Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ellemann-Jensen: Svampemiddel kan ikke nægtes godkendelse

SVAR:

MILJØ: Miljø- og fødevareministeren oplyser til Trine Torp (SF), at mefentrifluconazol ikke kan nægtes godkendelse i Danmark, hvis ansøgningskravene er opfyldt, og det vurderes, at stoffet ikke udgør nogen risiko for mennesker eller miljø. 

Ellemann-Jensen: Vi kan ikke udregne den gennemsnitlige sagsbehandlingstid

SVAR:

SAGSBEHANDLING: Miljø- og fødevareministeren oplyser til sit udvalg, at der ikke er datagrundlag til at lave beregninger af gennemsnitssagsbehandlingstider. Han oplyser dog, at sagsbehandlingstiden ikke i alle tilfælde har været tilfredsstillende, men at der bliver arbejdet på at nedbringe tiden.

Ellemann: Vandmiljø forurenes ikke af spildevand fra samletanke

SVAR:

SPILDEVAND: Miljøministeren svarer Pia Adelsteen (DF), at spildevand fra samletanke ledes til renseanlæg, hvorefter det udledes til et overfladevandsområde. Der afledes således ikke vand direkte fra samletanken til vandmiljøet.

Ellemann: Ny rødliste udkommer ultimo 2019

SVAR:

RØDLISTE: Miljøministeren svarer Lise Bech (DF), at 8.168 arter, svarende til 28 procent af de i alt +35.000 arter i Danmark, blev rødlistede i 2010. En ny liste udkommer ultimo 2019. 

Ellemann: 200 nye målestationer tages i brug inden 2019

SVAR:

VANDLØB: Miljøministeren oplyser til Lise Bech (DF), at der med Landbrugspakken følger 200 nye målestationer, der tages i brug frem mod 2019. Ministeren oplyser desuden, at det for vandkvaliteten i vandløb primært er spildevandsudledninger med organiske iltforbrugende stoffer, der er afgørende for opnåelse af økologisk god tilstand.

Ellemann: Sædskifte løser ikke problemerne med bl.a. flyvende insekter.

SVAR:

MILJØSTYRELSEN: Miljø- og fødevareministeren svarer Trine Torp (SF), at sædskifte ikke løser problemerne med bl.a. flyvende insekter. Miljøstyrelsen vurderer, at bejdsning af roefrø med en lav koncentration af neonikotinoider ikke udgør en uacceptabel risiko for miljø eller sundhed med de fastsatte risikobegrænsende foranstaltninger.