Centerleder: Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, og Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet, søger en centerleder (professor) til Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry pr. 1. marts 2023 eller snarest derefter. Centeret oprettes for en seksårig periode (se nedenfor om indlejring).

Vi søger en centerleder, som kan forløse de høje ambitioner, som er knyttet til Den A.P. Møllerske Støttefonds bevilling til Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry ved Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Centerlederen får mulighed for at stå i spidsen for et humanistisk forskningsinitiativ, der er nytænkende både i sit indhold og sin form, og som har potentiale til at give nordisk humanistisk forskning en ny, endnu mere verdensvendt profil gennem mobiliseringen af nye nordiske humanistiske perspektiver som stærke ressourcer over for centrale samfundsmæssige udfordringer. Med Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry etablerer Københavns Universitet og Syddansk Universitet et nyt, humanistisk forskningscenter med et klart og markant samfundsbidrag. Ud fra en dynamisk, udfordringsdrevet tilgang bringer centret hvert år førende danske og internationale forskere sammen i forskerteams, som i en periode på ét år ad gangen vil samarbejde om at udvikle nye og forskningsbaserede humanvidenskabelige løsningsforslag til væsentlige samfundsmæssige udfordringer. Forskningsindsatsen tager afsæt i en gentænkning af den nordiske model fra humanvidenskabelige vinkler. Hvert team fokuserer ud fra humanistiske forskningskompetencer inden for sprog, medier, historie, litteratur og andre felter på en væsentlig samfundsudfordring i det 21. århundrede med henblik på at bringe innovative forslag til beslutningstagere, studerende, organisationer og erhvervsliv og på aktivt at formidle resultaterne til den brede offentlighed. Centret, der oprettes for en periode på seks år og er ligeligt forankret på de to universiteter, er finansieret gennem en bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Rekvirer yderligere materiale her: NordicHumanitiesCenter-supplerende-information.pdf (ku.dk) Stillingens indhold Centerlederen har det faglige og ledelsesmæssige ansvar for, at Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry indfrier sit formål igennem de seks år, der er centrets levetid. Centerlederen udvikler centerets vision og forskningsplaner og sikrer gennemførelsen af dets aktiviteter (ledelse og organisering af forskerteams, internationalt samarbejde, out-reach og formidling) efter en overordnet tidsplan. Det første år omhandler nye nordiske modeller og perspektiver, mens der i de følgende år gennemføres fire etårige "forskningsstafetter" ved teams af forskere fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Centerlederen udvælger i samarbejde med centrets styregruppe de enkelte teams og rådfører sig løbende med Advisory Board om fremdriften i centrets arbejde. Centerlederen sikrer, at centret udvikler sig som en sammenhængende forskningsenhed, der er forankret ved både Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Ud over de skiftende forskerteams leder centerlederen to AC-koordinatorer og understøttes administrativt af medarbejdere på hhv. Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Centerlederen får ansættelsessted på Københavns Universitet eller Syddansk Universitet, hvor det er mest hensigtsmæssigt, men må påregne at have arbejdssted ved begge fakulteter. Ansættelsessted aftales ved ansættelsen. Den, der ansættes som centerleder, overgår til en varig professorstilling efter den seksårige periode. Kvalifikationer Centerlederen skal være videnskabeligt kvalificeret på højeste internationale niveau (professorniveau) inden for et relevant humanistisk fagområde. Centerlederen skal kunne udvikle og følge både en stærk vision og konkrete planer for centrets virke. Centerlederen skal desuden have god erfaring med forskningsledelse inden for sit felt samt erfaring med tværdisciplinært forskningssamarbejde. Centerlederen skal have gode evner til out-reach og formidling og kompetencer til at danne netværk med omverdensaktører, skal have den fornødne organisatoriske forståelse til at kunne lede et center forankret på to universiteter. Centerlederen skal kunne skabe og understøtte et højt kvalificeret og kreativt fagligt miljø i centeret, og skal kunne tage ansvar for forskningsstafetternes fremdrift. Centerlederen skal kunne kommunikere på dansk, norsk eller svensk samt på engelsk. Da stillingen er på professorniveau, kræves det, at ansøgere har videnskabelige kvalifikationer i forskning, uddannelse og videnudveksling enten fra en ansættelse som professor i et relevant humanistisk fagområde eller erhvervet gennem en ansættelse på lektorniveau, gennem hvilken der er opnået videnskabelige kvalifikationer svarende til professorniveau. Der henvises til disse kriterier, som gælder for professorstillinger på Københavns Universitet Læs mere om kvalifikationskravene til professorer i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2019 her: Ansøgning Send ansøgningen elektronisk i Adobe PDF eller Word format. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vær opmærksom på at hvert felt i ansøgerformularen kun kan indeholde én fil af max. 10 Mb. Ansøgningen skal indeholde følgende bilag og informationer:
 • Ansøgning
 • CV (skal indeholde e-mail og telefonnummer)
 • Angivelse af ønsket arbejdssted, KU eller SDU.
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis/ph.d.-bevis)
 • Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med *
 • Vision for Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry med specifik plan for det første år samt oversigt over plan for den samlede periode, herunder refleksion over forskningsledelse, outreach og output formater (højst 3 A4-sider).
 • Dokumentation for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning), se mere om undervisningsportfolio til ansøgning af stilling på KU her og undervisningsportfolio til ansøgning af stilling på SDU her
 • Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 10 publikationer til bedømmelse, hvoraf mindst 5 skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-10
Hvis en publikation har en eller flere forfattere eller er arbejdet et resultat af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket ansøgeren er ansvarlig for. Fakultetet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet. Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt. Ansættelsesprocedure Efter ansøgningsfristens udløb udvælger ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Ansøgerne udvælges på baggrund af en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst matcher de kvalifikationskrav, der fremgår af stillingsopslaget. Dette sammenholdes med ansøgerens forsknings- og undervisningsprofil, som fremgår af ansøgningens CV, publikationsliste, undervisningsportfolio og forskningsplan. Alle ansøgere får herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanerne et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Ansættelsesudvalget består af de to dekaner, to institutledere og to eksterne eksperter samt en studieleder og en studerende. Dekanerne udpeger udvalgets medlemmer, den studerende dog af det relevante studienævn. Dekan Kirsten Busch Nielsen, Københavns Universitet, er forperson for udvalget. Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail. Yderligere oplysninger om rekrutteringsproceduren kan fås hos HR, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, anfør venligst ID NR. 211-0198/22-2K Yderligere oplysninger om stillingens indhold fås ved henvendelse til dekan Kirsten Busch Nielsen, Det Humanistiske Fakultet, KU, email: kbn@hum.ku.dk eller dekan Simon Møberg Torp, Det Humanistiske Fakultet, SDU, email: torp@sdu.dk Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og vedkommendes faglige organisation. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Til stillingen er knyttet et funktionstillæg for varetagelse af funktionen som centerleder. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. Ansøgningsfrist: 3. januar 2023 kl. 23.59. Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.
  Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen