Mai Mercado: Derfor har vi brug for konservativ socialpolitik

KRONIK: Bedre vilkår for børn og familier, hjælp og tryghed for udsatte borgere og en øget deltagelse i samfundet. Det er de overordnede mål for mig som konservativ børne- og socialminister, skriver Mai Mercado (K).

Af Mai Mercado (K)
Børne- og socialminister

Når et ministerium byder velkommen til en ny minister, er der tradition for, at et fotografi af forgængeren bliver placeret på en væg et centralt sted i huset. Børne- og Socialministeriet er ingen undtagelse, og derfor passerer jeg næsten dagligt en samling af 39 sort-hvide socialministre i guldrammer.

Hvis man stopper op og kigger på et af portrætterne, melder der sig nogle spørgsmål: Hvordan mon samfundet så ud på det tidspunkt? Hvad var ministerens visioner og planer? Og hvad fik han eller hun udrettet?

Konservativ tilgang til området
Som ny på posten er jeg bevidst om, at jeg har meget til fælles med mine forgængere; et hjerte, der banker for at hjælpe socialt udsatte til et bedre liv – problemer, som endnu ikke er løst – og mærkesager, som jeg derfor fører videre. Men jeg adskiller mig også fra de seneste socialministre ved at have en konservativ tilgang til området og ved at tage tråden op fra blandt andre Palle Simonsen (K), Henriette Kjær (K) og Benedikte Kiær (K).

Helt centralt står det for mig, at vi som samfund skal prioritere hjælp og støtte til de mennesker, der har brug for det, og give de bedste forudsætninger for at tage aktivt del i samfundets gode fællesskaber, som giver os noget stabilt og meningsfuldt i livet. Vores historie, traditioner og værdier binder os således sammen i et dansk fællesskab, og når vi vokser op som en del af det – eller støder til senere – er medbestemmelse, næstekærlighed og mangfoldighed en del af vores fundament.

Forandre for at bevare
En del af fundamentet er også generationskontrakten: Nødvendigheden af, at vi bygger videre på arven fra vores forfædre og sørger for at overlevere et endnu bedre samfund til vores efterkommere. Det er den usynlige kontrakt mellem de døde, de nulevende og de endnu ikke fødte. Det er den usagte kontrakt, der forpligter os til at overlevere et samfund i bedre stand, end vi modtager det. På den måde hjælper vi hinanden på tværs af generationer.

Når vi føler os som en del af den samhørighed, gør det os trygge og forandringsparate, og det påvirker vores handlinger og relationer til andre. Og der er mere end nogensinde brug for tryghed og forandringsparathed. Verden udvikler sig i en hast, hvor jeg ikke kan fortænke mennesker i at få en følelse af, at forskellene mellem os bliver større. Den usikkerhed er vi nødt til at favne. Vi skal forandre for at bevare. Vi skal holde fast i vores værdier og fællesskaber, men uden at miste vores udsyn.

Tre overordnede mål
Mit arbejde som børne- og socialminister tager udgangspunkt i tre overordnede mål: 1) Bedre rammer for børn og familier, 2) hjælp og tryghed for udsatte borgere og 3) en styrket deltagelse i samfundet. Vi kommer ikke langt uden samarbejde, så jeg håber på bred opbakning til både den dagsorden og til de initiativer, jeg har på vej.

Familien er den centrale grundsten i samfundet. Familien har ansvaret for og evnen til at danne barnet og gøre det i stand til at være en del af samfundet; forstå den verden, vi lever i, forstå de værdier og regler, som eksisterer, samt at kunne agere efter dem. Vi må aldrig tage ansvaret fra familien, men det betyder ikke, at vi bare skal holde os væk, der hvor nogle familier fejler.

Samfundet har ansvaret for børnene i en stor del af døgnets timer, men det er ikke altid fra 8 til 16 som i gamle dage, at behovet er størst. Derfor har vi brug for en mere fleksibel ramme for familierne, men vi har også brug for, at den tid, vores børn bruger i institutionerne, styrker deres læring og udvikling.

Bedre vilkår for børn og familier
Om kort tid kommer regeringen med et udspil på dagtilbudsområdet, hvor vi netop tager fat på de to emner. Vi bruger cirka 30 milliarder kroner årligt på dagtilbud, så vores børn hver dag møder fagligt dygtige og engagerede medarbejdere. Det er en gave, som vi skal bygge videre på. Vi skal investere i vores børn, og vi skal blive endnu bedre til at bruge de midler, der er. Den indsats, vi gør for de mindste, har stor betydning. Jo tidligere, vi sætter ind, jo bedre er muligheden for at præge et livsforløb.

Det gælder for alle, men det er især vigtigt for de børn, der ikke er født i en familie fuld af ressourcer. Det er de børn, der risikerer at være bagud fra første time. Det betyder så langt fra, at alle børn skal have lært alfabetet, inden de begynder i folkeskolen. Men vi skal sikre, at børnene ikke møder op på første skoledag uden at kunne tale dansk eller uden begreb om danske værdier. Jeg ser i øvrigt ingen modsætning mellem læring og leg. Bogstaver og rim kan for eksempel være sjove, og man kan sagtens tale med barnet om, hvad en bille spiser, og om den kan svømme, når den alligevel kravler rundt i sandkassen.

Det er ikke alle børn, der har en tryg familie – en familie, der understøtter deres udvikling og sender dem videre i livet med ballast og modstandskraft. Disse børn er blandt de mest udsatte i vores samfund. Heldigvis har vi i Danmark tusindvis af gode plejefamilier, der gerne deler deres varme og faglighed med en lille dreng eller pige, der mangler denne hjælp og omsorg. Det er den bedste vej til at hjælpe udsatte børn til et godt voksenliv. Når vi overlader et barn til en plejefamilie, skal vi dog være sikre på, at barnet bliver mødt med tryghed og åbne arme af en familie med de rette kompetencer. Det er vigtigt, at vi kigger nærmere på, hvordan hjælpen til disse børn og plejefamilier bliver bedre.

Hjælp og tryghed for udsatte borgere
Vi skal bygge de sociale indsatser på metoder og tiltag, som vi ved virker. Udsatte mennesker har brug for, at vi skaber en ramme for deres liv, hvor de kan udvikle sig positivt.

Jeg besøgte forleden Kofoeds Skoles ungdomsboliger i København. Her mødte jeg unge, som i årevis har tumlet med angst, misbrug og nederlag. Unge, som i perioder har været mest trygge sammen med garvede misbrugere på Christianshavns Torv, men som hos Kofoeds Skole har fundet en base, hvor de kan sove uden at være bange for, at nogen for eksempel stjæler deres telefon eller overfalder dem. Så bliver angsten mindre og lysten til at deltage i misbrugsbehandlingen større. De begynder igen at tænke på at deltage i fællesskabet via en uddannelse eller et job. De unge er netop i fokus i den hjemløseindsats, jeg vil præsentere senere på året.

De lette løsninger og principielle holdninger fylder efter min mening for meget. Det gælder for eksempel i debatten om prostituerede. Her kan man tale længe i Deadline på DR2 om forbud over for liberalisering. Jeg skal dog på ingen måde gøre mig bedre end andre, for nuancen hænger tit sammen med ansvaret. Jeg har selv talt for i højere grad at acceptere prostitueredes situation og dermed også give dem bedre vilkår som for eksempel retten til dagpenge. Alternativt skubber vi dem fra gråzonen og ud i mørket.

Som socialminister forbeholder jeg mig dog retten til det nuancerede synspunkt. Derfor handler det nu for mig om, at vi bruger kræfter på at forbedre forholdene for de prostituerede. Vi skal hjælpe dem til en bedre tilværelse – det gælder, hvis de ønsker at forlade erhvervet, men også mens de stadig er i det.

Øget deltagelse i samfundet
Ved siden af familierne og indsatsen for de udsatte har vi den tredje grundsten – deltagelsen. Det handler om at flere skal med i de gode fællesskaber på for eksempel uddannelserne, på arbejdspladserne og i foreningerne. Men også at flere tager ansvar for folk omkring sig og hjælper dem, selvom de ikke minder om en selv. At man har forståelse for den situation, andre er havnet i, og med respekt søger at hjælpe dem videre derfra. Hvis færre deltager i samfundet, svækkes sammenhængskraften og empatien for vores medmennesker.

Vi har et arbejdsmarked, som er i topform, og et erhvervsliv, der kan forudse stor mangel på arbejdskraft. Alligevel er det bekymrende svært for selv veluddannede borgere at få et job, hvis de har et handicap. Vi har også undersøgelser, der viser, at et flertal helst ikke vil arbejde sammen med en handicappet.

At få mennesker med handicap ind på arbejdsmarkedet handler ikke om, hvor mange ramper, der kan sættes op. Det handler om den tilgang og viden, vi har om mennesker med handicap, og vores velvilje til at tilpasse arbejdssituationer bedst muligt, så de lettere kan deltage. Noget af det første, jeg har gjort som minister, er netop at sætte fokus på den forskelsbehandling med et forslag om at forbyde diskrimination af handicappede. Et forslag, som Institut for Menneskerettigheder kalder det største fremskridt på menneskerettighedsområdet i det seneste år.

Brug for, at alle er med
Dertil er det frivillige Danmark noget, der for alvor binder os sammen. Det består af dem, der gør en frivillig indsats, for eksempel i fodboldklubben, hos Børnetelefonen eller ved Mødrehjælpen. Deres indsats skaber en særlig værdi. Derfor skal frivilligheden heller ikke ses som noget, der overtager etablerede job. Vi skal derimod skabe sammenhæng mellem de professionelles og frivilliges indsats, så vi skaber de bedste rammer om de folk, som indsatsen vedrører. Det er et kerneområde for mig, og derfor vil jeg også arbejde stenhårdt for, at vi får endnu bedre rammer for det frivillige Danmark.

Den tidligere konservative socialminister Palle Simonsen er kendt for at have sagt, at et samfund er karakteriseret ved, hvordan man behandler de udsatte. Det er jeg meget enig i, og jeg vil tilføje, at vi også bør kende det gode samfund på, at det er tilgængeligt for alle borgerne – ikke bare fysisk, men også holdningsmæssigt. Vi har brug for, at alle er med.

Bedre vilkår for børn og familier, hjælp og tryghed for udsatte borgere og en styrket deltagelse i samfundet – når jeg en dag kommer til at hænge i en ramme på væggen sammen med de andre socialministre, vil jeg kunne se mig selv i øjnene og vide, at jeg har bidraget til det.

Forrige artikel Krifa: Giv jobsøgende bedre muligheder for frivilligt arbejde Krifa: Giv jobsøgende bedre muligheder for frivilligt arbejde Næste artikel Carl Holst: Alle unge skal have et godt afsæt Carl Holst: Alle unge skal have et godt afsæt
 • Anmeld

  Birte Brejner · Forhenværende højskolelærer

  Konservativ socialpolitik

  Når konservativ socialpolitik er bedst, er den virkelig god. Palle Simonsen er et rigtig godt forbillede. Håber inderligt - og tror på, at du Mai Marcado kan og vil leve op til forbilledet.

 • Anmeld

  Flemming Groth

  Konservativ Socialpolitik

  Hvis Mai Mercado´s ambitioner om en formulere en anderledes socialpolitik mm skal være realistisk, burde hun starte at kikke på de markante forringelser regeringen har gennemført specielt overfor de svageste grupper og familier - og nærmere hvorvidt disse er foreniglige med ovennævnte ambitioner .....
  Med mindre naturligvis at Mai Mercado har den antagelse af deklusion er en forudsætning for inklusion ??!!

 • Anmeld

  Peter Hansen · Menneske handicappet.

  Hvorfor stemte KF imod, at lovgivningen skal overholdes?

  Torsdag d. 20. april skal Formand Helle Schmidt og Næstformand Mikkel Bundgaard til foretræde i Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg. I forbindelse med revisionen af Lov om social service skal vi gøre opmærksom på, at nogle kommuner ikke overholder loven ved at de ser bort fra at de ved ændringer af hjælpemiddelbevillinger er forpligtet til at lave en konkret individuel vurdering. Helt konkret er der en del af vores medlemmer i Københavns Kommune som har fået ændret deres kateterbevillinger.
  Målet med foretrædet er få loven indskærpet, så der ved ændringer i bevillinger ALTID skal foretages en konkret individuel vurdering.
  Efter foretrædet vil vi på ryk.dk informere om hvordan det er gået.

  Min kommentar til dette foretræde for Social-, Indenrigs- og Børneudvalget:

  Kære RYK/v Helle Schmidt & Mikkel Bundgaard som jeg ønsker held & lykke med foretræde, men problemet skulle være løst da Folketinget allerede i 2013 har vedtaget , at love skal holdes efter at loven er vedtaget. Altså vedtaget endnu engang, loven skal overholdes. Naturligvis skal I tage af sted med optimismen i behold men loven, som blev vedtager skal nu overholdes. Sarkasme imellem linierne kan forekomme.

  LOVFORSLAG om at love skal overholdes.
  http://www.ft.dk/samling/20121/vedtagelse/V28/index.htm

  "Folketinget konstaterer, at det kommunale tilsyn kan give de ansvarlige medlemmer af kommunalbestyrelsen dagbøder, hvis kommunen ikke vil efterleve en endelig afgørelse truffet af de sociale klageinstanser.”

  Forslag til vedtagelse
  Det er afgørende for borgernes retssikkerhed, at lovgivningen efterleves, når myndighederne træffer afgørelse på det sociale område.

  Folketinget understreger, at hjælpen skal tilrettelægges efter en konkret, individuel behovsvurdering. Retssikkerheden skal sikres gennem et effektivt klagesystem.

  INFORMATION.
  Til det kan jeg oplyse, at Statsforvaltningens Tilsyn (som snarligt overgår til Ankestyrelsen) har aldrig brugt deres sanktionsmulighed i sociale sager!

  Ankestyrelsen skal fremover fører tilsyn med kommunernes overholdelse af dansk lovgivning.

  Ankestyrelsen taber mange af deres ulovlige afgørelser og Principafgørelser ved de civilretslige domstole, ført af ressourcestærker borgere og fagforeninger, hvilket er stærkt bekymrende.
  http://elmer-adv.dk/nyheder/retssager-ankestyrelsen-2015/


  Afstemningsresultatet viser vel på hvilket niveau Folketinget arbejder på. Hvordan kan en ansvarlig politiker stemme imod loven, som kræver at loven skal overholdes? Hvis ikke det er et paradoks af de store, ved jeg ikke hvad et paradoks er for en størrelse.

  AFSTENNINGSRESULTAT
  http://www.ft.dk/samling/20121/vedtagelse/v28/0/231/afstemning.htm#dok

  "Vedtaget 66 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, LA) 49 stemmer imod forslaget (V, DF, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget"

  Når I under de 14 minutter I får tildelt til foretræde, skal I forberede Jer på at stille de ubehagelige spørgsmål. Det behøver jeg naturligvis ikke at belære Jer om, men med det beskrevne og dokumenteret føler jeg en vis skepsis for at RYK vil opnå det mindste fodaftryk over for Social-, Indenrigs- og Børneudvalg medlemmer, hvor flere af disse har stemt imod at loven skal overholdes.

  Trods min store skepsis ønsker jeg Jer held og lykke og håber I vil tilbagemelde hvad Social-, Indenrigs- og Børneudvalg konkret vil gøre ved Jeres henvendelse og argumentation.

  Bedste hilsner

  Bilag
  https://www.k10.dk/showthread.php?t=26742

 • Anmeld

  Sidsel Jensdatter Lyster · stud. jur. og cand. theol., tidligere præst i folkekirken

  Enig. Og husk udsatte skilsmissebørn i kriminalsager

  Jeg er tidligere konservativ og enig i Mai Mercados politik.
  Jeg vil gerne bede om en prioritering af stalkingramte i samværssager, fordi disse borgere både mangler hjælp og tryghed for sig selv og deres børn. Samtidig er børnene udsatte - men kun hos én af forældrene. Plejefamilier anvendes lige nu til at stoppe samværene, fordi den stalkingramte ikke kan stoppe samvær med Forældreansvarsloven.
  Det er ikke rimeligt, at vi laver en lovgivning for normale borgere, som rammer de svageste og mest udsatte. Princippet bag konservativ politik er mindst mulig statslig regulering, når borgerne kan klare sig selv. I familieret lovgiver man for de mange, som selv kan løse problemerne, men overser de få borgere, som har brug for lovregulering for at kunne beskytte sig selv og deres børn.

  Der er kommet nye forskningsresultater fra Syddansk Universitet for tre dage siden: http://www.tv2fyn.dk/artikel/flere-kvinder-trues-af-eksmaend-barnet-holdes-som-gidsel

 • Anmeld

  Jakob Rasmussen

  Det harmonere ikke

  Du skriver at du har Tre overordnede mål
  1) Bedre rammer for børn og familier, 2) hjælp og tryghed for udsatte borgere og 3) en styrket deltagelse i samfundet.

  Det lyder jo fint på papiret, men hvordan harmonere det med at du (og andre politikere) på politisk niveau er bekendt med at Statsforvaltningen (som BURDE VARETAGE barnets tarv). Gør stor brug af en Børnesagkyndig psykolog der udviser kvinde had i ALLE sine rapporter, lyver om mødre og hentyder til de har diagnoser som andre psykologer og psykiatere ikke kan se/genkende. Men som medfører at mødre mister deres børn til mænd, fordi han i sine rapporter ALTID kun skriver positivt om faderen. Dette kan dokumenteres og det er du og andre politikere informeret om. Der kaldes magtmisbrug af en af samfundets fagpersoner, det kaldes korruption og partiskhed. Det kaldes kvindehad. Men du/I gør ikke noget. Er det barnets tarv?

  Det harmonerer ikke med dine 3 mål. Tværtimod. Hvis man ønskede at skabe bedre rammer for børn og familier, og hjælpe og give tryghed til udsatte borgere. Så ignorerede man ikke sådan en viden når det kan dokumenteres. Så satte man en stopper for det. Det ville harmonere med dine mål. Er vel din opgave som politiker at stoppe sådan noget.

  Prøv derudover at læs under #ikkeudenmitbarn på Twitter.

 • Anmeld

  Sidsel Jensdatter Lyster · stud. jur. og cand. theol., tidligere præst i folkekirken

  Kulegrav sagsbehandling og ledelse

  Det har altid undret mig, at piloter skal personlighedstestes, før de må have ansvaret for fly med et par hundrede passagerer. Offentligt ansatte psykologer, sagsbehandlere og ledere kan behandle borgeres sager i en årrække, uden at det er testet, om deres undersøgelser, afgørelser og konklusioner bygger på reel indlevelsesevne, eller om de lider af vrangforestillinger, der bygger på f.eks. paranoid eller narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

  I mit frivillige arbejde med psykopatofre taler jeg især med ekspartnere og børn. Men jeg finder det bestemt ikke betryggende, når disse fortæller, at hele familiens plageånd er kommunaldirektør, sagsbehandler, politiker, børnehaveleder, ansvarshavende redaktør, psykolog, psykiater, overlæge eller politibetjent. Hvad ville det koste det offentlige at teste, i det mindste ledere og folk, der laver sagkyndige undersøgelser, med MMPI-II eller en tilsvarende relevant psykologisk eller psykiatrisk test? Og hvad er prisen for IKKE at udføre disse tests?