Rune Engelbreth: Danske ulve i store hegnede naturreservater?

KLUMME: Det er en falliterklæring, hvis ikke vi i Danmark kan acceptere ulven løbe frit omkring. Men et kompromis kan være at bygge store naturreservater, der både tager hensyn til ulvekritikere og -fortalere, skriver Rune Engelbreth Larsen.

2018 blev året, hvor den første 'danske' ulv blev skudt i over to århundreder. Så vidt vi ved. Måske er flere skudt og begravet?

Det eneste sikre synes desværre at være, at det næppe bliver den sidste. Kan hegn være en kompromisløsning, og hvad ville det i givet fald indebære? Det vender vi straks tilbage til. 

Men hvordan kunne det komme så vidt? Vi ved, at det er ude af proportioner at frygte for sit eget eller sine børns liv, og vi ved, at der er rigeligt med plads til ulve i Danmark, uanset hvor ofte det modsatte påstås. De danske ulve er blot en del af den centraleuropæiske population, men det er en hjemmehørende art, og derfor hører den også til i Danmark.

Hvorfor er det så alligevel kommet så vidt, at ulvehadet ligefrem er eksploderet? Ganske vist er der fåreavlere, som har en helt forståelig interesse i at passe på deres levebrød, men jeg tror nu alligevel, at årsagen til ulvemodstandens omsiggribende momentum i sidste ende er meget større end ulven i sig selv.

Mon ikke det også hænger sammen med, at politikerne ikke i tide erkendte og forstod, hvorfor mange lokale over årene har haft en stadig tydeligere oplevelse af at blive nedprioriteret og distanceret af politisk københavneri – for nu at sige det på jysk?

Jeg tror det. Jeg tror, at ulven er blevet katalysator for en bredere utilfredshed, som med kortere og kortere mellemrum er blusset op i de senere år, hvad enten man er enig eller uenig i den utilfredshed. Og så længe den står på, kan ingen dialog (og ingen forskeres ulvefakta) bygge bro. Desværre.

At nogle medier og politikere vitterlig har skamredet konfrontation og fordomme, er vanskeligt at komme udenom, og at masser af borgere i Vestjylland har det helt uproblematisk med ulven, er ofte fuldstændig forbigået på selektiv vis.

Men kommer vi uden om at konstatere, at ulvemodstanden har grebet om sig eksplosivt, og at det desværre er dét, der bliver udslagsgivende for beslutningerne på Christiansborg (uanset hvordan vi ser årsagssammenhængenes rodnet)? Næppe.

Mange, der er engageret i naturen og har holdt foredrag i 'ulveområder' eller har talt med ulvekritikere og ulvemodstandere, har i hvert fald erfaret, at der dukker andre bevæggrunde op end den 'bekymring' og 'frygt', som på overfladen tegner ulvedebatten.

Det er selvfølgelig ikke et opgør mellem 'jyder' og en eller anden 'politisk elite' (for det første er der masser af jyder, som har det fuldstændig uproblematisk med ulve, og for det andet er den eneste meningsfulde 'politiske elite' de beslutningsdygtige politikere, og de har det med at flytte sig i takt med folkestemningen).

Men i manges selvforståelse er der også tale om en protest mod en politisk udvikling, der reelt har centraliseret Danmark i langt længere tid, end for eksempel de omstridte udflytninger af nogle statslige arbejdspladser kan råde bod på.

Gang på gang møder man landmænd og andre lodsejere, der rent ud sagt føler sig snydt eller fremmedgjorte af et virkelighedsfjernt bureaukrati om alt fra græsningsstøtte og naturbeskyttelse til manglende erstatninger for ulvedræbte får – dermed bliver ulven desværre et let symbol på en årelang ophobning af frustrationer.

Samtidig lever vi i et land, hvor natur og naturoplysning er underprioriteret, hvor biodiversitet er et fremmedord, og hvor public service-kanalerne ikke engang kan finde ud af at sende et landsdækkende naturprogram. Alt for meget har arbejdet imod en nøgtern og udramatisk naturdebat.

Misinformation om ulve og proportionsforvrængning har ikke skabt, men forstærket og cementeret store dele af polariseringen i en grad, så selvtægt ikke blot hyldes af mange borgere bag lukkede døre, men i stigende grad bifaldes åbenlyst, sågar af visse politikere. Ikke engang Dyrenes Beskyttelse kan blive enige med sig selv om at gå ud og forsvare den fredede ulv.

Ærgerligt. Var meget grebet anderledes an for år tilbage, stod vi måske ikke her i dag. Erstatninger for dræbte får burde også være implementeret langt mere smidigt og effektivt, ligesom ulvesikre hegn og rådgivning burde have været langt bedre fra første dag.

Andre regler burde for længst have være afbureaukratiseret, og selv om det ikke ville have elimineret al modstand mod ulve, havde det banet vejen for en langt bedre dialog og forståelse på et tidligere tidspunkt.

Trist at netop naturen skal undgælde for en kløft, der formodentlig er øget over mange år mellem en politisk-bureaukratisk praksis og nogle provinsområder, der i for ringe grad føler sig repræsenteret eller forstået. Men sådan er det gået.

Ulven er selvfølgelig fredet, men virkeligheden er den, at selvtægtens ulvejægere blot vil blive heroiseret og skyde flere ulve uden offentlighedens vidende. Så måske er der kun én udvej, hvis dette her ikke blot skal ende med udryddelsen af ulvene herhjemme, men have en lille chance for at ende i et nationalt kompromis, der i nogen grad tilgodeser naturen såvel som ulvemodstanden.

Måske må vi overveje den løsning, som blandt andet Socialdemokratiets Christian Rabjerg Madsen har peget på, og som Dansk Folkeparti og miljøminister Esben Lunde (V) støtter: danske ulve bag hegn.

Jeg må tilstå, at det føles som at sige farvel til en debat på faktuelle præmisser, når frygten tager overhånd og dikterer politikken. Jeg er også i tvivl om, hvorvidt det er gennemførligt i forhold til EU-juraen – men det vil jeg imidlertid se bort fra i det følgende og overlade til jurister at vurdere.

For hvis virkeligheden nu engang er den, at politikerne ender med at arbejde imod ulvene på de nuværende præmisser i Danmark, kunne vi måske få vildere natur på naturligere præmisser med i et kompromis, samtidig med at ulvene accepteres i store hegnede naturreservater.

Det er imidlertid indlysende, at skulle en sådan ulveløsning overvejes, kræver det meget store naturreservater. Ulve har store territorier, og et fredet dyr som ulven kan selvsagt ikke proppes ind i små områder, der ikke svarer til dens behov, hvis der skal være bare den mindste chance for en sådan løsning, praktisk og juridisk.

For eksempel er ulveterritorier i Tyskland cirka 150-300 kvadratkilometer, i Polen cirka 137-323 kvadratkilometer og i Italien cirka 100-200 kvadratkilometer (kilde: Statens Naturhistoriske Museum: "Ulve i Danmark").

Har Danmark plads? Faktisk – ja.

For det første ejer staten over 2.400 kvadratkilometer naturområder, og med kommunernes naturarealer har vi formodentlig i omegnen af 3.000 kvadratkilometer offentligt ejet natur.

Men er der tilstrækkeligt store sammenhængende naturarealer til at huse ulve med en naturlig territoriestørrelse i den skala, vi kender fra de nævnte lande? Ja.

Vi kunne i givet fald etablere tre meget store hegnede naturreservater i Jylland, hver på cirka 150-250 kvadratkilometer med sammenhængende natur, hvor det offentlige og/eller naturfonde allerede ejer langt størstedelen i forvejen:

 1. Fra Skallingen til Filsø i Vestjylland er der sammenhængende naturarealer på cirka 150-200 kvadratkilometer, der langt overvejende er ejet af Naturstyrelsen, Forsvaret og Aage V. Jensen Naturfond, hvis vi hegner Oksbøl og nogle sommerhusområder fra.
 2. Nationalpark Thy dækker et areal på cirka 250 kvadratkilometer, som kunne hegnes samlet, hvis også de private lodsejere er indforstået med det – ellers kunne man nøjes med sammenhængende statsarealer og med beskedne arealopkøb formodentlig stadig nå et sammenhængende areal på cirka 150-200 kvadratkilometer.
 3. Øst for Hanstholm og meget tæt på Nationalpark Thy er der ligeledes meget store sammenhængende statsarealer, hvoraf nogle ligger i forlængelse af Aage V. Jensen Naturfonds store naturreservater, og her kunne man tilsvarende med begrænsede arealopkøb og eventuelt sammenknyttende fanuapassager etablere et cirka 150 kvadratkilometer stort naturreservat bag hegn (eller helt op til 250 kvadratkilometer med større opkøb).

Endvidere kunne Nationalpark Thy og de store områder øst for Hanstholm faktisk forbindes via ret overskuelige arealopkøb og en faunabro over en hovedvej, hvorved dette sammenhængende natureal kunne blive cirka 300-450 kvadratkilometer stort.

Det kan være svært for mange at forestille sig, fordi ikke alle tænker over, hvor megen natursammenhæng, der faktisk er i Danmark – men jeg har netop arbejdet med det store potentiale for større sammenhængende naturområder på offentlige arealer i min bog Vildere vidder i dansk natur, der udkom i 2017. Så jo, potentialet er der.

Vil politikerne være parate til noget sådant og ikke bare sige nogle forblommede ord, er det følgende, der skal til:

Det ville formentlig koste et engangsbeløb på omtrent 200-250 millioner kroner eller noget i den størrelsesorden at etablere disse tre store naturreservater bag hegn på sammenlagt cirka 450-700 kvadratkilometer – altså mindre end prisen på ét elefantanlæg i Zoologisk Have i København!

Dertil kommer så opkøb af eksempelvis 2-5 procent privatejede arealer, men det hele kunne man måske gennemføre i samarbejde med de store naturfonde, som i forvejen opkøber natur og etablerer private naturreservater i dag.

Her skulle fåreavl undgås, og for at optimere naturreservaterne ville der være behov for for eksempel at udsætte flere større planteædere. Det kunne eksempelvis være vildheste og elge, hvorved Danmark ville få nogle af Europas mest ambitiøse og mest oplevelsesrige naturreservater i internationalt storformat. Selvfølgelig alt sammen afhængigt af minutiøse anbefalinger fra fageksperter om detaljerne før en realisering af projekterne.

'Ulveproblemet' kunne med andre ord konverteres til en berigelse af dansk natur, hvis og såfremt de danske politikere virkelig mener noget med at etablere tilstrækkeligt store naturreservater, hvor de store dyr går bag hegn. Hvis de virkelig er parate til at prioritere de beskedne midler og være lige så ambitiøse naturpolitisk nogle steder, som de er for at tilgodese ulvemodstanden andre steder.

Og lad os huske på, at overalt i verden er store naturreservater bag hegn, fordi det er sådan, vi beskytter landbrugsinteresser og de mennesker, som ikke er trygge ved dyrene, samtidig med at naturen får et markant løft med meget store oplevelsesværdier. Vi ser bare ikke hegnene, når BBC filmer deres store smukke naturfilm fra for eksempel afrikanske naturreservater – men de er der.

Husk på, at disse hegn faktisk er til for at hegne naturen inde på naturligere præmisser, ikke for at hegne naturen ude. Og de hindrer på ingen måde, at vi trygt kan gæste og opholde os i naturarealerne. Lad mig bare minde om, at Nationalparken i Abruzzo ved Rom er hjem for 50-60 ulve og besøges af to millioner turister om året uden ét eneste tilfælde af aggressiv ulveadfærd.

Men vi kan altså få store naturreservater med store oplevelser bag hegn uden at genere fåreavlere i områder uden beboelse, hvis hegningen planlægges stort og ordentligt.

Og dansk natur mangler netop plads og flere store planteædere og rovdyr, der kan regulere bestandene – store sammenhængende naturreservater gavner natur og biodiversitet.

Summa summarum: I mine øjne er og bliver det trods alt en falliterklæring på naturens vegne, hvis vi ikke kan acceptere ulve løbe omkring hvor som helst i dansk natur, når man i mange andre lande accepterer at leve med rovdyr, der i modsætning til ulven er virkelig farlige for mennesker, lige uden for (og til tider inde i) landsbyer.

Men hvis dette ikke kan lade sig gøre (og det ser det ikke ud til, sådan som flere og flere politikere melder ud), så må vi se os om efter alternativer og kompromisser, der til gengæld i så vid udstrækning som muligt bør være på naturens præmisser.

Så længe der er stor utryghed ved ulve, kunne en mulighed derfor være at etablere stornatur på naturligere præmisser bag hegn i tre store naturreservater i Jylland.

Det er formodentlig også en forudsætning for en sådan mulighed, at vi taler om denne store skala, hvis det overhovedet skal give mening.

Og ja, mange studser over 'hegn' i den sammenhæng, men for en række processer i naturen er det faktisk en forudsætning i dag, ikke en begrænsning.

Det er et kompromis, og som alle kompromisser rummer det elementer, der bestemt ikke tilfredsstiller alle – men som flere måske kan leve med. Endog uden de traditionelle konflikter mellem naturhensyn og landbrugsinteresser, fordi vi her ville give naturen plads til at være natur på arealer, hvor der ikke er landbrug. Og dog ville det altså kun i meget beskeden grad være betinget af opkøb af visse private arealer.

Danmark er langtfra Europas mest tætbefolkede land, og vi har temmelig store sammenhængende naturarealer. De helt store naturreservater på 100-200 kvadratkilometer (eller mere) er med andre ord en mulighed, og etableringsomkostningerne er i realiteten forbavsende små, mens naturturismen ville boome efterfølgende.

Naturligvis er der mange detaljer at overveje, for eksempel vil der være behov for rangers, der kan overvåge (og formidle) naturen. Og skulle en ulv svømme bort fra et naturreservat via en kystlinje, skulle den formodentlig indfanges igen, men det er ikke et større problem, end at man har rigeligt med erfaringer fra den slags mange steder i verden.

Vi er bare ikke vant til det i Danmark, fordi vi ikke er vant til at prioritere natur som natur. Også dét viser reaktionen på ulvene – men skønt det for noglr er kontraintuitivt, kunne hegn være en del af løsningen, hvis de forbindes med store sammenhængende naturreservater.

...

Rune Engelbreth Larsen er forfatter, foredragsholder og fotograf med fokus på den danske natur. Han er medlem af Etisk Råd og hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Torben Hansen: Vi skal beskytte grundvandet før det er for sent Torben Hansen: Vi skal beskytte grundvandet før det er for sent Næste artikel Steen Gade: En jordreform er jo ikke noget, vi laver hver dag Steen Gade: En jordreform er jo ikke noget, vi laver hver dag
 • Anmeld

  Frej Pries Schmedes · Filminstruktør og naturfotograf

  Frygten gælder og æder vores frihed.

  Det er et trist land at være borger i,
  midt i den sjette masseuddøen af arter.
  Et frygtsomt og småligt land,
  der vil spærre vildsvin ude og indfange ulven og sætte dem bag hegn.

  Jeg sørger idag over at være en del af dette land, der er et af verdens mest oplyste men også er verdens mest resourseforbrugende pr. borger, vi det land der har fortrængt det meste af vores naturareal, til at dyrke trammesøers grislinger til eksport.

  Uden kontrol af systematisk piratbundtrawlfiskeri i Øresunds havreservat, med udvidelse af burlaks-industri, der truer vildlaksen, og havmiljø, der også suges for sand som aldrig før, til betonblanderens underfinancierede #gældsøkonomi der lægger magten over landbrug og udvikling i hænderne på bankerne og deres kortsigtede aktionærer.

  #Metrogæld slår natur ihjel, som de stod der på banner i #Folkering for Amager Fælled.

  Kun 5% af vores natur har vi fredet og i denne mørke stund nu, vil man fratage Danmarks gamle Naturfredningsforening retten til at rejse fredningssager, som landsfaderen Stauning fik indført i loven for at #NaturensStemmer også blev hørt på tinge, som modvægt til den evige drift og udnyttelse af vores fælles resourcer.
  Det var samme tanke som fællederne blev dannet af; at dele og beskytte vores fælles resourcer som en vild velfærd gratis til alle, ikke bare folk, men arter.

  Et lille land må tænke stort hvis det ikke vil drukne på det jævne og flade.

  Lad os håbe at vi besinder os og lytter til bioscience på Aarhus universitet, der har kortlagt Danmark, med ti steder hvor der er plads til ulven, med fødegrundlag og afstand til mennesker, med en bestand på ca. hundrede ulve i alt.

  Vi må forstå at værdsætte det vilde, det fremmede og det umenneskelige, det der ikke ligner os, ellers mister vi den nysgerrighed og frimodighed som var vores succes som folk og som er homo sapiens særlige evne der har givet os det teknologiske og mentale forspring som vi hviler på, øverst på de små sårbare grene af evolutionsstamtræet.

  #BevarUlvenFri 🐺
  #BevarHeleAmagerFælled byens åndehul 🐸
  #BevarGrænsenFri til arternes udbredelse🐗

  Husker dronningens tale om det unyttige, vi skal lade være med at se vores liv og land udfra en nytteværdi, der kan udnyttes og kapitaliseres, men lade der være vilde pletter som vi ikke kontrollere, skematisere eller regulerer, det er der eventyret overlever fra generation til generation.

  Det er i den grad op til Socialdemokraterne om vi skal til pumperne eller lade os drive af frygt!

  #PasPåPadderneFrankJensen og pas på Ulvene Mette Frederiksen

  #VildVelfærd er en fælles værdi at kæmpe for.

  Må viden og nysgerrighed sejre over frygt og artsegoisme.
  Må nyttesynet på naturen komme til kort overfor et #NytNatursyn der giver samhørighed med de andre arter i vores land, med åbne vilde vider og grænser.

  Desværre handler biodiversitet om hvem der bestemmer over arealet og det gør bankerne og realinstituterne og kapitalfonde.

 • Anmeld

  Kurt Svennevig Christensen · KSC Fishing Advice

  Hegn mig her og hegn mig der

  At de folkevalgte har mistet fornuften kan vi blive nødt til leve med. For de folkevalgte vil åbenbart gør alt, og lidt til, for at komme i medierne (de mener sikkert, med rette, at man kun bliver valgt til gode stabile lønninger, når man er synlig i medierne i det "jeg mener" styrede demokrati vi har i dag), men det betyder jo ikke at vi andre behøver at miste fornuften, Rune.

 • Anmeld

  Hans-Erik Jensen · Naturven der IKKE bor i København

  Det er farligt at leve, man dør af det...

  Motorsave
  Bilkørsel
  Trampoliner
  Alkohol
  Tobak
  Skovflåter
  Cykler
  Hunde
  Fodbold
  MRSA
  Landbrugsmaskiner
  Narko
  Elektricitet
  Lynnedslag
  Flyulykker
  Madforgiftning
  Hjemmerøveri
  Dykkersyge
  Osv. Osv.
  Ja, man kunne jo blive ved, nærmest i det uendelige, med at remse ting op der i et eller andet omfang indgår i vores allesammens hverdag, og som beviseligt udgør en langt større risko end ulve.
  Men alligevel findes der mennesker, der har gået i skole og har lært at læse og skrive, som er bange for ulve og mener at de skal udryddes, selv om de uden at blinke udsætter sig selv for langt større fare hver gang de kører en tur i deres bil.
  Jeg fatter det simpelthen ikke!! Men måske er det bare noget der skal behandles medicinsk eller terapeutisk?

 • Anmeld

  Peder Størup · Naturbeskyttelse.dk

  Det er fattigt, og et et nyt etisk lavpunkt!

  Det her sætter en ny lav standard for, hvordan vores natur og arterne i den skal behandles ikke kun nationalt, men også globalt – det vil sende et signal til resten af verden om, at er vilde arter et problem, så kan de skydes, eller nådigst få lov til at leve videre bag et hegn.

  Tidligere udryddede vi arter grundet overlevelse, frygt, profit, ligegyldighed, for sjov og simpelthen fordi vi kunne – hvilke undskyldninger har vi nu?

  Hvad skal andre lande, med problemdyr gøre – om det er vildsvin, krondyr eller ulve, elefanter, giraffer eller løver. Store dyr er et “problem” alle steder – lade sig inspirere af Danmark?

  Hvis vi, i vores rige del af verden, ikke kan rumme de vilde arter, hvordan skal vi så få andre lande, der har langt større udfordringer end os, til at beskytte deres vilde arter. Selvfølgelig skal vi gøre, hvad vi kan for at løse problemer, men ikke ved at svække beskyttelsen og lukke vilde arter inde eller ude.

  Det er fattigt, at et så rigt land som Danmark, ikke kan finde ud af at give plads til ulven.

 • Anmeld

  Erik Poulsen · Redaktør af facebooksiden 'Her er ulven i Danmark'

  Dejligt at DN-repræsentant søger kompromis

  Tak til Rune Engelbreth Larsen for den konstruktive tilgang at søge et kompromis i den overophedede ulvedebat.

  Personligt tror jeg ikke, at indhegnede ulvereservater er en holdbar løsning, da udveksling i den nordeuropæiske ulvebestand hen over grænsen fortsætter, men uden at det sker hen over hegnene.

  Men princippet om at frede ulve, hvor den er ønsket, er jeg enig med Rune i. Og den nemmeste måde at få ulven til at søge derhen, er at jage den på lovligt og kontrolleret vis, hvor den uønsket.

 • Anmeld

  Wilfred Zakis

  Ulven

  Den eneste grund til DET SER UD SOM der er så stor frygt for ulven i det Jyske, skyldes nok medierne (de Vestjyske og til dels de Nordjyske) der ukritisk bakker op om modstanderne. Der bringes rigtig mange indlæg der taler mod ulven, uanset om det har fornuftigt/relevant indhold, eller ej. Der findes i det Vestjyske en gruppe bestående af landbruget, jægerne, (dog langt fra alle jægere) fåreavlerne og politikerne der indædt bakker hinanden op på trods af, at specielt politikerne, ikke nøjagtigt som i problematikken omkring hundeloven, ved ret meget, om noget, om det. Og det gør det jo ikke ligefrem bedre at flere og flere af dem slutter sig til hylekoret der kommer med begrundelser som er totalt irrelevante i sammenhænget. Det er rent ud sagt forstemmende at se/høre vore folkevalgte udvise så lidt forståelse/indsigt

 • Anmeld

  Birte Bune Smith

  Ulven kommer

  Det er bemærkelsesværdigt, at hr Engelbreth Larsen foreslår tre områder i Jylland som kommende hjemsted for ulve. Åbenbart bor han selv på Sjælland, og så er han så rart fri. Det gælder øvrigt de fleste fortalere for en ulvebestand i Danmark, som holder til på Sjælland og i Zoologisk Have, hvor ulve ikke er noget problem.
  For RELarsen er ulveinvationen en “berigelse “. Det er ligesom man har hørt det før med invasive arter, hvad enten de er to-eller firbenede.

 • Anmeld

  Ole Gisselmann · Cand.scient.pol

  Rune Engelbreth

  Denne Rune Engelbreth er uden for pædagogisk rækkevidde. Jeg håber, at vores jægere snart får skudt disse ulve. At ulven er fredet, er jo en konsekvens af et EU, som jo efterhånden bestemmer alt i den enkelte nationalstat. Hvis EU ikke skal bryde sammen, må der ske drastiske ændringer i EU's beføjelser.
  Denne snak om biodiversitet er latterlig. Hvem glemmer musebroen over motorvejen mellem Odense og Svendborg.

 • Anmeld

  Esben Sønderby

  Ulve

  Må jeg komme med et konstruktivt forslag, som jeg synes der mangler i Runes indlæg. Hvorfor ikke indhegne Nationalpark Kongernes Nordsjælland med et areal på 262 km2., og udsætte ulve der. Det kan da ikke passe, at jyderne skal have alle fornøjelserne.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Rune Engelbreth

  Du nævner, at ulve måske vil omgå hegnet ud mod havet. Jeg kan deraf forstå, at der åbenbart ikke skal være hegn ud mod havet eller måske slutter hegnet i havstokken; men hvad gør det ved den frie færdselsret på strandarealer?
  Og så ville jeg så gerne høre, hvordan det er, at man tilsyneladende lynhurtigt får indfanget ulve, der er undveget fra indhegninger andre steder.
  Du må være en af de allerbedste jægere og/eller kendere af vilde rovdyrs psyke i dette land, når du fremsætter denne påstand om et så svært sporbart dyr som ulven.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Skribenten er en sand langskriver.

  Indrømmer blankt - jeg har glemt første tredjedel af indlægget inden jeg er halvvejs. Må man høfligst foreslå kortere indlæg, så ikke så kvikke i pæren som undertegnede, har mulighed for at kapere stoffet og eventuelt give sit besyv med.

  For egen regning - lad os hædre vore forfædre der gav os 200 lykkelige års pause for ulvens hærgen.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Ulvesans?

  Ulvene må være gået forkert. De hører ikke hjemme i Ulfborg men måske i Ulvedalene i Jægersborg Dyrehave. Flyt dem derover, så kan alle de ulveglade københavnere tage deres børn med på picnic om sommeren og måske komme til at klappe en ulv. Om vinteren kan ulvene fouragere i Hjortekær, Klampenborg, Skodsborg og omegn. Hvis de lokale beboere ellers synes det er sjovt.

  Det er tankevækkende at alle fortalerne for ulvene er mænd. De funderer ikke et øjeblik over, at kvinder, der menstruerer, er i en helt anden fareklasse end de selv, hvis de uforvarende kommer tæt på en ulv, der lugter blod. Se blot hvad der hændte en kvindelig dyrepasser i Kolmårdens Dyrepark ved Norrköping i Sverige for et par år siden.

 • Anmeld

  Ole Gisselmann · Cand.scient.pol

  Ulvens farlighed

  Ulvevennerne påstår at ulven ikke er farlig. I sidste uge blev en 32 årig kvindelig motionsløber dræbt af ulve i Alaska, men de jyske ulve er måske mere fredlige?

 • Anmeld

  Lars Leander Laursen · Stærkstrømsingeniør

  Ulven er en berigelse af den danske natur!

  Det er trist at høre at ulven skulle være farlig og skabe frygt i DK.

  Det tror jeg simpelthen ikke på!

  Hvor er det en god oplevelse at se genindførte bæver i Klosterheden boltre sig.
  Og hvor er det godt at se havørnen genindtager Danmark.

  Hvorfor mon havørne idag kan trives i Dk?

  Fordi der er masser af føde og jægerne ikke må skyde dem - og overholder dette forbud.

  Tilsvarende geninvandrer ulve det danske landskab fordi der er masser af føde og levesteder- og der ikke drives jagt på dem.

  Selvfølgelig skal landmand der får dræbt får have erstatning og have hjælp til at lave ulvesikre hegn.
  Men mon ikke der snart kommer “En Voksen” i miljø- og landbrugsministeriet der kan fremme sund fornuft og fremme naturen og biodiversiteten igen.

  Jeg håber og tror fornuften og fakta vil sejre😎
 • Anmeld

  Birte Bune Smith

  Til Leander Laursen

  Det er ikke et spørgsmål om at tro, men om at vide .Og det er helt rigtigt, ar der er masser af føde for ulvene, alle fårene fx. Dem vil REL åbenbart gerne spare, siden han foreslår, at ulve-
  reservaterne (også) skal befolkes med bl a vildheste og elge. For er ulvene ikke sultne, går de formentlig ikke efter mennesker. Det påstod direktøren for Zoo i hvert fald forleden i Berlingske, hvor han som undskyldning for at en ulv dræbte et menneske skrev, at der var tale om en ulv, det var blevet single, og derfor havde mange unger at føde på helt alene, og så forstår man selvfølgelig, at den nærmest var nødt fil det - og som samme også skrev, så kan det også være farligt at cykle rundt i Aarhus. Det argumentationsniveau, som ulvevennerne benytter sig af, er forunderligt og ikke for normale mennesket.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Ulve, pesticider og økologisk landbrug

  Det er en ulykke af dimensioner om pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt landbrug, til at vi har kunnet bevare tilstrækkeligt med store naturarealer med rigelig plads til ulve - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for den sidste vilde natur.

 • Anmeld

  Tina Jensen · Lektor

  Indavl og regulering

  Hvis kompromisset ville blive indhegnede naturreservater/parker, ville vi stå overfor to (mindst) udfordringer. Vi skal alligevel regulerer ulven, da der ellers hurtigt ville blive for mange. Og hvordan kommer vi ud over indavls problematikken? Skal vi til at tage EU rundt for at finde nyt blod? Det ville komme til at blive tre store zoo , mere end noget andet. Det betyder at ulvene habitueres til mennesket, og mister deres skyhed. Hvad så med sikkerheden i at færdes der? Eller skal parkerne kun være for dyrene? De nævnte steder er jo meget besøgt og brugt til diverse sportsbegivenheder, naturture, færdsel på hest, cykel og vandring. Hvilken værdi tillægger du det? Og hvordan udregnes det at "der er plads nok".

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Ulvehegn.

  Ja, der ser man hvordan skræmmekampagner kan føre til nogle "løsninger" som strider i mod naturens orden, p.gr. af ældgamle myter om at ulven bl. a. tager små børn. (Rødhætte).
  Jeg kan ikke forstå at man forsvarer afrikanske rovdyr på savannen, som står bag u tallige menneske drab årlig, når man i den grad lægger ulven for had. Jeg synes at Rune Engelbreth Larsens artikel er velskrevet.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Ikke Sjælland, men Fyn.

  Jeg bor ikke på Sjælland, men på Fyn, hvor der på Sydfyn vil kunne være rigelig plads til ulven (Svanninge Bakker). Det samme gælder andre store skovarealer her. F.eks. Høj Fyn. Hvorfor ikke også Sjælland?. Jeg synes snart at det er på tide at fornuften må råde.

 • Anmeld

  Morten Lindhard · biolog og naturvejleder

  En god idé Rune

  Trist at se hvor mange ulvehadere der ikke har fattet pointen eller ikke kan se sagen fra flere sider og ikke vil søge et kompromis. Det har ikke mere med Eu at gøre end det det har at gøre med de FN mål for naturbevarelse vi har hyldet i årtier- nu er det bare også Danmark, der skal bidrage til den fælles globale opgave at sikre den vilde natur ved at give den lidt plads at eksistere på. Hegn imellem et vildt økosystem og et monokulturlandskab er nødvendigt for at begge dele kan fungere: Planteæderne skal blive i naturen for at fylde deres rolle der. Det samme kan siges om rovdyrene.

 • Anmeld

  Steen Hansen · Pensionist og Naturelsker

  ER ULVEN VELKOMMEN I DANMARK?

  Til Rune Engelbreth Larsen.
  Hermed mine kommentarer, som jeg - [[skrevet ind sådan]] til et lille udpluk,
  af dit i øvrigt særdeles flotte og gennemarbejdede indlæg i Ulvedebatten.

  Hermed udpluk, med mine indskrevne kommentarer:
  Men hvordan kunne det komme så vidt?
  Vi ved, at det er ude af proportioner, at frygte for sit eget eller sine børns liv, og vi ved,
  at der er rigeligt med plads til ulve i Danmark, uanset hvor ofte det modsatte påstås.
  De danske ulve er blot en del af den centraleuropæiske population,
  men det er en hjemmehørende art, og derfor hører den også til i Danmark.

  Hvorfor er det så alligevel kommet så vidt, at ulvehadet ligefrem er eksploderet?

  Ganske vist er der fåreavlere, som har en helt forståelig interesse i at passe på deres levebrød,
  men jeg tror nu alligevel, at årsagen til ulvemodstandens omsiggribende momentum
  i sidste ende er meget større end ulven i sig selv.
  +
  At nogle medier og politikere vitterlig har skamredet konfrontation og fordomme,
  er vanskeligt at komme udenom, og at masser af borgere i Vestjylland
  har det helt uproblematisk med ulven, er ofte fuldstændig forbigået på selektiv vis.
  +
  Det er selvfølgelig ikke et opgør mellem 'jyder' og en eller anden 'politisk elite'
  (for det første er der masser af jyder, som har det fuldstændig uproblematisk med ulve,
  og for det andet er den eneste meningsfulde 'politiske elite' de beslutningsdygtige politikere,
  og de har det med at flytte sig i takt med folkestemningen).
  +
  Samtidig lever vi i et land, hvor natur og naturoplysning er underprioriteret,
  hvor biodiversitet er et fremmedord, og hvor public service-kanalerne ikke engang kan finde ud af
  at sende et landsdækkende naturprogram.
  Alt for meget har arbejdet imod en nøgtern og udramatisk naturdebat.
  +
  Ikke engang Dyrenes Beskyttelse kan blive enige med sig selv om
  at gå ud og forsvare den fredede ulv. [[ Det kan der være flere grunde til:
  Korruption, manipulation og lignende findes jo også i Danmark.]]
  +
  Trist at netop naturen skal undgælde for en kløft, ........ [[Mig bekendt er det kun på kort sigt,
  at naturen kommer til at "undgælde", for vi ubetydelige mennesker,
  har kun mikroskopisk magt over naturen!
  Hvilket mange mennesker, er ude af stand til at fatte!]]
  +
  Ulven er selvfølgelig fredet, men virkeligheden er den, at selvtægtens ulvejægere
  blot vil blive heroiseret og skyde flere ulve uden offentlighedens vidende.
  Så måske er der kun én udvej, hvis dette her ikke blot skal ende med udryddelsen af ulvene
  her hjemme.
  [[Den nævnte udvej, - altså "danske ulve bag hegn".
  - Vil ligesom mange andre menneskeskabte HOVSALØSNINGER,
  selvfølgelig også være årsag til en hel del uheldige konsekvenser.
  Så efter min mening, er det der skal til:
  En løsning der er i overensstemmelse med Naturens love og regler,
  og som selvfølgelig virker positivt!
  - Og selvom dit forslag: "Ulveproblemet kunne med andre ord konverteres til en berigelse af dansk natur," lyder ret tilforladeligt, vil jeg stadig holde på, at en løsning der er i overensstemmelse
  med Naturens love og regler, er det ideelle.
  Og en ideel løsning, er ALDRIG en løsning der bygger på,
  at pakke levende væsner ind i Vat og Bomuld, for at beskytte dem.
  Det er derimod, at lære dem, hvad der er naturligt og hvad der er unaturligt.

  Dette er en af de mange livserfaringer jeg har gjort, i mit endnu forholdsviv korte 85-årige liv,
  da jeg har mærket de negative konsekvenserne af, at min Mor blandt andet,
  har pakkede MIG ind i Vat og Bomuld.]]

 • Anmeld

  Claus Nielsen

  Rune E L`s langstrakte filosofiske vrøvl!

  Det er en kendsgerning, at mennesker er blevet dræbt af ulv!
  Det er mange år siden, den sidste ulv blev skudt ved Estvadgård. Derfor er det rimeligt at betragte ulven som en invasiv art.
  Alle ulvefanatikere, incl. D N bør sætte handling bag forvrøvlet snak, og udsætte ulv i Dyrehaven og på Sjælland iøvrigt. - Ulven har jo tidl. været på Djævleøen, så hvorfor så ikke gentage succesen? Husk: aktiv handling er mere konkret end bare snak!
  I øvrigt er D N at betragte som en stat i staten!

 • Anmeld

  Ole Gisselmann · Cand.scient.pol

  Claus Nielsen

  Jeg kunne ikke have sagt, det bedre selv, Rune E L's artikel er en omgang langstrakt filosofisk vrøvl, og ulven bør selvfølgelig udryddes i Danmark. Der er jo ikke plads til den. Det burde enhver normalbegavet kunne indse,

 • Anmeld

  Steen Hansen · Pensionist og Naurelsker.

  Ole Gisselmann eller Claus Nielsen.

  Det er da helt rigtigt, når en af jer skriver, "at enhver normalbegavet BURDE kunne indse,
  at der er for lidt plads til Ulve i Danmark.
  Især når normalt begavede mennesker, er så Stupide, så de nægter at forstå,
  at menneskene er de mest livsfarlige levende væsner på Jorden,
  med den Naturstridige opførsel menneskene præstere!

  Ligeledes har de fleste normalt begavede mennesker, den "forskruede ide",
  at man skal løse problemer, ved at bare at flytte dem, i stedet for at løse dem.

  Jeg har et håb om, at nogle flere af de normalt begavede mennesker,
  får noget mere reel indsigt i, hvordan livet hænger sammen!

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Kære Rune Engelbreth

  Du har ikke som forskellige partier brug for at "spinne" dig til billige politiske point, og så er et "debatoplæg" som dette altså under lavmål og uden formål.

  At springe let og elegant over EU-jura (habitatdirektivet) i denne sammenhæng, er som at planlægge byggeriet af en skyskraber uden at have adgang til cement og mursten.
  Hovedtanken i direktivet er, at ulven skal kunne vandre frit i EU, for at der ikke skal opstå indavl og følgeskader heraf i indespærrede bestande.
  En årlig nedskydning som i Norge, for at tilpasse bestanden til de egnede områders størrelse, kunne da muligvis og muligvis ikke finde nåde for EU´s kritiske øje, men direkte at gå imod direktivets hele grundlag og formål er hverken en mulighed eller et kompromis, det er populistisk tankespind og det ved du godt.
  I øvrigt er de "ulveterritorier" du nævner i Polen, Tyskland og Italien, altså ikke indhegnede, men kun et billede af, hvilke områder de enkelte populationer dækker. Du skriver da heller ikke ordret andet, men giver det forkerte indtryk.

  Med de kasketter du bærer, ville det klæde dig bedre, at bidrage med lidt realisme og fakta om ulven. Begge dele er i høj grad en mangelvare.

 • Anmeld

  Ole Damsgård Gisselmann

  Steen Hansen

  Du er uden for pædagogisk rækkevidde. Det samme gælder Rune Engelbræk.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Tommy Poulsen

  Hej Tommy.
  Jeg må give dig helt ret i dit sidste skriv.

 • Anmeld

  Ole Damsgård Gisselmann · Cand.scient,pol

  Jægere

  Mon ikke de dygtige jyske jægere snart får løst dette ulveproblem. Den første er jo skudt., og den blev ramt med en kugle. Jeg har stor respekt for en dygtig jæger. Det bliver en spændende retsag. Gad vide om den ender i højesteret.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Selv tægt.

  Forhåbentligt bliver "jægeren" dømt.

 • Anmeld

  Lars Leander Laursen · Stærkstrømsingeniør

  Dygtige jyske jægere

  Jægere?

  Jeg har også stor respekt for dygtige jægere.
  Dygtige jægere er ansete som gode naturforvaltere.

  MEN da ikke respekt for en ussel fyr der skyder fredede dyr.
  Det skal man da overhovedet ikke respektere.

  Det er som selv vores miljøminister siger: Selvtægt- føj!

 • Anmeld

  Ole Damsgård Gisselmann · Cand.scient.pol

  Lars Leander Laursen

  Ulvener er fredet p.g.a. et vanvittigt direktiv fra EU. Når loven er vanvittig, er det nødvendigt med "selvtægt". Han er ikke en ussel fyr, men en dygtig jæger, der nedlægger ulven med et skud. Jeg kan kun opfordre de jyske jægere, til at skyde enhver ulv de ser, så vi slipper af med dette rovdyr i den danske natur. Mon ikke vi kan få lavet en indsamling, til at betale eventuelle bøder til jægerne. Jeg vil gerne give en skærv.

 • Anmeld

  Steen Hansen · Pensionist og Naturelsker.

  Ole Damsgård Gisselmann


  .Tilsyneladende har blandt andet din Politologi-uddannelse, i din virkeligheds-opfattelse,
  gjort dig kompetent til, at udpege Rune Engelbræk og mig,
  som værende uden for pædagogisk rækkevidde.

  Se, det kan jeg jo sagtens forstå, med den meget begrænsede virkeligheds-opfattelse,
  som du sandsynligvis ligger inde med.

 • Anmeld

  Birte Bune Smith

  Stop!

  Nu synes jeg, vi skal holde op, for nu drejer det sig ikke længere om ulven, eller om at EU vil åbne grænserne for invasive arter, så vi undgår indavl , men er blevet til personlige angreb på dem, man er uenige med.

 • Anmeld

  Steen Hansen · Folkepensionist og Naturelsker.

  Birte Bune Smith

  Det er jeg enig med dig i Birte.
  Jeg er nok for let at manipulere væk fra det egentlige emne.
  Jeg skulle nok havde ignoreret det med "pædagogikken"!

 • Anmeld

  Poul Evald Hansen · Biolog

  "Komprocisforslag" er uønskeligt

  Med al respekt Rune!
  Du burde ikke have fremsat dette "kompromisforslag".
  Der er plads til ulven i Danmark, og hvor godt det end er med flere store prioriterede naturområder, så skal vi på ingen måde opgive kampen for naturen i det åbne land. Hvis natur bliver noget, folk skal til reservater for at opleve, så har vi tabt.
  Vi skal tage kampen!

 • Anmeld

  Casper Udemark

  GPS på ulve?

  Jeg synes ikke idéen lyder så praktisabel: Dels er den meget dyr i anlægsudgifter. Dels vil det være svært at afgrænse veje, strande m.v., hvor der kommer et hul i indhegningen. Man kan måske lave fåreriste ved veje - det gælder også hovedveje - men jeg ved ikke om de kan stoppe en ulv.

  Desuden er det lidt ubehageligt at skulle indhegne nationalparkerne af hensyn til tilgængeligheden og hele fornemmelsen af at de hænger sammen med det omgivende landskab.

  Og desuden vil hegnet afgrænse vildtet og hele dyrelivets bevægelser. Det kan have drastiske følger, hvis der er for meget vildt og for lidt føde i et indhegnet område. Bjørn Holmskjold har skrevet om Oostvaardersplassen-reservatet i Holland, som endte med en katastrofe:
  https://holmskjold.net/rewilding-projekt-oostvaardersplassen-i-holland-glemte-ulven/

  Jeg er selv vokset op i Thy Nationalpark, og det ville være mærkeligt at have et 1,5 meter højt hegn bare 1 km øst for vores hus, hvor den nuværende nationalpark slutter, og landbrugslandet begynder.

  Desuden havde vi dengang får - og hvis man indhegner nationalparken af hensyn til en ulv, så bliver det da nok umuligt at holde får inden for området - men selvfølgelig en fordel for dem uden for området.

  Desuden vil jeg kritisere tanken om et "kompromis". Det er ganske vist fint at være imødekommende, men hvis der skal laves kompromisser, skal det være af hensyn til reelle, saglige argumenter. Ikke bare for at imødekomme en IRRATIONEL frygt. Så af hensyn til husdyravlerne kan man overveje det. Ikke for at lytte til hysterikerne.

  Jeg ved ikke om det kan praktiseres, eller om det bruges noget sted i verden, men her er min idé:

  Man skyder de eksisterende ulve med en bedøvende pil og sætter et GPS-bånd på dem.

  Så kan man overvåge alle deres bevægelser. Det bliver langt nemmere at holde styr på hvor ulven befinder sig.

  Dette er vigtigt for at kunne dokumentere om ulven begynder at være en reel trussel mod mennesker eller husdyr. Hvis den igen og igen nærmer sig til landsbyer eller de samme gårde, kan man måske overveje at skyde den (eller skræmme den væk på en måde).

  Det vil også kunne dokumentere om skambidte husdyr virkelig er dræbt af ulven - da det jo i mange tilfælde slet ikke er ulven der står bag. DNA-tests er ikke så sikre, da de nemt kontamineres, og de er nok også meget dyrere. At se på GPS-historikken er gratis og kan være en første kontrol af om ulven overhovedet har været tæt på døde husdyr.

  Måske kan man endda lave et varslingssystem, så fåreavlere m.v. får et varsel hvis ulven nærmer sig.

  Det er ikke tanken at ulvens GPS-spor skal være offentligt, i hvert fald ikke i realtid, da den jo skal have sit "privatliv", dvs. fred til at være fri for ulveturister.

  Men måske kan man offentliggøre GPS-sporet f.eks. med en 14 dages forsinkelse, så de interesserede kan følge med. Det kan hjælpe til at vænne danskerne til ulvens tilstedeværelse som en del af naturen. Inden man gør det, skal man dog nok lige sikre sig at der er en handlingsplan for hvad man vil gøre hvis den er tæt på byer og større dyreavlere, da offentliggørelsen ellers kunne virke modsat.

  Måske ville det være et pionérarbejde, men så kan Danmark få PR for at være det første land som indfører det.

  Der er kun er 3 voksne ulve p.t., samt et antal hvalpe, så jeg tænkte umiddelbart at det må være en overkommelig opgave at finde dem og GPS-mærke dem, men på den anden side er det måske ikke så ligetil at lokalisere dem? Jeg ved ikke om man kunne alliere sig med lokale jægere, som skal lære at bruge en bedøvelsespil - men det kan fagfolk sikkert svare på.

 • Anmeld

  Poul Evald Hansen · Biolog

  Ulven hører til i Danmark og skal ikke bag hegn

  Der er god plads til ulve i Jylland og på Øerne. Jeg går ind for at fåreavlere får delskud til ulvesikrende hegn, hvor der er dokumenterede problemer. Men Danmark skal ikke være et eneste stort landbrug, hvor naturen kan få smulerne. Hvis det ikke er nok for fåreavlerne, så må de holde op med at holde får. Får er i øvrigt ofte ikke særligt heldige, når vi snakker naturpleje, da de klipper alt som en græsplæne.

 • Anmeld

  H Klausen Nordjylland

  Poul Evald Hansen

  Ulvene hører ikke til i Danmark, de skal enten flyttes til Gribskov, Dyrehaven eller Amager eller skydes!
  Det er nemt for en person der bor midt i København at mene at alle andre steder end Københavnsområdet er ideelle for fritgående ulve i baghaven!

  Poul Evald Hansen evner åbenbart ikke at sætte sig ind i andre menneskers følelser, behov og situation., tilsidesætter hensynsløst andres sikkerhed , og ignorerer andres ret til at leve i fred med og af naturen.

  Får har denne biolog i hvert fald ingen forstand på !
  Det er da skørt, hvis danskerne skal til reservater for at opleve fritgående husdyr?
  Jeg har ikke hørt en eneste, der har manglet en ulv i baghaven i den tid, jeg har eksisteret, lige bortset fra DN lobbyen og biologmedløberne her i de sidste 3 år.
  Hvis Rune Engelbreth Larsen stadig har behov for at uddrive sin indre tøsedreng , så har han åbenbart glemt at skrive om Nationalpark Kongernes Nordsjælland på 260 Kvadratkilometer som det bedst egnede område, hvis ulvene absolut skal være her i indhegning i Danmark.


 • Anmeld

  Birte Bune Smith

  Ulvehegn eller fårehegn er et fedt

  Det er en vældig fin ide’, biologen der har fået. Med et ulvesiktet hegn kan landmændene jo ikke have noget imod, at der strejfer ulve rundt. Men hvad med os andre? Ulvene skal have føde, og er der ikke får, må de tage til takke med eventuelle tobenede. hvis de kan få fat i dem

  Rævene e også rovdyr, der lever af bl a de høns, de kan nuppe i hønsehuset, men dem må.man i,det mindste skyde . Man opdrætter oven i købet hunde til at gå ind i rævegangene og jage dyrene ud, så jægeren kan stå udenfor og plaffe dem,ned.

  Uheldigvis kan ulve ikke påføre svinene på svinefabrikkerne sygdomme, som vildsvinene kan. Det er nok derfor, man nu må skyde vildsvin både dag og nat. Hvornår de kom hertil igen, er jeg ikke klar over, men det sidste vildsvin forsvandt herhjemme på nogenlunde samme tid som ulven.Hvorfor forskellen? Er svinefabrikantetne mere magtfulde end fåreavlere? Ellers havde EU, der blander dig i de mærkværdigste ting, vel også fredet dem.

  Hvis en sulten ulv skulle kaste dig over et menneske, når de dyr de ellers ville flænse til døde, er gemt bag hegn, håber jeg, at EU også vil frede os indfødte.


 • Anmeld

  Casper Udemark

  Spiser ulve mennesker?

  Birte Bune Smith, hvis jeg forstår dit indlæg rigtigt, så er det et godt eksempel på den totale usaglighed der hersker for tiden.

  Du mener at ulvene vil kaste sig over mennesker. For at få føde.

  Hvor i alverden har du det fra?

  Er du klar over at ulve i Europa ikke har dræbt mennesker siden 1974?

  Ulve æder ikke mennesker, og heller ikke primært husdyr.

  De kan tage rådyr og lignende, og det vil være gavnligt, fordi der er for meget vildt i øjeblikket.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  H. Klausen & Birte Bune

  Endnu engang den "fantastiske", dumsmarte tilkendegivelse af, at ulvene skal flyttes til det ene eller andet sted på Sjælland eller andre steder. Drop dog den tåbelige grammofonplade.
  Og tal så for dig selv, i stedet for at tage fornuftige jyder som gidsel i forsøget på at fremstille det som alle Vest for Storebælt deler dine synspunkter. De fleste jyder er heldigvis rationelt tænkende mennesker.

  Jeg bor væsentligt tættere på ulven end dig, jeg har børnebørn som endnu ikke går i skole, og jeg er helt tryg ved deres fremtid sammen med ulven. De vil støde på ufatteligt mange ting, som vækker meget større frygt i mig. Kræftfremkaldende og fertilitetsødelæggende grundvand er kun een af dem.

  Jo, jeg har masser af empati, med de mennesker, der (reelt) er ubegrundet bange for ulve. Det har jeg også med den halvdel af alle kvinder, som er hysterisk men lige så ubegrundet bange for mus, og begge parter har lige lidt fornøjelse af min medfølelse. Men hvor mange er reelt bange for ulven? og i hvor høj grad bliver det bare misbrugt som argument af ulvemodstanderne?

  "Leve i fred med og af naturen." Hvad er nu det for et udtryk? Det I vil have er jo et guldaldermaleri, som viser en semi-naturs romantiske overflade. Så kan I lukke øjnene og lade som om den rigtige naturs grusomheder ikke eksisterer. Hvorfor pokker bliver prædikatet romantiker altid hæftet på tilhængerne?

  Birte Bune Smith: Bare rolig. Alle de mennesker ulven skulle æde, er døde af et hvepsestik nogle hundrede gange, inden ulven kommer til fadet, så den må klare sig med et rådyr mere.

  Kors hvor er jeg da træt af klynkeri, men jeg er da ked af, at det lige var jer to, der fik det sure opstød, det gælder rigtig mange andre også.

 • Anmeld

  Birte Bune Smith

  Til Casper Udemark og Tommy Poulsen

  Nej, jeg mener ikke, et ulve kaster sig over mennesker, hvis der er anden føde til stede, og det har jeg aldrig skrevet. Jeg formoder, at de går efter de mindste og letteste byttedyr, hvis de har valget, dvs får/lam, der formentlig er lettere at få de steder, de findes (er der iøvrigt ret mange fåreavlere herhjemme?)fremfor rådyr, som instinktivt flygter.
  Det er hårrejsende at påstå, at ulvene holder rådyrbestanden i balance. Er bestanden for stor, må den decimeres ved skydning. Det er en nådigere død end at blive flået og ædt i levende live. Og den grusomhed mod byttedyrene er den primære grund til, at jeg er modstander af ulve. Nu vil nogen nok sige, at det er naturens orden, men er der nogen grund til, at vi ligefrem inviterer den slags indenfor? Jeg tror, at inkompetente personer i EU blander sig i for meget. Vi har en stærk dyrebeskyttelseslovgivning herhjemme, som forbyder grusomhed mod dyr, men det er ligesom man glemmer, at den grusomhed ikke blot udøves af mennesker.


  dyrebeskyttelseslovgivning herhjemme på:mange områder, hvordan man ikke må,slagte et dyr og hvordan man ikke må,kupere halen på,etbandet, men det er lig

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Birte Bune Smith

  Du er helt sikkert en sød og elskelig dame, som jeg ville sætte stor pris på som nabo. Du er altså også arketypen på min målgruppe med guldaldermaleri metaforen. Jeg har skrevet i en anden debat herinde, at lige siden Eva tog en bid af det berømte æble, er millioner og atter millioner af store og små byttedyr blevet revet, flået og flænset ihjel af skarpe næb, kløer og tænder hver eneste dag. Om de få ulve, der er plads til i Danmark, jager her eller syd for grænsen gør ingen forskel overhovedet.
  Naturen er smuk men også uhyggelig og grusom, og magter man ikke det, så skal man nøjes med at nyde overfladen.
  Hvis du vil gøre noget positivt mod grusomhed mod dyr, så koncentrer dig om den menneskeskabte. Hver eneste dag dør mange tusind smågrise en ynkelig og pinefuld død i landmændenes stalde, og mange tusind rålam o.l. massakreres, og lemlæstes hvert år i de kødkværne, som landmændene kalder høstmaskiner. Den slags kunne der gøres noget ved, men det er ikke rentabelt for landbruget, så det sker ikke.
  Vil du gøre en forskel, så meld dig ind i Dyrenes Beskyttelse og få dem til at vågne op. - Og nyd så dit skønmaleri af naturen med god samvittighed og uden at lade ulven forstyrre det.

 • Anmeld

  Kurt Svennevig Christensen · KSC Fishing Advice

  Bangebukse

  Der er del på mænd i kølvandet på denne artikel, som vil af med ulven i den danske natur, der er også flere kvinder der godt kan leve sammen med ulve.

  Mange mænd i ulve debatten, mest politikere som Esben Lunde Larsen, Kristen P. Lorentzen, Thomas Danielsen med flere, er enten selv bange for ulven eller også kan de forstå og har sympati for de mænd der er bange for ulven.

  De er alle bangebukse skriver Mathias Nordvig i JP i dag, og jeg kan ikke andet end at være meget enig med Mathias. Læs selv: https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE10557379/hvis-du-frygter-ulven-i-vestjylland-er-du-en-bangebuks/

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Casper Udemark & Tommy Poulsen

  Så har jeg da lært to nye ting i dag.
  Casper Udemark har lært mig at der er for meget vildt i øjeblikket. Det kunne være sjovt at få det forklaret nærmere.
  Når Tommy Poulsen har den holdning til landbruget og det der foregår der må han jo nødvendigvis være vegetar for ellers sanktionerer han jo disse de facto frygtelige hændelser i staldene.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Erik Nørgaard

  Så for katten, nu kan jeg så føje vegetar til den lange liste over alt det, jeg er blevet kaldt herinde. ;-) Ja ja, nogle af de andre ting har da været værre.

  Som du vist har set mig nævne, så kender jeg en hel del bønder. Også nogle der holder og passer deres dyr, så man kan spise bøf, frikadeller og kylling uden at få en dårlig smag i munden.

  Og før ulven kom på banen, havde landmændene da travlt nok ´med at pive over de skader, som de "alt fpr mange rådyr" forvoldte på markerne.

 • Anmeld

  Claus Nielsen

  Ulvedebatten

  Nu synes jeg debatten og skriblerierne har kørt længe nok angående ulve.
  Løsningen ligger lige for: en undersøgelse viser accept af ulve i ØstDK og modstand af ulve i VestDK.
  I vores højt specialiserede samfund, er det blot på lempelig vis at indfange ulvene og køre dem til Sjælland. - Finansieringen er på plads: indhegning af får og kvæg elimineres!
  Alle får deres ønsker opfyldt!
  Tror min ide vil nyde bred accept!
  Mvh

 • Anmeld

  Birte Bune Smith · Københavnsbaseret Vendelbo

  Tommy Poulsen

  Jeg er nu ikke til guldaldermalerier, foretrækker moderne kunst og er godt klar over, at der finder ting sted hos svinefabrikantetne m fl, som ikke tåler dagens lys., og at naturen er grusom.
  Men hvad har det med ulveindvandrngen at gøre?
  Det er beklageligt, at vi skal efterleve et tåbeligt direktiv fra EU udfra et “mangfodigheds”synspunkt.. Helt som vi af samme grund skal tage mod de tobenede , som til gengæld kun slår deres artsfæller ihjel . Men nu kommer vi vist for langt væk fra det oprindelige emne, den alenlange apologi for ulven. Så lad os slutte os til Claus Nielsen og stoppe.
  Tak for kampen!

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Claus Nielsen

  Fuld tilslutning herfra!

 • Anmeld

  Claus Nielsen

  Til Erik Nørgaard

  Nu er vi to, der begriber situationens alvor!
  Go’ Sommer
  Mvh

 • Anmeld

  Casper Udemark

  Useriøs snak

  Det er ret tåbeligt at nogle gør debatten til et spørgsmål om at hade københavnere. Det kan man jo ikke tage seriøst.

  På samme måde er det dybt useriøst at foreslå at ulven skal leve på Vestamager. Enhver ved at der ikke er plads nok, føde osv.

  Hvis man fremfører sådanne barnligheder, har man ikke fortjent at blive taget alvorligt.

  Hvis der var plads på Sjælland, tror jeg da ulven ville være velkommen, men faktum er at "Kongernes Nordsjælland" er lidt af en optimistisk konstruktion på 260 km2. Og som navnet siger, er det lige så meget et kulturlandskab. Man har nemlig taget søer og dyrket land med i området, så reelt er det kun i Grib Skov der er sammenhængende natur. Grib Skov fylder kun 60 km2.

  Plantagerne Stråsø, Ulfborg, Klovsig, Rejkjær, Vind og Nr. Vosborg Hede m.v. er et af Danmarks største natrurområder, og der er ikke langt til Hoverdal plantage, Klosterheden, Præstbjerg, Tihøje, Husby klit.

  Nationalpark Thy går over i de store klit- og plantageområder helt op til Vendsyssel.

  Sådanne naturområder findes slet ikke på Sjælland. Det kan man da kun være stolt af som jyde?

  Hvis man siger noget dumt i denne debat, så bliver man nedgjort som naturromantiker eller venstreorienteret, og hvis man siger noget klogt, bliver man nedgjort som "biolog", ekspert eller københavnersnude, eller også bliver fakta bare ignoreret.

  Det er er ved at udvikle sig til årtiets dummeste debat, men jeg tror ikke populisterne får ret. Så skal de i hvert fal oppe sig lidt. Prøv at være mere seriøs.

  Der er kun 3 voksne ulve i Danmark, plus et antal unger, så det er altså ret tidligt at ville aflive dem alle. Hvad med at afvente udviklingen. Sæt gerne hegn op om fårene, det er vel sund fornuft.

  Hunde er årsag til mange tusinde dræbte får i Storbritannien hvert år - og de har med garanti ingen ulve derovre.

  Jeg kan bedre forstå debatten i Nordsverige, hvor de har langt flere ulve. Men derovre går modstanderne vel at mærke ikke ind for at udrydde den, kun at de vil have lidt friere regler til at skyde den. Der foregår dog nok allerede en del krybskytteri, ligesom 4 af de danske ulve jo er forsvundet sporløst.

  Det er ikke "Jylland mod Sjælland", for så ville det jo være 90 % mod 90 %. Der er kun en beskeden forskel i meningsmålingerne, det er en nuance. Det er så nemt at piske en frygt op, så det kan forklare hvorfor folk er skeptiske hvis de lever tæt på. Som det fremgår af ovenstående, er der nogle der tror at ulven vil æde mennesker! Så kan jeg da godt forstå folk er imod, hvis de tror sådanne ting. Men det gælder heldigvis ikke alle.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Ulve., atter engang.

  Vi kan hurtigt blive enige om at EU er den mest tåbelige konstruktion som er opfundet, men ulven kan ikke gøre ved, hvor tåbelige vi mennesker er.
  Ulven er et produkt fra naturen, som har lige så meget ret til at være her, som vi to benede tåber.
  Den kan ikke gøre for at den er blevet kastebold imellem forskellige "interesser", som ikke kan finde ud af det.
  Jeg synes at vi skal lade den stakkels ulv være i fred og tage andre problemer op i stedet for, som er meget vigtigere.
  Om den er i Jylland, på Fyn eller Sjælland kan være rystende ligegyldigt. Den er nu en gang en del af naturen, så jeg synes at vi skal tage og acceptere dette.

 • Anmeld

  Ole Damsgård Gisselmann · Cand.scient.pol

  Allan Gorm Larsen

  Du er et gammelt fjols.

 • Anmeld

  Casper Udemark

  Ole Gisselmann

  Så skraber vi vist bunden.

  Hvordan har du fået en akademisk uddannelse, med sådan argumentation? :-)

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Fjols.

  Tja, det kan da godt være at jeg er et gammelt fjols, men det er der jo også nogle som skal være, men det ændrer bare ikke på det som jeg tidligere har udtalt. Ulve er, og bliver en del af den danske fauna.

 • Anmeld

  Casper Udemark

  32-årig kvindelig motionsløber dræbt af ulve i Alaska i sidste uge?

  "I sidste uge blev en 32 årig kvindelig motionsløber dræbt af ulve i Alaska"

  Det skete ikke i sidste uge, men i 2010. Det var det første dødsfald pga. ulve i Alaska. Der er mindst 7.000 ulve i Alaska - og ikke ret mange mennesker.

  Prøv at billed-google Chignik, Alaska:
  https://www.google.dk/search?&q=chignik+alaska&tbm=isch

  90 indbyggere, helt isoleret.

  Hun løb med musik i ørerne, og hun løb på samme tid hver dag - i nærheden af byens losseplads, som tiltrak ulve og bjørne. De fleste lokale turde ikke komme der.

  I det øvrige USA er der mindst 50.000 ulve, og én mand er blevet dræbt. Han camperede i vildmarken og fodrede ulve.

  Kilder: https://johnknifton.com/tag/candice-berner/
  https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/7436354/Wolf-attack-jogger-hunt-planned-by-plane-and-on-foot-for-deadly-pack.html

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Flytning af ulve.

  Jamen med et så nytænkt og strålende forslag, som da vist aldrig før har været fremsat i debatten i mangel på konstruktiv tænkning, er jeg da helt sikker på, at I får fuld opbakning og at ulveproblemet er løst på bedste måde.
  Jeg er nok lidt træt af, at jeg så skal køre så langt for at vise børnebørnene fritlevende ulve, men vi må jo alle indordne os. Bliver det alligevel for træls, kan jeg jo bare hente et par nye ulve i Polen. Der bliver god plads til dem herovre, og selvtægt er jo blevet så populært.

  Ole Gisselmann, jeg er sikker på, at du er meget velkommen i koret af ulvemodstandere, som foretrækker primitive grovheder frem for argumenter - eller ikke kender forskel.

  Birte Bune: Det var sådan set ikke engang ironisk ment, men dine indlæg peger entydigt på, at du ikke kan rumme naturen som den er.

  Casper Udemark: Du har så evig ret, i alt det du skriver. Seriøs og konstruktiv tænkning har meget lav status, alt andet end "den skal skydes" betragtes som en provokation fremsat af tåbelige sjællændere, modtageligheden for fakta er ikke eksisterende, og forsøg på at sætte "problemet" i perspektiv "kommer ikke ulvedebatten ved."

  Jeg bor i "ulveland", og blandt de mennesker jeg kender, er der bred men naturligvis ikke 100% tilslutning til, at ulven i et eller andet omfang skal leve frit i Jylland.
  Det kommer den jo da heldigvis efter alt at dømme også til, fordi vi ikke har nogle EU-forbehold på det område, men det er uendeligt trist, hvis psykopater som stikker et riffelløb ud af bilvinduet, skal ophøjes til helte i en lille del af befolkningen.


 • Anmeld

  Ole Damsgård Gisselmann · Cand.scient.pol

  Tommy Poulsen

  Du er uden for pædagogisk rækkevidde.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Jægere.

  Der må nedlægges et vist antal ræve , mår, brud ilder og mink samt skarv og måger og andre rovdyr om året.
  Det samme bør kunne gøres med ulve, såfremt at antallet overstiger et vist niveau, men, det skal være professionelle jægere, med certifikat, som skal stå for det og ikke tilfældige selvbestaltede "jægere", f.eks. fra et bil vindue.

 • Anmeld

  Casper Udemark

  Ulvetilhængere er ikke imod regulering/selvforsvar

  Allan Gorm Larsen: Jeg er helt enig i at man bør kunne jagte et antal ulve, hvis de er et problem. Det har reglerne vel også allerede forudset. Man lavede jo lidt om på fredningen for få år siden.

  Men indtil nu er der kun ca. ti eksemplarer i Danmark. Så det er lidt tidligt at ville regulere dem.

  Der er brug for at følge bestanden tæt. Det gør man jo allerede, Alt tyder på at man vil bruge de nødvendige ressourcer på det.

  I forlængelse af mit forslag herover: Faktisk har man lavet GPS-overvågning af enkeltstående ulve flere steder i Europa. I Danmark har man også et projekt i gang, hvor man vil GPS-mærke nogle af ulvene. Det er dog ikke lykkedes at indfange dem endnu. Desværre har projektet ikke fået den store presseomtale.
  https://www.tvmidtvest.dk/artikel/vestjyske-ulve-skal-overvaages-med-gps

  Men jeg har ikke læst nogensteds at man vil prøve at GPS-overvåge en hel bestand. Det er måske utopisk.

  Jeg har faktisk ikke hørt om ulvetilhængere som er så fanatiske at de aldrig mener en ulv må skydes.

  Derimod er modstanderne fanatiske, da de vil have "Ulvefrit Dammark". Hvis ikke foreningen mener det bogstaveligt, så skulle de have valgt et andet navn.

  Tommy Poulsen: Debatten kører på følelser, især fra modstandernes side. Når nu billederne og videoen af ulve-nedskydningen bliver set af befolkningen, så vil nogle nok begynde at ændre mening.

  Medierne har kørt på frygten indtil nu, nok fordi det er en "god historie", mere spændende end at skrive at ulven er ufarlig. Men jeg tror medierne er begyndt at være klar over deres medansvar for debatten. DR har i hvert fald gevaldigt ændret vinkel efter nedskydningen.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Casper Udemark

  Synes nu nok det er ulveromantikerne, der kører på følelsesregisteret.
  Det er vel ret så følelsespræget når det påstås, at ulven ikke er truende, at den undgår mennesker og i det store hele kun ønsker at passe sig selv, fordi den er et sky dyr.
  Desværre var den der blev skudt og dens "legekammerat" ikke sky og det er heri katastrofen ligger. Når skyheden er borte, kan ingen længere styre ulve og slet ikke hvis de er flere sammen.
  Der er jo noget, der tyder på det efter de foreløbige meldinger om, at mindst fyrre får er dræbt af ulve - vist nok i går i det syd/vestlige Tyskland.
  Gad vide hvilke følelser denne fåreholder egentlig sidder tilbage med?

 • Anmeld

  Ole Damsgård Gisselmann · Cand.scient.pol.

  Ulvedrab i Tyskland

  Nyeste i ulvedebatten. I følge TV2 News er 40 får dræbt af en ulv eller et ulvekobbel i Tyskland. Ulven er et ekstremt farligt rovdyr. Hvad foregår der dog i hovedet på ulvevennerne? Svaret er ingenting. De lever i en drømmeverden, totalt udenfor pædagogisk rækkevidde. Der er IKKE plads til ulve i Danmark. Forstå det dog I håbløse ulvevenner.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Hysteri?.

  Det er trist at ulvedebatten er nået derud, hvor man kalder hinanden for ulvehadere, ulveromantikere. Tror man at ulven er det eneste dyr, som dræber. Nej , alle rovdyr dræber for at overleve, det gør vi også .
  Hvor mange svin, køer , kyllinger og andre landbrugsdyr bliver ikke slagtet , for at vi kan få mad på bordet, hver dag?, og de metoder, som bliver anvendt, både ved avl og slagtning er ikke altid lige humane, tvært imod. Jeg spiser ganske vidst også kød hver dag, men prøver på videst muligt at få fat på økologiske fødevarer, i forhåbningen om at dyrene har haft et så godt liv som muligt inden slagtningen.
  Hvad ulve angår mener jeg fortsat at de har deres berettigelse i den danske natur. jeg mener fortsat at de, i lighed med andre dyr, som ingen naturlige fjender har, bør reguleres såfremt at deres antal overstiger et vist niveau. Kun truede dyr bør fredes, indtil at de har formeret sig op.
  Jeg så i Deadline en optagelse af ulvedrabet ved Ulfborg, og fik absolut ikke indtrykket af nogen som helst form for aggressiv adfærd fra ulvens side, tværtimod. Den forsøgte at løbe væk. Jeg er overbevist om at det ikke kun er ulve som dræber husdyr, men også løsgående hunde.
  Jeg tror nok at det vil være en god ide, hvis fåreavlere indstiller sig på, i fremtiden, at sikre deres dyr på andre måder end de hidtil har gjort det, for eksempel med hyrdehunde og med muldyr, som sparker ud efter angribende ulve. Hvad men ulve sikre hegn?. Der er muligheder nok.

 • Anmeld

  Ole Damsgård Gisselmann · Cand.scient.pol

  Allan Gorm Larsen

  Du er en typisk dansker, så snart debatten bliver lidt skarp, kommer den sædvanlige klynken om "tonen" i debatten. Danmark er et lille latterligt land, som tyskerne sagde under 2. Verdenskrig, hvor den danske indsats var en skændsel. Det var først den 29 august 1943, at samarbejdspolitikken ophørte. På det tidspunkt var alle klar over, at Tyskland ville tabe krigen.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Fåredrab i Tyskland

  Ja ja. Lad os nu se, når der kommer lidt flere oplysninger. Det er da nok ulve, men indtil DNA prøverne viser det, kan det jo lige så godt lige som i Danmark være blandt de 75 % som viser sig at være "noget andet", som f.eks. et par potensforlængende tyske doberman pinchere med pighalsbånd og spidsklippede ører.
  Det mest interessante til nu, er den tyske politimand som var på stedet sammen med TV og sagde, at "når der ingen hegn var, kunne det let gå galt." Jeg skal lade være usagt, om han mente ulvesikre hegn eller hegn i al almindelighed. En avis skriver også at det drejede sig om 150 indhegnede får, og at ulven var kommet ind via en flod/vandløb.
  Tilbage står, at hvis ulvene/hundene lukkes ind til en flok får, som ikke kan slippe væk, så er de i et veritabelt slaraffenland af et spisekammer, og så kan det ikke betale sig at jage rundt efter et enkelt hurtigt rådyr.
  Der er stadig ikke slået et eneste får ihjel i Danmark, de steder hvor avlerne har sat ulvesikre hegn op holder dem i orden OG husker at tænde for strømmen.

  Allan Gorm Larsen: Jeg er ikke helt enig med dig i, at det altid er trist, at debatformen bliver grov og primitiv ind i mellem. Den gør den jo, i alt fald i ulvedebatten, kun fra den ene side, og almindeligt tænkende mennesker, som der heldigvis er flest af, kan såmænd sagtens læse sig til, at det sker i mangel på fornuftige argumenter og evnen til at bruge dem. Vi kender alle masser af eksempler på "tough guys" hvor hjernen er erstattet af en stor kæft og absolut ikke andet - jeg har stadig til gode, at se nogen af dem komme længere med det, end et overbærende smil eller et skuldertræk fra andre.
  Nå ja - eller måske en blødende næse, når de blive for meget for en eller anden, men sådan er vi jo ikke herinde. ;-)

  Og så kan jeg i grunden godt hygge mig lidt med at udtrykket "romantiker" lige hæftes på modstanderne, som ikke er ved at sk... i bukserne, ved tanken om ulve i naturen. Asger Åmund har et godt udtryk: "flødedanskere". Det er danskere som mener at samfundet skal nurse og passe dem op i alle ender kanter, så de kan leve lykkeligt i deres lille romantiske "far, mor, børn verden" udtrykker han det. Lige det, synes jeg da passer fint på mennesker, som har den romantiske forestilling om naturen, at den ikke indeholder alt det slemme, som man ikke ser, når man tager på søndagstur til den nærliggende bøgeskov, og at staten derfor må tage affære og fjerne det, som generer romantikken.
  Eller for den sags skyld de naturelskende landmænd, hvis romantiske verden går i stykker, når naturen kommer så tæt på, at de ser et dræbt får.

  Der er ca. 800 ulve i tyskland, og de dræber årligt ca. 1000 får -altså 1,25 får pr. ulv hvert år. Det er vel at mærke et tal som kunne nedsættes betydeligt, med større villighed til at bruge ordentlige indhegninger (som tyskerne ikke får tilskud til).
  Prøv lige at omsætte det til noget, som kan skræmme under danske forhold - især når ulvesikre hegn også vil holde de hunde ude, som før ulvens ankomst nok slog endnu flere får ihjel.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Tommy Poulsen

  Prøv lige at læs dit sidste indlæg, som om det var skrevet af en anden.
  Specielt den første sætning.
  Tror nu ikke, at det lige var det Asger Åmund mente.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Debat form.

  Gammelt fjols eller klynker?!. Tja, man vænner sig efterhånden til "titlerne", så jeg har efterhånden så meget "hård hud" på kroppen, at jeg har lært at leve med det, men det ændrer bare ikke min holdning, angående ulve. Jeg mener fortsat at den er et smukt dyr, som hører hjemme i den danske natur. Jeg har hørt, et eller andet sted at man er begyndt at specialtræne hunde, til brug for at vogte får, så det har jeg store forventninger til. Ulvehegn vil nok, foreløbig, være det mest sikre for fårene. Ulve skal leve i frihed, og ikke under hegn. Det er, trods alt, vilde dyr.

 • Anmeld

  Steen Hansen · Folkepensionist og Naturelsker

  Er der nogen hjemme?


  Jeg mener, at det ville være dejligt, for alt levende på Jorden, inklusiv menneskene,
  hvis menneskene fandt ud af, at det aldrig kan blive menneskene,
  der SKAL eller KAN, styre alt på Jorden, men derimod Naturen!

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Nogen hjemme?

  Ja det ville være dejligt!
  Så lukker vi slagterierne og ligeledes landbrugene og så skal der heller ikke sås, høstes og fiskes.
  Nu er det så på naturens premisser det hele!
  Og så må vi efterfølgende se hvor mange - eller nærmere - hvor få overlevende mennesker, der bliver tilbage.
  Jeg håber selvfølgelig, at være et af dem