KTC: Hvor er visionerne bag vandområdeplanerne?

DEBAT: Vandområdeplaner rykker ikke meget i forhold til målet om at forbedre vandmiljøet. Det skriver Luise Pape Rydahl fra Kommunalteknisk Chefforening.

Af Luise Pape Rydahl
Formand for faggruppen Natur og overfladevand i KTC

Med Miljø- og Fødevareministerens fremlæggelse af forslag til vandområdeplaner kommer der ikke til at ske de store ændringer i forhold til kommunernes mulighed for at skabe målrettede kvælstofreduktioner. 

Vandområdeplanerne er, som i sidste periode, afgrænset til at skulle gennemføres med helt bestemte virkemidler, og de er begrænset til at sigte mod opfyldelsen af bestemte mål. Reduktion af kvælstof er fortsat i fokus.  

Vandmiljø skal ses i en større sammenhæng
KTC har tidligere fremhævet, at der findes en lang række effektive virkemidler til målopfyldelse. 

KTC har for nylig peget på, at grødeskæring er et kraftigt negativt miljømæssigt indgreb i vandmiljøet, der i øvrigt ikke har den store virkning på afvandingen på grund af  genvækst og så videre. Ændret vandløbsvedligeholdelse er således et eksempel på tiltag, som vi burde få med i værktøjskassen igen. 

KTC har desuden peget på virkemidler som intelligente randzoner, jordfordeling og udtagning af lavbundsarealer til ekstensiv produktion. Sidstnævnte kan også være et middel til at sammentænke kvælstofreduktion og klimatilpasning. 

Der kan findes langt mere effektive løsninger på klimatilpasningsudfordringen ved at åbne op for at kommunerne kan sammentænke den med natur- og miljøindsatser. Lovgivningen tager ikke højde for dette – og vandområdeplanerne fastholder et snævert fokus på de få kendte virkemidler. 

Vi trænger til at se vandmiljø i en større sammenhæng, hvor kommunerne gives større fleksibilitet og mulighed for at skabe sammenhæng i indsatserne for vandmiljø, grundvand og klimatilpasning i samarbejde med lodsejerne. 

Ikke mange nyheder at spore
I det hele taget savner KTC visioner med vandområdeplanerne. 

Fokus er på at implementere initiativerne fra landbrugspakken og dermed på at flytte indsatserne væk fra tiltag, som er bindende for den enkelte landmand og over til kollektive og frivillige initiativer. 

Den målrettede regulering indfases først i 2018, vel at mærke hvis den internationale evaluering ikke medfører ændringer i indsatsen. 

Hvad er vandmiljøplanernes positive ambitioner for Danmarks vandmiljø, altså vandløb, søer, havmiljø og grundvand? Der er ikke mange nyheder at spotte, ej heller svar på de udfordringer, som kommunerne oplever på området.

Forrige artikel Naturfredningsforening: Sælsomt indlæg af fiskernes formand Naturfredningsforening: Sælsomt indlæg af fiskernes formand Næste artikel Wium-Andersen: Svineproducenternes zink-forbrug giver MRSA Wium-Andersen: Svineproducenternes zink-forbrug giver MRSA