KL: Regeringen giver ingen tid til implementering af frit valg til genoptræning

DEBAT: Regeringen er på vej til at indføre frit valg til genoptræning for borgere, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan. Det betyder, at borgeren skal kunne vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan påbegynde genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse. Det er alt for kort tid til implementering af den nye lovgivning, skriver KL.

Af Jacob Bundsgaard og Martin Damm
Hhv. formand og næstformand for KL 

Kommunerne er enige i, at det er vigtigt, at borgerne får genoptræning af høj kvalitet, og at det sker hurtigt efter udskrivning fra sygehus. Vi ser dog en række udfordringer ved den model, som regeringen lægger til grund i det lovforslag, den har fremsat – idet modellen har mere fokus på de private leverandører end på borgeren og samtidig kræver et betydeligt administrativt set-up i alle kommuner.

Men det har der desværre ikke været lydhørhed for i regeringen, og vi må også konstatere, at Folketinget formentlig er på vej til at vedtage lovforslaget i sin nuværende form.

Lovforslaget blev andenbehandlet 22. maj og forventes vedtaget i slutningen af maj. Det giver kun kommunerne og KL rundt regnet en måned til implementering af en meget omfattende lovgivning, hvilket er helt utilfredsstillende.

Vi vil naturligvis knokle for at leve op til den nye lovgivning. Det gælder både i den enkelte kommune i forhold til at nedbringe ventetiden og centralt i forhold til at indgå aftaler med private leverandører.

KL er ansvarlig for, at der bliver indgået centrale aftaler, men det er urealistisk, at de bliver klar fra 1. juli 2018. Det kræver tid at forberede implementeringen, så det sikres, at kontrakterne er skruet rigtigt sammen, og at der er det rette kvalitetsniveau i genoptræningen. Vi vil selvfølgelig gøre os umage med, at opgaven løses både ordentligt og hurtigt, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre inden for de nuværende frister.

Justitsministeriets vejledning er ellers klar og tydelig i forhold til retningslinjer for ikrafttrædelse af ny lovgivning. Heraf fremgår det således:

"Ved indførelse af nye regler bør fagministerierne endvidere ud fra et hensyn til muligheden for at indrette sig på de nye regler generelt være opmærksomme på at sikre en rimelig tid, fra reglerne vedtages og kundgøres, til de træder i kraft. Dette gælder også i forhold til regler, som indebærer behov for nye administrative tiltag mv. i kommuner og regioner. Rimelig tid til forberedelse kan understøtte en mere effektiv implementering af nye regler. En periode til at forberede ikrafttrædelse af nye regler giver eksempelvis kommuner og regioner forbedrede styringsmuligheder i forhold til bl.a. at afklare eventuelle fortolkningsmæssige spørgsmål, tilrettelægge interne procedurer, samt for at foretage en mere kvalificeret sagsbehandling umiddelbart efter lovens ikrafttræden."

For kommunerne og KL er det afgørende at sikre, at borgerne får en god kvalitet i genoptræningsindsatsen, uanset om genoptræningen leveres af kommunen eller en privat leverandør.

Det forudsætter et omfattende arbejde med at opstille en række kvalitetskriterier, som de private leverandører skal leve op til for at indgå som private leverandører i det frie valg.

KL har derfor gjort Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg opmærksom på, at hvis den korte tidsfrist fastholdes, bliver det ikke muligt at leve op til lovgivningen fra 1. juli 2018.

Sundhedsministeren har indtil videre fastholdt ikrafttrædelsestidspunktet, men vi vil nu også i de igangværende økonomiforhandlinger med regeringen tage op, at tidsfristen for implementeringen desværre er helt urealistisk, og at regeringen ikke lever op til Justitsministeriets egne retningslinjer for implementering af ny lovgivning.

Forrige artikel Danske Regioner og Bedre Psykiatri: Regioner og kommuner skal i fællesskab styrke børn og unges mentale sundhed Danske Regioner og Bedre Psykiatri: Regioner og kommuner skal i fællesskab styrke børn og unges mentale sundhed Næste artikel Kræftalliancen: Lad os redde liv med danske sundhedsdata Kræftalliancen: Lad os redde liv med danske sundhedsdata
Brostrøm: Vi har en dybt bekymrende alkoholkultur blandt skolebørn

Brostrøm: Vi har en dybt bekymrende alkoholkultur blandt skolebørn

INTERVIEW: Nye tal viser, at danske skolebørn fortsat er europamestre i druk. Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, ønsker et opgør med en usund alkoholkultur. Højere afgifter og aldersgrænser virker, men det er op til politikerne, hvilke værktøjer der skal i brug, siger han.