Sportsfiskere: Fiskenes minister skal på banen

DEBAT: Regeringen bør droppe planerne om at forringe naturindsatserne omkring de danske vandløb, skriver sportsfisker-formand Verner Wismar Hansen. Han opfordrer Eva Kjer Hansen (V) til at vise, at hun er minister for både landbrug og natur.

Af Verner Wismar Hansen
Formand for Danmarks Sportsfiskerforbund

Vi har i Danmark mange små vandløb med stor naturværdi. 

To tredjedele af de danske vandløb er under to meter brede, og mange af disse små vandløb og bække har et rigt og varieret dyre- og planteliv. 

Det er samtidig her, ørreden har sine gyde- og opvækstområder

Derfor er gode naturforhold i de små vandløb en helt afgørende forudsætning for, at der også i de større vandløb og langs de danske kyster er store naturlige ørredbestande. 

På vej i den rigtige retning
Der er desværre også en del små vandløb med et godt naturmæssigt potentiale, hvor naturtilstanden er dårlig på grund af spærringer eller tidligere tiders reguleringer og hårdhændede vedligeholdelse. 

Gennem de seneste mange år er der imidlertid genskabt gode naturlige forhold i mange af de små vandløb, dels gennem amternes og kommunernes vandløbsrestaureringer, dels gennem det meget store frivillige arbejde med fiskepleje og vandløbsrestaureringer, som udføres af danske lystfiskere. 

Det er vandløbsrestaureringer, der gennemføres i et godt samarbejde med lokale lodsejere, og som har vist, at man sagtens kan forbedre vandløbenes miljøtilstand, uden at det forringer mulighederne for at udnytte arealerne omkring vandløbene landbrugsmæssigt.

Gode takter bliver afbrudt
Nu tyder meget desværre på, at regeringen har planer om at forringe naturbeskyttelsen og naturindsatsen i de små vandløb. 

Af regeringens landbrugspakke fremgår således under pkt. 6, at der skal rettes op på det, der kaldes en omfattende fejludpegning og fejlkarakterisering af vandløb i vandområdeplanerne, og at smalle, gravede vandløb, der har et rent afvandingsformål, samt flade vandløb skal tages helt ud af både første og anden generations vandplaner. 

Det virker umiddelbart uforståeligt, idet de 19.000 kilometer vandløb, der indgår i forslaget til anden generations vandområdeplaner, hverken omfatter smalle, gravede vandløb, der har et rent afvandingsformål, eller flade vandløb uden naturværdi. 

Identifikationen af de vandløb, der nu indgår, har derimod baggrund i de naturfaglige kriterier og anbefalinger, som en arbejdsgruppe under Vandløbsforum er kommet med.  

Arbejdsgruppens arbejde er afrapporteret i et arbejdspapir, der kan ses her.

Et forringet kompromis
I virkeligheden dækker det formentlig over, at landbrugets organisationer ihærdigt har arbejdet for, at vandløb med et opland på under 10 kvadratkilometer slet ikke skal indgå i vandområdeplanerne, og at de små vandløb primært skal tjene afvandingsformål. 

Det vil i givet fald indebære, at kun godt 9.000 kilometer vandløb vil blive omfattet af målet om god økologisk tilstand og beskyttelsen mod forringelse af tilstanden. 

Det vil efter Danmarks Sportsfiskerforbunds opfattelse være i klar modstrid med Danmarks forpligtelser i henhold til vandrammedirektivet. 

De 19.000 kilometer vandløb, der nu indgår i forslaget til vandområdeplaner, er i forvejen et politisk kompromis, hvor man har undladt at medtage mindst 8.000 kilometer små vandløb, som har høj naturværdi, og som er af afgørende betydning for, at Danmark kan leve op til vandrammedirektivets mål og formål. 

Minister for natur og fisk
En yderligere reduktion af de vandløb, der er omfattet af vandområdeplanerne, vil ikke alene være ødelæggende for de små vandløbs naturmæssige værdier. 

Det vil også være ødelæggende for de fiskebestande, der er grundlaget for de store rekreative og samfundsmæssige værdier, som er forbundet med det danske lystfiskeri. 

Det vil samtidig indebære en betydelig risiko for, at hele det omfattende frivillige arbejde med fiskepleje og vandløbsrestaureringer, som udføres af danske lystfiskere, sættes over styr. 

Vi har derfor et klart budskab til miljø- og fødevareministeren: 

Vis nu, at du også er naturens og fiskenes minister. Så drop planerne om at forringe naturindsatsen i de små danske vandløb.

 

Forrige artikel KTC: Vandmiljøet skal have et lokalt anker KTC: Vandmiljøet skal have et lokalt anker Næste artikel DN: Planloven er ikke en barriere DN: Planloven er ikke en barriere