Debat

BL: DCE sender spildevandsregningen ud på landet

DEBAT: Følsomheden overfor kvælstof i fjorde og kystvande skyldes ikke nitrat fra landbruget, men fosforbelastning fra spildevand, og DCE’s påstand om det modsatte er helt hen i vejret, skriver Poul Vejby-Sørensen fra Bæredygtigt Landbrug.

AU er ude i et politisk ærinde med påstanden om, at landbruget er hovedårsagen til kvælstoffølsomhed i fjorde og kystvande, skriver BL’s faglige rådgiver, Poul Vejby-Sørensen.
AU er ude i et politisk ærinde med påstanden om, at landbruget er hovedårsagen til kvælstoffølsomhed i fjorde og kystvande, skriver BL’s faglige rådgiver, Poul Vejby-Sørensen.Foto: Bæredygtigt Landbrug
Line Jenvall
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Poul Vejby-Sørensen
Cand.agro. og faglig rådgiver i Bæredygtigt Landbrug

Det lyder lidt hult, når professor Stiig Markager i Altinget 17. marts efterlyser en konstruktiv miljødebat. Hertil bidrager han i hvert fald ikke selv. 

Er hans iagttagelse om, at data og fakta igen spiller en rolle i debatten, og at manipulation med virkeligheden er blev afsløret korrekt, så går han hårde tider i møde. For hvem er det, der i uhørt omfang har forkastet data og fakta til fordel for en såkaldt manipuleret virkelighed bygget på modelberegninger? 

I debatten om landbrugspakken, målrettet regulering og kvælstoffølsomme, altså sårbare, områder har Aarhus Universitet tilsidesat den videnskabelige redelighed med den nylige påstand: 

Fakta
Vil du blande dig i debatten?
Send dit indlæg til [email protected].

”Kvælstof er den afgørende faktor for vores havmiljø. Det er uden for enhver tvivl. Det er simpelt hen faktum."

Aarhus Universitet fortier hermed den kendsgerning, at kvælstoffølsomme områder absolut intet har med nitratudledning fra landbrug at gøre. 

At beskylde kvælstof for at være den afgørende faktor for vores havmiljø er ikke videnskab. Det er politik.

Poul Vejby-Sørensen, Faglig rådgiver i Bæredygtigt Landbrug

Spildevandet er synderen
Realiteten er, at kvælstoffølsomme områder er skabt af store fosforudledninger gennem fortrinsvis byspildevand, både i fortiden, der er sedimentet og i nutiden gennem overløb. 

Årsagen er DCE’s og myndighedernes manglende seriøsitet omkring rensning af spildevand. Senest er det kommet frem, at de regnbetingede udledninger, altså overløb, i årevis har været stærkt undervurderede ifølge Punktkilder 2013, Naturstyrelsen.

Disse alvorlige forsømmelser, som bør være ansvarspådragende, formodes at ligge til grund for de fortsatte angreb mod kvælstof i vandmiljøet, der udsendes fra Aarhus Universitet. 

At beskylde kvælstof for at være den afgørende faktor for vores havmiljø er ikke videnskab. Det er politik.

AU bedriver videnskabelig uredelighed
Der er principielt intet nyt i vandmiljøets opførsel. De mest byprægede fjorde har hele tiden været de mest eutrofierede og miljømæssigt udsatte. Sådan var det i Bæltprojektet i 1970’erne. Sådan er det i dag.

Forskellen er blot, at i 1970’erne havde vi neutrale forskere, der holdt sig til videnskabelige metoder og påviste, at fosfor spillede en afgørende rolle. I eksempelvis NPo-redegørelsen (side 19) fra 1984 blev det fremhævet, at netop fosforrigt spildevand forårsager kvælstofbegrænsning. 

Men gennem de seneste årtier har de forskere ved DCE, der rådgiver Miljøministeriet, givet uredelige oplysninger om kvælstofs rolle i vandmiljøet. Blandt andet ved at påstå en kobling mellem tilførsel af kvælstof og dårlig økologisk tilstand, skønt den ikke har kunnet påvises i Miljøministeriets årlige tilstandsrapporter.

Går imod international forskning
I dag udsender Aarhus Universitet stadig det politiske budskab: ”Kvælstof er den afgørende faktor for vores havmiljø. Det er uden for enhver tvivl. Det er simpelt hen faktum.” 

Førende internationale forskere er af en anden mening. 

Blandt andre har professor John A. Downing fra Iowa State University påvist, at følsomme områder med kvælstofbegrænsning især findes i forbindelse med antropogen forurening med lav-N:P-spildevand. 

Påstanden fra Aarhus Universitet må derfor betegnes som videnskabelig uredelighed, eftersom der ikke kan være belæg for udtryk som “uden for enhver tvivl” og ”faktum”. 

Udmeldingen flugter som nævnt heller ikke med NPo-redegørelsen. 

Forskere i et politisk ærinde 
Nedenstående kort har Aarhus Universitet (DCE) og DHI udgivet i forbindelse med den næste generation af vandplanerne, som overhovedet ikke eksisterer endnu. 

Det er uklart, hvad formålet er med at sende et følsomhedskort ud, der er helt anderledes end det, som netop er udsendt i forbindelse med Landbrugspakken. 

Måske lægges der op til et nyt tilfælde af politisk indblanding fra forskerne?

Af kortet fremgår det tydeligt, at de følsomme og mørkegrønne områder findes i forbindelse med byprægede vandområder og vel at mærke ikke i forbindelse med landbrugsprægede vandområder. 

Det stemmer overens med, at områder med lavt N:P-forhold defineres at være kvælstofbegrænsede, hvorefter myndighederne fejlagtigt pålægger landbrugsoplandet skærpede kvælstofnormer. 

Bemærk hvilke recipienter, forskerne anser som mest kvælstoffølsomme:

  • Det er ikke de mest landbrugsprægede fjorde som for eksempel Randers Fjord, Nakskov Fjord.
  • Det er derimod byprægede fjorde, hvortil der udledes en høj andel af byspildevand, for eksempel Mariager Fjord, Skive Fjord med byspildevand fra Skive/Viborg. 
  • Det er endvidere en række østjyske fjorde med relativt små landbrugsoplande, fordi baglandets landbrugsarealer hovedsageligt afvandes mod vest. Dermed bliver fjordene/kystvandene præget af spildevand fra byområderne: Horsens, Vejle, Fredericia, Kolding, Haderslev, Åbenrå, Sønderborg og Flensborg.
    Det er Odense Fjord, som afleder spildevand fra landets tredjestørste by.

Kortet viser i overensstemmelse med NPo-redegørelsen, at problemerne findes, hvor der er høj andel af byspildevand. 

På baggrund af såvel NPo-redegørelsen, som omtalte internationale forskere, er den overordnede konklusion klar:

Kvælstoffølsomhed i fjorde og kystvande skyldes ikke nitrat fra landbrugsarealer, men derimod fosforbelastning fra spildevand – herunder fosfor i sedimentet fra mange års ukontrolleret udledning af spildevand.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00