Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Wermelin: Kommunerne har som vandløbsmyndighed ansvaret for at vedligeholde vandløb

SVAR:

OVERSVØMMELSER: Miljøministeren svarer Kristian Pihl Lorentzen (V), at kommunerne har ansvaret for at overholde bestemmelserne i vandløbsregulativerne, hvilket også indbefatter vedligeholdelse. Derudover vil regeringen udarbejde en samlet plan for klimatilpasning, da problemstillingen er bredere end vandløbsområdet.

Wermelin: Det nye genudbud af miljøskibene blev sat i gang 2. marts

SVAR:

MILJØSKIBE: Miljøministeren svarer Erling Bonnesen (V), at der ved genudbuddet af miljøskibene i 2019 var stillet for høje krav til garantistillelse. Kammeradvokaten har taget det fulde ansvar for, at kvalitetssikringen ikke har været tilstrækkelig grundig. Det nye genudbud blev sat i gang 2. marts 2020.

Jensen: Der er brug for en større indsats for at nå målsætningen om, at udnyttelse af fiskebestandene skal give bæredygtigt udbytte

SVAR:

FISKERI: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Torsten Schack Pedersen (V), at den fælles fiskeripolitik har en målsætning om, at udnyttelsen af fiskebestandene skal være på et niveau, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte i 2020. Der er dog stadig bestande, hvor denne målsætning ikke er nået, og derfor kræves der en større indsats fremadrettet.

Wermelin: Der er blevet afholdt fire jagter i Bordrup Plantage i 2019

SVAR:

JAGT: Miljøministeren svarer Ulla Tørnæs (V), at Naturstyrelsen i alt har gennemført fire jagter i Bordrup Plantage. De to af jagterne blev foretaget for at vurdere, om plantagen fremadrettet kan indgå i forvaltningen af områdets kronvildtsbestand som følge af den øgede militære aktivitet på området. 

Jensen: Nej, vi har ikke planer om at flytte Fiskeristyrelsen til Nordjylland

SVAR:

UDFLYTNING: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Torsten Schack Pedersen (V), at regeringen har igangsat arbejdet med at genoprette Fiskeristyrelsen efter kritik af forvaltningen på fiskeriområdet. Derfor er der ikke aktuelle planer om en udflytning af Fiskeristyrelsen.