Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Regeringen har indgået en partnerskabsaftale med Aalborg Portland om at arbejde for en reducering af drivhusgasudledningerne i cementindustrien

SVAR:

CEMENTPRODUKTION: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Sikandar Siddique (UFG), at regeringen har indgået en partnerskabsaftale med Aalborg Portland om at arbejde for en reducering af drivhusgasudledningerne i cementindustrien. I forbindelse med regeringens klimapartnerskaber har Aalborg Portland bidraget med flere anbefalinger. 

Wermelin: Dette indebærer en kommunal tilladelse til at udlede spildevand

SVAR:

SPILDEVAND: Miljøministeren svarer Jacob Jensen (V), at en tilladelse til udledning af spildevand til et vandområde fra et spildevandsanlæg bliver meddelt af kommunen efter miljøbeskyttelsesloven. Når kommunen giver tilladelse til udledning af spildevand, skal det i tilladelsen sikres, at udledningen ikke er til hinder for, at målsætningen for det pågældende område kan udledes. 

Jørgensen: Jeg kan godt forstå, at det kan være til gene at blive nabo til et stort solcelleanlæg

SVAR:

SOLCELLEANLÆG: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Morten Messerschmidt (DF), at han ikke vil blande sig i, hvordan kommunerne planlægger et solcelle anlægs placering.
Fordi det kan være til gene at være nabo til et solcelleanlæg, blev regeringen og et bredt flertal i Folketinget i november 2019 enige om at forbedre forhold for naboerne til sol- og vindmølleprojekter.

Jensen: Ja, efterladte fiskeredskaber skal betragtes som ulovlige og bør fjernes

SVAR:

FISKERIGARN: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at efterladte fiskeredskaber, som ikke røgtes jævnligt eller som ikke er mærket efter reglerne med navn og adresse, skal betragtes som ulovlige og fjernes. Derfor har han taget initiativ til, at indberetningspligten for gamle redskaber fremover også gælder fritidsfiskere. 

Jensen: I den kommende klimahandlingsplan for landbruget vil der skulle tages stilling til landbrugets klimabidrag

SVAR:

CO2-REDUKTION: Fødevareministeren svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at der i den kommende klimahandlingsplan for landbruget vil skulle tages stilling til landbrugets klimabidrag og det videre arbejde frem mod en jordreform. Derudover vil der, afhængigt af EU-processerne omkring den nye landbrugsreform, også skulle tages til stilling til anvendelse af landbrugsstøtten.

Wermelin: De nye mijøkvalitetskrav vil få betydning for den fremtidige forvaltning af klapningstilladelser

SVAR:

KLAPNING: Miljøministeren svarer René Christensen (DF), at der endnu ikke er truffet afgørelse i sagen om Kolding Kommunes ansøgning om klapning ved Trelde Næs. Tilladelser til klapning forudsætter dog, at det er natur- og miljømæssigt forsvarligt, og ministeren har bedt Miljø- og Fødevareministeriet om at fastsætte miljøkvalitetskrav for flere stoffer, end der er krav for i dag for at sikre, at reglerne er tidssvarende.