Engelbreth Larsen: DF's fredningsangreb vil forringe naturbeskyttelsen

KOMMENTAR: Dansk Folkeparti vil med et nyt forslag gøre naturbeskyttelsen i Danmark endnu ringere, end den i forvejen er. I stedet er der brug for det modsatte: en markant opprioritering af naturen på naturens præmisser, skriver Rune Engelbreth Larsen.

Danmark er blandt de dårligste lande til at beskytte natur, og nu vil Dansk Folkeparti med et beslutningsforslag forringe den meget beskedne beskyttelse yderligere med et frontalangreb på Danmarks Naturfredningsforenings ret til at rejse fredningssager.

Der findes flere forskellige naturbeskyttelsesredskaber og -kategorier i Danmark, men ingen af dem har vist sig særlig gode til at beskytte naturen. Hvis et naturareal virkelig skal beskyttes, må det selvfølgelig indebære, at arealet får natur og biodiversitet som første prioritet – det er bare næsten aldrig tilfældet.

Det hjælper ikke så meget at anlægge en alvorlig mine og sige "beskyttet natur" eller "abracadabra" og så tro, at dét var dét. Ikke desto mindre er det abracadabra-naturbeskyttelsen, der er reglen snarere end undtagelsen i dag – men der er desværre ingen Harry Potter, som vogter over dansk natur.

Vi har for eksempel et nationalparkbegreb, som ikke i sig selv indebærer særskilt naturbeskyttelse, men derimod sagtens kan rumme enorme arealer med skovbrug og landbrug, skønt motorsave og mejetærskere selvfølgelig ikke er sat i verden for at øge naturværdierne, men omvendt for at begrænse dem til meget få arter i produktionslandskabet.

Dansk nationalpark = naturbeskyttelse? Abracadabra min bare.

Vi har imidlertid også en Naturbeskyttelseslov, der formelt beskytter søer, vandløb, heder, moser, strandenge og overdrev m.m., men alt for sjældent håndhæves loven, og gang på gang har forskere fastslået, at dansk natur generelt har det ringere i dag end nogen sinde før.

Vi har internationalt beskyttede Natura 2000-områder, der indebærer planer for at sikre "god bevaringsstatus" for udvalgte levesteder og arter, men ifølge den seneste indrapportering er 39 procent af de udvalgte arter i "stærkt eller moderat ugunstig" status, og det samme gælder hele 90 procent af de udvalgte naturtyper.

Zoomer vi for eksempel ind på bevaringsstatus for de udvalgte naturtyper i skov, er de sågar i 100 procent "stærkt ugunstig bevaringsstatus". 100 procent.

Men selv om et naturareal i Danmark f.eks. formelt kan være beskyttet både i henhold til Natura 2000-udpegningen OG udpeget som Nationalpark, kan det samtidig være reserveret til naturforarmende produktion OG have den ringeste bevaringsstatus som natur.

Dansk Natura 2000 = naturbeskyttelse? Hokus pokus, naturtilstanden er langtfra hovedfokus.

Mens dansk naturbeskyttelsen altså i forvejen ofte er solgt til stanglakrids – eller rettere til tømmer og raps – vil Dansk Folkeparti og andre blå partier fjerne Danmarks Naturfredningsforenings ret til at rejse fredningssager.

Fredninger er nemlig også blandt viften af beskyttelsesredskaber, når det kommer til dansk natur, om end hovedparten af fredningerne historisk har haft andre formål end en indsats for natur og biodiversitet.

Men udover stat og kommuner har Danmarks Naturfredningsforening haft en enestående ret til at rejse fredningssager siden 1937 og kan derfor foreslå, at et naturareal fredes med naturens gavn som formål.

Foreningen kan selvfølgelig ikke selv beslutte en fredning – det afgøres af et lokalt og uafhængigt fredningsnævn med en dommer i spidsen samt et medlem udpeget af Miljø- og Fødevareministeriet og et medlem udpeget af en kommunalbestyrelse.

Afgørelsen kan siden ankes til Miljø- og Fødevareklagenævntet, hvorfor der allerede i dag er fuld sikkerhed for, at forslag rejst af Danmarks Naturfredningsforening vurderes helt og aldeles uafhængigt af foreningen.

Det er prisværdigt, at Dansk Folkeparti vil udvide retten til at rejse fredninger til andre NGO’er end Danmarks Naturfredningsforening, men samtidig vil partiet fjerne foreningernes ret til at rejse sager til de tilfælde, hvor staten eller kommunen ikke på forhånd er medforslagsstiller.

Det vil indlysende medføre en problematisk politisk styring af de i forvejen meget få sager, der bliver rejst i dag, fordi naturfredninger ikke har megen politisk bevågenhed og prioritet.

Kort og godt: Danmarks uhyre ringe naturbeskyttelse forringes yderligere, skønt det, der er brug for, er en klar OPprioritering af en naturbeskyttelse af gavn og ikke blot af navn.

Det kunne passende være en stribe store naturbeskyttede NATURnationalparker, hvor natur og biodiversitet har første prioritet, og hvor vi derfor ikke dyrker jorden eller planter og fælder træer i tømmermarker, men tværtimod så vidt muligt lader natur være natur på naturens præmisser.

Det kunne vi i princippet tage fat på i morgen på store offentligt ejede naturområder, hvor der i forvejen ikke er landbrug og heller ingen private lodsejere. Alt, det kræver, er politisk vilje, en smule ressourcer og en reel naturbeskyttelse, der lader de naturlige processer råde og genetablerer nogle af de naturlige forudsætninger, vi historisk har fjernet fra naturen. Det sidste indebærer f.eks. at udsætte vildheste, kreaturer og elge flere steder som naturens egne naturgenoprettere.

Dét ville forbedre naturen og forøge artsrigdommen – og glæde naturgæsterne og forøge oplevelsesrigdommen. Endnu mere visonært kunne vi derudover etablere en egentlig naturzone som supplement til by- og landzonen i planloven.

I stedet går blå partier altså nu i den stik modsatte retning og vil nedgradere den i forvejen ekstremt ringe naturbeskyttelse ved også at trække tænder ud af fredningsinstrumentet.

Dansk Folkepartis miljøordfører Pia Adelsteen erkender, at beslutningsforslaget kan give færre fredninger, men gør sig ingen overvejelser over vigtigheden af naturbeskyttelsen som sådan – og har tydeligvis ingen faktuel viden om naturtilstanden: "Jeg mener, at danskerne er rigtig gode til at passe på naturen".

Keine Hexerei, nur Behändigkeit. Eller på børne-dansk: Simsalabims.

......

Rune Engelbreth Larsen er forfatter, foredragsholder og fotograf med fokus på den danske natur. Han er medlem af Etisk Råd og hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Lone Andersen: Her er min ønskeseddel til en styrket naturindsats Lone Andersen: Her er min ønskeseddel til en styrket naturindsats Næste artikel Steen Gade til Ellemann: Gør noget ved mikroplast i havene Steen Gade til Ellemann: Gør noget ved mikroplast i havene
 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Glædeligt at DN stadig ønsker at arbejde for bevarelse af vores sidste naturområder.

  Det er en ulykke af dimensioner om det mod forventning skulle vise sig at pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt landbrug - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, reallønsvækst, miljøteknologi og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen, biodiversiteten, folkesundheden, dyrevelfærden, klimaet, vandmiljøet, arbejdsmiljøet, denne verdens fattigste mennesker, samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Jørgen · cand A.

  Igen igen et bedrevidende, nedladende indlæg af Hr. Larsen

  Hr Larsen glemmer med en række andre natur-radikale, at vi er 5,8 mio danskere, som også skal bo, leve og have det rart i DK og for hvem en rødliste art fra eller til ikke gør den store forskel livskvalitetsmæssigt.
  Som alt andet har faunaen, naturen, landskabet en udvikling.
  Det er som om, de natur-radikale ikke vil se en sådan udvikling, men hele tiden kun vil ser bagud og notere sig mangler.
  Hvor havde meneskeheden været idag uden den udvikling og de fremskridt, vi har gennemlevet de sidste tusinder af år.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Natur Vs udvikling.

  Det er helt i orden at så mange natur arealer som muligt fredes, men man skal passe på , ikke at lade gå politik i sagen, for ellers ved man hvordan det mange gange ender.
  Jeg forstår ikke helt DNs krav på eneret på rejsning af frednings sager, jeg mener også at andre også bør kunne gå ind over.
  Hvad byer angår tror jeg nok at vi skal være varsomme med at lade følelserne løbe af med os. Det er nu engang sådan at der også skal være plads til udvikling, og dermed ikke udelukkende gøre byer til rene museer.
  Hvad landstrækninger angår, bør man balancere det sådan at der skal, både være plads til opdyrkning og vild natur. Jeg har hørt om eksempler på at landmænd har begyndt på såning af vildtfrø på et ca. to m. bredt bælte, dels mod landeveje og åer og vandløb. Det kan også gavne f.eks. insektlivet.
  Det er prisværdigt meget af det som DN gør, men når det er sagt, så bør man også lade andre interesser gå ind over fredningssager. Alt med måde.

Wermelin til embedsmænd: Vi skal være det grønne foregangsland

Wermelin til embedsmænd: Vi skal være det grønne foregangsland

MINISTERSKIFTE: Danmark skal være det førende land i grøn omstilling, og det stiller krav til idérigdommen i ministeriet, lød det fra den nye miljøminister, da der torsdag blev udvekslet både bacon og blæksprutte under vagtskiftet i Miljø- og Fødevareministeriet.