Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Wermelin: Borgere kan anfægte kommuners afgørelse ved at klage, indbringe en sag for domstolene eller inddrage en tilsynsmyndighed

SVAR:

NATURBESKYTTELSESLOVEN: Miljøministeren svarer Mai Villadsen (EL), at en borger kan anfægte en kommunes afgørelse enten ved at klage, indbringe en sag for domstolene eller ved at få en tilsynsmyndighed til at se på sagen. Hvis kommunen har truffet en afgørelse efter naturbeskyttelsesloven, påklages der til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnets afgørelse kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed. 

Jensen: Vi vil ikke anvende forskudsbetaling vedrørende støtte for 2019

SVAR:

FORSINKELSER: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Orla Østerby (K), at Landbrugsstyrelsen ikke vil anvende forskudsbetaling i forhold til støtteudbetalinger for 2019. Generelt har der ikke været forsinkelser på udbetaling af støtte for 2019, men cirka 400 sager afventer en udbetaling grundet fejl i styrelsens it-systemer.

Jensen: Jeg ser ikke grundlag for at genindføre arealbegrænsninger i ejerskabet af landbrugsejendomme og hektar jord

SVAR:

JORDEJE: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at reglerne, der angav en øvre grænse for ejerskab af landbrugsejendomme og hektar jord, blev ophævet i 2010. Eftersom omfanget af udenlandsk ejerskab er begrænset, og landbruget fortsat har behov for kapital, ser Jensen ikke grundlag for at genindføre arealbegrænsninger i ejerskabet.