Ornitologformand: Har regeringen en strategi for biodiversitet?

DEBAT: Skal vi stoppe tilbagegangen for biodiversiteten inden 2020, skal skeen i den anden hånd, for de røde lamper blinker. Giv Naturpakke 2.0 et kraftigt løft, ellers når vi ikke naturmålene, skriver Egon Østergaard, formand, Dansk Ornitologisk Forening.

Af Egon Østergaard
Formand, Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Danmark har, lige som de øvrige lande i EU og resten af verden, forpligtet sig til at stoppe tilbagegangen for biodiversiteten. Landene nåede det ikke før 2010, som man ellers havde lovet hinanden, så 2020 var dengang tilpas langt ude i fremtiden. Men nu nærmer vi os faretruende, og det kan blive en meget pinlig omgang, når miljøministrene i 2020 skal evaluere, om man nåede i mål med alle de gyldne løfter om at stoppe tabet af naturens mangfoldighed.

For Danmarks vedkommende har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) allerede forberedt os på et negativt resultat ved i april i år at udtale: ”Jeg tror ikke, at der er nogen lande, der når målsætningerne. Det er det realistiske svar at give.” 

Regeringen har givet op på biodiversiteten
I 2014 lancerede den forrige regering Naturplan Danmark, og den blev indsendt til FN som Danmarks strategi. Efter et såkaldt serviceeftersyn lancerede den nuværende regering så i foråret 2016 en Naturpakke, men siden da har vi ikke hørt noget om, hvad der er regeringens strategi frem mod 2020 og herefter. Det tyder på, at ministerens udtalelser i april er en selvopfyldende profeti. Regeringen har tilsyneladende end ikke tænkt sig at forsøge at stoppe naturens tilbagegang.

Der er ellers al mulig grund til at tage skeen i den anden hånd, for udfordringerne er massive. Så sent som i januar 2017 gjorde en Novana-rapport om naturtyper på land - fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet - det lysende klart, at det går ned ad bakke for den danske natur. Man konkluderede: ”Der er nogle alarmerende tendenser. For 11 ud af de 17 naturtyper, hvor vi har overvågningsdata fra perioden 2004 til 2015, er der tegn på en forværring af tilstanden.” 

Det er klar tale og kalder på handling fra en ansvarlig regering.  

Så lad os få en ny gennemskrevet strategi, hvor også Det Grønne Danmarkskort er indarbejdet og opprioriteret økonomisk. Dette planlægningskort overlevede heldigvis eftersynet - vel primært på grund af et stærkt ønske fra kommunerne, der kunne se nødvendigheden af at tænke strategisk og langsigtet.

Hvis ikke regeringen med miljø- og fødevareministeren i spidsen meget snart får lagt arbejdet med at indfri 2020-målene øverst i arbejdsbunken, så forspilder vi endnu en chance for at rette op på problemerne. 

Ny naturstrategi kræver flere penge
Udkastet til Finanslov 2018 afsætter cirka 20 millioner kroner om året frem mod 2020 til, som det hedder: ”konkrete naturindsatser, som eksempelvis beskyttelse af ferske enge, bier og sommerfugle.” 

I DOF opfordrer vi til, at man sætter det ind i en klar strategi og gerne med et stærkt fokus på de lysåbne naturtyper inden for og uden for Natura 2000-områderne - og med Det Grønne Danmarkskort som en strategisk ramme. Et er dog sikkert. Med 20 millioner kroner om året kommer man ikke langt, og det er vel ikke igen EU, der primært skal løfte den økonomiske udfordring med at redde den trængte danske natur? 

Der er derfor brug for flere penge til en målrettet og fokuseret naturforvaltning rettet mod de truede og sårbare arter, mere naturgenopretning og større indsats mod invasive arter, der truer den oprindelige natur. Giv en Naturpakke 2.0 et kraftigt løft, så vi når naturmålene i 2020. 

Forrige artikel KL: Lad kommunerne beholde ansvaret for byggesager KL: Lad kommunerne beholde ansvaret for byggesager Næste artikel Friluftsrådet: LA's naturpakke giver naturen mindre værdi Friluftsrådet: LA's naturpakke giver naturen mindre værdi
 • Anmeld

  Jens L. Hansen · Nationalpark Vadehavet

  Nationalparker - ikke naturparker

  Der er ikke noget, der hedder Naturpark Thy, som I skriver i billedteksten. Det er en nationalpark, og Nationalpark Thy er en af fire danske nationalparker (sammen med Nationalpark Mols Bjerge, Nationalpark Vadehavet og Nationalpark Skjoldungernes Land - den femte, Nationalpark Kongernes Nordsjælland kommer til i 2018).
  Disse er alle - som navnet siger - NATIONALparker.
  Naturparker er en helt anden konstruktion - det er faktisk en slags mærkningsordning udviklet af Friluftsrådet. Danske Naturparker åbnede i sommeren 2013 og skal mærke områder med natur af særlig REGIONAL eller LOKAL betydning og gode rekreative frilufts-muligheder. Eksempler er Naturpark Mølleåen, Naturpark Maribosøerne og Naturpark Amager.

 • Anmeld

  Hjalte Kragesteen · Journalist

  Vi retter

  Hej Jens.

  Vi retter og beklager fejlen.

  mvh
  Hjalte Kragesteen, redaktør, Altinget: miljø

 • Anmeld

  Søren Wium-Andersen · biolog

  Hvad er DOFs naturpolitik?

  DOFs formand Egon Østergaard skriver bl.a. "Der er derfor brug for flere penge til en målrettet og fokuseret naturforvaltning ...og større indsats mod invasive arter, der truer den oprindelige natur."
  Det er meget positivt, at DOF ønsker at gøre en indsats, for at forbedre biodiversiteten her i landet.
  Men hvorfor har DOF så fornyligt i Vildtforvaltningsrådet valgt at tilslutte sig en indstilling til miljøministeren om, at udsætningerne af den invasive fasan skal fortsætte i de kommende år! Forbløffelsen over DOFs indstilling bliver ikke mindre af, at det af DOFs hjemmeside om "Naturpolitik" fremgår, at DOF vil arbejde for "Stop for udsætning af Fasan, Gråand og Agerhøne."

  At fasanen er invasiv fremgår af rapporten: "Vurdering af invasive arters forekomst og påvirkninger i Danmark" fra april 2017. Rapporten er udarbejdet af DCE – Nationalt Center for Miljø- og Energi.

 • Anmeld

  Egon Østergaard · Formand, DOF

  Svar til Søren Wium-Andersen

  Se min kommentar på dit indlæg om udsætninger på en anden tråd her på Altinget.

 • Anmeld

  Arne Hastrup · Biolog

  Er den invasive art, fasanen, indtænkt i DOF´s biodiversitetspolitik ?

  Et flertal af vildtforvaltningsrådets medlemmer, herunder DOF, har i et nyligt indgået jagtpolitisk forlig bogstaveligt talt fedtet den invasive art, fasanen, af på minister Esben Lunde Larsen.

  Da ministeren tilsyneladende ikke vil træde jægerne over tæerne har han meget bekvemt besluttet at følge indstillingen fra flertallet i VFR og tilladt at de omfattende masseudsætninger af over 1 million landbrugsproducerede fasaner og gråænder kan fortsætte. Men det er ikke omkostningsfrit med alle disse fugle i den danske natur.

  De udsatte fasaner og gråænder har på udsætningsstederne, skove og søer, i kraft af deres antal en meget skadelig og direkte effekt på den oprindelige natur, dvs. det naturlige plante- og dyreliv og dermed også på biodiversiteten. Dette er især veldokumenteret for gråandens vedkommende.

  ELL og hans embedsværk i ministeriet og i styrelserne burde derfor have reageret på de blinkende advarselslamper. Det forholder sig nemlig sådan at ELL qua sin ministerrolle , om nogen, er ansvarlig for at Danmark når i mål med at få stoppet tabet af biologisk mangfoldighed, biodiversitet, inden 2020. Og det er jo nærmest i morgen

  Dertil kommer at ELL også har et særligt ansvar for at vildtforfaltningen indtænkes i en større sammenhængende naturbeskyttelse, og med stor sammenhængskraft i forhold til gældende lovgivning indenfor miljø- og naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven og Miljøbeskyttelsesloven) samt habitat- og vandrammedirektivet mm..

  Det helt centrale er imidlertid som nævnt ovenfor, at minister Esben Lunde Larsen fastholdes som ansvarlig for at Danmark opfylder sine forpligtigelser i Biodiversitetskonvention, dvs han skal på Folketingets vegne sørge for at tabet af biologisk mangfoldighed, biodiversitet, stopper inden 2020. Masseudsætninger af den invasiv art, fasanen, og en art der opfører sig sådan, gråænder af domesticus-typen, er et skridt i den helt forkerte retning.

  Derfor er flertalsindstillingen om skydefuglene fra VFR en gratis omgang og helt uforståelig. Set udefra har VFR i sin indesluttethed ganske uforpligtende krejlet sig frem til en aftale / forlig indenfor et snævert jagtligt område . VFR må være vidende om at man derved faktisk har gjort det endnu vanskeligere for Esben Lunde Larsen at nå i mål på biodiversitetsområdet. Desværre ser det ud til, at det ikke er en bekymring, der præger ham i dagligdagen ?

  DOF formand, Egon Østergaard´s, formaninger til ELL i dette debatindlæg her på ALTINGET om at få styr på biodiversiteten klinger derfor også noget hult, når selvsamme DOF-formand i Vildtforvaltningsrådet har været med til at blåstemple at masseudsætningerne af den invasive fasan og gråænder, der opfører sig som var de invasive , fremdeles kan fortsætte.

DF langer hårdt ud efter V-minister: Du taler landbruget ned

DF langer hårdt ud efter V-minister: Du taler landbruget ned

KRITIK: Jakob Ellemann-Jensen og regeringen har ikke fundet balancen mellem miljø og landbrug. Tværtimod "kommer man med grovfilen og taler dansk landbrug ned," siger Peter Skaarup. Partiet vil nu splitte Miljø- og Fødevareministeriet i to.