Skovrider til Naturstyrelsen Himmerland
Er natur og friluftsliv en del af din faglige profil og din professionelle karriere? Har du evnerne og lysten til at skabe resultater ved at arbejde ud fra den politiske ramme og på tværs af organisationen? Er du en dygtig personaleleder, der skaber gode rammer og motivation for medarbejderne? Kan du udvikle og vedligeholde lokale partnerskaber? Har du erfaring og interesse i at lede store naturprojekter inden for EU LIFE m.v? Så har du nu en enestående mulighed for at blive chef for en af Naturstyrelsens lokale enheder med ansvar for nogle af Danmarks mest værdifulde statsejede naturområder.

Om Naturstyrelsen Naturstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vores primære opgave er at forvalte de statslige skove og naturområder, der svarer til godt 5 % af Danmarks areal, så der skabes størst mulig værdi for samfundet ved at sikre natur og biodiversitet og samtidig give gode rammer for friluftslivet. Naturstyrelsen har cirka 670 medarbejdere, som arbejder på 16 lokale enheder rundt om i hele landet, samt på hovedkontoret i Randbøl og hos Kystdirektoratet i Lemvig. Om enheden i Himmerland Du bliver skovrider hos Naturstyrelsen Himmerland, som er 1 af styrelsens 16 lokale enheder, der alle har til opgave at forvalte de statslige arealer, udvikle natur- og friluftsprojekter og indgå i lokale partnerskaber. Naturstyrelsen Himmerland står for naturforvaltning og friluftsliv i statens skove og naturarealer i Himmerland, Salling og på Fur og Livø m.v., der indeholder noget af landets mest storslåede natur, som f.eks. Rold Skov og Rebild Bakker. De mange naturarealer tiltrækker årligt tusindevis af både danske og udenlandske besøgende, og enheden har derfor en stor opgave i at give plads og rum til gode naturoplevelser. Som skovrider bliver det din opgave at lede enhedens opgaver inden for rammerne i et politisk styret system, hvor du omsætter regeringens politik til handling. Resultaterne skabes både gennem arealforvaltningen i den daglige drift og via projekter, der ofte udvikles i partnerskab med andre. Som Naturstyrelsens lokale chef har du en vigtig opgave i opbygge og vedligeholde lokale relationer med det formål at skabe partnerskaber, der bidrager til Naturstyrelsens kerneopgaver inden for natur og friluftsliv. Det samarbejde involverer bl.a. kommuner omkring lokale udviklingsprojekter med sigte på borgernes velfærd, turisme m.v. Naturstyrelsen Himmerland har desuden en stor og for hele styrelsen vigtig projektportefølje inden for natur. Det omfatter bl.a. opgaver indenfor klima-lavbundsprojekter og vådområdeprojekter, der udvikles i samarbejde med hovedkontoret i Randbøl. Enheden står samtidig i spidsen for en række LIFE-projekter, der bl.a. skal forbedre naturtilstand og biodiversitet danske Natura 2000-områder. Du bliver som skovrider i Himmerland endvidere ansvarlig for en faglig kompetent omstilling af flere af de statslige skovarealer mod urørt skov med fokus på natur og biodiversitet. Som skovrider hos Naturstyrelsen Himmerland får du det overordnede ledelsesmæssige ansvar for 25 medarbejdere. Heraf har en personaleleder personaleansvaret for gruppen af skov- og naturteknikere. Du bliver en del af Naturstyrelsens chefgruppe, som har et godt og tæt samarbejde. Igennem chefgruppen skal du understøtte sammenhængskraften med de øvrige 15 lokale enheder og de normsættende enheder på hovedkontoret. Det forventes naturligt, at du bidrager til det gode samarbejde i chefgruppen og får dine medarbejdere i spil i de tværgående faglige netværk, som hele styrelsen anvender til yderligere resultatskabelse, videndeling m.v. Kompetenceprofil Vi søger en skovrider, som har forståelse for nuancerne og kompleksiteten i arealforvaltning sammen med den langsigtede og daglige afvejning af hensyn til natur, friluftsliv, kulturhistorie og landskab. Du trives både med hverdagens driftsopgaver og de store forandringer, som den statslige arealforvaltning undergår i disse år med større fokus på vildere natur og biodiversitet. Du skal have forståelse for din rolle som leder og aktivt kunne bruge styringskæden i den offentlige forvaltning. Vi lægger vægt på at finde en skovrider med følgende kompetencer:
 • Har erfaring som leder i en politisk styret organisation og stor forståelse for embedsmandsrollen.
 • Har en naturvidenskabelig/teknisk akademisk uddannelse eller tilsvarende akademisk baggrund med indsigt i naturvidenskabelige problemstillinger og gerne erfaring med arealforvaltning.
 • Er dygtig til kommunikation med borgere, eksterne partnere samt på og mellem alle niveauer i organisationen.
 • Har en tilgang til personaleledelse, der fokuserer på resultatskabelse, motivation og udvikling.
 • Har lyst og vilje til at sikre prioritering, planlægning af opgaverne og evnen til at kunne følge opgaverne til dørs.
 • Er nysgerrig og har evnen til at tage ansvar for faglig nytænkning samt trives med tværgående, samarbejde og diskussioner.
Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til "Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten" med en grundløn efter Gruppe 1 på kr. 606.409 årligt i aktuelt niveau (april 2022). Ud over grundlønnen vil der være mulighed for at aftale individuelt tillæg, pensionsordning og engangsvederlag efter indsats og resultater. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering finde sted i lønramme 37. For tjenestemænd stiles ansøgningen til Dronningen. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. For kontraktansatte chefer er ansættelsesområdet Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Der er tale om en fast stilling. Til stillingen er der tilknyttet en tjenestebolig med bopælspligt. Boligen ligger i nær sammenhæng med kontoret, på Møldrupvej 26, 9520 Skørping Yderligere oplysninger Flere oplysninger kan fås hos vicedirektør Signe Nepper Larsen, telefon 72 54 22 06 / 30 51 39 50. Sådan søger du stillingen Send din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 22. august 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Samtaler forventes at blive afholdt den 6. september 2022 og den. 20. september 2022 hos Naturstyrelsen. Samtalerne forventes at blive holdt på en ekstern lokation i nærheden af hovedkontoret. Der vil indgå en personprofiltest samt logisk test i rekrutteringsprocessen. Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2022.
  Miljøministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

  Naturstyrelsen forvalter Miljøministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 16 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen