Esben Lunde gør status: Vi har været ambitiøse på naturens vegne

DEBAT: Regeringerne har haft travlt de sidste to år, og vi kan glæde os over markante præstationer på naturområdet, skriver miljøminister Esben Lunde Larsen (V).

Placeholder image
Foto: Erik Refner / Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Esben Lunde Larsen (V)
Miljø- og fødevareminister 

Der var høj solskin og natur på programmet, da jeg fornylig var til det velbesøgte Naturmøde i Hirtshals, og det glæder mig, at politikere, landmænd og borgere med interesse for vores natur kan mødes til konstruktive debatter i naturens tjeneste. Det viser, at vi alle tager denne dagsorden alvorligt.

De smukke traner er i fremgang, havørnene og de røde glenter er genindvandret, mens søer og vandløb kan fremvise flere planter og dyr. Det viser, at indsatser for naturen gavner, men resultaterne kommer ikke af sig selv. Derfor har regeringen taget markante initiativer til forbedring af naturen de sidste par år og vil også gøre det i den kommende tid.

Største indsats for biodiversitet i skoven
Regeringspartierne og Dansk Folkeparti har med Naturpakken fra maj 2016 vedtaget at gennemføre den største indsats for biodiversiteten i skovene nogensinde, der mere end fordobler arealet med skov til biodiversitetsformål. På statens arealer alene kommer skovarealet til biodiversitetsformål op på i alt 22.300 ha. Samtidig støtter vi udlægning af urørt skov og biodiversitetsskov på private arealer.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til debat@altinget.dk

Over 150 natur- og friluftprojekter er gennemført alene i 2016 på statens arealer. De nye naturprojekter er prioriteret efter, hvor de gavner truede og sjældne arter mest. Derudover er der gennemført mange friluftsprojekter, der giver borgerne bedre muligheder for at opleve naturen overalt i landet. Her kan nævnes den meget besøgte Fosdal plantage i Thy, gennemførelse af naturpleje på Thurø Rev på Fyn for at tilgodese den sjældne naturtype kalkoverdrev og øget genskabelse af naturlig hydrologi i Teglstrup Hegn I Nordsjælland.

Attraktiv naturpleje
Landmænd vil også gerne bidrage til at skabe bedre natur. Det viser de mange ansøgninger i 2017 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Regeringen har gjort det lettere og mere attraktivt for landmænd at udlægge naturarealer på bedrifterne, blandt andet som følge af mere fleksible regler, hvis landmanden ønsker at dyrke jorden igen. Derudover er naturpleje kommet på skoleskemaet – både på landbrugsuddannelsen og gennem efteruddannelse af landmænd. Den enorme omlægning til økologi har også en gavnlig effekt for naturen, og i 2016 blev der omlagt ca. 40.000 ha.

Med den markante, målrettede og ambitiøse indsats har regeringen sat retning for at bevare en rig og mangfoldig natur i Danmark.

Esben Lunde Larsen (V), Miljøminister

Vi skal alle have glæde af naturen – også byens mange mennesker. Banedanmark og Miljøstyrelsen har netop lavet en aftale om plejeindsats på en række bynære baneterræner. Her bor der en række sjældne biller, sommerfugle og edderkopper. Byens baneterræner har fantastiske mikroklimaer, som kan være de rene oaser for blomstrende, interessant og vigtig flora, og de er oplagte steder, når indsatsen ”Natur i byen” fra Naturpakken skal realiseres.

Natura-2000 og vandplaner
Regeringen har i april 2016 truffet beslutning om indsatser i vores værdifulde Natura 2000-områder. Der er afsat 1,8 milliarder kroner over de næste seks år til f.eks. at forbedre heder, enge, overdrev og moser. Desuden gennemføres fiskeriregulering til beskyttelse af havnatur som boblerev og stenrev, ligesom nye stenrev vil forbedre forholdene for f.eks. torsk og brunalger i fjord og hav. Derudover har regeringen udpeget seks nye områder i Kattegat, som vil blive beskyttet gennem regulering af fiskeri og råstofindvinding mv.

Regeringen har med vandområdeplanerne afsat 2,7 milliarder kroner til blandt andet etablering af nye vådområder og privat skovrejsning, som skal reducere kvælstoftilførslen til kystvandområder, og som vil bidrage med gevinster for naturen. Derudover fjernes spærringer og gennemføres naturforbedringer i en række vandløb for at forbedre forholdene for fisk, planter og smådyr.

Regeringen vil fastholde et højt ambitionsniveau for naturen. Det vil afspejle sig i nye initiativer på naturområdet over de kommende år. Vi vil fastlægge nye ambitiøse naturmål for 2020 og 2030, og vi vil foretage en revision af den nationale biodiversitetsstrategi. Regeringen vil udarbejde en revideret naturkanon og den største handlingsplan mod invasive arter nogensinde. Med den markante, målrettede og ambitiøse indsats har regeringen sat retning for at bevare en rig og mangfoldig natur i Danmark til glæde for både nuværende og kommende generationer.

Omtalte personer

Esben Lunde Larsen

Direktør for tro og bæredygtighed, World Ressources Institute i Washington D.C.
cand.theol. (Københavns Uni. 2008), ph.d. (Københavns Uni. 2013)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser