L&F: Grønt Danmarkskort er ikke løsningen

REPLIK: Med det grønne Danmarkskort vil man i stedet for positive incitamenter og en målrettet naturindsats opnå usikkerhed og utryghed. I værste fald vil det hæmme vækst og udvikling i landområderne, skriver Lone Andersen fra Landbrug & Fødevarer.

Af Lone Andersen
Viceformand i Landbrug & Fødevarer

På Altinget 21. april var der en række indlæg (se blandt andet her og her), som alle fremhævede det grønne Danmarkskort som et oplagt redskab i Naturpakken. Det er vi ikke enige i fra Landbrug & Fødevarer.

Med et Grønt Danmarkskort, som det blev vedtaget under den tidligere regering, vil man i stedet for positive incitamenter og en målrettet naturindsats opnå usikkerhed og utryghed, og i værste fald vil det betyde, at vækst og udvikling i landområderne hæmmes. Det giver helt sikkert ikke mere natur og biodiversitet.

Stor usikkerhed
Selvom der med det grønne Danmarkskort ikke i første omgang lægges op til, at lodsejere forpligtes til at etablere natur eller iværksætte naturpleje, kan planlovens bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen i sin administration skal virke for kommuneplanens gennemførelse, ikke udelukkes at få konsekvenser for arealer beliggende inden for det grønne Danmarkskort. Det har ikke været muligt at få et klart svar på de potentielle konsekvenser, men i Miljøministeriets redegørelse om retsvirkningen af det grønne Danmarkskort fra december 2014 fremgår, at ”der efter omstændighederne kan lægges vægt på udpegningen af det grønne Danmarkskort”.

På denne baggrund og sammenholdt med, at nye eller større naturområder kan have store konsekvenser i forbindelse med godkendelser af husdyrbrug, har det hele tiden været Landbrug & Fødevarers klare holdning, at der med det grønne Danmarkskort ikke opnås den investeringssikkerhed og forudsigelighed, som planloven egentlig sigter imod. Det er vores frygt, at en udpegning som potentielt naturområde vil gøre det vanskeligere at få landzonetilladelse, miljøgodkendelse af et husdyrbrug eller finansiering til vækst og udvikling. Og lige præcis dette skaber stor usikkerhed for den enkelte familie både med hensyn til salg eller videreudvikling af ejendommen.

Hæmmer vækst
Det er vi ikke de eneste, der mener. I forbindelse med vedtagelsen af planlovsændringen stemte, hvad der i dag er et flertal i Folketinget, mod ændringen netop ud fra den betragtning, at det forekommer utænkeligt, at kommunerne ikke vil inddrage dette nye grønne Danmarkskort i deres arbejde med både fornyelser og kommende VVM-godkendelser. De heraf følgende begrænsninger og økonomiske konsekvenser, et Grønt Danmarkskort vil få for erhvervet, har konsekvenser for vækst og arbejdspladser i fødevareerhvervet, og der er ingen tvivl om, at en sådan øget usikkerhed om fremtidige udviklingsmuligheder vil være ganske skadelig.

Når det er sagt, er jeg helt enig med Søren Gais Kjeldsen fra KTC, der slutter sit indlæg af med at fremhæve muligheden for at finde målrettede lokale løsninger, der kan balancere alle de mange ønsker og behov i det åbne land.

Fra Landbruget vi vil vi rigtig gerne være med til at finde disse løsninger, og vi tror på, at der med en projektbaseret proces med fokus på lokal dialog mellem interesserne i det åbne land og via frivillighed kan opnås langt bedre resultater end med en overordnet kortlægning, som i værste fald kun giver usikkerhed og nye restriktioner.

Forrige artikel SF: Naturpakken er absurd underfinansieret SF: Naturpakken er absurd underfinansieret Næste artikel Verdens Skove: Kom ud af busken, Esben Lunde Larsen Verdens Skove: Kom ud af busken, Esben Lunde Larsen
  • Anmeld

    Størup / Naturbeskyttelse.dk

    Hvad med vækst i naturen?

    Hvad med vækst i naturen? - produktiviteten og omsætningen er tordnet i vejret i landbruget de seneste årtier, men lige så stejlt nedad er det gået for naturens arter.

    Så måske var det på tide, at landbruget gav plads til lidt vækst i naturen, i stedet for altid at slår sig i tøjret, når vores trængte natur skal have lidt hjælp!