Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jensen: Jeg ser ikke grundlag for at genindføre arealbegrænsninger i ejerskabet af landbrugsejendomme og hektar jord

SVAR:

JORDEJE: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at reglerne, der angav en øvre grænse for ejerskab af landbrugsejendomme og hektar jord, blev ophævet i 2010. Eftersom omfanget af udenlandsk ejerskab er begrænset, og landbruget fortsat har behov for kapital, ser Jensen ikke grundlag for at genindføre arealbegrænsninger i ejerskabet.

Wermelin: Kommunerne har som vandløbsmyndighed ansvaret for at vedligeholde vandløb

SVAR:

OVERSVØMMELSER: Miljøministeren svarer Kristian Pihl Lorentzen (V), at kommunerne har ansvaret for at overholde bestemmelserne i vandløbsregulativerne, hvilket også indbefatter vedligeholdelse. Derudover vil regeringen udarbejde en samlet plan for klimatilpasning, da problemstillingen er bredere end vandløbsområdet.

Jensen: Nej, vi har ikke planer om at flytte Fiskeristyrelsen til Nordjylland

SVAR:

UDFLYTNING: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Torsten Schack Pedersen (V), at regeringen har igangsat arbejdet med at genoprette Fiskeristyrelsen efter kritik af forvaltningen på fiskeriområdet. Derfor er der ikke aktuelle planer om en udflytning af Fiskeristyrelsen.

Jensen: EU's medlemslande skal anvende så stor en andel som muligt af deres samlede landbrugsstøtte til grønne formål

SVAR:

LANDBRUGSPOLITIK: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Eva Kjer Hansen (V), at medlemslandene skal forpligtes til at anvende en stor andel af deres samlede landbrugsstøtte til grønne formål, men at det er nødvendigt at tage højde for, at der er store forskelle i bedriftsstrukturerne mellem medlemslandene i forhold til fordelingen af støtte.

Wermelin: Forvaltningen af statslige parker retter sig i høj grad efter de høje kulturhistoriske og rekreative værdier

SVAR:

BIODIVERSITET: Miljøministeren svarer Balder Mørk Andersen (SF), at Naturstyrelsen kun forvalter få statslige arealer, der kan karakteriseres som parker. Forvaltningen af parkerne retter sig i særlig grad mod de høje kulturhistoriske og rekreative værdier, og det adskiller sig fra den biodiversitetsrettede forvaltning, som styrelsen gennemfører på øvrige arealer.

Wermelin: Mårhunde og vaskebjørne skal bekæmpes under hensyn til dyrevelfærd

SVAR:

DISPENSATIONER: Miljøministeren svarer Anni Matthiesen (V), at mårhunde og vaskebjørne skal bekæmpes, fordi de kan gøre stor skade på truede arter i Danmark. Dog skal der tages hensyn til dyrevelfærd. Miljø- og Fødevareministeriet er ved at undersøge de faglige og jagtetiske aspekter.

Jørgensen: Hvis de frivillige organisationer blev fritaget at betale gebyr, ville andre virksomheder skulle betale et højere gebyr

SVAR:

GENBRUGSPLADSER: Klima-, Energi- og Forsyningsministeren svarer Nils Sjøberg (R), at genbrugspladsordningen udelukkende er finansieret af gebyrer. Hvis de frivillige organisationer blev fritaget for at betale gebyr, ville gebyret for de resterende virksomheder stige. Ministeren vil dog kigge på bedre rammevilkår for de frivillige organisationer i ministeriets videre arbejde.