Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Wammen: Regeringen vil lancere en strategi for grønne offentlige indkøb til efteråret

SVAR:

INDKØBSPOLITIK: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Marie Bjerre (V), at regeringen er bevidste om potentialet i, at offentlige indkøb kan være med til at undersøgte den grønne udvikling i samfundet. Derfor vil regeringen lancere en strategi for grønne offentlige indkøb til efteråret i forbindelse med de næste skridt for den samlede klimahandlingsplan for 2020. 

Wermelin: Landbrugsdrift på Livø er ikke Socialdemokratiets udgangspunkt

SVAR:

OMLÆGNING: Miljøministeren svarer Jacob Jensen (V), at det ikke er Socialdemokratiets udgangspunkt, at der skal være landbrugsdrift på Livø, men at andre partier har et ønske om, at landbrugsdriften på Livø fortsætter, og at andre statslige områder i stedet udlægges til natur.

Wermelin: Tanganlæg er ikke omfattet af miljøvurderingsloven

SVAR:

TANGKULTUR: Miljøministeren svarer Signe Munk (SF), at tanganlæg ikke er omfattet af miljøvurderingsloven og dermed krav om miljøkonsekvensvurdering. Kystdirektoratet oplyser, at der ved behandling af ansøgninger om etablering af tanganlæg altid bliver foretaget en vurdering af, om anlægget kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt.

Wermelin: På baggrund af høringssvar og en samlet afvejning af argumenter besluttede Kemikalieinspektionen at afstå fra at forbyde anprisninger på hudplejeprodukter

SVAR:

INSPEKTION: Miljøministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at Kemikalieinspektionen besluttede at afstå fra at udstede en endelig indskærpelse af brugen af anprisninger på baggrund af høringssvar. Kemikalieinspektionen har dog vejledt om, at kosmetikvirksomhederne bør være opmærksom på brug af anprisningerne "sensitiv" eller "sensitiv hud" på parfumeholdige kosmetikprodukter.

Jørgensen: Opgørelserne over Danmarks nationale drivhusgasudledninger bliver udarbejdet i henhold til FN's retningslinjer

SVAR:

KLIMAMÅL: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Lise Bech (DF), at opgørelserne over Danmarks nationale drivhusgasudledninger bliver udarbejdet i henhold til FN's retningslinjer, hvilket betyder, at lande indrapporterer de udledninger, der finder sad fra national grund. Derfor skal vi stadig være opmærksomme på, at vores forbrugsvaner i Danmark har betydning for, hvad der bliver udledt andre steder fra. 

Wermelin: Naturen er i tilbagegang

SVAR:

UDVIKLING: Miljøministeren svarer Erling Bonnesen (V), at 347 rødlistede arter i Danmark er uddøde siden 1980, men at 60 af dem er genfundne. Naturen er i tilbagegang, og på den seneste rødliste optræder mere end 4400 arter som rødlistede, hvilket svarer til 42 procent af de vurderede arter.