Kora: Brug patienternes egne data

DEBAT: En længe ventet rapport med 12 anbefalinger til, hvordan patienternes egne oplysninger kan bruges til at udvikle kvaliteten i sundhedsvæsenet. Et vigtigt skridt, men der er stadig lang vej endnu, skriver Mickael Bech, direktør for Kora.

Af Mickael Bech
Direktør for Kora

Efter halvandet års arbejde har Videnscenter for Brugerinddragelse (ViBIS) i samarbejde med TrygFonden lanceret en rapport om anvendelse af Patient Rapporterede Outcomes, såkaldte PRO-data. PRO er en samlebetegnelse for patienters egen rapporterede oplevelse af helbredsstatus og symptomer. Rapportens anbefalinger er skrevet i samarbejde med en ekspertgruppe på 29 eksperter.

Rapporten er en vigtig milepæl for arbejdet med PRO-data i sundhedsvæsenet. De 12 anbefalinger giver et godt fælles afsæt i form af overordnede krav til udvælgelse, proces, indhold og metodiske forudsætninger for anvendelsen af PRO-data. Rapporten leverer dog langt fra alle svar på, hvordan sundhedsvæsenet skal gøre det i praksis. Det var også et centralt budskab fra afsenderne, da de fremlagde rapporten.

Store visioner for PRO-data
Der er store forhåbninger til, at PRO-data kan understøtte udviklingen af kvaliteten i sundhedsvæsenet, og forhåbningerne bliver efterhånden også underbygget af forskningsresultater. Det er gavnligt og ønskeligt, at man får udviklet og implementeret PRO-data, så de kan bruges i den kliniske praksis og til ledelse af sundhedsvæsenet. Men der er behov for et kritisk blik på, hvordan PRO-data helt konkret kan medvirke til at løfte kvaliteten af behandlingen i sundhedsvæsenet.

Kvaliteten kan både udvikles gennem det konkrete møde med patienten og ved at inddrage patienten i beslutninger om egen behandling og styring af eget forløb samt egentlig egenbehandling. Det kan også ske gennem forskning i sammenhænge og ved at lave sammenligninger på tværs af enheder igennem kliniske kvalitetsdatabaser og kvalitetsindikatorer.

Anvendelsen af PRO-data gemmer på en mindre revolution. PRO-data vil udfordre personalet til at bryde med eksisterende behandlingsformer og rutiner. Mødet og dialogen med patienten vil ændre sig, og behandlernes viden, autoritet og rolle kan blive udfordret. PRO-data vil også udfordre ledelserne i deres nuværende måde at styre og organisere sundhedsvæsenet på. Data kan (og skal) påvirke mange typer af beslutninger på både operationelt og strategisk niveau, men data kan også anvendes i andre sammenhænge end der, hvor det oprindeligt var tænkt.

Lyt til bekymringerne
Visionerne er rigtige, men de vil også støde på udfordringer. Det er derfor godt, at vi også kender barriererne på forhånd. Rapporten skitserer en række udfordringer og adresserer nogle af dem.

Vi bør skabe endnu bedre viden om, hvordan PRO-data effektivt kan bruges i den individuelle behandling, samt anvendelse i planlægning og styring af behandling på overordnet niveau. Det er derfor godt, at udviklingen understøttes med puljer til pilotprojekter, udloddet fra Sundhedsstyrelsen.

Det bliver helt afgørende, at personalet kan se mening i at bruge data fra patienterne i deres praksis. De skal kunne tolke data og oversætte dem til noget klinisk meningsfyldt i mødet med patienten. Det kræver, at man udvælger de rette PRO-instrumenter, og nok så vigtigt, at man udvikler medarbejdernes kompetencer, så de kan udnytte data effektivt.

En anden bekymring kan være, at data kan anvendes til mange formål, også til formål, som de ikke oprindeligt var tiltænkt. Det bliver derfor vigtigt fra starten at drøfte rammerne for brug af data: Hvem har adgang til data? Hvem kan se resultater af analyser? Kan der foretages sammenligninger på tværs af afdelinger og sygehuse?

Endelig har vi endnu ikke tilstrækkelige erfaringer med ressourceforbruget ved operationel og strategisk brug af PRO-data.

Rapporten om anvendelsen af PRO-data fra TrygFonden og ViBIS er en god begyndelse, og den har sat en ambitiøs dagsorden for det videre arbejde. Men godt begyndt er som bekendt langt fra færdigt, så der er et stykke vej endnu. God vind med det videre arbejde.

Forrige artikel Overlæge: Stop besparelse på akut psykiatri Overlæge: Stop besparelse på akut psykiatri Næste artikel Bostedsforstander: Psykiatrien skaber selv farlige beboere Bostedsforstander: Psykiatrien skaber selv farlige beboere