Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jensen: Jeg vil ikke tage initiativ til at øge den danske tobiskvote

SVAR:

TOBIS: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Torsten Schack Pedersen (V), at den norske forhøjelse af tobiskvoten ikke giver anledning til at øge EU's kvoter, da der er tale om to forskellige forvaltningsmodeller. Jensen vil dog tage initiativ til, at Danmark bør anvende den mulighed for 10 procent år til år-fleksibilitet, som allerede er en mulighed i henhold til EU's fælles fiskeripolitik.

Jensen: Vi vil ikke anvende forskudsbetaling vedrørende støtte for 2019

SVAR:

FORSINKELSER: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Orla Østerby (K), at Landbrugsstyrelsen ikke vil anvende forskudsbetaling i forhold til støtteudbetalinger for 2019. Generelt har der ikke været forsinkelser på udbetaling af støtte for 2019, men cirka 400 sager afventer en udbetaling grundet fejl i styrelsens it-systemer.

Jensen: Jeg ser ikke grundlag for at genindføre arealbegrænsninger i ejerskabet af landbrugsejendomme og hektar jord

SVAR:

JORDEJE: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at reglerne, der angav en øvre grænse for ejerskab af landbrugsejendomme og hektar jord, blev ophævet i 2010. Eftersom omfanget af udenlandsk ejerskab er begrænset, og landbruget fortsat har behov for kapital, ser Jensen ikke grundlag for at genindføre arealbegrænsninger i ejerskabet.

Wermelin: Kommunerne har som vandløbsmyndighed ansvaret for at vedligeholde vandløb

SVAR:

OVERSVØMMELSER: Miljøministeren svarer Kristian Pihl Lorentzen (V), at kommunerne har ansvaret for at overholde bestemmelserne i vandløbsregulativerne, hvilket også indbefatter vedligeholdelse. Derudover vil regeringen udarbejde en samlet plan for klimatilpasning, da problemstillingen er bredere end vandløbsområdet.

Jensen: Nej, vi har ikke planer om at flytte Fiskeristyrelsen til Nordjylland

SVAR:

UDFLYTNING: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Torsten Schack Pedersen (V), at regeringen har igangsat arbejdet med at genoprette Fiskeristyrelsen efter kritik af forvaltningen på fiskeriområdet. Derfor er der ikke aktuelle planer om en udflytning af Fiskeristyrelsen.

Jensen: EU's medlemslande skal anvende så stor en andel som muligt af deres samlede landbrugsstøtte til grønne formål

SVAR:

LANDBRUGSPOLITIK: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Eva Kjer Hansen (V), at medlemslandene skal forpligtes til at anvende en stor andel af deres samlede landbrugsstøtte til grønne formål, men at det er nødvendigt at tage højde for, at der er store forskelle i bedriftsstrukturerne mellem medlemslandene i forhold til fordelingen af støtte.

Wermelin: Forvaltningen af statslige parker retter sig i høj grad efter de høje kulturhistoriske og rekreative værdier

SVAR:

BIODIVERSITET: Miljøministeren svarer Balder Mørk Andersen (SF), at Naturstyrelsen kun forvalter få statslige arealer, der kan karakteriseres som parker. Forvaltningen af parkerne retter sig i særlig grad mod de høje kulturhistoriske og rekreative værdier, og det adskiller sig fra den biodiversitetsrettede forvaltning, som styrelsen gennemfører på øvrige arealer.