L&F: Prisen for ulve er lavere biodiversitet

DEBAT: Debatten om ulve i Danmark er præget af ligegyldighed over for ulvens naboer og en fejlagtig tro på, at ulvene er en gave til biodiversiteten, skriver Lars Hvidtfeldt.

Af Lars Hvidtfeldt
Viceformand i Landbrug & Fødevarer

To overordnede budskaber fra ulvetilhængerne står tilbage efter den foreløbige debat i Altinget om ulve i Danmark.

Det ene er en ret betydelig ligegyldighed, tangerende til ringeagt, over for de landmænd og borgere på landet, som oplever konsekvenserne af ulvens tilstedeværelse på deres eget liv og økonomi.

Det er selvfølgelig et personligt moralsk og etisk spørgsmål, hvilke interesser man prioriterer højest, men jeg har helt ærligt svært ved at forstå, at man kan være så ligeglad med, at mennesker får deres livsgrundlag og -kvalitet forringet.

Det andet punkt, som står tilbage, er pointeringen af, at ulvens tilstedeværelse styrker biodiversiteten i Danmark.

Sandhedsværdien af den påstand er dog særdeles tvivlsom.

Ét skridt frem og to tilbage for biodiversiteten
Isoleret set får vi med ulven et dyr mere i Danmark, men de afledte effekter af det vil ikke blive en fordel for natur og biodiversitet.

I Danmark sikrer vi blandt andet biodiversitet gennem pleje af naturarealer, som rummer arter, der er truede. Plejen sker med afgræsning af typisk får eller kødkvæg, som holder arealerne åbne til gavn for planter og insekter.

Naturplejen finansieres gennem forskellige ordninger, som sikrer landmændene, der tager opgaven på sig, en indtægt for arbejdet.

Naturpleje er langt fra at være en god forretning i forvejen, men mange er gået ind i arbejdet, fordi de håber på bedre vilkår fremover, og fordi de gerne vil bidrage til, at Danmark er et land med en mangfoldig natur.

Med ulvens tilstedeværelse bliver det hverken økonomisk eller psykologisk bæredygtigt at gå ind i naturpleje. Det er meldingerne fra landmænd i Vestjylland, som de seneste år har levet med ulveangreb på deres dyr og den uro, som ulven bringer.

Konsekvensen bliver, at naturarealer gror til, og at vi får færre arter og mindre biodiversitet.

Men det er selvfølgelig langt mindre spektakulært, end at der igen er ulve i landet.

Ulvens pris
Et aspekt, som fortalerne for ulve slet ikke berører, er omkostningerne ved at have ulven i Danmark, når der skal træffes foranstaltninger for at forsøge at beskytte husdyr.

Det er tvivlsomt, om de meget omtalte ulvehegn har den nødvendige effekt, hvilket et studie fra Aalborg Universitet tydeligt har demonstreret. Og uagtet om hegn kan bringes til at fungere, så er det altså en ekstremt dyr løsning.

I de naturpakker, som den nuværende og tidligere regering vedtog, var der meget begrænset med midler til egentlig naturpleje, så spørgsmålet er, hvor danskerne egentlig får mest naturindhold for pengene.

Ved en eksponentielt stigende udgift til ulvehegn og erstatninger for husdyr eller ved målrettet indsats til naturrestaurering og pleje?

En anden løsning, der er peget på, er hyrdehunde. Det kan helt sikkert have en effekt som afværgeforanstaltning, men det er imidlertid ikke en holdbar løsning at have store hunde gående frit på offentligt tilgængelige arealer.

Det er tankevækkende, at der skal allokeres så store midler og indsatser til at holde ulve væk fra husdyr. Vi kan i hvert fald få langt mere natur for pengene ad andre veje, hvis vi ikke skulle tænke på ulve.

Mere natur for pengene
Det er en kendsgerning, at vi i Danmark i høj grad designer naturen efter vores egne ønsker.

Vi træffer hele tiden valg om, hvad der er ønskelige arter. Når det besluttes at genintroducere bæveren, så er det en bevidst prioritering. Det samme gælder med omvendt fortegn mårhunden, som vi bekæmper hårdt som en invasiv art.

Hvis vi leger med tanken om, at ulven ikke var beskyttet af habitatdirektivet, hvad ville vi så gøre?

Ulven har levet i landet indtil for godt 200 år siden. Det var i et land markant anderledes med hensyn til landskab, natur og demografi, og den passer rigtig dårligt i Danmark i 2018.

Jeg tror, der i høj grad ville være folkelig opbakning til at tage en beslutning om, at ulven af mange grunde ikke skal være en del af vores 'design' af den danske natur.

Helt simpelt fordi danskerne ikke vil have glæde af den, og fordi den vil være her på bekostning af rigtig mange gode indsatser for naturen, som danskerne netop ville kunne have glæde af.

Forrige artikel AU-rektor: Politisk indblanding eroderer tilliden til vores forskning AU-rektor: Politisk indblanding eroderer tilliden til vores forskning Næste artikel DN: Der bør være råd til naturen DN: Der bør være råd til naturen
 • Anmeld

  Peter Dalgas Kruse · Biolog

  Har jeg forstået det korrekt?

  For at få mere natur - må vi udrydde noget af den?

 • Anmeld

  Ulla g

  Ulv og diversitet

  Peter Dalgas Kruse.
  Selv om jeg er overbevist om, at Lars Hvidtfeldt kan svare, tillader jeg mig at kommentere. Naturligvis kan det være nødvendigt at regulere eller fjerne én art for at sikre andre arters eller særlige naturformers gunstige levevilkår.

  Reducerer ulven de græssende dyr, der holder vores hedearealer, strandenge, sandmoser osv åbne, forringes vilkårene for de fugle, dyr og planter, som lever der. Skoven vil brede sig. Danmark er et gennemreguleret land, og nogle kandskabstyper og nogle dyre- og plantearter er ønskede i henhold til diverse naturforvaltningsplaner. Ulvens udbredelse kan betyde, at de prioriteringer, der er i forhold til diversitet, underløbes.

 • Anmeld

  Lars Brøndum · Biolog og naturhistoriker

  For at pleje naturen er det nødvendigt at fjerne naturen...

  Der er noget sært selvmodsigende i, at man sætter dyr ud for at pleje naturen - men når naturen (her ulven) så er i vejen, så skal den udryddes....?

  Sidste år hørte man ligeledes adskillige dyreholdere argumentere for, at det var nødvendigt at fjerne Eng-brandbæger fra naturarealer for at mindske risikoen for, at deres dyr skulle spise den - og i faktaarket fra Landbrug&Fødevare omkring "Klargøring af naturarealer til græsning" står der da også, at man bør fjerne planten med rode, da slåning ikke "udrydder planten"...

  På samme måde forsvarer landbruget indædt honningbiavlernes ret til at sætte honningbier ud på naturarealer, mens den mulige trussel mod de vilde bestøvere ignoreres eller forklejnes...

  Og senest støtter landbruget også oprettelsen af et hegn langs den dansk-tyske grænse for at begrænse indvandringen af en hjemmehørende art, der ville have en gavnlig effekt på den danske natur. Et hegn, der uundgåeligt også vil have konsekvenser for vandringen af andre dyrearter...

  Igen og igen skal vi høre landbruget udtale, at de da så sandelig gerne vil naturen... Men det gælder åbenbart kun, når bare naturen ikke er i vejen.

  Måske det er på tide at vi gør op med tanken om "landmanden som naturforvalter" og indser, at naturen bør forvaltes efter dens egne vilkår og ikke landbrugets....?

  I forhold til den aktuelle problemstilling, som Lars Hvidtfelt tager op i dette debatindlæg, så kunne man fx gøre det ved at lade naturen afgræsse af vilde planteædere fremfor af landmandens husdyr. Ikke kun ville landmanden slippe for risikoen for, at hans dyr bliver taget en sulten ulv, men man slipper også for den iboende konflikt der ligger i, at naturen skal plejes efter landbrugets støttevilkår og at landmanden for at optimere sin beskedne indtjening mange steder gerne sætter flere dyr ud til sommergræsning end der er naturmæssigt hensigtsmæssig - og i øvrigt også føler det nødvendigt at tilskudsfodre for at dyrene ikke skulle kommer til at sulte...?

  Det er muligt, at landbruget gerne vil naturen - det står bare ikke klart, hvad der er for en natur de snakker om.

 • Anmeld

  Rasmus Ejrnæs · Seniorforsker

  Landmanden som naturforvalter og naturpleje som driftgren

  Det risler en biodiversitetsforsker som mig koldt ned af ryggen, når jeg i tankerne kombinerer "landmanden som naturforvalter" med det natursyn og den naturforståelse som Lars Hvidtfelt præsenterer her.

  Hvis landmanden først kan fungere som naturforvalter, efter vi har skudt rovdyrene, udryddet vildsvinet, inddiget strandengen, afvandet moserne, brakpudset sivene og ryddet de gamle pilekrat, hvad er der så tilbage at forvalte?

  Så kan landmanden sende horder af køer ud i naturen fra maj til oktober hvor de kan æde alle blomsterne for næsen af sommerfuglene inden de skal hjem i den varme stald og slutfedes.

  Hvis landmanden skal udgøre en troværdig naturforvalter, så skal der større visioner til end dem som Lars Hvidtfeldt bringer på banen her. Man kunne få den kætterske tanke at Lars Hvidtfeldt slet ikke interesserer sig for naturforvaltning, men primært for at få ulven reguleret?

  Prisen for ulve er naturligvis ikke lavere biodiversitet - op på hesten igen Hvidtfeldt!

 • Anmeld

  Frank Wille · naturven

  Konstrueret ulvehader ævl

  Forleden var det angst kortet, som en ulvehader smed ud. I dag er det biodiversitetskortet, som her patetisk misbruges i det naturfjendske korstog, som L og F har gang i nærmest dagligt. Påstanden om, at ulven skulle være et negativt bidrag til vores natur er direkte usagligt og imod hvad alle fagpersoner world vide har dokumenteret. Et er at man har sin dagsorden med landbrug, det kan være hvad det vil, men at man går skridtet videre og bruger naturens mangfoldighed som løftestang og via fordrejede og direkte urigtige biologiske fakta forsøger at retfærdiggøre sin således skjulte dagsorden....det er en hån mod intelligens og mennesker som i disse tider er dybt bekymrede for tingenes tilstande derude. Får og honningbier er husdyr og for mange af dem i et naturareal er mere skadeligt end at lade naturen i højere grad passe sig selv. Det vil således være en befrielse for os alle og en kæmpe fordel for naturen, hvis truslerne om at stoppe naturplejen som den ses i dag skulle blive en realitet.. Fjerner i ulven med den retorik, så vil i puste til hadet og kløften i befolkningen omkring naturspørgsmål. Såå hvem vil på langt sigt tabe mest....

 • Anmeld

  Michael Søgaard

  Flot indpakning

  Ikke overraskende forsøger Lars Hvitfeldt på desperat vis at pakke landbruget ind i sødt gavepapir og forklare hr og fru Danmark om hvor godt det er for vores natur. Hvor er det trættende.

  Det kan aldrig, aldrig nogensine gavne biodiversitet at fjerne et hjemmehørende dyr fra vores natur.

  Fjern jeres får og fjern jeres køer og lad natur være natur. Der findes uhyggeligt meget fantastisk natur rundt om i verden som aldrig har set skyggen af får eller køer til at afgræsse.

  Men godt forsøgt Hvitfeldt, godt forsøgt.

 • Anmeld

  Michael Søgaard

  Til info

  Så kan du jo tygge lidt på hvor godt nedenstående er for vores biodiversitet...

  https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2017/op-til-20-000-radyrlam-draebes-hvert-ar-i-danmark/

 • Anmeld

  Thomas Stjernaas

  Natur fiende

  Ingen tvivl om hvad Lars Hvidtfeldt fedter for.
  Kundskab om naturen har han dog ikke. Måske har han, men han vil ikke vise det, da han personlig har mere vinding af og sige sådan her pladder.
  Alt i naturen har en mening af en eller anden art. I det vi vokset som samfund og fået lavet store byer, er vi blevet nød til og ændre på biodiversiteten. Det har dog en pris. Mennesket har det hele tiden med og sige ting ikke er nødvendig. Humlebier var en plage, som vi godt kunne klare os uden, eller?
  Nu er vi klare over at hvis vi ikke får reddet dem, så risikerer hele planeten og dø... Se Manhattan der man helt pludselig fundet ud af og lave græs på tagene og hele hus med massevis af bevoksning og grønt. Hvorfor? Jo fordi at de risikerer at al ilt er på vej og blive brugt og dermed kan mennesker og dyr ikke leve. Vi kan blive ved i al en evighed. De store prædatorer som ulven og ræven har en voldsomt vigtig plads i naturen. Vi kan i dag se hvordan vi er på vej og blive totalt oversvømmede med mus og rotter. Et resultat at man skyder alle de ræve man kan. De fleste bare fordi man kan...
  Naturligvis skal vi have større byer og en infrastruktur som gør at vi kan virke som moderne mennesker og den vigtige udvikling. Det er dog meget vigtig vi passer på den natur vi har og ikke menneskelig prøver bestemme hvordan det skal se ud. Det fejl har vi som sagt gjort mange gange før. Det vil ende i en katastrofe en dag.
  Som jeg ser det, så er det kun to ting vi kan undvære for og blive ved med et rimeligt fornuftig biodiversitet. Vi kan undvære Lars Hvidtfelt og Esben Lunde Larsen!

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Madspild.

  Alle kæfter med når der diskuteres madspild generelt. Når det gælder ulven som ingen har savnet i 200 år og som vore forfædre udryddede fordi ulvene gjorde skade på menneskenes fødedyr og til og med åd dem, så er holdningen blandt mange anderledes i dag. Men hold nu lige op - ulven er et skadedyr som æder menneskenes føde og koster samfundet penge.

  Thi kendes for ret: Ulven skal udryddes.

 • Anmeld

  Birger Munthe · Pensionist

  Jamen

  - man sprøjter mod bier, så hvorfor skal ulven undgå aflivning.
  Hvis vi udrydder vores livsgrundlag (bierne) - så har vi et problem og så er ulven kun et lysglimt i tiden.

 • Anmeld

  Søren Tillisch · Lærer

  Kære Lars

  Det var dog alligevel det stiveste.
  1) der er absolut ingen tvivl om at ulven som toprovdyr er et udtryk for øget biodiversitet.
  2) alle de uoverstigelige forhindringer mht hegn, naturpleje med videre du nævner lever de på mystisk vis med i lande som Tyskland og Italien.
  3) jeg kan godt forstå frygten. Selvfølgelig kan jeg det. Men når det nu efterhånden er vist mange gange at de fleste er løse hunde og selvdøde dyr der er blevet spist af ræve ville det da være smart at L & F gik forrest med det budsksb

 • Anmeld

  Vagn Ruhoff Hansen

  Landbruget er ikke en grant for biodiversitet

  I dag dyrkes landbrugsarealerne for de fleste vedkomende så intensivt og med monokulturer, så det reelt er svarer til ørkenlandskaber.
  Ulvene kan tage får, kalve og andre husdyr, som går på frit tilgængelige arealer, men eftersom sprøjtning og lignende dyrkningsmetoder har udryddet masser af smådyr, som er grundlaget for storkeliv og en bestand af viber, er det vel spørgsmlet, om hvem der skader naturen mest..
  Der er plads til ulve i dansk natur, men selvfølgelg skal vi ikke være blinde for, at der kan forekomme problemdyr, som så må fjernes for ikke at påføre skade på dyr og mennesker.
  Generelt er ulvene menneskesky og vil fortrække frem for at angribe os.
  Gennem de seneste 50 år har der ikke været et eneste dokumenteret drab på mennesker begået af ulve i Europa.
  Landbruget mister på daglig basis tusindvis af pattegrise og kalve pga. tilfældigheder og produktionsmetoder og mange får og lam mister liver pga. hundeangreb, uheld og sikekrt ogs pga. tyveri fra markerne.
  Men selvfølgelig skal det gøres så svært for ulven at tage hsudyr, at den foretrækker at tage vildt. Det kan gøres ved ulvesikrede idnhegninger, som jeg naturligvis mener d, der bør ydes statslige tilskud til at sætte op.
  I forvejen forærers der en mængde tilskudskroner til landbruget, så det vil være en dråbe i et meget stort have, hvis der skal ydes tilskud til sikreindhegninger-
  Erfaringerne fra Yellostone Naturpark i USA er iøvrigt, at både Fauna og Flora profiterer af en akriv ulvebestand, eftersom ulven er med til at skabe en balance i det økologiske system.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Ulve , kvæg og får.

  Lars Hvidtfeldt, Dansk landbrug og fødevarer mener at ulve er til stor skade for biodiversiteten.
  Han mener endvidere at man for at "pleje" naturen må have kvæg og får til at afgræsse den.
  Jeg hørte forleden dag, i radioen, en ekspert, som landbruget normalt elsker, udtale sig om at de bedste dyr, til afgræsning er heste. Heste er normalt ikke bange for ulve, så det vil, efter min mening, være det mest velegnede dyr til dette formål.
  Jeg forstår ikke landbrugets klynkeri over ulvens tilstedeværelse, i det det er tilladt at sætte solide hegn op så man derved beskytter husdyrene i mod ulveangreb. Jeg har også den opfattelse at angreb lige så ofte begås af løsgående hunde. Hunde er jo trods alt rovdyr, hvis instinkter ind i mellem dukker op.
  Nej hvis man vil have en mangfoldig natur, må man imidlertid indse at der bør være plads til de vilde dyr, også ulven.

 • Anmeld

  Rene Paulsen · grøn medarbejder

  Dobbeltmoralsk tale

  Så er Lars Hvidtfeldt på banen igen med den sædvanlige dobbeltmoralske gang snik snak - hvor hele smøren i bund og grund drejer sig om at pleje landbrugets økonomiske interesser.
  Hvis nogen skulle være i tvivl, ja så ligger vores natur langt langt nede på prioriteringslisten når det gælder det konventionelle danske landbrug interesseområder.

  Den pressede danske natur lider voldsomt under de kår som som den bydes, og som er konsekvensen af det "moderne" landbrugs metoder, og selvom at man leder godt efter er det svært at finde én eneste succeshistorie.
  Danmark har førstepladsen over lande med den mindst og fattigst natur i Europa - og den nationale rødliste over truede dyr og planter er alen lang. Samtlige eksperter peger på landbruget som årsag til problemerne, så det er jo nærmest tragikomisk at høre Hvidtfeldt tale om ulven som en trussel mod biodiversiteten.
  At Hvidtfeldt og landbruget vil lege Gud, og vil udrydde og bestemme over vores fælles natur er der desværre intet nyt i. Det eneste der ændrer sig er de kampagner og sødsuppe-historier der bliver strikket sammen til lejligheden. I dag er det ulven, i morgen vildsvinet eller en historie om sprøjtemidlers ufarlighed ....
  Den eneste alvorlige faktor og reelle trussel mod vores lands sørgelige rester af natur og kommer desværre fra Lars Hvidtfeldt og det erhverv som han repræsenterer.

 • Anmeld

  Michael Berthelsen

  Vås

  Man fremmer ikke ligefrem Biodiversiteten ved at forringe randzoneloven, bygge et 70 km langt hegn langs grænsen eller ved at forsøge at holde Dansk Naturfredningsforening uden for indflydelse, som vores landbrugsglade regering står fader for. Yderligere har man syltet de forpligtelser man har indgået med Aichi aftalen. Om afgræsningen, så er der mange andre løsninger: Man bruger Bison på Bornholm og Randers, Elg i Lille Vildmose, Vildheste på Falster, Horsens, Langeland og Mols Bjerge. Vi skal have en komplet natur. Det indbefatter bla. Vildsvin og Ulv. To arter der historisk hører hjemme i Danmark. Den ene føder den anden. Andre arter vi burde forsøge at få tilbage kunne være: Tjur, Urfugl, Los, Europæisk vildkat. Når selv haren nu er rødlistet, så handler det også om, at der skal ses på jægernes kvoter. Der må være jagtforbud på en lang række arter for en tid.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Religion

  Vagn Ruhoff Hansen skriver:
  "Erfaringerne fra Yellostone Naturpark i USA er iøvrigt, at både Fauna og Flora profiterer af en akriv ulvebestand, eftersom ulven er med til at skabe en balance i det økologiske system."
  Hvad er det for en balance, der ikke fandtes tidligere? Der er vel ingen, der kan sige hvornår artsammensætningen gør at balancen er korrekt! Det plejer naturen selv at finde ud af!
  Det er den slags påstande, som gør, at man ikke kan hæfte lid til de selvbestaltede ulveeksperter. Det Vagn Ruhoff Hansen kalder "balance" er i virkeligheden: Ændring!
  At erfaringerne fra Yellowstone skulle bevirke, at flora og fauna ligefrem profiterer (hold op, jeg bliver imponeret) er heller ikke rigtigt. Det kan man ikke kalde det, når det kun er visse arter der går frem, på bekostning af andre arters tilbagegang.
  Om man synes det er bedre med ulve end med coyoter, eller man synes det er bedre med pilekrat end åbne græsningsarealer eller måske det er bedre med bison end med wapiti - ELLER omvendt, - det må da vist være et temperamentsspørgsmål, men læserne kan selv prøve at finde materiale om ulvens genindvandring til Yellowstone.
  Så får man en sandhed, der ikke er gradbøjet.
  Måske ville det allerbedste være, at de der ikke er for ulvens tilstedeværelse (men ikke nødvendigvis har noget mod dyret)her i Danmark, blot satte sig med hænderne i skødet og lod tiden vise, hvordan det kommer til at gå med ca. 100 ulve i Jylland.
  Men uha, uha!
  Indtil et flertal i befolkningen indser, at Jylland ikke er Alaska eller Taigaen, tør jeg slet ikke tænke på de følelsesmæssige og økonomiske omkostninger, der vil komme til at plage mange mennesker i Jylland.
  Når jeg læser ovenstående ulveromantikeres indlæg til fordel for ulvens tilstedeværelse, så rammes jeg uvilkårligt af den tanke, at det ikke er saglighed de prædiker. det er ting taget ud af kontekst i en sådan grad, at hvor det skulle være sagligt, dokumenterbart og en præsentation af fakta, ja, der bliver det mere til religiøs overbevisning.
  Al respekt for religion; - men det hører ikke til i denne debat.

 • Anmeld

  Søren Tillisch · Lærer

  Kære Erik

  Det er såre simpelt.
  Ulven blev udryddet i 1926 i Yellowstone (helt bevidst). Biodiversiteten faldt efterfølgende fordi der var langt færre økologiske nicher. Da ulven vendte tilbage i 1996 kom vi tættere på den oprindelige Yellowstone Nationalpark fra 1872. Selvfølgelig er det et spørgsmål om natursten, men at der er mere varieret dyreliv kan ikke diskuteres.

 • Anmeld

  Flemming Kattrup

  Kære Søren Tillisch

  Skulle der ikke ha' stået "Biolog" i stedet for "Lærer" i stillingsbetegnelsen?

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  Som for 200 år siden skal ulve nu være her. Altså velkommen, siger sjællænderne!

  For 200 år siden havde vi det fint i Jylland med Hærvejen. Hyggeligt!
  Da var naturen op gennem Jylland storslået smuk og yderst uberørt.
  Mit forslag:
  Fjern den jyske DSB længebane, og fjern de grimme motorveje. Vi skal have den beskadigede natur genoprettet. Det vil ulvene også få glæde af.
  Etc.
  Eller skal vi tilpasse os de nye tider, som har sneget sig ind på os i forgangne 200 år?
  Det var mit beskedne indput. Min personlige mening er: Væk med de ulve. Flyt dem over i Dyrehaven på Sjælland. Der bor ulve-elskerne.

 • Anmeld

  Ivar Sørensen

  Landbrugs-romantisme

  De eneste der skader biodiversiteten er Landbrug & Fødevarer (LF). Forresten burde (LF) flyttes ud af København og de kunne jo leje sig ind på en maskinstation et eller andet sted med højst 78 beboere i den nærmeste landsby. Så kan (LF) jo arbejde uforstyrret og hilse på lille Lars.

 • Anmeld

  Michael S

  Tag dig sammen Poul B

  Først og fremmest, så er ulven fredet af EU, så om ulven skal være her eller ej, det handler ikke om sjællændere eller jyder, men om Bruxelles, som har bestemt det.

  I øvrigt så bor langt de fleste mennesker som jeg kender der ønsker ulven her, i Jylland.

 • Anmeld

  Erik Poulsen · Redaktør - Her er ulven i Danmark

  Rammer også økologien og bosætningen

  Tak til Lars Hvidtfeldt for vigtige pointer. Det er dog ikke kun den vestjyske naturpleje af sårbare naturarealer, der allerede mærker de uheldige konsekvenser ved ulvens tilstedeværelse. Også i Nordjylland har fåre- og kødkvægavlere opgivet naturpleje på arealer, hvor de ikke længere er trygge ved at lade dyrene græsse.
  Naturplejen er ikke den eneste del af vores husdyrproduktion, der er sat under pres af ulven. Også den ganske omfattende økologiske mælkeproduktion, der kræver, at dyrene er på græs minimum 150 dage om året, er udfordret.
  Og så er der også konsekvenserne for bosætningen, hvor en hobbybesætning med en flok får eller et par heste er blandt de attraktive grunde til at vælge en bolig på landet.

 • Anmeld

  Michael S

  Fint

  Vi gider heller ikke se på får og køer i vores natur, vi vil se vilde hjemmehørende dyr. Så luk fårene og køerne hjem på marken eller sælg lortet.

 • Anmeld

  Mri · Kandidat

  Hov...

  Der er vidt nogen der glemmer at hunde har gjort det samme i decader. Det betyder åbenbart noget hvem der gør det, ikke at det bliver gjort!

  At andre ting og dyr er farligere...bare ikke så mytologiske og sagn omspundne. Mennesket er og bliver det farligste dyr og var vi ikke det, havde vi slet ikke denne diskussion.

 • Anmeld

  Søren Tillisch · Lærer

  Kære Flemming

  Skal jeg da skrive biologilærer for din skyld😀?
  Som du måske har bemærket er vi lærere ret bredt funderede, og jeg har holdt National Geogrsphic siden 1992....så ved man en del om ulve og Yellowstone 😀

 • Anmeld

  Flemming Kattrup

  Kære Søren

  Har også abonneret på National Geographic, men stoppede i netop 1992. ;)
  Nu var biologi mit værste fag: tg+ blev det til, men jeg forstår stadig ikke, at du ikke siger fra mht. kortsluttede og nedsmeltede biologer som en Christoffer og gudhjælpemig godtager hans tilsvining af Morten DD, hvor han selv er en selvoptagen og selvovervurderet opkomling og "snothvalp" i ordets værste betydning, men stadig God Påske til dig.
  (Gammel tysklærer, der måske kan forklare, hvorfor jeg henter skændige manipulatører frem i ny og næ, når jeg forarges. ;))

 • Anmeld

  Erik Siersbæk · Politimester

  Tak til Lars Hvidtfeldt

  Tak til Lars Hvidtfeldt for en klar og objektiv udmelding omkring ulven. Det er klart, at når man gør de positive og negative effekter op, så vil de negative veje tungest. Jeg er sikker på, at der ikke blandt de debattører, der blander sig, er dyreholdere bosiddende i de ulveramte områder. Der er formentlig heller ikke nogen af de "ulvepositive", der har været på besøg hos eller talt med de mennesker, der har oplevet ulveangreb og set deres dyr maltrakteret.
  Sørgeligt at nogen gør landbrugets repræsentant til skydeskive med urimelige beskyldninger.

 • Anmeld

  Rene Paulsen · Grøn medarbejder

  Varm luft fra Hvidfeldt

  Med de 20-25.000 dræbt vildt hvert forår fra landbrugets maskiner, ja så er det jo ren hykleri fra Hvidtfeldt når han som repræsentant fra det konventionelle landbrug snakker om biodiversitet. Hvor mange fra den igangværende debat som er IMOD ulven - mon ikke viser sig, at have rødder i det konventionelle danske landbrug eller have interesser i Venstre eller LA ? Hvidtfeldts holdninger er varm luft - og dækker kun over snævre økonomiske interesser !

 • Anmeld

  Flemming Kattrup

  Forvirret biologi-luft fra en Paulsen

  Hvad i alverden har dine påståede 20-25-30.000-eller andet fantasital at gøre med, at vi ikke mener ulven hører til i DK. Sikke dog et forsvar for "Ulve über alles" idiotien.
  Fik du ikke lige stavet dig igennem Erik Siersbæks sidste linje:

  "Sørgeligt, at nogen gør landbrugets repræsentant til skydeskive med urimelige beskyldninger".

  Den var også til dig, der vist selv netop omgi'r sig med lidt for megen varm luft, så fagidiotien får overhånd.

 • Anmeld

  Rene Paulsen · grøn medarbejder

  Flemming Kattrup

  Hvis man fører et angreb mod ulvens eksistens med argumenter som efterlader både sin person og sit erhverv som hyklerisk, ja så finder jeg det naturligt at påpege dette ! Og NEJ - der er bestemt intet urimeligt i at sige sin mening når folk leger med sandheden. At du bliver tøsefornærmet på mig eller andre der stiller spørgsmålstegn ved den rådne landbrugspolitik, ja det rager mig faktisk en fjer ! https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2017/op-til-20-000-radyrlam-draebes-hvert-ar-i-danmark/

 • Anmeld

  Flemming Kattrup

  Rene Paulsen - Grøn medarbejder - Hos Enhedslisten?

  "Leger med sandheden" falder tilbage på en Enhedslistemand som en boomerang.

  Jægerforbundets model og rapport om ihjelkørte rålam i slet-perioden angav med stor usikkerhed fra 4500 til 19 500 . - Det hedder hver gang i en Rene Paulsen-terminologi 25 000 + og uden at blinke.

  Ku' du prøve at holde dit had til Venstre, LA og landmænd ude af debatten?
  Sådan bare lige for troværdighedens skyld.

  Har du overhovedet været i blot nærheden af en ulv? Ikke selv set en eneste i min færd rundt i Vejle-området. Jeg er en gammel mand, så dit syn er måske bedre. Men jeg tror i så fald, at Louis Nielsen alligevel må være en anbefaling. Jeg fik OK, da jeg for nylig var der.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Ulve, biodiversitet, økologi og syntetiske kemikalier

  Nedsæt forbruget og produktionen af animalske fødevarer og tag landbrugsjord ud af drift. Det vil kunne gavne biodiversiteten og samtidig bane vejen for "vilde" herbivorer, der kan tjene som fødegrundlag for ulvene.

  Det er en ulykke af dimensioner om pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt landbrug - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for ulvene, biodiversiteten, folkesundheden, dyrevelfærden, denne verdens fattigste mennesker, samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Flemming Kattrup

  Allan Christensen

  Hvad har dog forureningen på dit kerneområde da for pokker at gøre her i debatten: "For eller imod ulve"?

  Du kommer ikke engang ind på emnet, men fik da lige luft for lidt indestængt forureningssnak og dine børns fremtid.

 • Anmeld

  Kenneth Pedersen · Hobby fåreavler i den vestjyske ulvezone

  Biodiversitet

  Fremragende indlæg af Hvidtfeldt og L/F.

  De 2 danske ulve forskere fra Århus Universitet Kent Olsen og Peter Sunde der blandt andet er rådgivere for Miljøministeriet i ulvespørgsmål, har deltaget i en 25 Q/A i Dagblandet Ringkøbing Skjern. Et er spørgsmålene lød:

  Kan I nævne én positiv ting, som ulven bidrager med?

  Peter Sunde svarer hertil: Det kan vi ikke svare på, eftersom det er et smagsdommer-spørgsmål. Hvad, der er positivt og negativt, afhænger af, hvad man selv vægter som positivt og negativt. Vi kan sige noget om de forskelle, ulvene kommer til at gøre, men det vil tage lang tid. Og hvad der derudover kommer til at ske, ved vi faktisk ikke, fordi vi ikke har været i den situation i Danmark før.

  Dvs. de fremmeste forskere i landet kan ikke nævne 1 (læs: en) eneste god ting ulve bidrager med.
  Nuvel, det tager lang tid, men hvad....det ved vi ikke, samt det er noget man selv bestemmer om det er positivt.

  Derimod mangler der ikke selvbestaltede eksperter der har travlt med at mene hvor godt ulv er for naturen, og det ekstremt slidte ord biodiversitet.

  Den central europæiske ulv har aldrig bidraget med noget godt for såvel Danmark eller noget andet europæisk land, og der findes ingen evidens for at den skulle have bidraget med noget som helst godt.
  Nuvel den ser pæn ud i Givskud zoo.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Vagt i gevær! Ulven kunne også finde plads i Dyrehaven ved København.

  Der kommer mange naturelskere, som kunne få ulveadfærd ind på nethinden. Trods alt bor 80% af DK befolkningen i det østlige Sjælland.
  Der reguleres hvert år i hjortebestanden. Det kunne man så måske spare på?

 • Anmeld

  Ole Gisselmann · Cand.scient.pol

  Biodiversitet

  Det virker, som denne biodiversitet er utrolig vigtig. Skal vi ikke importere nogle tigre fra Thailand. De er meget flotte, og meget rare. Jeg har prøvet at rykke en tiger i halen. Den gjorde mig ikke fortræd. Jeg tror ikke den spiser mennesker.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Flemming Kattrup vedr.

  Ulve og høj biodiversitet kræver plads - store områder, der er friholdt for landbrug og anden udnyttelse. Dette kan opnås ved at sænke landbrugsproduktionen, ved at omlægge til en mere ansvarlig økologisk produktion, eller allerbedst ved at gøre begge ting samtidig. Det sidste er dog ikke ukompliceret.

  Lavere produktion forudsætter at befolkningen er villige til at acceptere reallønsnedgang og lavere forbrug. Set i lyset af de nuværende overenskomstforhandlinger er der ikke meget der tyder på at folk er blevet mere ansvarsbevidste. Der eksisterer således stadig fagforeninger der mener, at vi endnu ikke har opnået en tilfredsstillende realløn, og store dele af befolkningen er tilsyneladende enig heri.

  Omlægning til et mere ansvarligt økologisk landbrug er bestemt heller ikke ukompliceret. Syntetiske pesticider og kunstgødning skulle således gerne have bidraget til at friholde store naturområder for opdyrkning til gavn for ulve og høj biodiversitet. Der er dog blevet rejst tvivl om hvorvidt syntetiske pesticider og kunstgødning nu også har bidraget til et mere naturvenligt økologisk landbrug til gavn for biodiversiteten således som vi havde håbet på at det ville. Når mange som bl.a. Frank Wille forholder sig kritisk over for brugen af pesticider skyldes det jo hverken et ønske om at obstruere udviklingen af et mere naturvenligt økologisk landbrug, ligegyldighed over for ulvene, fuglene, den øvrige natur eller foragt over for de mennesker, der mener vi skal gøre alt for at bevare ulvene, fuglene, den øvrige natur, samt videregive en beboelig klode med høj biodiversitet til vore efterkommere. Nej, når Frank Wille mfl. kritiserer de syntetiske pesticider og kunstgødningen skyldes det en ærlig og oprigtig bekymring over, hvorvidt andre interaktioner ved brugen af disse teknikker, e.g. "forurening", vil vise sig at påvirke biodiversiteten i en endnu stærkere negativ retning til skade for bl.a. ulvene.

  I øvrigt mener jeg ikke det er mig der bringer "forurening" ind i debatten. Hvor har du det fra?

  Tak for din respons til min kommentar.

 • Anmeld

  Søren Skriver Tillisch · Lærer

  Kære Kenneth

  Selvfølgelig ved forskerne ikke præcis hvad der kommer til at ske, da man som forsker ikke udtaler sig om fremtiden i andet end meget løse formodninger.
  Men hvis erfaringerne andre steder fra, dvs. alle steder hvor ulven er genindvandret/genudsat efter udryddelse også gælder i Danmark er der ingen som helst diskussion om at artsrigdommen hos både dyr og planter vil vokse. Det vil sjovt nok glæde både landbruget og turisten, da en sund omliggende natur minsandten også giver et sundere landbrug, hvad enten det er konventionelt eller økologisk.

 • Anmeld

  Flemming Kattrup

  Søren Tillisch: Verden set fra Frederikberg er ikke nok.

  Ku' du ikke få udgangstilladelse og for en stund prøve at opholde dig der, hvor det foregår?

  På den anden tråd med en nedsmeltet fagidiot og biolog, Christian Bugge Harder, hørte du til spytslikkerne og fortsætter gudhjælpemig her med forslag om, at landbruget skal reduceres for at gi' plads til ulveudvidelse.

  Trænger du ikke til at komme lidt hjemmefra? Og så må det snart være pilletid, når du kan pludre: "Artsrigdommen hos både dyr og planter vil vokse".
  Så vil jeg slutte med dit yndlingsudtryk: "Så nu står jeg af".

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Søren Tillisch

  Jeg synes, ......ikke 'tænker' ......., at Flemming Kattrup, på vegne af et stort flertal, udtrykker sig stærkt men nødvendigt. Det var så det!

  Her på falderebet: Vil du gør os en stor tjeneste (mig)?
  Beskriv - på din mest pædagogiske måde - som naturmand, hvad du mener om MÅRHUNDE i den danske natur!
  Ja, jeg ved, at det ikke er ULVE, men mange andre dyr, som næsten udryddes af denne 'lille trold' kan opfatte mårhunden som en ULV, og den har det tilfælles med ulven, at den har en hale, en snude, fire ben, stærke tænder og en grådig appetit.
  Til orientering: Myndighederne har tabt kontrollen med mårhundebestanden, hvorefter den på rottevis breder sig på katastrofalt måde.
  INGEN tør diskuttere dette. I denne tråd går man blandt andet langt uden om denne møgsag (formentlig fordi, 'man' mangler viden.

  Tak til dig på forhånd Søren

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Natur.

  Jeg så, forleden dag på TV en, tror jeg nok, landmand der havde fået den glimrende ide at indkøbe vildt blomster frø til ud såning langs den vej, hvor han har sine marker.
  Ud såningen androg ca. to m. fra vejkanten og ind.
  Jeg synes at ideen er god, og burde danne skole til gavn for insekter, derunder vilde bier og sommerfugle.
  Hvis det skal lykkes kræver det nok, enten streng eller total afskaffelse af gødning og pesticider, gift.
  Ulven er et rovdyr, som vil være til stor gavn for naturen, da de bl.a. æder rotter og mus som det i øjeblikket vrimler med. Derfor skal den, absolut, ikke udryddes.

 • Anmeld

  Michael Berthelsen · Tag jer sammen

  Mårhund m.m.

  Kære Poul B.
  Problemet med Mårhund, Mink, Rotter og Muntjak kan netop Ulven hjælpe os med at holde nede. Selv løsgående katte der æder vores småfugle og smådyr kan den tage. Når vi nu er inde på det med invasive og indførte arter, så er det klart, at de skal udryddes, Ulven hører til her da den historisk set hører til i Danmark. Det er nærmere de 1000vis af fasaner som jægerne avler og slipper ud i naturen. Hvorfor avler de ikke Urfugl, Tjur og Agerhøns i stedet ?. Dådyret er heller ikke en hjemmehørende art. Den skal selvfølgelig også væk....og erstattes af vildsvin. En ret stor synder i spørgsmålet om biodiversitet er den indførte gule honning bi, der har fortrængt vores egen brune bi, så den kun findes i begrænset omfang på Læsø. Men sjovt nok, så er indførte arter gode nok, hvis bare de er sjove at skyde på eller der er penge i lortet. Ind med Ulv, Los, Elg, Bison, Europæisk vildkat, Europæisk sumpskildpadde, Eghjort, Tjur og Urfugl og mange, mange flere nu udryddede arter, der er væk pga. vores rovdrift på den vilde natur og landbrugets sprøjtegifte, udretning af å løb, bortkomst af randzoner og mejetærskernes slagteri af harekillinger m.m. Rigtig mange arter er ekstremt truede, Birke og Hasselmus, flere flagermusearter, Hare, Odder m.m. Vi har en regering der bevist modarbejder naturen; Nedlægger Randzoner, tillader sprøjtegift, nedsætter afgiften på benzinbiler, vil sætte hegn op langs grænsen, besværliggør driften af solcelleanlæg og vil afholde Dansk naturfredningsforening i at rejse fredningssager. Modstandere af ulven tilhører i altovervejende grad til i det "blå" segment, hvor økonomiske interesser er eneste drivkraft. Al snak om naturpleje og dyrevelfærd fra den kant kan ikke tages alvorligt. Må jeg minde om, at Danmark har underskrevet Aichi aftalen, hvor der er nogle mål der skal nåes inden 2020. Det når vi ALDRIG. Gæt selv hvorfor.

 • Anmeld

  Søren Skriver Tillisch · Lærer

  Ej Michael...

  ...du svarede næsten det jeg ville have skrevet. Hvad angår mink vil jeg dog lige nævne at der jo er tale om amerikanske mink, der er undsluppet pelsfarme og godt nok er invasive, men faktisk blot udnytter præcis den biotop, der er ladt åben af den udryddede europæiske flodmink.
  Hvad angår mårhunden er de et rigtig stort problem, men som Michael siger, har det ikke noget med ulvens genindvandring at gøre.
  Så Poul. Jeg mener absolut mårhundbestanden skal begrænses lige som bestanden af rotter og andre skadedyr. Hvordan overlader jeg til eksperter der ved noget om det, men konstaterer at det er utrolig svært at blive af med skadedyr når man først har dem. Bare se på Australien eller New Zealand.
  Forskellen er at ulven IKKE er et skadedyr men et nøgledyr i et hvert velfungerende økosystem.

 • Anmeld

  Michael Berthelsen · Målrettet indsats.

  Søren

  New Zealand har netop bekendtgjort, at de inden 2050 vil udrydde Rotter, Pungrotter, Hermelin m.m., da de gør en stor skade på fuglene dernede. Man har afsat 133 mill. til projektet. Hvor der er en vilje er der en vej. Den Europæiske mink findes ganske få steder og hvis man ville, kunne man redde den. Mange arter er jo gennem tiden hevet op ad graven, men det kræver jo en målrettet indsats. Hvis nu landets samlede jægerbestand skiftede deres bøsser ud med fælder og fik renset ud, så var man da et stykke ad vejen. Man kunne hermed få lidt vaskebjørn, mårhund og bisamrotte med som sidegevinst. Selvfølgelig fælder der fanger dyrene levende, så vi ikke får udryddet brud, mår, odder, ilder o.s.v. I hele Europa er pelsdyr industrien for nedadgående. Lad os få stoppet det svineri og slippe for flere undslupne skadedyr i naturen.

 • Anmeld

  Erik Poulsen · Redaktør - Her er ulven i Danmark

  Ulven er blot en af 542 nye arter i Danmark siden år 2000...

  Biodiversitet kan måles på flere måder:
  https://ing.dk/artikel/naturforskere-vi-har-flere-arter-danmark-end-nogensinde-foer-184269

  De 541 andre nytilkomne gør bare ikke så meget væsen af sig.

 • Anmeld

  Michael Søgaard

  De 541...

  Er nu nok heller ikke i nærheden af ulvens størrelse, så det er sku nok ikke så mærkeligt Erik.

 • Anmeld

  Erik Poulsen · Redaktør - Her er ulven i Danmark

  Ulven er en elefant...

  Hvis størrelse er det afgørende, Michael Søgaard, så kan vi konstatere, at Europas næststørste pattedyr i Danmark opfører sig som en elefant i en glasbutik.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig journalist & fotograf

  Att: Michael Berthelsen

  Du skriver, at netop ulven kan holde problemet nede med hensyn til mårhund, mink, rotter og muntjak.
  Der lever mårhunde, hvor der lever ulve og det har der gjort altid (østpå), så det bliver næppe ulven, der kommer til at fjerne mårhunden fra Danmark. Udryddelsen af den er løbet myndighederne af hænde for længst, så vi må nok belave os på, at den er her i fremtiden.
  Det er ikke godt, at muntjakken er kommet hertil - formentlig udsat - hvilke skader den har lavet i DK, kender jeg dog ikke.
  Minken er der ikke store chancer for, at ulven vil kunne udrydde, fordi den lever i tæt krat og langs åer og vandløb, hvor den sagtens kan undgå ulvens efterstræbelser.
  Og så undrer jeg mig over, at du nævner rotter. Rotter lever i byerne og omkring landbrug og det er da vist ikke lige der, vi ønsker, at ulven skal færdes. I skoven og på heden er der ingen rotter - de kan kun leve i umiddelbar nærhed af mennesker.
  At jægerne ikke avler urfugl og tjur (agerhøns gør de dog) ja, det er ærgerligt; men det er ganske enkelt ikke muligt, fordi biotoperne ikke passer til disse fugle længere af forskellige årsager. Tjuren foretrækker store fyrrestrækninger med indblandet birk. Dem har Danmark ikke rigtig nogen af og urfuglen kan ikke leve her mere, fordi man i misforstået godhed brænder heder af, så lyngen kan forny sig; men hvor der i gamle dage var trekvart meter høj lyng, hvor urfuglene kunne finde absolut læ, dække for rovfugle og havde gode fødemuligheder i form af insekter, så er dette kapitel smerteligt forbi.
  At du ønsker elg og bison indført, - ja det lyder spændende. Håber dog ikke du har familie, der er meget ude i trafikken, for her vil der nok ske ændringer.
  Hvor længe siden må det være, før en art taber sin "indfødsret". Det er rigtigt at dådyrene er indført, vistnok i 15- eller 1600 tallet, primært som dyrehavevildt; men de var en af de første hjortearter, der indvandrede til Danmark efter. at isen havde trukket sig tilbage og blev senere udryddet?
  Det er lidt kedeligt at høre. at du generaliserer over modstanderne af ulvens tilstedeværelse i Danmark. Der kunne da sagtens være nogle personer i skaren, som har et stort kendskab til sammenhængene i naturen og af den grund er imod. Det behøver jo ikke altid have noget med politik og økonomi at gøre.
  Med venlig hilsen Erik Nørgaard

 • Anmeld

  Søren Skriver Tillisch · Lærer

  Hej igen

  Rigtigt Michael:-). Den europæiske mink er ikke helt udryddet, men at få den tilbage til DK ville kræve et totalt ophør af pelsindustrien så den amerikanske mink ikke er en konkurrence. Bestemt et mål.
  Erik Nørgård. Se det var et konstruktivt indspark. Tjur vil vi relativt nemt kunne få igen hvis vi arbejder med skovens indretning, det samme gælder jo formentlig urfugl.
  En art kan vel ikke miste indfødsret, men bison det er godt nok længe siden i Danmark og elg mindst 7000 år, så det er mere kompliceret.
  Jeg må så sige at hvis man hævder at have et stort kendskab til sammenhængene i naturen er det fuldstændig uomgængeligt at det er en god ting at have toprovdyret i naturen.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig journalist & fotograf

  Att: Søren Skriver Tillisch

  Spørgsmålet er, om man reelt har et stort kendskab til naturen eller om man blot tror, at man har det.
  Så til din sidste sætning må jeg udtrykke et klart og tydeligt: NEJ!

 • Anmeld

  Erik Poulsen · Redaktør - Her er ulven i Danmark

  Ulven er en elefant... - RETTELSE

  Hvis størrelse er det afgørende, Michael Søgaard, så kan vi konstatere, at Europas næststørste LANDROVDYR i Danmark opfører sig som en elefant i en glasbutik.

 • Anmeld

  Søren Skriver Tillisch · Lærer

  Kære Erik

  Hvis du ikke ønsker toprovdyret i naturen ønsker du ikke natur. Jeg tror ikke du vil finde nogle biologer der for alvor vil være uenige i den påstand. Så vidt jeg har forstået er du journalist. Det er også fint.
  Jeg er arkæolog, geografi og biologilærer. Jeg har arbejdet i og med naturen i mange år, og pløjet mange bøger igennem desangående.
  Jeg vil bestemt ikke påstå at jeg kender alle sammenhænge i naturen, men sådan noget som fødekæder og økosystemer har jeg rimelig godt styr på det.
  Hvis du har et natursyn som vores miljøminister pt har du naturligvis ret:-)

 • Anmeld

  Michael Berthelsen

  Man kan hvad man vil

  I USA udryddede man vandreduen selvom der var et sted mellem 3 og 5 milliarder af dem. Skulle vi ikke kunne udrydde minken og mårhunden med al den hightech vi har tilrådighed i dag ?. Som Søren skriver, så er det sammensætningen af naturen der afgør om dyrene kan være her. Biotoperne kan vel sagtens genskabes. Det kræver blot at vi mennesker ændrer os og er villige til at betale det som det koster. Jeg ville ønske, at jægerne tog den opgave på sig, at være en del af den naturgenopretningsproces. Dvs. undlod at skyde på de arter der hører hjemme her og som er ret truede; f.eks. haren. Hvis populationen af byttedyr som hare og rådyr steg, ville ulven nemmere kunne finde føde, og presset på fårebesætningerne ville mindskes. Jeg tror nu, at fåreholderne selv kunne gøre meget for at beskytte deres dyr. Jeg tænker; at vi hører intet om, at frilandsgrise bliver angrebet. Er det fordi det er en ret ny opfindelse, og derfor er hegnene mere up to date ?. Grise produktionen er der unægtelig også flere penge i, så derfor er incitamentet for at sikre også højere. De fåreavlere vi hører om har tab er hovedsagelig hobby landmænd med meget små besætninger. Kunne det være, at økonomien ikke er der til at lave deres hegn ordentligt og investere i hyrdehunde m.m. ?. Jeg er bestemt ikke ekspert, men jeg tænker omkring ulven, at vi p.t. har en flok eller "kobbel". Nemlig det par der fik hvalpe. Jeg formoder, at sådan en flok vil etablere et revir eller territorie, og mere eller mindre bliver der. Derfor skal jagt undlades i deres område. Så er der strejferne der sandsynligvis drøner hele Jylland rundt og søger efter en mage. Når nu de ikke finder en sådan, så skal de have mulighed for at smutte sydpå igen. Derfor skal "vildsvinehegnet" droppes.

 • Anmeld

  Erik Poulsen · Redaktør - Her er ulven i Danmark

  Svar til Søren Skriver Tillisch

  Jeg har aldrig skrevet eller ment, at ulven ikke må være i naturen. Vi kan selvfølgelig altid diskutere, hvilken form for natur, vi ønsker, men vi er vel enige om, at en naturtype, der har plads til alle slags dyr på én gang, ikke eksisterer.

  I forhold til den danske ulvedebat handler det dog om, hvordan ulven passer ind i det eksisterende kulturlandskab. Jeg kan sagtens forstå, at nogle ser ulven som nøglen til at forandre vores kulturlandskab markant til en 'mere vild natur' (læs: rewilding), men at kaste den håndgranat i kulturlandskabet har nogle konsekvenser, som vi endnu ikke har talt igennem og overvejet sammen på ordentlig vis. Tværtimod famler vi os frem og forsøger med lidt hegn, lidt vogterdyr og alt for meget accept af, hvad ulvens tilstedeværelse gør ved vores hverdagsliv på landet.

  Lad os nu bare sige tingene, som de er: Det handler ikke om ulv eller ej. Det handler om, hvorvidt vi skal have et helt andet kulturlandskab eller ej. Er du enig?

 • Anmeld

  Søren Skriver Tillisch · Lærer

  Kære Erik P

  Mit svar henvendt til Nørgaard, ikke dig. Undskyld. For mig at se kommer det ud på et. Ulvene lever fint i det nordtyske kulturlandskab der minder meget om det danske, så det er ikke spørgsmålet:-).
  Spørgsmålet er hvordan vi tilpasser vores liv så vi kan have et godt samspil med ulvene, alternativt skal habitatdirektivet der beskytter ulvene ændres. Det er de to veje frem, og det burde ulvedebatten tage udgangspunkt.

 • Anmeld

  Erik Poulsen · Redaktør - Her er ulven i Danmark

  Til Søren Skriver Tillisch

  Helt i orden. Men nu hvor vi alligevel har hinandens opmærksomhed, så tror jeg faktisk ikke, at vi er så uenige endda. De øjeblikke skal man huske at nyde i ulvedebatten...
  Det handler om balancen mellem vores liv i kulturlandskabet og hvor frit et spil, vi vil give ulven.
  I Tyskland minder debatten om den danske. Fåreavlere, kvægavlere, økologer og politikere efterlyser handling. Andre er begejstrede for ulvens tilstedeværelse.
  Og hverken i Tyskland eller Danmark bør EU bruges som et ubrydeligt bolværk mod forandringer af den nuværende ubalance. Begge lande kan uden problemer med habitatdirektivet gå i gang med at håndtere problemulve og fastsætte bestandsstørrelser i kulturlandskabet. Det går jo fint i andre EU-lande.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig journalist og fotograf

  Søren Skriver Tillisch

  Søren du skriver til mig, at hvis jeg ikke ønsker toprovdyret i naturen ønsker jeg ikke natur.
  Hvis betingelsen for at huse ulve er natur, så kan den ikke være her, for der findes ikke natur i Danmark.
  Natur er som bekendt latin og betyder nærmest: Oprindelig.
  Ja, vi har jo Vorsø i Horsens fjord, som vi ynder at kalde uberørt og derfor oprindelig, - måske.
  Der er ikke et sted i Danmark, hvor menneskene ikke har sat deres præg og taget arealerne i brug.
  Hvis ikke der er landbrug i store firkantede marker, så er der skov, som er plantet i rækker og fuldstændig forskellig fra den oprindelige skov/hede. Resten af landet er enten veje eller større eller mindre byer og fabriksarealer, havne etc.
  Oven i købet er en stor del af vore dyrearter samtidig invasive.
  Sådan har vi valgt at indrette os.
  Vi mener, at det giver os det bedste liv; men det kan bare ikke kaldes natur.
  Vi kan lige så godt se i øjnene, at det løb er kørt.
  Desværre.
  Men det er jo en lang række af valg, vi har gjort gennem tiden, som har ført os derhen, hvor vi nu er.

 • Anmeld

  Birgitte Christensen

  Nej tak til ulven!!

  Nej tak til ulven!!
  Ja man skriver for døve øre Da jeg ikke har hørt ét eneste sagligt argument for, at disse rovdyr skal hærge vore husdyr på markerne (og det er kun lige begyndt), er der kun ét at sige: Ulven hører ikke til i Danmark og bør udryddes, ganske som vore kloge forfædre også gjorde det. ”Ulven har altid været her og har ret til det” siges der.

  Husk lige, at dengang for 200 år siden, da ulven sidst var i landet, var der kun godt
  1 million mennesker i Danmark, og naturarealet var 10-20 procent større. trods det kunne vore forfædre ikke have deres husdyr i fred og udryddede klogelig ulven. Nu er vi 5,7 millioner, og en masse byer og veje har fjernet en hel del af naturen.

  ”Ulven fascinerer nogen, mens andre hader den og føler sig truet af rovdyret. Det er ikke alle der er vilde med at have ulv i baghaven”.”Det har ingen gang på jorden. Dispensation kan være en midlertidig løsning, men der er ulve i området hele tiden. Det hænger ikke sammen med økologi, at dyrene står inde i en stald. Når der er grønt græs på marken”.

  ”Da jeg ikke har hørt ét eneste sagligt argument for, at disse rovdyr skal hærge landmandes husdyr på markerne (og det er kun lige begyndt), er der kun ét at sige: Ulven hører ikke til i Danmark og bør udryddes, ganske som vore kloge forfædre også gjorde det. ”