Dansk Akvakultur: Greenpeace maler falske skræmmebilleder om havbrugslovgivning

REPLIK: Greenpeace kritiserer regeringens nye havbrugstiltag for at være uholdbart, men tiltaget bryder ikke med EU's miljølovgivning, skriver Brian Thomsen, direktør i Dansk Akvakultur.

Af Brian Thomsen
Direktør Dansk Akvakultur

EU-Kommissionen har konkluderet, at L111 ikke bryder med EU’s miljølovgivning. Det bør ikke overraske Birgitte Lesanner, chef for Greenpeace Danmark, der i et debatindlæg den 8. december hævder, at lovændringen bygger på et skrøbeligt fundament.

Faktum er, at L111 alene introducerer to ændringer i miljøbeskyttelsesloven. For det første, at Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om vilkår om etablering og drift af kompenserende marine virkemidler ved godkendelse af havbrug, og for det andet, at tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om at nedbringe næringsstofbelastningen, hvis et sådant havbrug medfører forurening eller risiko for væsentlig forurening.

EU-Kommissionen har ydermere godkendt den danske strategi for bæredygtig udvikling af akvakultur. Her var målsætningen, at der skulle laves en vejledning om anvendelse af kompensationsopdræt, men det har efterfølgende vist sig, at der var behov for en lovhjemmel.

Tiltagene flugter med tidligere strategi
Flere hævder, at den nuværende regering har opfundet begrebet ”miljømæssigt råderum”. Det er ikke korrekt. Begrebet indgår i ovennævnte strategi fra 2014 fra den tidligere SR-regering. Det fremgår således af side 17, at muligheden for en merudledning vil bero på en konkret vurdering af områdets miljøtilstand og det miljømæssige råderum.

Viser en sådan vurdering, at en merudledning ”ikke vil hindre opnåelse af vandområdets miljømål i forhold til direktiverne og den nationale miljøregulering og ikke vil forringe tilstanden i vandområdet og samtidig kan ske i overensstemmelse med andre interesser, kan der gives tilladelse til ny eller udvidet produktion uden kompenserende foranstaltninger”. En sådan ansvarlig tilgang er naturligvis ikke traktatstridig.

Den nuværende regerings tiltag flugter med den tidligere SR-regerings strategi, og strategien er godkendt af EU Kommissionen. L111 bygger derfor på et solidt fundament.

Birgitte Lesanner har ret i, at en række aktører har kritiseret regeringens havbrugsplaner. Det er vores opfattelse, at kritikken er forfejlet, fordi den har afsæt i falske skræmmebilleder af de faktiske forhold.

Sund produktion og arbejdspladser
Birgitte Lesanner ”overser” det faktum, at i moderne fødevareproduktioner som landbrug og akvakultur skabes de fleste arbejdspladser i de andre led i værdikæden og i følgeindustrierne. De nye havbrug i Kattegat vil potentielt skabe over 400 arbejdspladser ”på land og til havs”, og slutproduktet vil være eftertragtede havopdrættede ørreder og rogn til forbrugere i en række lande. Havbrug har i mange år sameksisteret med turisme, fiskeri og lokale erhverv i fiskerihavne, og der er intet fagligt belæg for påstanden om, at havbrug skader turisme og fiskeri.

Vi ønsker en ansvarlig udvikling af havbrugserhvervet i Danmark, som respekterer alle danske miljøkrav og andre erhvervs- og fritidsinteresser på havet. Det vil bidrage til vækst, arbejdspladser og en økonomisk bæredygtig produktion af sunde fiskeprodukter i landdistrikterne.

Forrige artikel WWF: Året har været fyldt med alarmerende nyheder WWF: Året har været fyldt med alarmerende nyheder Næste artikel Ejrnæs: Endelig er biodiversitet kommet på den politiske dagsorden Ejrnæs: Endelig er biodiversitet kommet på den politiske dagsorden