Dansk Akvakultur: Der er miljømæssigt råderum til mere akvakultur

REPLIK: SF'erne Margrete Auken og Kirstine Bille bør respektere, at Danmark har opfyldt sin kvælstofforpligtelse over for Helcom, så der er nu plads til vækst i dansk akvakultur, skriver Brian Thomsen.

Af Brian Thomsen
Direktør, Dansk Akvakultur

Den tidligere SR-regerings strategi fra 2015 for bæredygtig udvikling af akvakultur har som erklæret mål, at produktionsforøgelse i akvakulturen skal ske inden for de til enhver tid gældende miljømæssige råderum. Strategien er godkendt af EU-Kommissionen.

Det er derfor forkert, når Margrete Auken og Kirstine Bille fra SF i et debatindlæg 11. april hævder, at begrebet ikke er anerkendt.

De to debattører kobler kun havbrug til det miljømæssige råderum, men udviklingen af den landbaserede akvakultur, som SF ønsker at fremme, kræver også et miljømæssigt råderum.

Samme beregning
Rammerne for det miljømæssige råderum sættes blandt andet af EU’s miljødirektiver og vores internationale forpligtelser, herunder Helcoms reduktionsmål for udledning af næringsstoffer.

I Helcom har man defineret, hvor meget de samlede udledninger af næringsstoffer til de enkelte vandområder bør reduceres, for at man på sigt kan opnå god miljøtilstand. Hvert land har efterfølgende fået et loft over, hvor meget de maksimalt bør udlede til et givent havområde.

Danmark har som det eneste land opfyldt reduktionsmålene for kvælstof i alle havstrategiområder, og Danmark har i Kattegat reduceret næringsstofudledningerne mere end det definerede loft over udledninger. Det er denne merreduktion, der ligger til grund for det identificerede råderum, der bygger på opgørelser fra Aarhus Universitet.

Det er også Aarhus Universitets opgørelser, som identificerer reduktionsbehovet (det manglende råderum) for vandplansområderne. Når SF anerkender reduktionsbehovet i vandplansområder, burde SF også samtidig kunne anerkende råderummet i havstrategiområderne. Samme beregning, samme universitet.

Mere kvælstof er inden for rammerne
Margrete Auken og Kirstine Bille bør respektere, at Danmark har opfyldt sin kvælstofforpligtelse over for Helcom i en sådan grad, at der er nu plads til vækst i dansk akvakultur. Deres klage over, at Kattegat endnu ikke er i 'tilfredsstillende tilstand', må afvises, da det kan skyldes mange årsager. 

Faktum er, at en ekstra årlig dansk udledning af 800 tons kvælstof er inden for rammerne af det definerede loft for danske udledninger, og at det ikke vil være til hinder for, at der på sigt kan opnås god miljøtilstand.

En udledning på 800 tons kvælstof fra havbrug i Kattegat skal ses i forhold til, at der i de åbne danske farvande årligt transporteres cirka 600.000 tons kvælstof, og at der årligt er en intern omsætning på cirka 377.000 tons ammonium i Kattegat.

De nye havbrug med cirka 800 tons kvælstof udgør således kun omkring 0,13 procent af den samlede kvælstoftransport, og kun cirka 0,08 procent, hvis den naturlige ammoniumomsætning tages med.

Det er vores forståelse, at SF anerkender behovet for vækst i akvakultur. Det er positivt, men SF skylder realistiske svar på, hvordan de vil sikre det afgørende miljømæssige råderum.

Vi mener, at den tidligere SR-regering og den nuværende regering har anvist en ansvarlig og farbar model. Dansk Akvakultur vil gerne have en dialog med SF om, hvordan vi kan udvikle en mangfoldig og bæredygtig akvakultur til lands og til vands.

Forrige artikel Greenpeace: Vil Danmark underminere beskyttelsen af verdens have? Greenpeace: Vil Danmark underminere beskyttelsen af verdens have? Næste artikel Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering: Lad os nu få en national strategi for bioøkonomi Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering: Lad os nu få en national strategi for bioøkonomi