Dansk Akvakultur: Sportsfiskerkritik bygger på fordomme og misforståelser

DEBAT: Folketingets vækstplan for akvakultur skal realiseres inden for det miljømæssige råderum. Det gælder også lovforslaget om kompenserende virkemidler ved etablering eller udvidelser af havbrug, skriver Brian Thomsen, formand i Dansk Akvakultur. 

Af Brian Thomsen
Direktør, Dansk Akvakultur

Danmarks Sportsfiskerforbunds formand Verner W. Hansen (VWH) hævder i et debatindlæg på Altinget 21. februar, at regeringens havbrugsplaner ødelægger natur og miljø. Sportsfiskerne har ved flere lejligheder kritiseret havbrug, men nu som tidligere bygger kritikken desværre på fordomme og misforståelser.

Faktum er, at havbrug er én af de mest miljø- og klimavenlige animalske produktioner, vi har. Ved at øge produktionen i havbrug kan vi mindske presset på de vilde fiskebestande, mindske afhængigheden af import, skabe vækst og arbejdspladspladser i landdistrikterne og samtidigt tilskynde flere til at spise mere klimavenligt. Derfor er der i både EU og Danmark et politisk ønske om at øge produktionen i havbrug.

Regeringens initiativer er fagligt funderede
Regeringen har taget to initiativer til at øge produktionen i havbrug, som VWH desværre blander sammen. 

Det ene initiativ er lovforslaget, der skal gøre det muligt at øge produktionen på havbrug i vandområder, hvor der ikke er et miljømæssigt råderum til udledning af yderligere næringsstoffer. Det skal ske via supplerende opdræt af muslinger eller tang.

Det faglige netværk om marine virkemidler med blandt andet Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet og DHI vurderer, at de to virkemidler er klar til anvendelse. Derfor er det forkert, når VWH hævder, at det faglige grundlag er spinkelt. 

Der vil bundfældes organisk stof under et muslingeanlæg, og der kan være en lokal skyggevirkning på bunden under anlægget. De mulige negative effekter opvejes dog af en tilsvarende positiv effekt i form af en forøget sigtedybde i et større område omkring anlægget. Det skyldes, at muslingerne filtrerer vandet for partikler. Derfor er det forkert, når VWH hævder, at muslingeopdræt vil påvirke vandmiljøet negativt. 

Ansøgninger om etablering af et nyt havbrug eller et muslingeopdræt sendes i høring hos relevante myndigheder og organisationer. Det skal sikre, at anlæggene ikke konflikter med andre interesser, herunder fiskeri, sejlruter, fritidsinteresser med mere.

Der kan udledes 8000 tons kvælstof i Kattegat
Det andet initiativ er beslutningen om at anvende et miljømæssigt råderum på 800 tons kvælstof til nye havbrug i Kattegat uden for vandområdeplanernes reguleringsområde. Det vil ikke, som påstået af VWH, øge udledning af næringsstoffer til de indre vandområder. Faktum er, at der ifølge HELCOM kan udledes yderligere ca. 8.000 tons kvælstof i Kattegat, uden at det konflikter med områdets miljømålsætning.  

Alle danske havbrug overholder grænseværdier for udledning af medicin og hjælpestoffer. Det indarbejdes i havbrugenes miljøgodkendelser, som sikrer, at havbruget overholder grænseværdierne for medicin- og hjælpestoffer. Derfor er det ikke, som hævdet af VWH, i strid med miljømålene i EU’s miljødirektiver. 

Det igangværende lokaliseringsarbejde skal sikre, at nye havbrug placeres i områder, hvor der er mindst risiko for problemer med lakselus. Derfor vurderer danske forskere, at der ikke er stor risiko for problemer med lakselus, og at det ikke vil udgøre en stor trussel for naturlige bestande af laksefisk. Derfor er det også forkert, når VWH anfører, at der vil være alvorlig risiko for omfattende angreb af lakselus.

Sportsfiskerne ønsker, at havbrug skal op på land. Danmark er allerede førende inden for dette felt, men opdræt af store laksefisk i landanlæg er endnu ikke dokumenteret økonomisk rentabel. VWH taler derfor mod bedre viden, når han påstår, at havbrug bør overgå til denne produktionsform. 

Forrige artikel DN: Kan man bare give havet bort? DN: Kan man bare give havet bort? Næste artikel V: Vi er i fuld gang med at forbedre naturen V: Vi er i fuld gang med at forbedre naturen