Her er de sager, kandidaterne til Frivilligrådet vil arbejde for

VALGKAMP: Kampen om pladserne i Frivilligrådet nærmer sig sin afslutning. Her får kandidaterne en sidste mulighed for at præsentere sig selv og deres mærkesager.

Det nye Frivilligråd har første arbejdsdag i starten af februar, men indtil videre er der kun sat navn på et medlem, nemlig formand Mads Roke Clausen. Rådet, hvis opgave det er at rådgive børne- og socialministeren og Folketinget, består af i alt 12 medlemmer. Fire af medlemmerne udpeges af børne- og socialminister Mai Mercado (K), KL og FriSe, og de resterende otte medlemmer vælges af frivillige organisationer og foreninger ved et kampvalg.

De otte pladser, som de 37 opstillede kandidater kæmper om, skal besættes af fire kandidater fra små organisationer og foreninger og fire kandidater fra store organisationer og foreninger. Senest fredag klokken 15.00 skal krydset være sat, og vi har i valgkampens afslutning valgt at give (lidt) spalteplads til de kandidater, som ønskede at deltage, så de kan præsentere sig selv og deres mærkesager.

Kandidater fra de små organisationer og foreninger

 

Esben Kullberg

 

 

 


Esben Kullberg
Sekretariatschef, Foreningsfællesskabet Ligeværd

Samfundets innovationskraft ligger i hænderne på de tusinder af mennesker, der hver dag gør en frivillig indsats på alle niveauer af vores samfund. De frivilliges engagement er en hjørnesten i et velfungerende samfund.

Mit fokus:

 • Innovationskraft og nytænkning. Frivillighed skal være samfundsudviklende. Nye, innovative indsatser skal sætte deres præg på den politiske dialog. Frivillighed er politik i handling.
 • Ledelse og kompetenceudvikling. Frivillighed kommer ikke af sig selv. At lede frivillighed er en særlig kompleks ledelsesopgave. Den skal professionaliseres gennem kompetenceudvikling af ledere og frivillige.
 • Kapacitetsopbygning sikrer, at de nye ideer og tiltag kan få samfundsmæssig betydning. Der skal være bedre mulighed for at finansiere koordinerende driftsopgaver, der kan understøtte og udvikle frivillighed.
 • Frivillighed er deltagelse. Vi skal have et særligt øje for den frivillighed, der findes blandt udsatte og sårbare, så frivillighed ikke er noget vi gør for nogen, men noget vi gør sammen.

Mirka Mozer

 

 

 


Mirka Mozer
Direktør, Indvandrer Kvindecentret

Sammenhængskraft og inkluderende fællesskaber
Som direktør for Indvandrer Kvindecentret stiller jeg op til Frivilligrådet som kandidat for de små foreninger og organisationer. Jeg ønsker et foreningsliv, der skaber sammenhængskraft og bygger inkluderende fællesskaber. Derfor håber jeg på din stemme!

I Frivilligrådet vil jeg i særlig grad kæmpe for:

 • At mindre foreningers ekspertise og evne til at sikre lokal sammenhængskræft anerkendes og imødekommes
 • At det frivillige arbejde afbureaukratiseres, således at de frivillige organisationer kan bruge deres kræfter bedst muligt
 • At de frivillige fællesskaber åbnes op, således at det bliver lettere for enhver at deltage og engagere sig uanset forudsætninger
 • At fremme meningsfuldt og gensidigt, udbytterigt samarbejde mellem kommunale instanser og frivillige foreninger, blandt andet gennem øget dialog, kendskab og tillid
 • At vores frivillige foreninger indgår i et respektfuldt samarbejde baseret på faglig anerkendelse frem for organisatorisk størrelse.

Jeg håber på din stemme og ønsker alle et godt valg!

 

Natasja Dencker Kahr

 

 

 


Natasja Dencker Kahr
Bestyrelsesmedlem, Foreningen Far

Foreningen Far vil i Frivilligrådet sætte fokus på det moderne familieliv med fælles forældreskab og nye fællesskaber, for forebyggelse af livskriser og sociale problemer for børn og forældre af begge køn senere i livet.

Foreningen Far vil arbejde for, at frivillige organisationer støttes med gode uddannelsestilbud, som er af stor værdi for de frivillige organisationers kompetencer og fællesskaber, foruden at arbejde for bedre muligheder og kvalitetssikring af samarbejdsprojekter mellem det offentlige og frivillige organisationer, så Norden kan blive et vækstcenter for frivillighed.

Hertil kommer en ny, bedre og mere moderne fordeling af sociale midler og skatteborgernes penge, som i fremtiden på fornuftig vis bør tage højde for kontaktflader, ligestilling mellem køn og reel samfundsøkonomisk værdi og effekt. Foreningen Far er en af verdens ældste frivillige børne- og fædreorganisationer grundlagt i 1977 med 18 landsdækkende rådgivningscentre, telefonrådgivning og selvhjælpsgrupper samt et ligeværdigt antal mænd og kvinder som frivillige.

 

Ellen Bæk

 

 

 


Ellen Bæk
Næstformand og medlem af landsbestyrelsen, Landsforeningen for efterladte efter selvmord

Mit navn er Ellen Bæk, jeg er 65 år og bor i Nordjylland. Til daglig arbejder jeg som administrativ medarbejder på Aalborg Universitet. Jeg er næstformand i Landsforeningen for efterladte efter selvmord og kontaktperson for Lokalkreds Nordjylland.

Jeg har mange års erfaring med at arbejde som frivillig, både på landsplan og lokalt. Jeg har været med i Lokalkreds Nordjyllands bestyrelse siden 2008 og i Landsbestyrelsen siden 2011.

Jeg var udpeget som medlem af regeringens task force for den nye civilsamfundsstrategi. Det var utroligt spændende og lærerigt, derfor stiller jeg op som kandidat til det nye Frivilligråd.

Jeg vil gerne være med til at arbejde for:

 • At sikre gode vilkår for det frivillige arbejde
 • At det bliver nemmere administrativt at drive foreninger
 • At vi får en længere tidshorisont i bevillingerne
 • At være med til at se muligheder for at foreningerne arbejder mere sammen på tværs.

 

Anna Bjerre

 

 

 


Anna Bjerre
Direktør, GirlTalk.dk

Jeg stiller op til Frivilligrådet med følgende mærkesager:

Civilsamfundet kan noget særligt, som vi skal værne om
Frivillige organisationer skal kunne løfte deres vigtige velfærdsopgaver uden at blive opslugt af den offentlige sektors logik og måde at operere på. Det frivillige engagement og civilsamfundets innovationskraft må ikke kvæles af bureaukratiske krav.

Bedre økonomi
Det er vigtigt, at vi fortsat har mulighed for at mobilisere civilsamfundets ressourcer omkring centrale samfundsproblemer. Særligt de små frivillige foreningers vilkår bør forbedres. Derfor skal vi have bedre modeller for foreningernes drift og økonomi, så vi ikke mister en masse frivillige til stor skade for dem, som er afhængige af den frivillige indsats.

Vi skal undgå parallelindsatser
De frivillige sociale organisationer og den offentlige sektors indsatser skal i højere grad tænkes i sammenhæng, således at den bedst mulige indsats for borgerne bliver mulig. Vi skal igennem gensidig tillid og respekt styrke det tværsektorielle samarbejde.

 

Marie Traasdahl Staal

 

 

 


Marie Traasdahl Staal
Chef for udvikling og sociale indsatser, GAME

Frivillighed er fællesskab
GAME arbejder for at sænke tærsklen for deltagelse i frivillighed, så særligt unge, som civilsamfundet ikke rummer lige nu, finder en vej ind og er med til at gøre civilsamfundet endnu mere repræsentativt og mangfoldigt.

I frivilligrådet vil jeg arbejde for, at systemet, som sætter rammerne for civilsamfundet, bliver bedre til at inkludere unge. Deres stemme er vigtig og skal være med til at skabe deltagelsesmuligheder, som fungerer på deres præmisser og gøre det attraktivt for dem. F.eks. unge fra boligområder, som ikke deltager i civilsamfundet, på trods af, at de har en masse ressourcer, som er vigtige at bringe i spil.

Frivillighed er vigtige fællesskaber, det er et skjold mod at falde ud af samfundet, og det er fødekæden ind i vores demokrati. Derfor er mangfoldighed vigtig.

Pelle Plesner

 

 

 


Pelle Plesner
Stifter, FitforKids

Min vigtigste sag bliver at sikre og beskytte de små og mellemstore frivillige foreningers frihed og uafhængighed; økonomisk og politisk.

De små og mellemstore foreningers unikke drivkraft er ildsjælenes passion og friheden til at være sig selv. Stat og kommunernes støtte udfordrer med deres krav og forventninger om at "professionalisere" civilsektoren. De store fonde stiller større og større krav om evidens, dokumentation og projektindblanding, samtidig med at uddelingsområderne indsnævres. De store organisationer kører som enorme maskinerier hen over frivillighedslandskabet.

Hvem skal tale de små foreninger, og de foreninger lige over dem, op? Hvem skal stille spørgsmålstegn ved det bestående? Vil du have en kandidat, du kan ringe til, når du har en sag, du vil have taget op, og en ven i Frivilligrådet, der ringer for at høre din mening?

Så giv mig din stemme til Frivilligrådet.

 

Rasmus Kristensen

 

 

 


Rasmus Kristensen
Sekretariatsleder, Foreningen Hus Forbi

Hus forbi vil sikre at ”samskabelse” imellem det offentlige og civilsamfund ikke sker på bekostning af de frivillige organisationers uafhængighed.
Hus forbi har 20 års erfaringer i at skabe debat og sætte mærkesager på den offentlige og politiske  dagsorden.
Hus forbi er Danmarks mest læste månedsmagasin med 500.000 læsere og Frivilligrådet får dermed en stemme der kan høres.
Overvej derfor hvordan din organisations stemme kommer Frivillighedrådet til størst mulig nytte.

 

Kandidater fra de store organisationer og foreninger

 

Lars Linderholm 

 

 

 
Lars Linderholm
Afdelingschef, Frivilligafdelingen, Ældre Sagen

Det vil jeg kæmpe for i det nye Frivilligråd
Frivillige foreninger har krav på en model, der sikrer en stabil finansiering af deres arbejde, så de kan tænke og planlægge langsigtet. Regeringen har lovet at skabe en statslig støttestruktur, der gør det lettere at være frivillig og hvor flest mulige kræfter kanaliseres til de frivillige indsatser uden brug af unødige dokumentationskrav. Vi skal i det nye Frivilligråd sikre, at det ikke bare bliver ved snakken.

Frivilligrådet skal skabe en ny måde at tale om frivilligheden i Danmark. Der er ingen frivillige, der ser sig selv om serviceleverandører af offentlig velfærd. Frivillighed skal ses på linje med folkeoplysningen og italesættes som det gode, det er for Danmark, at så mange mennesker engagerer sig i en sag og i hinanden.

Frivilligrådet bør have den ambition at være en fælles stemme for al den viden og erfaring, som findes i de frivillige foreninger – store som små. Sammen vil vi stå stærkere.

 

Helle Tilburg Johnsen

 

 

 


Helle Tilburg Johnsen
Vicedirektør, Børns Vilkår

Frivillige organisationer er afgørende for at løfte velfærden, fordi vi har en særlig evne til at komme tæt på de mennesker, der lever i udenforskab. Netop fordi vi ikke repræsenterer det offentlige, og fordi vi investerer noget af os selv med vores frivillige arbejde, kan vi opnå tillid hos mennesker, der føler sig svigtet.

Jeg stiller op til Frivilligrådet, netop fordi jeg vil arbejde for at skabe nye veje for, at de frivillige organisationer kan komme til at spille en større rolle i udviklingen af vores velfærdssamfund.

I Frivilligrådet vil jeg især arbejde for, at frivillige organisationer har gode rammer for vores virke og at vi som organisationer får bedre muligheder for at videndele og løfte kvalifikationerne hos vores frivillige på tværs. Desuden bør vi arbejde hen imod et mere mangfoldigt frivilligt Danmark, så vi rekrutterer nye frivillige fra samfundsgrupper, der ikke har tradition for frivillighed. Jeg vil også arbejde for at værne om og udvikle kvaliteten i det frivillige arbejde, som både bygger på engagement og professionalisme.

 

Jon Krog

 

 

 


Jon Krog
Branchedirektør, Selveje Danmark

Selveje Danmarks mål i Frivilligrådet
Derfor vil jeg som repræsentant for de 230 selvejende organisationer i Selveje Danmark gennem et stærkt og mangfoldigt Frivilligråd bidrage til:

 • At Frivilligrådet favner frivilligheden i al sin mangfoldighed
 • At der skabes endnu større synergi og sammenhængskraft de enkelte frivillige tilbud imellem
 • At arbejde for endnu flere partnerskaber mellem frivillige organisationer og det offentlige
 • At endnu flere udsatte borgere får gavn af frivillige tilbud enten som bruger eller frivillig
 • At bidrage til at skabe mere viden om muligheder og barrierer for frivillige organisationer.

Jeg håber, at et nyt, stærkt og mangfoldigt Frivilligråd får mulighed for at favne og arbejde bredt. Der er så mange fantastisk spændende og vigtige udgaver af frivillighed og frivilligt arbejde, og jeg håber, at det nye Frivilligråd vil arbejde for at sikre, at vi får alle med.

God arbejds- og stemmelyst.

 

Thit Aaris-Høeg

 

 

 


Thit Aaris-Høeg
Administrerende direktør, Fonden for Socialt Ansvar

Med mange års erfaring fra både folkeoplysningen, idrætten, psykiatrien og det frivillige sociale område vil jeg arbejde for: 

 • At skabe bedre rammer og ordentlige arbejdsvilkår for hele det frivillige område
 • At skabe mere samarbejde på tværs
 • At sætte fokus på de små og mellemstore landsorganisationers nødvendige arbejde
 • At vi bliver bedre til at sondre mellem forskellige former for frivillighed og organisering. Vi kan ikke uden videre tale om frivillighed og de frivillige organisationers behov for støtte over én kam
 • At vi på tværs af den frivillige sektor, kommunerne, staten og det private erhvervsliv får den fornødne viden om hinandens rammevilkår og muligheder, således at der kan skabes bedre og mindre bureaukratiske samarbejdsmodeller
 • At vi omfavner og understøtter alle de nye spændende organiseringsformer og eksperimenterende foreninger og organisationer, således at også disse får mulighed for at gøre deres gode og anderledes idéer til bæredygtige koncepter.

 

Sif Holst

 

 

 


Sif Holst
Næstformand, Danske Handicaporganisationer

Lad os udvide fællesskabet
Frivilligt arbejde er en bonus for den enkelte og for samfundet. Men for ofte rekrutterer vi de samme som altid – og går derfor glip af stor værdi. Derfor skal vi udfordres til at tænke nyt og inkludere mennesker, der er socialt udsatte, har en anden etnicitet end dansk eller har et handicap.

Disse grupper er rigt repræsenteret blandt de 37 procent af danskerne, der ikke er engageret i frivilligt arbejde. Og det skal vi have lavet om på. For disse grupper har en masse viden og erfaringer at byde ind med – en urealiseret gevinst for den enkelte, for frivilligt arbejde og for samfundet.

Og så skal vi også have en genopfriskning af fordelingen af posterne i den frivillige verden. Vi skal væk fra, at kvinderne tager sig af socialområdet, imens mændene sætter sig på de tunge poster i organisationen. Mere variation på tværs af køn og område.

 

Jens Maibom Pedersen

 

 

 


Jens Maibom Pedersen
Formand, KFUM's Sociale Arbejde

Der er brug for en mangfoldig frivillighed. Det frivillige arbejdes lange, seje træk er afgørende i forhold til fælles sociale udfordringer og sammenhængskraft i samfundet. Den frivillige sektor har meget at bidrage med til fælles løsninger i et samfund, hvor vi har brug for at komme tættere på hinanden.

Bliver jeg valgt ind i det nye Frivilligråd, vil jeg fortsætte arbejdet for:

 • At sikre gode vilkår for det frivillige arbejde – såvel økonomisk som strukturelt
 • At bidrage med nye løsninger i forhold til det konstruktive samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet
 • At skabe forudsætninger for, at nye frivillige initiativer kan vokse frem og nå ud til flere
 • At skabe opmærksomhed om og dagsordensætte vigtigheden af, at det politiske liv respekterer forskellene på og grænserne for det frivillige arbejde
 • At skabe bedre forudsætninger for, at flere af de mennesker, der står udenfor, får mulighed for at være med i de frivillige fællesskaber og bidrage.

 

 

Lone Tinor-Centi

 

 

 


Lone Tinor-Centi
Chef for Frivilligafdelingen, Dansk Flygtningehjælp 

Kære stemmeberettigede foreninger og organisationer til Frivilligrådet

Jeg har beskæftiget mig med det frivillige sociale arbejde siden 2000 og som leder af Dansk Flygtningehjælps landsdækkende frivillige integrationsnetværk siden 2005.

Hvis jeg bliver valgt til Frivilligrådet, vil jeg arbejde for:

 • At den frivillige sektor, kommunerne, staten og den private sektor fortsat udvikler modeller for samarbejdet byggende på fælles viden om hinandens virkemåde og muligheder. Den tværgående opgaveløsning er nødvendig, hvis velfærdssamfundet fortsat skal udvikle sig og med borgerne i centrum.
 • At der kommer proportioner i de krav, der bliver stillet til at dokumentere de frivillige sociale indsatser. Der er indsatser, der er så velafprøvede og dokumenterede, at de næppe bliver mere effektfulde af at blive dokumenteret flere gange.
 • At der bliver etableret en form for grundfinansiering af de frivillige sociale foreninger og organisationer, der kan sikre kontinuitet i indsatserne.

 

Thomas Kirkeskov

 

 

 


Thomas Lynderup Kirkeskov
Dansk Ungdoms Fællesråd

Jeg arbejder til daglig som generalsekretær i KFUM-Spejderne i Danmark.

Jeg har bred indsigt i den frivillige verden igennem ansættelser både i Dansk Røde Kors og i DUF, hvor jeg har arbejdet med frivillighed og organisationsudvikling i mange år.

I DUF-paraplyen er vi optagede af at brede vores stærke lokale fællesskaber ud til flere af de børn og unge, der har mest behov for at opleve sig selv som en del af et forpligtende fællesskab. Vi er også optagede af hvordan vores del af foreningslivet kan spille tæt sammen med det frivillige sociale område for at kunne skabe gode betingelser for samarbejder på tværs, der kan bidrage til at skabe den størst mulige sammenhængskraft i civilsamfundet.

Jeg håber, I vil overveje at stemme på mig og dermed være med til at sikre den bredest mulige sammensætning af det kommende Frivilligråd. 

 

Jonas Keiding Lindholm

 

 

 


Jonas Keiding Lindholm
Generalsekretær, Red Barnet

Som generalsekretær for Red Barnet kender jeg de frivilliges vilkår tæt på fra vores over 60 lokalforeninger. I det nye Frivilligråd vil jeg kæmpe for:

Færre regler og mindre bureaukrati. Det skal være lettere at blive frivillig og ansøge om midler fra offentlige puljer, så vi kan koncentrere os om arbejdet for sårbare medmennesker.

Stabil og forudsigelig finansiering. Vi skal have økonomiske rammer, der sikrer dækning af driftsudgifter og dermed ro til at tænke langsigtet.

Tydelig rollefordeling mellem myndigheder og civilsamfund. Der er stort potentiale for at samarbejde om helhedsorienteret velfærd tæt på borgerne. Men vi skal ikke konkurrere med kommunerne. Vi skal skabe nyt, sammen.

Plads til mangfoldighed. Alle frivillige spiller en central rolle. Jeg vil kæmpe for mangfoldigheden og for alles arbejdsvilkår – store som små. Vi skal stå sammen som ét fælles talerør for de medmennesker, vi kæmper for. Vi skal styrke de frivilliges stemme i velfærdsdebatten.

 

Lotte Büchert

 

 

 


Lotte Büchert

Bestyrelsesmedlem, Danmarks Idrætsforbund

Jeg mener, at de frivillige og den særlige danske tradition for frivillighed er afgørende for sammenhængskraften i Danmark. Som medlem af Frivilligrådet vil jeg arbejde for, at det fortsætter. 

Det skal være nemt og give mening at være frivillig. Som repræsentant for 9.000 foreninger og 470.000 frivillige i DIF-idrætten vil jeg kæmpe for, at:

Det skal være nemt at være frivillig. Jeg vil arbejde for mindre bureaukrati, så der er mere tid til kerneopgaverne og det, der motiverer de frivillige.

 • Vi skal styrke de frivilliges position. Som frivillig opnår man en masse kompetencer og et engagement, som kan sættes i spil i det professionelle liv. Jeg vil arbejde for, at vi bliver bedre til at anerkende værdien af frivilligt arbejde i jobsøgningen.
 • Vi skal sikre fødekæden. Vi skal gøre det mere attraktivt for unge at blive frivillige. Opgaverne skal være klart definerede, så de unge kan se sig selv i opgaverne.

 

 

Forrige artikel Altingets stifter får journalistpris for substans og mangel på clickbait Altingets stifter får journalistpris for substans og mangel på clickbait Næste artikel Forsker: Ghettonetværk skaber værdi Forsker: Ghettonetværk skaber værdi
 • Anmeld

  Stig Langvad · Medlem af FNs Handicapkomite

  Stærk og spændende valgrunde

  Jeg synes, som tidligere medlem af rådet, at det er et meget spændende felt af kandidater til valget til det nye råd. Det er virkelig kandidater fra toppen af organisationerne. Det viser med stor tydelighed, at der er stor interesse for rådets arbejde og ikke mindst indflydelse. Det er tunge kandidater. Jeg ville have svært ved at vælge.

  Jeg synes endvidere, at det er nogle flotte oplæg til, hvad de enkelte kandidater vil sætte fokus på, hvis de bliver valgt. Det må være muligt at sammensætte et program for rådets arbejde udfra de mange programerklæringer fra de mange stærke kandidater.

  Jeg ser frem til at følge rådet i den kommende periode.

  Jeg ønsker jer, der bliver valgt, held og lykke.