Enhedslisten: Regeringens psykiatriforslag er et makværk

DEBAT: Nye tiltag får socialpsykiatriske afdelinger til at ligne fængsler i stedet for behandlingstilbud. Det skriver sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL), der opfordrer regeringen til straks at trække lovforslaget tilbage.

Regeringen bør straks trække lovforslaget om de såkaldt ’specialiserede socialpsykiatriske afdelinger’, der selv nu i en fornyet version møder massiv kritik fra bruger-, pårørende- og faglige organisationer, tilbage.

Forslaget indebærer, at kropsscannere og narkohunde nu kan blive hverdag i psykiatrien.

Forslaget, som nu bliver fremsat i en revideret udgave efter protester fra en stort set enig front af patient-, pårørende- og personaleorganisationer, er stadig et juridisk og fagligt makværk, der forværrer mere, end det gavner.

Forslag er i strid med konventioner
Der er helt grundlæggende to store problemstillinger i forslaget.

For det første bryder det med et helt grundlæggende princip i dansk behandlingspraksis: at en betingelse for at udøve tvang er, at borgeren skal være psykotisk i lægefaglig forstand.

Det vil betyde, at en læge skal vurdere, om borgeren er psykotisk samt til fare for sig selv eller andre. Med forslaget til den nye institutionstype lægger man op til, at hvis borgeren opfylder en række kriterier, kan man anvende tvang.

Altså en fravigelse fra kravet om at være psykotisk, før man kan udsættes for tvang. Det harmonerer meget dårligt med kritik som Europarådet i december i deres rapport udtrykte i forhold til den danske hospitalspsykiatri.

I rapporten står der, at man ”opfordrer også myndighederne til at styrke garantier mod vilkårlige eller uforholdsmæssige afgørelser om tvungen placering, sikre respekt for samtykke fra patienten og forhindre yderligere overtrædelser af patienternes ret til fysisk integritet.”

Alle tre forhold bliver klart forværret med det nye forslag. Der er også god grund til at frygte, at lovforslaget vil være i strid med både FN’s handicapkonvention samt menneskerettighedskonventionen.

Et skred i retssikkerheden
For det andet forholder forslaget sig ikke til, om den nye institutionstype er en hospitalsafdeling eller et botilbud. Det har en væsentlig betydning, for tvangsbestemmelsen har hidtil været hjemlet i psykiatriloven.

Hvis det er at betragte som et botilbud, indfører man mulighed for brug af tvang i socialpsykiatrien, hvilket vil være et enormt skred i forhold til retssikkerheden.

Man vil på den måde indføre mulighed for tvangsbehandling i eget hjem.

Hvis det derimod er at betragte som en hospitalsafdeling, som en anden psykiatrisk afdeling, indfører man brugerbetaling i hospitalsvæsenet, idet der er indføjet en egenbetaling for ophold på afdelingerne.

Herudover er der en række problemer med hele menneskesynet i det nye forslag.

Man lægger op til en række indgreb, der i deres form mere hører hjemme på en fængselsafdeling end i et botilbud, hvor man skal behandle en gruppe af vores mest udsatte borgere. Borgere, der er blevet svigtet i den nuværende psykiatri på grund af mangel på ressourcer.

Lyt til de faglige organisationer
Det absurde i hele forløbet er, at stort set alle organisationer har peget på, at det slet ikke er nødvendigt at oprette en ny type institutioner for at løse det tragiske problem med ansatte og borgere, der færdes i et så forrået miljø, at det har ført til fem drab på ansatte de seneste fire år.

Vi har allerede viden om, hvad der virker. Der er gode erfaringer, eksempelvis fra afdeling M på Sct. Hans eller på Orion Socialpsykiatrisk Center i Hillerød.

Et sammenhængende tilbud med en bred vifte af behandlingstilbud gør, at tvangen kan nedbringes og borgerne oplever større selvværd og livskvalitet. Tiltag, der virker konfliktnedtrappende og sikrer et bedre miljø for både borgere og ansatte.

Derfor må budskabet til partierne bag aftalen være: Træk lovforslaget tilbage. Indkald bruger-, pårørende- og faglige organisationer til drøftelser om, hvordan vi i fællesskab kan løse den påtrængende problemstilling i psykiatrien.

Måske kunne det endda være anledning til fælles politisk fodslag om at få sikret et varigt løft til psykiatrien over finansloven samt udarbejdelsen af en ny psykiatrihandlingsplan. 

Forrige artikel Region Syddanmark-formand: Patienten i centrum - i stedet for aktiviteten  Region Syddanmark-formand: Patienten i centrum - i stedet for aktiviteten  Næste artikel Debat: Nej til aktiv dødshjælp og assisteret selvmord i Danmark Debat: Nej til aktiv dødshjælp og assisteret selvmord i Danmark