Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Krag: Vi har igangsat en evaluering af det specialiserede socialområde

SVAR:

KVALITET: Social- og indenrigsministeren svarer René Christensen (DF), at de indholdsmæssige krav til tilbuddenes kvalitet er ens for offentlige og private tilbud. For at sikre at kravene i de sociale tilbud efterleves, indkaldes partierne til en indledende drøftelse inden sommerferien. Derudover har regeringen netop igangsat en evaluering af det specialiserede socialområde. 

Krag: Kommunalbestyrelser kan kræve hver fjerde almene bolig stillet til rådighed til påtrængende boligsociale opgaver

SVAR:

BOLIGMANGEL: Social- og indenrigsministeren svarer Pernille Skipper (EL), at kommunen skal anvise midlertidig husly til borgere, der har mistet deres bolig. Derudover lejes almene boliger oftest ud efter en venteliste, og kommunerne har ikke pligt til at tilbyde borgere en permanent bolig, men kommunalbestyrelser kan kræve op til hver fjerde almene familiebolig stillet til rådighed til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen.

Hummelgaard: Ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere er en del af den gruppe, der kan være en del af ny ordning

SVAR:

LEDIGHED: Beskæftigelsesministeren svarer Ellen Trane Nørby (V), at gruppen, der har ret til ordningen ”seks ugers jobrettet uddannelse”, består af ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere samt dagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere med korte videregående uddannelser, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.