødvendigt.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Stinus mener:

Jeg kan sagtens forstå, hvis man som ny familie har lyst til at blive på fødegangen, men omvendt er vi nødt til at prioritere pladsen på dem, der har et reelt behov. Jeg mener ikke, at dette skal være en beslutning, der ligger alene hos mor og far. I stedet må det være en faglig vurdering af jordemoder og læge, der afgør, om der er behov for længere ophold, eller om det er ansvarligt at sende familien hjem. Det bør dog være en lægefaglig vurdering - ikke en rent økonomisk.

16

KULTUR

Personalet i sundhedssektoren skal have mulighed for at bære religiøs beklædning

Information om spørgsmålet

Det har været diskuteret, hvorvidt det fortsat skal være lovligt for personalet i sundhedssektoren at bære religiøs beklædning som muslimsk tørklæde eller jødisk kalot, mens de er på arbejde.


For

Religionsfrihed betyder ret til at dyrke sin religion. Det styrker sammenhængskraft og integration, hvis regionen understøtter religiøse særhensyn.

Imod

Religion og det offentlige rum skal ikke blandes sammen. Hvis folk har særlige religiøse forpligtelser, må de dyrke dem inden for hjemmets fire vægge.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Stinus mener:

Religion er en privatsag. Jeg er selv ateist, men ligesom jeg forventer, at andre respekterer min mangel på tro, så respekterer jeg andres ret til at tro på lige præcis de guder, de vil. Hvis det betyder, at de ønsker at gå klædt på en bestemt måde, er det op til dem, så længe det ikke hæmmer deres arbejde eller er til fare for patienterne.

Jeg bor i Lyngby med min kone Mirjam, der er folkeskolelærer, og vores to børn, Thore og Asta. Jeg er ph.d i bioinformatik fra Københavns Universitet og har arbejdet som forsker i en del år - både på universiteter og i det private og i ind- og udland. Jeg har særligt arbejdet med DNA (specielt “gammelt DNA”) og genetik, og jeg har længe været involveret i debatter om bl.a. sundhed og videnskab.

Hvor enig er du med Stinus Lindgreen?

Svar på 16 spørgsmål og få svaret.

Tag testen