UCN søger Forsknings- og udviklingschef
Kan du sætte retning for UCN's institutionelle forsknings- og udviklingsindsats, og kan du sikre, at UCN agerer proaktivt og er med, hvor det sker, når det handler om at tilvejebringe ny viden, innovation og relevante forskningsresultater i professioner og erhverv? Så er du måske UCN's nye forsknings- og udviklingschef.

Gennem det sidste tiår er der med forskningsret- og pligt strategisk satset på forsknings- og udviklingsaktiviteter i professionshøjskolesektoren. I UCN har vi brugt årene på at kapacitetsopbygge og etablere forskningscentre indenfor de vidensområder, vi for nuværende betragter som essentielle for udviklingen af de professioner, organisationer og institutioner, vi viden- og kompetenceudvikler til. I UCN ønsker vi at være en aktiv samfundsaktør, hvor vi med vores internationale udsyn og samarbejde har mulighed for at lade forskningsresultater berige vores uddannelser og omverden. Vi ønsker fortsat at styrke og udvikle både regionale, nationale og internationale alliancer, så vi fremadrettet kan sikre de bedste kompetencer for vores studerende, medarbejdere og organisation, og så vi til enhver tid via forskellige formidlingsformer, bidrager med praksisnær, innovativ og anvendelsesorienteret viden og forskning til gavn for professioner og erhverv. Som chef for forskning og udvikling bliver det din opgave at bidrage til realisering af disse ambitioner, så vi i endnu højere grad kan være med til at initiere og præge den offentlige debat og ved at UCN's forskningsinitiativer og -resultater i endnu højere grad bidrager til udviklingen af uddannelser, professioner og erhverv her i Nordjylland, nationalt og internationalt. Om jobbet I samarbejde med vores direktører, chefer og uddannelsesledere for vores grund-, efter og videreuddannelser skal du løfte og udvikle den overordnede forsknings- og udviklingsdagsorden i UCN. Udover den forsknings- og udviklingsunderstøttende enhed (FoU-enheden), som du har personaleansvar for, rummer samarbejdsfladen også vores forskningscentre, forskningsledere, docenter, ph.d.er og øvrige forskningsaktive medarbejdere og andre afdelinger som eks. bibliotek og økonomi. For at realisere vores strategi om at være en endnu mere markant, værdiskabende og samarbejdende vidensinstitution, primært i Nordjylland, men også i forhold til vores internationale netværk, kræver det, at du kan styrke det interne samspil mellem forskning, grund- og efter- og videreuddannelse i UCN. Eksternt skal dit fokus være på samarbejde med, forskningsmiljøer, aftagere og øvrige interessenter, så vi i højere grad lykkes på tværs om ambitiøse forskningsinitiativer. Som forsknings- og udviklingschef i UCN bliver dine ledelseskompetencer afgørende for din succes, fordi du skal mestre ledelsesopgaven på flere niveauer og med variation og kompleksitet i referenceformen. For eksempel skal du om både tage ansvar for 13 medarbejdere i den FoU-understøttende enhed og for UCN's forsknings- og udviklingsindsatser og evne at lede med øje for helheden. Du vil således skulle balancere flere discipliner:
 • Forskningsopgaven og ledelsesopgaven
 • Personaleledelse og faglig ledelse af FoU-enheden og rollen som strategisk faglig sparringspartner for gruppen af forskningsledere (uden personaleansvar)
 • Rollen som forsknings- og udviklingschef og rollen som faciliterende/samarbejdende chef i UCN
Det er afgørende, at du som forsknings- og udviklingschef har og kan opbygge en bred kontaktflade og stærke netværk på mange organisatoriske niveauer, såvel internt som eksternt. En af de første opgaver, du vil stå overfor, bliver at videreudvikle forskningssamarbejdet med uddannelser og forskningscentre på UCN. De sidste år har vi målrettet arbejdet mod at bringe forskningsopgaven tættere på uddannelserne og har i den forbindelse decentraliseret økonomi og ansvar. På bagkant af decentraliseringen er der behov for at skabe overblik over igangværende indsatser, projekter og aktiviteter så resultater af UCN's forskningsindsatser fremstår tilgængelige og sammenhængende for både interne og eksterne aktører. Sammen med nøglepersoner i uddannelsesområderne skal du afdække behovet for understøttelse af lokale og institutionelle forsknings- og udviklingsaktiviteter med henblik på at sikre relevans, kvalitet og effektivitet i forskningsindsatser og -projekter bredt set. Herudover vil nedenstående være eksempler på opgaver i den FoU-understøttende enhed:
 • Juridisk rådgivning om forskningskontrakter og samarbejdsaftaler
 • Tiltrækning af midler til forskning og innovation fra nationale og internationale fonde
 • Udvikling af strategiske aftaler med nationale og internationale universiteter og virksomheder om forsknings- og udviklingssamarbejder
 • Strategisk rådgivning om lokale og institutionelle forskningsprioriteringer til henholdsvis uddannelsesområder og direktion
 • Fortsat udbygning af forskningskultur og forskningsmiljøer i UCN, herunder ledelse af tværgående forskningssamarbejder samt interne mødefora indenfor forskningsområdet
 • Ansvarlig for FOU enhedens budget
Om dig Der kan være flere forskellige erfaringsbaggrunde, der er relevante for stillingen. Erfaringen kan stamme fra uddannelses- og forskningsverdenen, men kan også komme fra aftagersiden, f.eks. kommuner, regioner eller andre større organisationer og/eller interesseorganisationer. Vi leder efter en profil, der har formel forskningsbaggrund og som tilmed har bedrevet tværdisciplinær, anvendelsesorienteret og praksisnær forskning. Vi har brug for en chef, der har organisatorisk tæft og kan bane vejen for et styrket samspil mellem UCN's forsknings- og udviklingsdagsordenen og udviklingen af forskningsbaserede kompetencer i vores grund-, efter- og videreuddannelse. Nedenfor har vi samlet de vigtigste personlige og faglige kompetencer hos vores nye chef:
 • Du har en stærk lederidentitet og kan sætte retning, men også fastholde den. Som person besidder du en personlig gennemslagskraft og har evnerne til at skabe følgeskab. Du er en inspirerende og visionær entreprenant leder, der sætter retning og har evnerne til at omsætte visioner om forskning og uddannelse til initiativer, der bidrager til regional, national og international værdiskabelse. Dette fordrer strategisk tæft på mange niveauer - og du har mod på at bruge den tæft både vertikalt og horisontalt i organisationen og udenfor organisationen.
 • Du evner at skabe et bredt og solidt netværk. Du er en udadvendt netværksskaber og er nysgerrig på UCN's omverden og samarbejdspartnere, og du er nysgerrig på den politiske og samfundsmæssige udvikling, så du kan agere proaktivt i forhold til at opdyrke strategiske partnerskaber, projekter og fundingmuligheder. Du kan derigennem skabe alliancer og anledninger til, at formidlingen af vores evidensbaserede og anvendelsesorienterede vidensproduktion kan udvides og vækste.
 • Du kan sætte strategisk retning for forskning, udvikling og funding på UCN, og du har politisk tæft på forskningsområdet. Du skal have indblik i forskningsverdenen og kende til forskeres behov, så du og dine medarbejdere på bedst mulig vis er i stand til at understøtte deres arbejde i forskningscentre, uddannelser og praksis og kan bidrage til, at ny viden omsættes og spredes til gavn for vores aftagere. Derfor er du i stand til at nedtone dine egne forskningsfaglige interesser, og kan rette fokus mod at udvikle på alle UCN's forskningsområder. Du kan oversætte vigtige dagsordener og tendenser fra forskningsverdenen (akademisk, praktisk og politisk) ind i UCN's organisatoriske kontekst, så de kan berige vores forretningsudvikling og kvalificere fremtidens kompetencer i den praksis, vi uddanner til og udvikler for.
 • Du er organisatorisk kompetent og dygtig til inddragende processer. Du skal være i stand til at etablere et tæt samarbejde med cheferne for de faglige områder, være nysgerrig på deres områder og hjælpe dem med at koble uddannelse og praksis på en måde, der lader sig berige af forskning og innovation. Sammen med dine kollegaer afstemmer du retningen for udvikling af UCN's forskning og kan etablere relevante fora for udvikling af forskningsmiljø og -kultur i UCN på tværs af UCN. I praksis betyder det, at du samarbejder med mange forskellige medarbejdere og ledere, hvilket fordrer stærke relationelle kompetencer og evner til tilrettelæggelse inddragende og tværgående processer.
 • Du er optaget af ledelse og mestrer en tværgående og varieret lederadfærd. Du kan bidraget til etablering af en stærk ramme omkring forskningsarbejdet. Organisationen skal have et klart billede af, hvilken service og hvilke tilbud, de kan forvente fra FoU-enheden og fra UCN's forskningscentre. Indadtil er der behov for en leder, som kommunikerer tydeligt til medarbejdere om, UCNs strategi for forskning, og hvordan enheden skal udvikle sig. Som personaleleder har du øje for mulighederne i den nye organisering, når du skal motivere og sætte medarbejdernes specialistviden i spil for at indfri de målsætninger, der gælder for forskning og udvikling på UCN.
 • Du er en idérig, analytisk og innovativ strateg. Du motiveres af at udvikle, tænke og lede udviklingen af forskning på en professionshøjskole, der foregår på tværs af discipliner, områder og kontekster (for eksempel uddannelse og praksis). Vi forventer, at du har konstruktiv, løsningsorienteret og struktureret tilgang hertil. Du evner at balancere mange projekter på én gang og griber de muligheder, som opstår og kobler kompetencer og viden på tværs af UCN.
Ansættelsesproces UCN har nedsat et ansættelsesudvalg, der gennemfører ansættelsesprocessen og foretager indstilling af en udvalgt kandidat til ansættende direktør. Du kan søge stillingen her eller via knappen “Søg dette job" her på siden. Ansøgningsfristen er den 24. november 2023. Ansættelsesudvalget mødes den 28. november 2023, og hurtigst muligt herefter vil du modtage besked om, hvorvidt vi gerne vil invitere dig til første samtalerunde. Vi gennemfører i alt to samtalerunder. Første samtalerunde afholdes den 1. december 2023 og anden samtalerunde den 13. december 2023. Mellem de to samtalerunder udfører UCN's HR-afdeling et testforløb. Du skal derfor afsætte tid til at udfylde testen og modtage tilbagemelding på din test mellem 1. og 2. samtale. Vi vil i samme periode indhente referencer for at validere oplysninger og vurderinger. Indhentning sker altid kun efter forudgående aftale med dig. Umiddelbart efter 2. samtalerunde indstilles en endelig kandidat til stillingen. Den udvalgte kandidat kontaktes af ansættende direktør med henblik på forhandling af løn og vilkår. Den ønskede tiltrædelsesdato er 1. februar 2024. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker i henhold til cirkulære om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner indenfor undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Lønnen aftales i henhold til UCN's cheflønspolitik. Yderligere information UCN har en informativ hjemmeside www.ucn.dk. Her kan du læse om organisationen og se uddannelser og samarbejdspartnere. Vi forventer, at du som kandidat har orienteret dig på hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at kontakte ansættende direktør for UCN Velfærd, Annette Secher på 7269 0900. Alle henvendelser behandles med fortrolighed. UCN ønsker, at vores medarbejderstab afspejler diversiteten i det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, alder, etnicitet, religiøsitet, handicap og seksuel orientering til at søge stillingen.
Professionshøjskolen UCN er Nordjyllands største praksisnære uddannelsesinstitution med seks adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted. Vi tilbyder over 30 videregående erhvervs- og professionsuddannelser inden for pædagogik/læring, sundhed, business og teknologi. Vi udvikler Nordjylland gennem uddannelser, livslang læring og praksisnær forskning – altid i tæt dialog med vores omverden. Vi er godt 900 medarbejdere. Sammen gør vi vores bedste for de over 9.500 studerende og 9.400 kursister, der har valgt os til.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00