Støjberg-undersøgelse og ny voldtægtslov: Disse forslag er rød blok enige om

MAGTSKIFTE: Hvis Danmark får en S-ledet regering efter valget, er der allerede enighed om flere beslutningsforslag, der er stillet til Folketinget over de seneste fire år. Se alle forslagene her.

Gennem de seneste fire år med Venstre-ledede regeringer har oppositionen flere gange samlet sig og stillet fælles beslutningsforslag til Folketinget. 

Fælles for dem er, at de ikke er blevet vedtaget – som oftest på grund af politisk modstand fra blå blok. 

Men skal man tro de seneste meningsmålinger, der viser et markant flertal bag oppositionsleder Mette Frederiksen (S), kan forslagene gennemføres efter valget.

Det kan betyde, at danskerne blandt andet får en ny samtykkebaseret voldtægtslovgivning, en undersøgelse af sagen om udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) instruks om adskillelse af mindreårige asylansøgere og et klimaneutralt Folketing – hvis oppositionspartierne altså stadig går ind for den politik, de tidligere har foreslået.

Her følger en gennemgang af de seneste års fælles beslutningsforslag fra oppositionspartierne. 

Forslag fra den samlede opposition

Samtykkebaseret voldtægtslovgivning 
(Foreslået af Enhedslisten, Alternativet, SF, Socialdemokratiet og Radikale) 

Danmarks straffelov skal have en ny definition af voldtægt, lyder forslaget. 

I dag skal det bevises, at voldtægtsofferet enten har sagt tydeligt fra eller været udsat for vold eller trusler, før der i juridisk forstand kan være tale om voldtægt.

Men det vil et sandsynligt kommende flertal i Folketinget gerne ændre, så det fremover i stedet skal vurderes, om der har været samtykke til sex.

Det vil i praksis betyde, at der også vil være tale om voldtægt, hvis offeret for eksempel har været meget påvirket af alkohol eller så bange, at vedkommende ikke har været i stand til at sige fra. Den såkaldt samtykkebaserede voldtægtslovgivning er allerede indført i blandt andet Storbritannien, Tyskland og Sverige.

Forslaget blev oprindeligt nedstemt af regeringen og Dansk Folkeparti.

CO2-neutralt Folketing i 2020
(Foreslået af Enhedslisten, Alternativet, SF, Socialdemokratiet, Radikale og Inuit Ataqatigiit)

Folketinget skal være CO2-neutralt allerede fra næste år, mener forslagsstillerne. 

Det indebærer, at det skal undersøges, hvor stor Folketingets udledning af drivhusgasser fra eksempelvis flyrejser er, samt hvordan udledningen kan nedbringes. Folketinget skal med forslaget også kompensere for sin udledning, så der opnås CO2-neutralitet allerede i 2020.  

Forslaget er 1. behandlet i folketingssalen, hvor både DF og Venstre udtalte sig positivt om idéen. 

Ny jernbane på Vestfyn
(Foreslået af Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti) 

Partierne bag togfonden krævede i begyndelsen af året, at regeringen skulle fremsætte et lovforslag om anlæg af en ny jernbane over Vestfyn senest 31. marts 2019. 

Den ambition har partierne dog siden ændret, så det nu hedder, at den nye jernbanestrækning skal fremsættes som lovforslag i begyndelsen af næste folketingsår og finansieres på finansloven for 2024.  

Jernbanestrækningen på Vestfyn er en del af togfondens første fase og indgår også i VLAK-regeringen og Dansk Folkepartis transportaftale, 'Aftale om et sammenhængende Danmark'. 

Undersøgelse af instruks om adskillelse af mindreårige asylansøgere
(Foreslået af Enhedslisten, Alternativet, SF, Socialdemokratiet og Radikale)

Der skal igangsættes en uvildig undersøgelse af udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) ageren i sagen om den ulovlige adskillelse af gifte og samlevende mindreårige asylansøgere. Det foreslog en samlet opposition i marts 2018. 

Undersøgelsen skulle finde ud af, om der kunne placeres et juridisk ansvar hos enten ministre, embedsmænd eller andre involverede for ordren. Den lød, at ingen mindreårige asylansøgere måtte indkvarteres på samme asylcenter som deres ægtefælle, men var ulovlig, konkluderede Folketingets Ombudsmand i 2017. 

Forslaget om en uvildig undersøgelse af sagen blev nedstemt af regeringen og Dansk Folkeparti. 

Undersøgelse af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen
(Foreslået af Enhedslisten, Alternativet, SF, Socialdemokratiet og Radikale)

Er 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet med til at øge beskæftigelsen i Danmark? Det spørgsmål ville partierne bag dette beslutningsforslag, der blev fremsat i januar 2018, finde svar på med en uvildig ekstern undersøgelse af sagen.

Siden har Finansministeriet selv regnet sig frem til, at reformen har fået 450 flere mennesker i job.  

Oppositionens forslag om en uvildig undersøgelse blev nedstemt af VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti, men hvis partierne bag forslaget vinder valget, kan undersøgelsen sættes i gang.

SF har imidlertid for nylig proklameret, at partiet ikke vil stemme for en socialdemokratisk finanslovsaftale for 2020, medmindre kontanthjælpsloftet samtidig afskaffes. Derfor er det ikke sikkert, at der fortsat er appetit på undersøgelsen, hvis der opstår rødt flertal efter valget. 

Andre S-forslag
Socialdemokratiet har også flere gange enten selv eller sammen med et eller flere andre oppositionspartier stillet beslutningsforslag. 

Gratis psykologhjælp til voldsramte på landets krisecentre
(Foreslået af Socialdemokratiet)

Der skal være gratis psykologhjælp tilgængelig for voldsramte på krisecentre, så de voldsramte kan få bearbejdet de oplevelser og overgreb, de har været udsat for, foreslog Socialdemokratiet.

Forslaget blev nedstemt af Radikale, Dansk Folkeparti og regeringen.

Samlet strategi for elbusser
(Foreslået af Socialdemokratiet) 

Danmark skal have en samlet strategi for, hvordan der kan komme flere elbusser på vejene. Den skal blandt andet indeholde bud på, hvordan el til busserne kan blive afgiftsreduceret og tilskudsmuligheder til opstilling af ladestationer.

Udenlandsk opkøb af lejeboliger skal kortlægges
(Foreslået af Socialdemokratiet og Enhedslisten)

Det skal opgøres, hvor stort omfanget af udenlandsk opkøb af danske lejeboliger er. Forslaget blev stillet, efter at flere artikler havde problematiseret, at udenlandske investorer opkøbte en stigende mængde boliger i Danmark. 

Forebyggelse af indbrud i private hjem
(Foreslået af Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet)

Byggeloven skal ændres, så vinduer og døre i nybyggeri bliver bedre sikret mod indbrud. I private hjem skal de kunne "modstå indbrudsforsøg i mindst tre minutter", skriver forslagsstillerne.

Adskilt indkvartering af mindreårige asylansøgere og deres ægtefælle
(Foreslået af Socialdemokratiet)

Gifte asylansøgere, hvor den ene er under 18 år, skal på to forskellige værelser, hvis de indkvarteres på samme asylcenter. På den måde gøres det frivilligt for den mindreårige, om han eller hun vil sove på samme værelse som sin ægtefælle.

Undskyldning til personer, der har været misrøgtet på statens sociale institutioner
(Foreslået af Socialdemokratiet) 

Personer, der er blevet mishandlet i forbindelse med ophold i statens social- og åndssvageforsorg, eksempelvis på børnehjem eller psykiatriske hospitaler, skal have en officiel undskyldning af Danmark. Forslaget er stillet på baggrund af en række øjenvidneberetninger om meget kritisable forhold på institutionerne.

Forslag rundt om S

Nyt center for demokratiudvikling og borgerinddragelse

Fuld erstatning til ansatte, der har været udsat for vold på arbejdet

Analyse af udfasning af fossilt drevne personbiler

Indsats mod plastforurening

Bloddonation for homoseksuelle

Lempelse af reglerne for indfødsret

Forslag fra venstrefløjen
Partierne til venstre for Socialdemokratiet har også samlet sig om beslutningsforslag i løbet af den seneste valgperiode. Her er de forslag, der igen kan blive relevante.

Ophæv muligheden for både at modtage vederlag og ministerpension
(Foreslået af Enhedslisten og SF)

Man skal ikke kunne modtage ministerpension, hvis man samtidig modtager vederlag eller eftervederlag fra Europa-Parlamentet, Folketinget, en region, en kommune eller politisk udpegede hverv i internationale organisationer, mener partierne bag forslaget.

Forslaget blev nedstemt af Socialdemokratiet og regeringen. 

Politikernes pensionsalder skal følge folkepensionsalderen
(Foreslået af Enhedslisten og SF)

Borgmestres, regionsformænds, folketingsmedlemmers og ministres pensionsalder skal stige i takt med folkepensionsalderen, foreslog partierne bag. 

Forslaget blev nedstemt af Socialdemokratiet og regeringen. 

Skærpet tilsyn med pengeinstitutter og realkreditinstitutter
(Foreslået af Enhedslisten, Alternativet og SF)

Der skal holdes bedre øje med, om penge- og realkreditinstitutterne rent faktisk har behov for mere kapital, når de bruger det som argument for at hæve deres bidragssatser.

Forslaget blev stillet i 2017 efter en række kritiske artikler, der problematiserede, at institutterne, mens de hævdede at mangle penge til at overholde stigende kapitalkrav, var i stand til at udbetale store overskud til deres ejere. 

Forslaget blev nedstemt af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale og regeringen.

Afskaffelse af skattefordele ved forældrekøbslejligheder 
(Foreslået af Enhedslisten, Alternativet og SF) 

Forslaget skal stramme skattereglerne for forældre, som køber boliger for at leje dem ud til deres børn. I dag er der skattefordele at hente, hvis man bruger de såkaldte virksomheds- og kapitalafkastordninger, men det vil partierne bag forslaget ændre.

Samtidig skal muligheden for, at forældre kan sælge boligen til deres børn 15 procent billigere end den offentlige vurdering, afskaffes. 

Moderne tiltale i folketingssalen
(Foreslået af Enhedslisten, Alternativet og SF) 

Skal reglerne for tiltale i folketingssalen, der betyder, at folketingsmedlemmerne kalder hinanden hr. og fru fra Folketingets talerstol afskaffes? Ja, siger forslagsstillerne, der håber, at det kan skabe en mere levende debat i salen, hvis der i stedet anvendes for- og efternavne – eller bare et simpelt du. 

Større transparens i forhandlinger om dobbeltbeskatning
(Foreslået af Enhedslisten, Alternativet og SF) 

Offentligheden skal have indblik i regeringens forhandlinger med andre nationer om såkaldte dobbeltbeskatningsoverenskomster.

I dag bliver aftaler om dobbeltbeskatning med tredjelande først fremlagt, når de skal behandles i folketingssalen, og på det tidspunkt er forhandlingerne overstået. Derfor bør offentligheden have løbende information om forhandlingerne, mener forslagsstillerne. 

Forslaget blev nedstemt af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og regeringen. 

Grænseværdier for indhold af tungmetaller i husdyrgødning fra landbruget og biomasse
(Foreslået af Enhedslisten, Alternativet og SF) 

Der skal føres mere kontrol med indholdet af tungmetaller i gødning, og der skal stilles samme grænseværdikrav, som der i dag stilles til industri- og renseanlægsslam.  

Anerkend Palæstina
(Foreslået af Enhedslisten, Alternativet, SF og det færøske Tjóðveldi)

Danmark og den danske regering skal anerkende Palæstina som selvstændig og uafhængig stat, mener partierne bag forslaget. 

Forrige artikel Dagens valgoverblik: Rusland har ikke forsøgt at påvirke valget Dagens valgoverblik: Rusland har ikke forsøgt at påvirke valget Næste artikel En mand over 40 år: Her er den typiske folketingskandidat En mand over 40 år: Her er den typiske folketingskandidat