Socialpædagogerne: Anbragte børn og unge bliver alt for sjældent hørt

DEBAT: Inddragelse af borgeren og kvaliteten af inddragelsen bør blive et fælles fokusområde for de fem socialtilsyn. Der er alt for stor variation i, hvilke oplysninger socialtilsynene drager ind, skriver Benny Andersen.

Af Benny Andersen
Formand for Socialpædagogerne

I mit seneste indlæg i Altinget skrev jeg om stærkere lovgivning som et helt afgørende fundament for socialtilsynenes arbejde fremadrettet. Og når Rasmus Kjeldahl i dette indlæg fortæller, at Børns Vilkår modtager henvendelser fra anbragte børn, der ikke føler sig trygge på deres opholdssteder, så er jeg kun bekræftet i, at der er brug for skrappere krav til personalets uddannelse og kompetencer på landets opholdssteder.

Vi skal være helt trygge ved, at de steder, vi anbringer vores allermest udsatte børn, kan det, de skal kunne. Og det håber jeg, politikerne vil give os opbakning til.

Lovgivningen skal styrkes
Stærkere lovgivning er svaret på de problemer, vi har set med manglende faglighed og økonomisk svindel på nogle tilbud. Og mere ensartethed, systematik og nye redskaber i tilsynsopgaven er svaret på, hvordan vi sikrer endnu bedre rammer for kvalitetsudvikling af de mange gode, fagligt kompetente opholdssteder, der findes rundt omkring i landet. For dem må vi ikke glemme.

Vores medlemmer på disse opholdssteder er meget tilfredse med samarbejdet med socialtilsynene. For dem er det vigtigt, at tilsynene fastholder et lærings- og udviklingsperspektiv, samtidig med at de lever op til deres ansvar som kontrolmyndighed. Men vores medlemmer oplever også et behov for mere konkrete anvisninger og sparring i forhold til at kunne udvikle kvaliteten af tilbuddene.

Derfor efterlyser vi nye redskaber, der kan styrke dialogen med tilbuddene omkring den løbende kvalitetsudvikling. Og vi efterlyser en langt større ensartethed og systematik i den opgave på tværs af de fem socialtilsyn.

Bedre inddragelse af borgeren
Evalueringen af socialtilsynene viser en alt for stor variation i deres inddragelse af oplysninger fra borgere og pårørende. Særligt anbragte børn og unge bliver alt for sjældent hørt – og det selvom de er en yderst vigtig del af bedømmelsen af et tilbud. Der skal ske et markant løft i kvaliteten af inddragelsen, og det kræver, at medarbejderne i tilsynene bliver fagligt klædt på til at løfte opgaven.

Jeg har selv tidligere luftet ideen om at indføre fælles fokusområder på tværs af de fem tilsyn. Socialstyrelsens auditfunktion vil så få til opgave at følge målrettet op og evaluere indsatsen. De fælles fokusområder bør tage afsæt i områder, hvor vi ved, de sociale tilbud i dag står over for nogle særlige udfordringer og har behov for nye tiltag. Derfor ville det være oplagt, at praksis for inddragelse af borgeren og kvaliteten af inddragelsen blev et af dem.

Det er selvfølgelig også helt afgørende med et fagligt løft blandt tilsynskonsulenterne i de fem socialtilsyn. Vi skal være sikre på, at tilsynene har de fornødne faglige kompetencer og indsigter til reelt at kunne bidrage til tilbuddenes kvalitetsudvikling igennem sparring og konkrete anvisninger til udvikling på tilbuddene.

Udbred den koordinerede tilsynsindsats
Et andet vigtigt redskab til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er at udbrede det koordinerede tilsyn mellem Arbejdstilsyn og Socialtilsyn til børne- og ungeområdet. På voksenområdet har man i dag indført et koordineret tilsyn finansieret over satspuljen.

Det koordinerede tilsyn skal sikre, at de sociale tilbud på voksenområdet får et klart billede af, hvordan de kan overholde både arbejdsmiljøloven og serviceloven – og skabe øget sammenhæng mellem de to lovgivninger. Det bør udbredes til også at omfatte opholdssteder for børn og unge.

For bagtæppet til alle vores forslag er jo ikke alene, at vi skal have mere papirkontrol. Det er jo, at vi skal passe på, at andre kan passe bedst muligt på de mennesker, som er anbragt uden for hjemmet.

Forrige artikel Socialrådgiverne: Gode plejefamilier skal ikke falde for formelle krav Socialrådgiverne: Gode plejefamilier skal ikke falde for formelle krav Næste artikel Aktører om psykiatriplan: Regeringen leger tal-lege med de syge Aktører om psykiatriplan: Regeringen leger tal-lege med de syge