DF: Samarbejd på tværs af hele socialområdet

DEBAT: Igennem de seneste år er der lavet en del lovgivning for at styrke socialområdet. Uheldigvis efterleves en stor del af lovgivningen ikke, og det kræver et tættere samarbejde imellem alle instanser. Det skriver socialordfører Karin Nødgaard (DF).

Af Karin Nødgaard (DF)
Socialordfører

Der har gennem de seneste år, ved skiftende regeringer, skiftende opposition og socialministre med forskellige partifarver, været lavet en del lovgivning for at styrke det sociale område. Det er positivt som socialordfører at være en del af dette, fordi det for mig som repræsentant for Dansk Folkeparti er så vigtigt at være med til at forbedre forholdene for de socialt udsatte og sårbare mennesker i det danske samfund.

Heldigvis er der en bred landspolitisk enighed om disse forbedringer, og mange forlig og aftaler er indgået mellem de fleste af Folketingets partier. Her kan bl.a. nævnes Barnets reform, Forældreansvarsloven, Overgrebspakken og Aftalen om det sociale tilsyn. Alle aftaler, som burde være med til at sikre, at udsatte og sårbare børn, unge og familier får nogle bedre rammer og vilkår at leve i.

Desværre er det ikke lykkedes i det omfang, som Dansk Folkeparti gerne havde set. Det er der sikkert mange årsager til, men ikke desto mindre kræver det virkelig, at alle instanser på området arbejder målrettet på at få implementeret lovgivningen og følge dens ord.

Lovgivningen er faktisk udemærket
Det, der har slået mig mest, når jeg har haft møder med interessenter, deltaget i debatter og konferencer er, at der bredt meldes ud, at lovgivningen faktisk er udmærket og tager højde for rigtig meget på det socialpolitiske område, men også at der er en bred opfattelse af, at lovgivningen ikke efterleves, og at det er her, den største udfordring ligger.

Det synes Dansk Folkeparti skal tages meget alvorligt, og jeg mener, vi fra Christiansborgs side må tage den opgave på os og indgå i yderligere dialog med især kommunerne og her præcisere vigtigheden af, at lovgivningen følges, at kommunerne holder øje med, hvad der løbende sker internt og på flere kommunale niveauer, at der påhviler et ansvar hos den enkelte medarbejder om at efterleve loven for at sikre forbedrede vilkår for udsatte borgere.

Endvidere skal de kommunale ledere og kommunalbestyrelsesmedlemmer være bevidste om, at det overordnede ansvar ligger hos dem, og derfor skal de løbende følge området nøje, sikre at lovgivningen overholdes, at medarbejderne inden for de udstukne rammer kan udføre deres job tilfredsstillende osv.

Forbedringer kan laves inden for lovgivningens rammer
Såfremt der er behov for justeringer af lovgivning, vil Dansk Folkeparti gerne se positivt på det, men vi mener ikke, at det altid er en ændring af lovgivningen, der sikrer bedre rammer. Forbedringer kan også laves inden for lovgivningens rammer, hvis de personer, der har det overordnede ansvar, påtager sig opgaven.

Når netop interessenter jævnligt udtaler, at lovgivningen er udmærket, er der ikke grund til at ændre den. Det får man ikke meget ud af. Forbedringer opnås, hvis loven og dens intentioner følges. Jeg tvivler ikke på, at det kan være en udfordring i en tid, hvor flere personalegrupper på socialområdet føler sig presset, men påtager alle parter, nationalt og lokalt, og ikke mindst på ledelsesniveau sig et ansvar og føler sig som en del af et fælles projekt og med fælles mål, mener jeg, vi som et generelt socialt ansvarsbevidst samfund, kan nå langt, og længere end vi er i dag. Det skylder vi de mest udsatte og sårbare mennesker.

Selvom Danmark er et lille land rent geografisk, oplever vi store forskelle fra kommune til commune på, hvorledes loven på det sociale områder håndhæves. Selve måden at organisere området på varierer, og her skal min opfordring være, at kommunerne tager ved lære af hinanden og deler de gode erfaringer, nogle kommuner har gjort.

Forrige artikel Genlæs debatten om den nye regerings socialpolitik Genlæs debatten om den nye regerings socialpolitik Næste artikel Alternativet: Drop kontrol- og mistillidskulturen Alternativet: Drop kontrol- og mistillidskulturen
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.