Dansk Akvakultur: Havbrug er en miljøeffektiv produktion

DEBAT: Landbrugspakken baner vejen for en miljømæssig afbalanceret vækst i akvakultur, men alligevel fortsætter Danmarks Sportsfiskerforbund sin usaglige kritik, og det er ærgerligt, skriver direktør i Dansk Akvakultur Brian Thomsen.

Af Brian Thomsen
Direktør Dansk Akvakultur

I Altinget 10. marts kritiserer sportsfiskernes formand Verner W. Hansen den kommende vækstplan for akvakultur, og igen handler kritikken om havbrug. Det bliver den bare ikke mere korrekt af. 

I indlægget gentager Verner W. Hansen de sædvanlige tre faktuelt forkerte påstande:

1. Vækstplanen for havbrug vil få store negative natur- og miljømæssige konsekvenser.
2. Havbrug er en forældet produktionsform.
3. Der bør satses på bæredygtige løsninger ved at udvikle teknologier til recirkulerede anlæg på land.

Lad os tage påstandene en for en:

Det er forkert, når Verner W. Hansen hævder, at øget produktion i havbrug vil have store negative konsekvenser for natur og miljø.
Miljøpåvirkninger fra havbrug vurderes med avancerede økologiske modeller, og alle resultater viser, at nye havbrug langt fra kysten ikke vil have en væsentlig negativ effekt på miljøet, hverken lokalt eller regionalt. Konklusionerne fra modelberegninger understøttes af faktiske data og målinger. 

Det er ligeledes forkert, når Verner W. Hansen hævder, at havbrug er en forældet produktionsform.
Moderne havbrug på åbent hav gennemlever på internationalt plan en rivende teknologisk udvikling, som Danmark nu får mulighed for at deltage i. 

Det vil bidrage til vækst, innovation og nye arbejdspladser i landdistrikterne. Vækstplanen for havbrug lægger op til, at nye havbrug skal etableres længere væk fra kysten. Den strategi støttes af tre biologer fra Aarhus Universitet (Bo Riemann, Stig Markager og Marie Marr), der i et indlæg på Altinget 30. oktober 2015 anbefaler, at man etablerer havbrug i områder, hvor de ikke påvirker kysten. 

Endelig er det også forkert, når Verner W. Hansen hævder, at der ensidigt bør satses på recirkulerede anlæg på land, som han hævder, er bæredygtige.
Det er ikke første gang, at sportsfiskerne fremfører denne udokumenterede påstand. Virkeligheden er, at flere danske virksomheder har valgt at investere i recirkuleringsanlæg med indpumpning af saltvand. Alle har desværre haft en særdeles svær start. 

Der har været og er fortsat en række tekniske udfordringer, og vores gode og dygtige kollegaer med landbaserede anlæg har indtil videre realiseret store økonomiske tab. 

Dansk Akvakultur ser en fremtid, hvor store laksefisk produceres både til lands eller til vands. Det ene udelukker ikke det andet. 

Miljøbalancen er prisværdig
Regeringen og aftaleparterne fortjener ros for at arbejde med en vækstplan for akvakultur, der balancerer hensyn til både miljø og erhverv. Havbrug er én af de mest miljøvenlige veje til mere animalsk protein, og de danske opdrættere anvender miljøvenlige opdrætsmetoder både til lands og til havs.

Akvakultur har som al anden fødevareproduktion et økologisk og miljømæssigt fodaftryk, men vi bestræber os på at producere under hensyntagen til og i respekt for miljøet. 

Man kan ikke brødføde verden uden at anerkende visse miljømæssige omkostninger. Det er vores opgave på lønsom vis at producere flest mulige fisk med den lavest mulige miljømæssige omkostning for samfundet.

Danmarks Sportsfiskerforbund har en legitim ret til at fremføre deres vedvarende kritik af blandt andet de fødevareproducerende erhverv i Danmark, men sportsfiskerne bør så for en god ordens skyld også forholde sig mere åbent til deres egne miljømæssige og dyrevelfærdsrelaterede problemstillinger, som er forbundet med lystfiskeriet. 

For eksempel har catch and release-metoden, altså det at fange fisk på krog og genudsætte dem, som praktiseres systematisk ved lystfiskeri efter laks og gedder, negative effekter og er bestemt ikke uproblematisk i forhold til natur, dyrevelfærd og etik.

Fremtiden kræver løsninger
Fremfor unuanceret og ensidig kritik ønsker Dansk Akvakultur at finde løsninger, som kan forene fødevareproduktion, erhvervsaktiviteter i landdistrikterne og hensyn til miljø og fritidsinteresser, herunder ikke mindst lystfiskeri. 

Lokalt har dambrugere og havbrugere ofte et godt forhold til lystfiskere og fritidsfiskere. Vi har endda også oplevet positiv interesse fra turister, som ønsker at besøge vore havbrug. 

Lad os fortsætte dialogen for at finde løsninger på placering af nye havbrug, så vi kan fastholde erhvervsudvikling, arbejdspladser og fritidsinteresser side om side.

Forrige artikel BL: Vi har behov for miljøpolitisk nytænkning BL: Vi har behov for miljøpolitisk nytænkning Næste artikel Friluftsrådet: Naturpakken skal gavne hele Danmark Friluftsrådet: Naturpakken skal gavne hele Danmark