HR-chef til Nordsjællands Hospital
Nordsjællands Hospital søger en HR-chef med erfaring inden for det personalejuridiske område, forhandlinger og samarbejde med faglige organisationer samt indsigt i, forståelse for og gerne erfaring med arbejdsmiljø, ledelsesudvikling, uddannelse og kompetenceudvikling.

Hvorfor er stillingen interessant for dig? Stillingen giver gode muligheder for, at du kan udfolde dine evner som leder og udnytte din faglige viden og kompetencer. Du bliver en del af et fagligt stærkt team på en spændende og nærværende arbejdsplads. Arbejdsmiljøet er præget af en uhøjtidelig omgangstone med plads til humor og gode kolleger, der hjælper og udfordrer hinanden i deres daglige arbejde. Du bliver en nøgleperson i forhold til at klæde hospitalets ledelse bedst muligt på inden for HR-området. Du vil desuden have gode muligheder for at sætte dit præg på hospitalets strategiske retning og udvikling inden for HR-området. Du vil komme til at spille en central rolle i at være med til at realisere ét af hospitalets indsatsområder omkring forbedring af medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere er én af hospitalets hovedudfordringer, og det er en afgørende forudsætning for, at vi kan lykkes med at realisere de visioner og mål for det nye hospital i Hillerød, som vi ibrugtager i 2026. Hvad er den ledelsesmæssige opgave? Som hospitalets HR-chef indtager du en central rolle som rådgiver og sparringspartner for direktionen og afdelingslederne på hospitalet. Du vil stå i spidsen for en enhed på 18 medarbejdere, der servicerer og rådgiver direktion, afdelingsledelser og medarbejdere på HR-området, herunder:
 • Vejledning ift. lovgivning, overenskomster og arbejdstidsregler inden for hospitalsområdet samt ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, lønforhandlinger, indgåelse af lokalaftaler med faglige organisationer m.v.
 • Implementering af hospitalets arbejdsmiljøstrategi og rådgivning af afdelingerne omkring arbejdsmiljøspørgsmål - det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, trivsel, sygefravær m.v.
 • Tilrettelæggelse og implementering af lederudviklingsforløb, udvikling og coaching af ledere m.v.
 • Implementering af regional og lokal uddannelsesstrategi. Rådgivning i uddannelsesspørgsmål, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb og simulationstræning i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.
Der er tale om medarbejdere, der er vant til at arbejde selvstændigt og langt hen ad vejen er selvledende. Det bliver din opgave at sætte den ledelsesmæssige ramme og retning for arbejdet, strukturere opgavevaretagelsen og prioritere opgaverne i en presset hverdag, samt coache medarbejderne. Som enhedschef er du den "samlende kraft" i enheden, hvis opgave det både er at etablere et godt samarbejde og at skabe muligheder for, at der kan opnås synergier på tværs af de teams, der er i enheden og de øvrige enheder i administrationen. Ud over den ledelsesmæssige opgave forventes du også at deltage i selve opgaveløsningen, i enheden eller i tværgående enheder i administrationen samt på tværs af hospitalerne i regionen, såsom overenskomst 2024, et regionalt initiativ omkring en bedre fordeling af det kliniske vagtarbejde, iværksættelse af et ledelsesudviklingsforløb på hospitalet mhp. forbedring af trivslen samt implementering af en regional og lokal uddannelsesstrategi. Herudover er hospitalet i gang med et stort organisationsudviklingsprogram ved navn "Livskraft", som skal forberede hele hospitalet på ibrugtagning af det nye hospital i Hillerød i 2026. Dette projekt har også betydning for opgaveløsningen på HR-området. F.eks. vil nogle af de arbejdsgangsændringer, som udspringer af projektet kræve træning af medarbejdere i nye arbejdsmetoder, hvor hospitalets simulations- og uddannelsesenhed SimNord kan komme på banen. Nogle af de digitale løsninger på det nye hospital vil desuden fordre, at vores ledere udvikles til at kunne lede den digitale omstilling, hvilket er et led i det planlagte ledelsesudviklingsprogram. Hvordan er HR-enheden organiseret? HR-enheden er opdelt i tre teams: Personalejura, Arbejdsmiljø samt Uddannelse og SimNord. HR-enheden er én af i alt fire enheder i Økonomi og HR - de tre øvrige er Økonomienheden, Vagtplanenheden og Direktionssekretariatet. Økonomi og HR ledes af økonomichefen, som du refererer til og indgår i et tæt samspil med. Du vil desuden have et nært samarbejde med de øvrige enhedschefer i afdelingen og med de øvrige afdelinger i administrationen. Du vil desuden indgå i et tæt samarbejde og samspil med hospitalets repræsentanter for de faglige organisationer. Derudover vil du indgå i et samarbejde med Region Hovedstadens centrale HR-afdeling og med personale-/HR-cheferne på de øvrige hospitaler i regionen, herunder være tilknyttet regionens forum for personale-/HR-chefer. Hvilke forventninger har vi til dig? At du evner at udfylde rollen som faglig og strategisk sparringspartner, at videreudvikle en effektiv, proaktiv og serviceminded enhed med fokus på høj faglig kvalitet og stor "kundetilfredshed". Det stiller en række krav, både til dine faglige evner og personlige egenskaber. Vi forventer, at du har følgende faglige kvalifikationer:
 • En akademisk uddannelse med faglig relevans
 • Ledererfaring, enten som personaleleder, teamleder eller tilsvarende i en HR-funktion.
 • En formel lederuddannelse - eller er indstillet på at tage en sådan
 • Erfaring med det personalejuridiske område og forhandlinger med faglige organisationer
 • Indsigt i, forståelse for og gerne erfaring med arbejdsmiljø, ledelsesudvikling, uddannelse og kompetenceudvikling.
Det er desuden vigtigt, at du som person:
 • Har gode formidlingsevner, såvel skriftligt som mundtligt
 • Evner at bevare overblikket, også i pressede situationer
 • Er servicemindet og udadvendt
 • Er god til at opbygge relationer, indgå i samarbejder og er dialogsøgende
 • Er modig og robust og i stand til at sætte og fastholde en tydelig retning for hospitalet i HR-spørgsmål
 • Er løsningsorienteret og udviser gennemslagskraft
 • Er engageret og har personligt drive og initiativ
 • Har en god organisatorisk forståelse
 • Kan arbejde struktureret og systematisk
 • Kan motivere, inspirere og udvikle medarbejdere.
Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesforhold aftales i henhold til gældende overenskomst. Du ansættes i Økonomi og HR, som er beliggende på hospitalets matrikel i Hillerød. Du vil have gode muligheder for at deltage i relevante kurser og videreuddannelse. Du har mulighed for at tilrettelægge dit arbejde fleksibelt og får stillet alle nødvendige IT-udstyr til rådighed. Ansættelsesproces Ansøgningsfristen er den 30. maj 2023. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Der vil være to samtalerunder, hhv. den 7. juni og den 23. juni 2023. Mellem de to samtaler vil der blive udført en test af kandidaterne. Der vil desuden blive indhentet referencer for den foretrukne kandidat. Tiltrædelse i stillingen forventes at ske den 15. august 2023. Yderligere oplysninger Nordsjællands Hospital er et akuthospital med ca. 4.000 medarbejdere og et driftsbudget på ca. 2 mia. kr. Hospitalet består af matrikler i Hillerød og Frederikssund samt et sundhedshus i Helsingør. Hospitalet er en del af det samlede hospitalsvæsen i Region Hovedstaden. Der er udarbejdet en uddybende stillingsprofil for stillingen. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte økonomichef Michael Ballegaard på tlf. 2497 6769 eller personalejuridisk konsulent Charlotte Fogh på tlf. 4042 1052.
Det handler om liv. Om at bringe liv til verden og skabe livskvalitet. Om at redde liv og forbedre liv.

På Nordsjællands Hospital træder du ind i en verden af muligheder og mangfoldighed med plads til dine ambitioner. Du bliver en del af noget større – et stærkt fagligt miljø, hvor vi gør hinanden bedre. Vi tager altid udgangspunkt i patienternes behov – og står klar med behandling og ekspertise døgnet rundt.

Vi skal til at bygge et helt nyt hospital, som du kan blive en del af. Vil du være med?

Fakta
Hospitalet er den største arbejdsplads i Nordsjælland med godt 4000 ansatte.

Hvert år tager vi imod 120.000 borgere i akutmodtagelse og akutklinikker.

Hospitalet har 75.000 indlæggelsesforløb og 360.000 ambulante forløb hvert år.

Vi leverer mere end 12 mio. blodprøvesvar om året

Hospitalets budget er på 2,3 milliarder kroner

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00