Socialt Lederforum: Socialtilsynet skal have øje for andet end lederne

DEBAT: Når socialtilsynene skal til eftersyn, er det afgørende at få styrket det personrettede tilsyn. Det sker ofte, at tilbudsledere skal stå på mål for kritik, selvom det er kommunerne, der har ansvaret, skriver Bo Mollerup.

Af Bo Mollerup
Direktør for Socialt Lederforum

"Når man er ekstra stærk, har man en særlig forpligtelse til at være sød ved andre."

Sådan siger den altid livskloge Pippi Langstrømpe. Set i lyset af børne- og socialminister Mai Mercados (K) indledende udmelding vedrørende flere muskler til socialtilsynene synes vi, med et glimt i øjet, det er vigtigt at pointere, at muskler ikke altid er den eneste løsning.

Indledningsvis vil jeg godt understrege, at Socialt Lederforum overordnet set er tilfredse med Socialtilsynet. Siden de 98 tilsyn i 2014 blev til 5, er der sket et mærkbart kvalitetsløft samt en professionalisering af måden, der føres tilsyn på. Det har modsvaret den specialisering og professionalisering, der kendetegner vores medlemmer.

Uden at fornærme nogen kan man godt sige, at Socialt Lederforums medlemmer i årene op til ændringen var ved at vokse fra den daværende tilsynsmodel. Det kunne hurtigt blive for småt, for ufokuseret, for tæt på og uden den nødvendige armslængde mellem tilbud og tilsyn.

Børnesygdommene blev kureret
Socialt Lederforum har været en del af forløbet fra vedtagelsen af Socialtilsynsreformen, via midtvejsevalueringen og til den endelige evaluering, der forelå tidligere på året. Vi er helt på linje med hovedkonklusionerne i evalueringen, der slår fast, at Socialtilsynet på langt de fleste parametre har levet op til de mål og intentioner, der i sin tid var knyttet til indførelsen af reformen.

Vi har undervejs påpeget, at den nye måde at føre tilsyn på i starten var ramt af det, som vi selv kaldte ”børnesygdomme”. Det var tydeligvis en stor mundfuld af få de fem store nydannede organisationer løbet i gang. Det betød nyansatte tilsynsførende uden erfaring, lang sagsbehandling og enkelte sager, hvor det var svært at få øje på Socialtilsynet som en dialog- og udviklingspartner. Men det har ændret sig markant i årene, der er gået. Vi er blevet bedre på begge sider.

I forhold til den videre politiske behandling finder vi det særligt vigtigt, at der fokuseres på ensartethed mellem de fem socialtilsyn, som det også påpeges i evalueringsrapporten.

Kritik ender på lederens bord
Samtidig er det vigtigt, at opmærksomheden rettes mod det personrettede tilsyn fremover. Det er et område, hvor en kraftig præcisering vil være velanbragt. Der er meget stor forskel på hyppighed, metodik og kvalitet i de enkelte kommuner. Netop det forhold, at der ikke i tilstrækkelig grad løbende følges op på, om den enkelte borger modtager den støtte, som kommunens myndighedsafdeling har truffet afgørelse om, er først og fremmest ikke i orden i forhold til den enkelte borger.

Samtidig sker det, at tilbudslederne nærmest er kommet i klemme over for Socialtilsynet, når det forventes at de ud over alle de andre forklaringer, der skal gives, også kan give en fornuftig forklaring på anbringende myndigheders undladelsessynder. I det hele taget ender eventuel kritik almindeligvis hos den enkelte leder af det enkelte tilbud, uanset om det er udefrakommende faktorer, der ligger til grund for det, der kritiseres.

Det sker ikke sjældent, at ledere bliver mødt af kritik eller undren over forhold, der kan relateres til et sænket kommunalt serviceniveau eller til konkrete, individuelle myndighedsafgørelser – og på den måde ender lederen med at ”tage kuglerne” for en forvaltning, der ikke på samme måde stilles til ansvar over for Socialtilsynet.

Nej tak til diskussion for og imod private
Det er også vigtigt, at den kommende politiske behandling ikke kommer til at ende som en diskussion for eller imod private tilbud. På samme måde som der findes gode og mindre gode offentlige tilbud, så findes der gode og mindre gode private tilbud. Blandt Socialt Lederforums medlemmer er der en overvægt af offentlige tilbud, men de seneste år har vi oplevet en tilgang af private tilbud.

Jeg vil opfordre politikerne til at arbejde for, at der bliver gennemsigtighed og tydelighed i forhold til ledelsesstruktur, kompetence, personalesammensætning, økonomi og virksomhedsmæssig konstruktion på en måde, så de enkelte tilbud reelt kan sammenlignes, vurderes og føres tilsyn med.

For på samme måde, som der er brug for et stærkt Socialtilsyn, er der bestemt fortsat brug for gode offentlige og private tilbud, når de sociale opgaver skal løftes.

Forrige artikel LOS: Det personrettede tilsyn skal ses efter i sømmene LOS: Det personrettede tilsyn skal ses efter i sømmene Næste artikel Socialrådgiverne: Gode plejefamilier skal ikke falde for formelle krav Socialrådgiverne: Gode plejefamilier skal ikke falde for formelle krav