DF: Serviceloven skal forbedres og forenkles

DEBAT: Dansk Folkeparti ser frem til forhandlingerne om serviceloven, men ministeren skal være lydhør overfor partiets forslag til forbedringer. Det mener Dansk Folkepartis handicapordfører Karina Adsbøl.

Af Karina Adsbøl (DF)
Handicapordfører

Efter et særdeles rodet forløb trak den tidligere regering i januar 2015 lovforslaget om forenklinger i voksenbestemmelserne i Serviceloven tilbage. Den nuværende regering har så heldigvis igangsat et arbejde, som skal munde ud i en reform af serviceloven. Det er vi glade for i Dansk Folkeparti, og jeg må understrege, at afgørende er, at en kommende reform tager udgangspunkt i borgernes behov.

På baggrund af regeringens umiddelbare tilgang til reformen, at den skal sikre bedre retssikkerhed og mindre bureaukrati på området, vil jeg tillade mig at være forsigtig optimist. Men der er selvfølgelig et ”men”, og det går på, at det er vigtigt, at der ikke fra regeringens side puttes ”tidsler” ind i reformen. For så kan det meget vel være, at den ender med at blive uspiselig for Dansk Folkeparti.

DF er velforberedte
Der skal ikke være den mindste tvivl om, at vi fra Dansk Folkeparti møder velforberedte op, når vi bliver indkaldt til de varslede forhandlinger om servicelovens voksen-bestemmelser. Vi kommer med en række ønsker i kufferten. For vi har fremsat en række forslag i Folketingssalen til forbedringer på handicapområdet.

Det drejer sig eksempelvis om omsættende virkning, kompensationsordning, enklere sagsbehandling ved genbevilling af hjælpemidler og obligatorisk oplysning af sagsbehandlingsfrister på kommunernes hjemmesider, så borgere kan følge med i disse.

Hvis vi ikke får flertal for disse forslag i Folketinget, så vil vi tage dem med i forhandlingerne.

For Dansk Folkeparti er det meget vigtigt, at vi får bevaret servicelovens princip om, at hjælpen skal vurderes på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger. For det nytter ikke noget at lave for eksempel fem kasser/kategorier og så med djævlens vold og magt få presset et menneske ned i en af disse kasser. Det kan kun gå galt med menneskelige tragedier til følge.

Derudover er det vigtigt, at vi får mindsket bureaukratiet, hvor det kan lade sig gøre. For lige nu er det rent ud sagt en jungle, vi ser. Det gør sagerne mere komplicerede for de kommunale sagsbehandlere. Det betyder længere sagsbehandlinger, hvilket er problematisk for såvel de berørte borgere som for samfundet. Desuden vil en regelforenkling også komme borgerne til gavn, idet de får bedre muligheder for at følge med i egen sag. Det giver mere tryghed for borgeren og styrker den enkeltes retssikkerhed.

Husk retssikkerheden
Apropos retssikkerheden så skal denne naturligvis også huskes. Retssikkerhedsloven siger, at kommunalbestyrelser skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunalbestyrelserne skal desuden være opmærksomme på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning. Det er vigtigt, at vi får holdt fast i, at dette også bliver overholdt i praksis.

Regeringen skal også tage stilling til, at visse kommuner har svært ved at overholde gældende lovgivning. I Dansk Folkeparti mener vi, at det er på tide at se på sanktionsmuligheder over for kommuner, som bryder loven.

DF vil også tage udfordringerne i forhold til ledsagerordningen med. Vi har længe forsøgt at få gjort noget ved problemerne. Blandt andet bragte jeg sagen op i Folketinget den 26. februar 2014, men det havde ikke den daværende ministers og dermed den daværende regerings store interesse. Dengang lød det, at der var tillid til, at kommunerne selv kan administrere ledsagerordningen på en fornuftig måde.

Jeg må så sige, at vi har set adskillige eksempler på, at det ikke er tilfældet. Desværre. For det er i min bog kun rimeligt, at mennesker med handicap har muligheden for at leve et fornuftigt og aktivt liv. Og det er det, som ledsagerordningen skal være med til at sikre.

Så i Dansk Folkeparti ser vi frem til forhandlingerne om serviceloven. Om de så munder ud i en reform, afhænger af, at ministeren og regeringen er lydhør over for forbedringer og forenklinger til gavn for borgerne.

Forrige artikel Genlæs debatten om hjemløshed Genlæs debatten om hjemløshed Næste artikel KL: Ny servicelov skal have fokus på den tidlige indsats KL: Ny servicelov skal have fokus på den tidlige indsats
 • Anmeld

  M.S. Carstens

  Det vil da være glædeligt

  om handicappede ikke skal trækkes rundt i årelange sagsbehandlinger, der kun har to formål:
  1. at få den handicappede til at opgive ønsket om hjælp
  2. at få så mange andre sagsbehandlere som muligt beskeftiget.

  Det vil også være glædeligt, om handicappede så ikke mere behøver at arrangere sig med advokater og private socialvejledere, for at få håndhævet lov og retssikkerhed.

  At kommunerne skal offentliggøre sagsbehandlingstider på deres hjemmeside er allerede et krav til kommunalbestyrelserne, men der mangler, på alle måder, sanktionsmuligheder.
  Jeg har erfaring fra Thisted Kommune, om at der med sagsbehandlingstid på 8 uger, går 18 måneder og at man på forespørgsel efter 12 måneder får svaret:
  "Vi har temmelig travlt for tiden, så mon ikke du lige kan finde lidt mere tålmodighed".

  En bedre retsstilling af borgeren i forhold til ankenævnet vil også være at ønske, da kommunen her får det sidste ord på borgerens klage, således at sagsbehandler igen kan nå, at fordreje en sag til ukendelighed.

  Det vil også være glædeligt, om kommuner/sagsbehandlere ikke mere kan omgås f.eks. §100 med trusler om, at hvis man ikke dokumenterer, gerne i form af kvitteringer, at man havde opfyldt behovet sidste år, så er sandsynliggørelsen at regne som ikke værende opfyldt.

  Slutteligt vil det også være glædeligt, om en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger tæller mere end kommunalbestemte (stærkt begrænsende) serviceniveauer.

  Jeg sender god vind og en pakke roundup med Jer til forhandlingerne ;-)

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen

  Nødråb.

  Mange gode intensioner, -Karina Adsbøl, ->
  MEN::::>
  Lov nu os borgere, der er handicappede eller som har et handicappet familiemedlem, at I denne gang lytter til og drøfter muligheder og konsekvenser af foreslåede lovændringer af Serviceloven MEGET indgående med
  Handicaporganisationerne.
  Serviceloven var fra sin begyndelse, - og burde stadig være det - et grundlæggende fundament for, at mennesker med fysiske og/eller psykiske handicaps har rettigheder og muligheder for en tilværelse så nært det normale som muligt, - og at familierne kan overkomme udfordringen.
  Men kun et fundament, HVIS lovgivningen vel at mærke ikke drejes, og misfortolkes af sparehensyn, som det pt sker i stor udstrækning i mange kommuner.
  Justeringer ? Ændringer?
  Spørg og søg viden hos dem, der arbejder indgående med det til dagligt!!
  - Forhåbentligt vil I samtidigt som ansvarlige ledere sørge for, at medarbejderne i kommunerne gives uddannelse, indsigt og tid til at kunne administrere og opfylde Servicelovens regler og intensioner korrekt.