Træindustrien: Træproduktion er en vigtig del af Naturstyrelsens skovdrift

DEBAT: Regeringen har sat et ambitiøst mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Skal dette mål nås, kommer skovproduktion til at spille en afgørende rolle, da træ er verdens mest klimavenlige råstof, skriver Flemming Larsen og Knud Svinding.

Af Flemming Larsen og Knud Svinding
Hhv. branchedirektør hos Træ- og Møbelindustrien og formand for Danske Træindustrier

En række organisationer har i et fælles notat opfordret til totalt ophør af træproduktion og skovdrift på Naturstyrelsens arealer.

Vi må dog advare mod at gå så drastisk til værks. Af flere årsager: klimaudfordringen og økonomien.

Træ fra danske skove er et vigtigt råstof for danske virksomheder, der baserer deres produktion af møbler, køkkener og byggematerialer på dansk råtræ. Her spiller Naturstyrelsens træproduktion en væsentlig rolle, og mange arbejdspladser i landdistrikterne vil kunne gå tabt, hvis Naturstyrelsen ikke længere leverer træ til markedet.

En kvart milliard kroner af træsektorens årlige direkte BNP-bidrag kan tilskrives videreforædling af leverancer af træ fra statsskovene. Det vil således have samfundsøkonomiske konsekvenser at indstille Naturstyrelsens skovdrift.

Verdens mest klimavenlige råstof
Vi står midt i en klimakrise, og regeringen har sat sig meget ambitiøse mål om at nå en 70-procents reduktion i CO2-udledningerne i 2030. Hvis dette mål skal nås, kommer skovene til at spille en afgørende rolle.

For træ er verdens mest klimavenlige råstof. Træ er en fornyelig ressource, der vokser op på solenergi og luftens kulstof, og som ikke giver affald, men CO2-neutral energi, når det brændes efter brug. Træet lagrer CO2 og holder det ude af atmosfæren, og hvis det anvendes i bygninger, kan det potentielt reducere byggeriets klimabelastning med op til 70 procent.

Hvis vi skal have gavn af disse geniale klimaegenskaber, indebærer det, at skoven bruges. I en god klimaskov bliver de modne træer fældet, anvendt til klimavenlige produkter, og der gøres plads til nye træer, der suger CO2 ud af atmosfæren.

Urørt skov er ikke eneste vej til biodiversitet
I et bæredygtigt skovbrug, som kendetegner Naturstyrelsens skovdrift, der både er FSC og PEFC-certificeret, bruges træerne, samtidig med at biodiversiteten og grundvandet beskyttes – og med plads til friluftsliv. Biodiversiteten kan forbedres, og initiativer i den retning bakker vi op om, men urørt skov er ikke den eneste vej til at øge biodiversiteten. Andre løsninger kan både sikre biodiversitet og fortsat produktion af klimavenlige træprodukter.

Mere end to tredjedele af Danmarks træforbrug kommer i dag fra udlandet. I en fremtid med øget pres på globale træressourcer er det vigtigt, at Danmark sikrer en fornuftig træ- og tømmerproduktion fra nye og eksisterende danske skove. Det modsatte opnår man med produktionsstop på en betydelig andel af skovarealet. Der er derfor snarere behov for at arbejde imod en øget træproduktionen og fortsætte de gode initiativer med at øge det danske skovareal.

Vi vil derfor opfordre den nye regering og miljøminister til, at Naturstyrelsen fortsat bedriver bæredygtig skovdrift i balance mellem økonomiske, økologiske og sociale værdier. Naturstyrelsens skove skal fortsat levere alle de goder, som samfundet efterspørger, herunder klimavenlige træprodukter, som der er brug for i den grønne omstilling.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Afgift på plast kan skade miljøet Dansk Erhverv: Afgift på plast kan skade miljøet Næste artikel Debat: Danskerne kan ikke overskue bæredygtighedsjunglen Debat: Danskerne kan ikke overskue bæredygtighedsjunglen
 • Anmeld

  Carsten Rahbek · Professor i Biodiversitet, Leder af Center for Makroøkologi, Evolution and Klima

  Dokumentation tak: Er skovdrift god for biodiversitet ??

  At industrien ønsker at staten producere træ til dem er et ganske legitimt ønske. Men de mere faglige begrundelser for Klima og Biodiversitet halter lidt.
  KLIMA: Fremstillingen af træproduktion mhp biomasse afbrænding er ikke så fantastisk: giver ikke så meget reduktion og kan have negative sideeffekter (fx landegradation). Faktisk er den netop offentliggjorte IPCC rapport ganske kritisk overfor afbrænding af biomasse som vejen frem for at nå klimamålene.
  BIODIVERSITET. Urørt skov er at lade natur være natur - og biodiversiteten er fantastisk tilpasse natur (og ikke skovproduktion). Det er der fuld videnskabelig konsensus om. At sige at der er andre måder (fx verificerede skovproduktion, inkl fældning og afbrænding) at nå biodiversitetsmålene på er ganske egentlig udokumenteret. Ja nogle produktionsformer er mindre ødelæggende end andre (og det er godt) - men altid dårligere end at bevare naturen.
  Man kan diskuterer hvor og hvormeget man ønsker skovproduktion - og om staten skal lave den til den private sektor. Og ditto med bevarelsen af Biodiversitet. Men der er intet fagligt belæg for at argumenterer for at skovproduktion er godt for biodiversitet. Det er sludder.
  Og måske vi skulle bringe klimaargumenterne i skovproducerede biomasse-afbrænding (som udleder Co2) i balance med IPCC rapporternes videnskabelige konsensus.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Fotosyntesebaseret produktion - og disrespekten over for alle, der har ydet en indsats for at begrænse denne og dens forventede ødelæggende konsekvenser for biodiversiteten og vore efterkommeres fremtidsudsigter.

  Det er en ulykke af dimensioner om pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til en økologisk mindre uansvarlig produktion - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik og miljøteknologi med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen og vore efterkommeres fremtidsudsigter til følge.

 • Anmeld

  Simon A. Beck · Konsulent, Træ- og Møbelindustrien

  Skovens klimaeffekt

  Carsten Rahbek ser spøgelser hvis han tolker træindustriens debatindlæg som fortaler for biomasseafbrænding. Debatindlægget fremhæver klimaeffekten af varige træprodukter, i kraft af kulstoflagring og substitutionseffekt, og at træprodukterne kan anvendes til energifremstilling - men efter brug når de har udtjent deres funktion som produkt. Det er der bred konsensus omkring hvilket også fremhæves af IPCC.
  Det er et legitimt ønske at få mere urørt skov, men man skal vide at det sker på bekostning af skovens klimapotentiale (og samfundsøkonomien). Et fornuftigt kompromis er certificeret skovdrift der med øget hensyn til biodiversitet og genplantning mm. sikrer fortsat produktion af klimavenlige træprodukter.

 • Anmeld

  Rune Engelbreth Larsen · Forfatter og idéhistoriker

  Skovens natur- og klimaeffekt

  Simon A. Beck skriver, at urørt skov sker »på bekostning af skovens klimapotentiale«, og det er blot én af flere usandheder i et meget kort indlæg:

  Det første er direkte forkert og blot et lobbyistisk udsagn for den tømmerindustri, han er konsulent for. Skovens klimapotentiale som urørt skov er vedvarende i århundreder, viser forskning. Certificeret skovdrift er desuden en meget, meget ringe biodiversitetsløsning – i modsætning til urørt skov.

  Der er heller intet belæg for, at udlæg af urørt skov sker »på bekostning af samfundsøkonomien«. Tømmerproduktion er langtfra nogen guldrandet forretning, og vi ved ikke, hvilken betydning oplevelsesrig urørt skov kunne få samfundsøkonomisk – men det er værd at bemærke, at turismen smider 52 mia. kroner årligt i DK til kyst- og NATURturisme.

  Skove, der får lov til at være skove i stedet for flis-fabrikker og tømmer-marker, udlever ikke det naturoplevelses-potentiale, vi kunne få – og som kunne have en samfundsøkonomisk effekt i sig selv, hvis vi forstod at italesætte oplevelsesværdien, der er mange gange større end for produktionsskoven.

 • Anmeld

  Carsten Rahbek · Professor i Biodiversitet, Leder af Center for Makroøkologi, Evolution and Klima

  Fagligt vrøvl og sludder

  Simon Beck. Tak for dit retoriske gensvar på mine faglige pointer.
  Som forsker forholder jeg mig til den forskningsbaserede viden - især den internationale - og forholder denne til den danske debat på emnet, som er ved at løbe af sporet.
  Faktum er, at ikke al forstlig produktion i Danmark havner i danske design-møbler (hvor co2 lagres) - en meget stor del af det omsættes hurtigt og frigiver Co2 hurtigere tidsmæssigt end det modsvares af den naturlige lagring i skov. Dette skaber med-udledning af Co2. Desuden så mangler mange af de danske regnestykker at tage højde for klimaomkostningerne (og biodiversitets ditto) ved den areal-omdrift (inkl dræning etc) som skovdrift kræver. Når man tager et helhedsbillede og baserer det på forskningsresultater, så har både IPBES og IPPC i deres videnskabelige konsensusrapporter konkluderet meget bastant at fx biomasseafbrændig af træ ikke er særligt klimavenligt - og ikke vejen frem for at nå en Co2 reduktion. Derimod er en øgning af det naturlige skovareal (som jo kunne være urørt skov) en positiv faktor. Der bindes Co2 over de næste 100-150 år - og samtidig mindskes den negative (for Co2) brug af arealet ved at det tages ud af anden brug (fx landbrug).
  Mht urørt skov - så handler det om at bruge noget af skoven til at nå andre mål (Biodiversitet, naturlig vandcirkulation etc) end Co2 lagring. Der er vel andre berettigede samfundsmål med de danske skove (især vores allesammens statsskove) end at være træ og flisproduktionsskove.
  Den internationale forskning viser at lagring af Co2 i naturlige skov fortsætter langt udover der hvor vi i DK fælder skoven. Det er derfor absurd at sige at det er Klima-skadeligt.
  Jeg har intet mod skovdrift - og ej heller at den private sektor lobbyer for at staten skal producere til møbelindustrien (hvis man synes det er en statsopgave) - men jeg reagere når det faglige niveau i argumenterne (som i den oprindelige artikel) er ikke-eksisterende, og at der argumenteres på en måde, som vil være skadelig for at vi i Danmark kan nå både klima- og biodiversitetsmål.
  Sluttelig - givet din startkommentar - det er trist hvis det at se på naturvidenskabelig viden og forskning og bruge den ind i samfundsdebatten som forsker - opfattes som at man ser på spøgelser. Et interessant syns- og standpunkt.

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

DET SKER: Finanslov og Brexit er ikke til at komme udenom i en uge, som også byder på super-samråd om stop for nordsøolie, Dansk Fjernvarmes landsmøde, nyt lovforslag fra miljøministeren og konference om klimaneutral mejerisektor.