Esben Lunde gør status: Vi har været ambitiøse på naturens vegne

DEBAT: Regeringerne har haft travlt de sidste to år, og vi kan glæde os over markante præstationer på naturområdet, skriver miljøminister Esben Lunde Larsen (V).

Af Esben Lunde Larsen (V)
Miljø- og fødevareminister 

Der var høj solskin og natur på programmet, da jeg fornylig var til det velbesøgte Naturmøde i Hirtshals, og det glæder mig, at politikere, landmænd og borgere med interesse for vores natur kan mødes til konstruktive debatter i naturens tjeneste. Det viser, at vi alle tager denne dagsorden alvorligt.

De smukke traner er i fremgang, havørnene og de røde glenter er genindvandret, mens søer og vandløb kan fremvise flere planter og dyr. Det viser, at indsatser for naturen gavner, men resultaterne kommer ikke af sig selv. Derfor har regeringen taget markante initiativer til forbedring af naturen de sidste par år og vil også gøre det i den kommende tid.

Største indsats for biodiversitet i skoven
Regeringspartierne og Dansk Folkeparti har med Naturpakken fra maj 2016 vedtaget at gennemføre den største indsats for biodiversiteten i skovene nogensinde, der mere end fordobler arealet med skov til biodiversitetsformål. På statens arealer alene kommer skovarealet til biodiversitetsformål op på i alt 22.300 ha. Samtidig støtter vi udlægning af urørt skov og biodiversitetsskov på private arealer.

Over 150 natur- og friluftprojekter er gennemført alene i 2016 på statens arealer. De nye naturprojekter er prioriteret efter, hvor de gavner truede og sjældne arter mest. Derudover er der gennemført mange friluftsprojekter, der giver borgerne bedre muligheder for at opleve naturen overalt i landet. Her kan nævnes den meget besøgte Fosdal plantage i Thy, gennemførelse af naturpleje på Thurø Rev på Fyn for at tilgodese den sjældne naturtype kalkoverdrev og øget genskabelse af naturlig hydrologi i Teglstrup Hegn I Nordsjælland.

Attraktiv naturpleje
Landmænd vil også gerne bidrage til at skabe bedre natur. Det viser de mange ansøgninger i 2017 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Regeringen har gjort det lettere og mere attraktivt for landmænd at udlægge naturarealer på bedrifterne, blandt andet som følge af mere fleksible regler, hvis landmanden ønsker at dyrke jorden igen. Derudover er naturpleje kommet på skoleskemaet – både på landbrugsuddannelsen og gennem efteruddannelse af landmænd. Den enorme omlægning til økologi har også en gavnlig effekt for naturen, og i 2016 blev der omlagt ca. 40.000 ha.

Vi skal alle have glæde af naturen – også byens mange mennesker. Banedanmark og Miljøstyrelsen har netop lavet en aftale om plejeindsats på en række bynære baneterræner. Her bor der en række sjældne biller, sommerfugle og edderkopper. Byens baneterræner har fantastiske mikroklimaer, som kan være de rene oaser for blomstrende, interessant og vigtig flora, og de er oplagte steder, når indsatsen ”Natur i byen” fra Naturpakken skal realiseres.

Natura-2000 og vandplaner
Regeringen har i april 2016 truffet beslutning om indsatser i vores værdifulde Natura 2000-områder. Der er afsat 1,8 milliarder kroner over de næste seks år til f.eks. at forbedre heder, enge, overdrev og moser. Desuden gennemføres fiskeriregulering til beskyttelse af havnatur som boblerev og stenrev, ligesom nye stenrev vil forbedre forholdene for f.eks. torsk og brunalger i fjord og hav. Derudover har regeringen udpeget seks nye områder i Kattegat, som vil blive beskyttet gennem regulering af fiskeri og råstofindvinding mv.

Regeringen har med vandområdeplanerne afsat 2,7 milliarder kroner til blandt andet etablering af nye vådområder og privat skovrejsning, som skal reducere kvælstoftilførslen til kystvandområder, og som vil bidrage med gevinster for naturen. Derudover fjernes spærringer og gennemføres naturforbedringer i en række vandløb for at forbedre forholdene for fisk, planter og smådyr.

Regeringen vil fastholde et højt ambitionsniveau for naturen. Det vil afspejle sig i nye initiativer på naturområdet over de kommende år. Vi vil fastlægge nye ambitiøse naturmål for 2020 og 2030, og vi vil foretage en revision af den nationale biodiversitetsstrategi. Regeringen vil udarbejde en revideret naturkanon og den største handlingsplan mod invasive arter nogensinde. Med den markante, målrettede og ambitiøse indsats har regeringen sat retning for at bevare en rig og mangfoldig natur i Danmark til glæde for både nuværende og kommende generationer.

Forrige artikel DN: Løkke har gjort Danmark fattigere DN: Løkke har gjort Danmark fattigere Næste artikel Ny debat: To år med Løkke ved roret Ny debat: To år med Løkke ved roret
 • Anmeld

  Kjeld Hansen · journalist og gårdejer

  Du må ikke lyve, Esben!

  ”Regeringerne har haft travlt de sidste to år, og vi kan glæde os over markante præstationer på naturområdet”, skriver miljøminister Esben Lunde Larsen (V) i et debatindlæg 8. juni 2017 på altinget.dk. Lunde Larsen puster sig op med fanfaren ”Vi har været ambitiøse på naturens vegne” og serverer så en stribe faktuelle usandheder:
  ”De smukke traner er i fremgang, havørnene og de røde glenter er genindvandret, mens søer og vandløb kan fremvise flere planter og dyr. Det viser, at indsatser for naturen gavner, men resultaterne kommer ikke af sig selv. Derfor har regeringen taget markante initiativer til forbedring af naturen de sidste par år og vil også gøre det i den kommende tid.”
  Esben Lunde Larsen, der er erklæret kristen af den seriøse type, gør sig her skyldig i en stribe blatante overtrædelse af det ottende bud i Dekalogen: Du må ikke lyve.
  Her er dokumentationen:
  Fremgangen for de smukke traner begyndte i 1990’erne, og havørnen genindvandrede i 1995, da den 17-årige Esben begyndte i 1. g på Vestjysk Gymnasium i Tarm. Rød glentes genindvandring begyndte allerede i 1970’erne, før Esben overhovedet blev født i Skjern i 1978.
  At søer og vandløb kan fremvise flere planter og dyr i dag end tidligere, viser ganske rigtigt, at indsatser for naturen gavner, men resultaterne skyldes modige politikeres beslutninger for mere end 30 år siden. Derimod har de Venstre-ledede regeringer i de seneste år truffet flere beslutninger, der ikke bare vil stoppe den positive udvikling, men med stor sandsynlighed forringer miljøtilstanden i vandløb, søer, fjorde og havområder.
  Kampagnen mod de dyrkningsfrie 50.000 hektar randzoner er et eksempel. Landbrugspakken med en markant forøgelse af landbrugets forurening med kvælstof og fosfor af alle vandområder er et andet, loven om flere forurenende havbrug er et tredje og lempelserne af grænseværdierne for sprøjtemidler i grundvandet er et fjerde.
  Så skriver Lunde Larsen om Natura-2000 og vandplanerne:
  ”Regeringen har i april 2016 truffet beslutning om indsatser i vores værdifulde Natura 2000-områder. Der er afsat 1,8 milliarder kroner over de næste seks år til f.eks. at forbedre heder, enge, overdrev og moser. Desuden gennemføres fiskeriregulering til beskyttelse af havnatur som boblerev og stenrev, ligesom nye stenrev vil forbedre forholdene for f.eks. torsk og brunalger i fjord og hav. Derudover har regeringen udpeget seks nye områder i Kattegat, som vil blive beskyttet gennem regulering af fiskeri og råstofindvinding mv.
  Regeringen har med vandområdeplanerne afsat 2,7 milliarder kroner til blandt andet etablering af nye vådområder og privat skovrejsning, som skal reducere kvælstoftilførslen til kystvandområder, og som vil bidrage med gevinster for naturen. Derudover fjernes spærringer og gennemføres naturforbedringer i en række vandløb for at forbedre forholdene for fisk, planter og smådyr.”
  Imidlertid undlader Lunde Larsen fuldstændigt at nævne, at alle disse tiltag – der alle er hensigtserklæringer om en fremtidig indsats – udelukkende skyldes frygten for EU. Siden 2001 har de skiftende regeringer trukket opfyldelsen af EU-direktiverne i langdrag i et så massivt omfang, at EU-kommissionen flere gange har måtte true med sanktioner.
  Lige nu er kommuner og vandråd eksempelvis i gang med at revurdere, om små vandløb skal tages ud af vandområdeplanernes naturbeskyttelse og indsatser for at opnå god økologisk tilstand. Det sker på trods af, at mange små vandløb med stor naturmæssig værdi i strid med Vandrammedirektivet allerede er taget ud af de danske vandområdeplaner.
  Og sådan kan man blive ved og ved og ved. Usandheder, direkte løgne og udspekuleret propaganda fylder efterhånden hele det mediemæssige råderum som miljø- og fødevareministeren er blevet tildelt. Det er ikke for ingenting, at Esben Lunde Larsen i dag må tåle dumpekarakteren ”regeringens mindst respekterede minister” – kun jævnbyrdig med den håbløse ældreminister Thyra Frank.
  Har vi ikke fortjent bedre?

 • Anmeld

  Åge Hedley Petersen · Bibliotekar

  Og deretil kommer...

  at Naturstyrelsen har nægtet at sætte en stopper for råstofudvindingen (sandpumpningen) på de vigtige fiskebanker i Øresund, på trods af protester fra fiskere, marinebiologer samt vore svenske naboer. De vigtige råstoffer skal bruges til yderligere udbygning af hovedstaden.

 • Anmeld

  Jens Ole · Pensionist

  Lad jer ikke nare

  Af politikkere som roser danmark for at være et klimaforgangsland.. Vi er stadig et af de lande som belaster jordens recourser mest pr. indbygger. Vi roser os selv at små lokale fremskridt, som nu er havørnebestanden vokset ol. Vi er storforbrugere og dermed gør vi store indhug i jordens natur og recouser. Især i kraft af vores soyafoder til husdyr, men også alt muligt andet som f.eks. elektronik. I det mindst har jeg hørt Mette frederiksen erkende de problemer vi står over for med svindende recouser, øget befolkningstilvækst og øget ulighed. Som vel har stor betydning for at vi står i denne situation med mange flygtninge og terror.
  Forøvrigt er der kun ca. 500 af de delfiner vi kalder marsvin i østersøen, men der vel ikke økonomi i at redde dem. Så det bliver nok en af de efterregninger vi giver til efterfølgende generationer, at der vil være markandt færre dyr og vild natur på kloden til dem. Og sansynligvis også knaphed på fødevarer.

 • Anmeld

  Birk Ørnskov · Studerende

  Dagens Joke

  Esben, det er ikke 1. april, så det må vist være dagens joke du forsøger dig med?
  Vi har (desværre) en "miljø"-minister som har glemt hvad ordet miljø betyder, derudover lyver han, ændre på tallene og siger det folk gerne vil høre og gør hvad der passer ham for flest penge på bundlinjen frem for havbunden.. Naturen spiller ikke den store rolle, så pyt..
  L111 blev stemt igennem på falske grundlag og det "miljø-mæssige" råderum er ikke noget det findes og at oprette flere havdambrug vil ødelægge vore havmiljø og skabe stor forurening!
  Nu har der været den ene skandale efter den anden, så hvornår kommer der til at ske noget og vi får en ny minister? Det er utroligt at vi alligevel fik en dårligere miljøminister end Eva Kjer som afløser!
  Der er sendt flere klager afsted til EU om at få stoppet ELL, da mange af de ting han arbejder for strider imod de naturtiltag som Danmark har sagt ja til.. Jah hvis det ikke var fordi han nægter at modtage underskriftindsamlinger så havde han fået en om afsættelse for længe siden!

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Spørgsmål til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vedr. omlægning af 40.000 ha til økologi

  Esben, mener du at det er muligt at drive økologisk landbrug uden brug af syntetiske pesticider?

  Esben, er vi enige i at vores samfunds formål med udvikling, produktion og anvendelse af syntetiske pesticider alene er at anvende disse i den økologiske produktion til gavn for natur og folkesundhed?

  Esben, er vi enige i at det er en ulykke af dimensioner om traditionel teknologiudvikling, herunder udvikling af syntetiske pesticider, ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt landbrug, og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik og miljøteknologi med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen og vore efterkommeres fremtidsudsigter til følge?

 • Anmeld

  Frej · Filminstruktør, selvstændig fotograf, Amager Fælleds Venner

  I vil slagte bynær oprindelig natur. Amager Fælleds strandeng

  Vi står midt i kæmpe artstilbagegang.
  Menneskeskabt masseudrydelse af arter. Den 6.

  Biodiversitet styrtdykker i Danmark, verdens mest opdyrkede og bebyggede land.

  Amager Fælleds strandeng er 7 til 5 tusind år gammel urnatur med mange truede arter der bor der. Der hvor i vil bygge. Lige der.
  Esben Lunde Larsen vælger du at være #Fælleddræber ?

  #BevarAmagerFælled stem på en #Fælledbeskytter til #kv17
  Å,Ø,SF,R, pluds de løse kandidater.

 • Anmeld

  Per Frisch

  Der kan man bare se.....

  her gik jeg og troede, at Altinget.dk var et seriøst medie.

 • Anmeld

  Jørn kristiansen

  Hvis rapsmarker er natur....

  Så har Esben Lunde Larsen ret. Aldrig har naturen i Danmark været under så stort pres, som under Lars Løkkes regeringer. Alle planter der ikke elsker kvælstof er i kraftig tilbagegang. Insektfaunaen styrtdykker og alle mål om at stoppe tab af biodiversitet er skudt til hjørne. Landbrugspakken, kampen om de såkaldt forhadte vandløb med Vandrådspakke 2, tilladelse til flere forurenende havbrug, opfindelse af såkaldt miljømæssigt råderum, manglende visioner i forhold til at arbejde med FN´s Verdensmål iflg. regeringen er det Ulandene, der skal gøre en indsats... Ambitionsniveauet er meget lavt hos regeringen, og hvor lukkes der meget gylle ud - verbalt og i flydende form!