Professor: Kan forældre bidrage til social mobilitet?

DEBAT: Vi skal intensivere forældreinvolveringen ved at gøre den konkret uden at være handlingsanvisende, hvis forældreindsatser i dagtilbud skal hjælpe til social mobilitet, skriver Bente Jensen, professor ved Aarhus Universitet.

Af Bente Jensen
Professor MSO, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet

Udsathed og social arv er en problemstilling, der ikke sådan lige ’går væk’, som Niels Ploug udtrykker det i den nyeste antologi om Social arv og social ulighed (2017). Mange indsatser og tiltag rettet imod børn i dagtilbud har været gennemført først og fremmest i USA – heriblandt også omfattende forældreindsatser.

Evalueringer baseret på lodtrækningsforsøg viste, at med massive forældreindsatser kombineret med en mere generel dagtilbudsindsats, opnåede man positive effekter for børn, og at effekterne var vedvarende.

Vi har også set i den amerikanske nobelpristager James Heckmans analyser, at sådanne tidlige indsatser kan give et årligt afkast på 7-13 procent. Indsatsen medfører således både en samfundsmæssig og en menneskelig gevinst. Men hvad skal der til i en dansk dagtilbudskontekst?

Den samme type omfattende forældre- og dagtilbudsindsatser er ikke realiserbare i Danmark. Først og fremmest fordi det er i modstrid med hele det danske værdigrundlag at bygge indsatser op på, at de udvikles og implementeres af eksperter.

Vi lægger i Danmark op til, at indsatser skal gennemføres og tilpasses de professionelle, der arbejder med dem. Dernæst er sådanne indsatser meget omkostningstunge og retter sig ofte kun mod få meget udsatte børn og deres familier.

Et nationalt eksempel er et længerevarende dansk forskningsprojekt, hvor man forsøgte at udvikle nye samarbejdsformer med forældre ved for eksempel at invitere på forældrekaffe eller andre mere uformelle former for samvær for derved at søge at ’nå’ alle forældre.

Sådanne indsatser var en god fornyelse, men overordnet viste projektets effektstudie, at der ikke kunne spores stærkere effekter på børnenes trivsel og læring af forældreindsatsen. Det så ud til, at indsatsen ikke nåede de mest udsatte børn og deres forældre.

Gør op med forældresamarbejde, der kun er for ’de priviligerede’ 
Praksis og de udfordringer, der viser sig her, giver anledning til at fremhæve tre udfordringer, der må antages at hindre en positiv effekt af forældreindsatser i Danmark.

For det første kan tilgangen og filosofien bag en forældreindsats i sig selv modarbejde de gode intentioner om at involvere forældre, hvis den for eksempel bygger på et ’løftet pegefinger’-princip.

For det andet kan indsatsen blive for løs eller åben, hvilket også kan medføre en udebleven effekt.

For det tredje har vi set eksempler i tidligere forskning på at forældresamarbejdet risikerer at blive aktiviteter kun for ’de privilegerede’ forældre. Udsatte familier hægtes ofte af allerede ved invitationen til et møde i dagtilbuddet.

Udviklingen kan vendes, hvis forældre inddrages på lige fod med de professionelle og det tværprofessionelle team i dagtilbud, og derved udvikler fælles handleevne. Det er sådanne rum for fælles løsningsmodeller, der er bug for at udvikle i fremtiden – ikke mere af det samme!

Intensivering af forældreindsatsen uden at være handlingsanvisende 
Skal vi gå nye veje, må der i højere grad end tidligere satses på deltagerinvolverende metoder. Lad os bygge videre på de gode resultater fra eksisterende forskning om professionel kvalificering (se debatindlægget 'Professor: Sådan styrker vi dagtilbud') og intensivere forældreinvolveringen ved at gøre den mere konkret uden at være handlingsanvisende.

Forældreindsatsen er afgørende. Indsatser i dagtilbud med forældresamarbejde skal bygges op, så menneskers fælles handleevne kan udvikles.

Det centrale er at finde måder at styrke forældre i at være aktører i fællesskaber, i at tage initiativ sammen med andre til at reflektere og forandre eventuelle uhensigtsmæssige forhold og bidrage til at udvikle aktiviteter, der styrker deres børns trivsel og læring.

Visionen kan kun udvikles i samarbejde mellem kommuner, uddannelse og forskning. Lad os gå den vej i fremtidens indsatser gennem en styrket fælles satsning på forældreinvolvering i dagtilbud.

Forrige artikel Handicap-formand: Kontanthjælpsloft rammer Karen med gigt og Rico med ADHD Handicap-formand: Kontanthjælpsloft rammer Karen med gigt og Rico med ADHD Næste artikel BUPL: Børneudspil skal løfte de mindste BUPL: Børneudspil skal løfte de mindste
Ny debat: Hvordan styrker vi retssikkerheden på socialområdet?

Ny debat: Hvordan styrker vi retssikkerheden på socialområdet?

TEMADEBAT: Det halter med retssikkerheden på socialområdet. Men hvilke konkrete løsningsforslag kan være med til at løfte retssikkerheden og bringe fejlraten ned? Det spørger Altinget Social en række ordførere og centrale aktører om i den kommende tid.