Kontorchef til Kystzoneforvaltning i Kystdirektoratet
Kan du sætte retningen for forvaltningen af kystzonen og søterritoriet. Brænder du for at arbejde med balancen mellem benyttelse og beskyttelse af natur på land og i havet. Er du en synlig leder. Har du et skarpt blik for udvikling af opgaveløsning og medarbejdere. Kan du sikre, at strategier og planer omsættes til holdbare resultater. Sørger du for rammer for god trivsel og effektive processer. Har du statslig erfaring. Kan du svare ja til det, så har vi en attraktiv chefstilling og arbejdsplads!

Vi søger en kontorchef for Kystzoneforvaltning, der evner både at sikre den daglige drift og trivsel i samarbejde med de to teamledere, samt at være en engageret og retningsgivende leder for dygtige og dedikerede medarbejdere. Kontorchefen for Kystzoneforvaltning indgår i ledelsen i Kystdirektoratet sammen med de to øvrige kontorchefer og vicedirektøren. Opgaver og organisering Som kontorchef for Kystzoneforvaltning arbejder du med den mest dynamiske del af den danske natur og med mange facetter af de statslige opgaver på Danmarks 7.300 km kyster. Der er stor interesse for de mange muligheder, der ligger i kystzonen og udnyttelse af søterritoriet til rekreative og erhvervsmæssige formål. Kystzoneforvaltning arbejder med balancen mellem benyttelsen af kystzonen ud fra Naturbeskyttelsesloven og Kystbeskyttelsesloven med hensyn til administrationen af søterritoriet. Der træffes afgørelser om dispensationer inden for strandbeskyttelseslinjen samt klitfredning og gives tilladelser til anlæg på søterritoriet. Kystzoneforvaltning er endvidere myndighed for miljøvurderinger af anlæg i kystzonen. Kystzoneforvaltning bidrager til rådgivning af minister og Folketing. I Kystzoneforvaltning er der 26 medarbejdere. Opgaveløsningen er organiseret i tre teams; Team Naturbeskyttelse, Team Søterritoriet og Team Sagsstyring. Der er to teamledere med personaleansvar. Du skal fortsætte udviklingen af organiseringen af Kystzoneforvaltningen, ligesom du løbende skal udvikle processer og samarbejdsrelationer med blik for god service og opgavevaretagelse. Der er i de senere år arbejdet med digitalisering og udvikling af sagsbehandlingen, herunder vejledning i ansøgningsprocessen om anlæg og dispensationer. Der er et tæt samarbejde med andre teams og chefer i Kystdirektoratet samt med Naturstyrelsens hovedkontor, dertil kommer samarbejde med Miljøministeriets departement, andre myndigheder og kommuner. Kompetenceprofil Vi forventer du har uddannelse på kandidatniveau samt erfaring med myndighedsopgaver og forvaltning i en politisk styret organisation, lederuddannelse og/eller ledelseserfaring samt lyst og evne til at sætte sig ind i de specifikke dele af sagsbehandlingen og administrationen i Kystzoneforvaltning samt det øvrige brede spænd af faglige opgaver i Kystdirektoratet. Kystdirektoratet er i en spændende udvikling i et komplekst felt med stor faglig dybde og bredde, som påkalder sig stor samfundsmæssig interesse, og hvor der er mange aktører og ditto forventninger. Derfor vægter vi særlig højt, at du:
  • Har ledelseserfaring, gerne statslig
  • Har et helhedssyn og tager ansvar for helheden
  • Kan navigere kompetent og løsningsorienteret i spændingsfeltet mellem faglighed og politik
  • Kan sikre kompetent forvaltning af en myndighedsopgave med ofte høj grad af offentlig bevågenhed
  • Kan samarbejde, indgå i og bidrage konstruktivt til processer i samspil med ledelse og medarbejdere samt med departement og øvrige samarbejdspartnere
  • Kan opbygge og vedligeholde værdiskabende relationer til eksterne samarbejdspartnere og aktører
Du bidrager i samspil med medarbejderne til resultatskabelsen og til værdiskabende dialog med kolleger, samarbejdspartnere og interessenter. Du sætter retning og mål, følger op og tænker nyt. Du er delegerende, engagerende og udvikler dine medarbejdere. Du har erfaring med driftsledelse og organisationsudvikling, og du evner at udvikle opgaver, engagement og kompetencer på dit hold gennem dygtig forandringsledelse. Som en del af ledelsen i Kystdirektoratet ser du muligheder og medvirker til den fortsatte udvikling af hele Kystdirektoratet i tæt og tillidsfuldt samspil, hvor centrale værdier er kundefokus, handlekraft og at spille hinanden gode. Vi tilbyder Områdets opgaver er alsidige og rummer spændende faglige og ledelsesmæssige udfordringer. Du er som kontorchef med til at sætte retningen på væsentlige dele af Kystdirektoratets samlede opgaveportefølje, og indgår som aktiv medspiller i ledelsen i arbejdet med strategi- og organisationsudvikling. Som chef i Kystdirektoratet/Naturstyrelsen skal du være optaget af at udvikle dig som leder og være nysgerrig på at bedrive ledelse med gennemslagskraft i organisationen. Ledelsen arbejder til stadighed på at udvikle organisationen og fastsætte styrelsens mål og faglige ambitioner, parallelt med imødekommelse af de politiske ønsker og de nødvendige faglige, administrative og organisatoriske prioriteringer. Vi tilbyder et attraktivt lederjob i en dynamisk organisation med højt fagligt niveau, stort engagement og tæt samspil med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere og aktører. Løn og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 og besættes på åremål. Grundløn efter løngruppe 1 er kr. 617.763 årligt i aktuelt niveau (april 2023). Ud over grundlønnen vil der være mulighed for at aftale individuelt løntillæg og engangsvederlag efter indsats og resultater. Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelse ske på tjenestemandsvilkår i lønramme 37. For tjenestemænd stiles ansøgningen til Dronningen. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. For kontraktansatte chefer er ansættelsesområdet Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Kystdirektoratet i Lemvig. Der vil være mulighed for lejlighedsvis at arbejde hjemmefra, ligesom der vil være både mulighed og behov for at arbejde fra Naturstyrelsens hovedkontor i Randbøl ved Vejle. Tiltrædelse 1. august 2023 eller efter nærmere aftale. Yderligere oplysninger Du er velkommen til at ringe til vicedirektør Anne Kamstrup, mobil +45 6162 7719. Sådan søger du stillingen Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning med CV, uddannelsesbevis m.m. senest mandag den 5. juni 2023. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen. Vi forventer at holde første samtalerunde den 15. juni 2023 og anden samtalerunde den 23. juni 2023. Som led i rekrutteringen indgår der et testforløb mellem første og anden samtale. Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Du kan læse mere her. Om Kystdirektoratet Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, risikokortlægning, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet samt stormflodsberedskaber. Kystdirektoratet er beliggende i Lemvig, et smukt hjørne af Vestjylland ved fjord og hav. Vi er ca. 90 medarbejdere.
Miljøministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljøministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 16 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00