Miljøstyrelsen søger kontorchef til Sjællandsenheden (Nykøbing Falster)
Vil du være med til at løfte og udvikle overvågningen og planlægningen af vandmiljø og natur i Danmark? Har du lyst til at være en af tre kontorchefer i en enhed bestående af ca. 75 engagerede og fagligt stærke medarbejdere? Så har vi den helt rette stilling til dig!

Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse. Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 1.100 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 700 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark. Enheden i Nykøbing F - Miljøstyrelsen Sjælland Enheden er en del af det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA), der overvåger natur og vandmiljø i Danmark. Enhedens hovedopgaver omfatter overvågning af vandmiljøet og naturens tilstand, herunder registreringer af naturtyper og arter, der udgør en central del af grundlaget for at sikre god tilstand i Natura 2000-områder, samt overvågningen af vandløb, søer, de kystnære farvande og grundvand er grundlaget for implementering af EU's vandrammedirektiv. Du kan læse mere om NOVANA-programmet her: https://mst.dk/natur-vand/overvaagning-af-vand-og-natur/. Miljøstyrelsen Sjælland er en stor enhed med to adresser - i henholdsvis Nykøbing F. og Odense - og med tæt intern koordination. I Nykøbing F, hvor den ledige stilling er placeret, har vi ansvar for en bred vifte af vand- og naturovervågningsopgaver (NOVANA) samt en række tværgående overvågnings-relateede udbuds-, digitaliserings- og dataopgaver. Her løser vi også vigtige forvaltningsopgaver inden for Natura 2000-planlægning samt myndighedsbehandling og administration af tilskud efter skovloven. I Odense ligger Miljøstyrelsens interne laboratoriefunktion. Laboratoriet hører organisatorisk også under Miljøstyrelsen Sjælland. Tilknyttet den samlede enhed er desuden Miljøstyrelsens fælles miljøskibsfunktion, der med to store miljøskibe tager marine prøver i hele landet. Enhedens geografiske ansvarsområder er Sjælland, øer og Bornholm. Vi er i alt ca. ca. 75 medarbejdere, heraf er ca. 55 medarbejdere placeret i Nykøbing F. Miljøstyrelsen Sjælland har fokus på at have travlt med det rigtige, gøre vores bedste og lykkes med det vigtigste. Som arbejdsplads tager vi aktivt ansvar for styrelsens mål og strategier. Vi løser vores opgaver effektivt og til tiden. Vi har en flad struktur med kort vej mellem chef og medarbejdere. Stemningen er uhøjtidelig. Omgangstonen er direkte og præget af både humor og respekt og vores arbejdsmiljø er godt. Dine opgaver Som kontorchef i Miljøstyrelsen Sjælland bliver du en af tre lokale kontorchefer og en del af Miljøstyrelsens samlede chefhold samt en vigtig del af ledelsen af NOVANA-programmet sammen med 5 andre engagerede og fagligt dygtige overvågningschefer på de andre decentrale enheder i landet. Du får en central rolle for den lokale drift med sikring af effektiv opgaveløsning i overensstemmelse med centrale governanceprincipper. Du får det daglige ledelsesansvar for enhedens vandovervågning som led i NOVANA-programmet samt stabsfunktionen. Vandovervågningen på enheden udføres af ca. 25 medarbejdere. Personale-sammensætning består af god blanding af AC-medarbejdere og teknikere samt en funktionsleder. Staben består af to sekretærer. Vores opgaveportefølje vokser i disse år, og nye medarbejdere kommer til. Af samme grund skal vi i 2023 udvide vores kontorfaciliteter. Det kræver en særskilt ledelsesmæssig indsats, men forarbejdet er godt i gang. Foruden vandovervågningen og staben vil du få ansvaret for ombygningsopgaven med god støtte fra resten af ledelsesgruppen. Kompetenceprofilen Vi forestiller os, at du:
 • Har en akademisk uddannelsesbaggrund - gerne inden for det natur- eller samfundsvidenskabelige område samt stærke ledelses- og styringskompetencer.
 • Har erfaring med ledelse fra politisk ledede organisationer, kendskab til offentlig forvaltning samt miljøfaglig indsigt.
 • Kan balancere hensyn til interesser, politik, økonomi og faglighed.
 • Har strategisk forståelse, økonomisk sans og en vilje til fordybelse i faglige sager og processer, når det er nødvendigt for at forstå tekniske problemstillinger og mulige løsninger.
 • Har en struktureret tilgang og går analytisk til værks med et blik på værdiskabelsen og at skabe fremdrift på tværs af en bred portefølje.
 • Tager ansvar, agerer med gennemslagskraft og har en veludviklet evne til at samarbejde. Alt sammen med fokus på organisationens mål og strategier samt enhedens rolle i at realisere disse.
 • Aktiv personaleledelse med fokus på motivation og udvikling samt effektivitet og resultatskabelse. Skal kunne lede forskellige grupper, herunder teknikere og specialister med driftsopgaver samt akademiske medarbejdere med opgaver inden for vandovervågningen.
Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen vil som udgangspunkt ske på åremålsvilkår i en 6-årig periode og i henhold til "Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten" med en grundløn efter løngruppe 1 på kr. 608.177 årligt i aktuelt niveau (oktober 2022). Ud over grundlønnen kommer et åremålstillæg på 22% af grundløn inkl. evt. tillæg. Individuelt tillæg kan forhandles efter kvalifikationer, derudover pensionsordning og engangsvederlag efter indsats og resultater. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering finde sted i lønramme 37. Ansættelsesområdet for kontraktansatte chefer er Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Sker ansættelse som tjenestemand er ansættelsesområdet Miljøstyrelsen. Tjenestested er Miljøstyrelsen Fejøgade 1, 4800 Nykøbing Falster. Yderligere oplysninger Hvis du vil vide mere, kan du kontakte vicedirektør Lars Møller Christiansen på telefon 24 42 93 00. Sådan søger du stillingen Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 26. februar 2023. Vi afvikler testforløb i perioden den 1.-10. marts 2023. Stillingen ønskes besat senest 1. maj 2023.
  Miljøministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

  Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 1.100 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen