LVS og Danske Patienter: Uklogt at nøle med behandlingsråd

DEBAT: Det er i politikernes egeninteresse at få et behandlingsråd, der kan give svar på de massive udfordringer, der får fugerne i sundhedsvæsenet til at knage faretruende, mener LVS og Danske Patienter.

Af Henrik Ullum og Morten Freil
Formand for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og direktør for Danske Patienter

Vi bruger årligt i det danske sundhedsvæsen over 50 milliarder kroner på såkaldt "forbrug under behandlingen".

Det vil sige til medicin, tamponer, rent sengetøj, scanninger, kanyler og meget andet.

Vi bruger næsten ingen penge på at kontrollere, om denne enorme investering giver et ordentligt afkast i form af god kvalitet og mest mulig sundhed for pengene.

Derfor har vi brug for et behandlingsråd, der kan gabe over en række opgaver og har kræfterne til at løse dem.

Planerne om et behandlingsråd er med i det forlig om en sundhedsreform, som den nuværende regering indgik med Dansk Folkeparti i starten af året.

Senest har Danske Regioner bebudet, at de kommer med et forslag inden udgangen af året.

Uanset udfaldet af valget håber vi i Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og hos Danske Patienter, at politikerne fastholder dette element og hæver det op på et helt andet niveau, både når det gælder faglige ambitioner, omfanget af opgaver, der kan løses, struktur og økonomi.

Er i politikernes egeninteresse
Det vil være i politikernes egeninteresse at få en institution, der kan give nogle svar på de massive udfordringer, der allerede i dag får fugerne i sundhedsvæsenet til at knage faretruende.

Få nu etableret en institution for sundhedsvæsenet, der har viden og muskler til at løse prioriteringsopgaven ordentligt.

Nogle af de store specialer vurderer, at der kun er solid evidens for ti procent af de behandlinger, der gennemføres, mens der er middel eller svag evidens for resten.

Der er et enormt behov for at vurdere meget af det, der foregår i sundhedsvæsenet.

Det er mere påkrævet end nogensinde i en situation, hvor en bølge af ny teknologi og nye medicinske muligheder vælter ind over os med blandt andet personlig medicin og kunstig intelligens, samtidig med at den største og længstlevende generation nogensinde begynder at fylde op i venteværelset.

Vi kan ikke løse opgaven uden en grundigere vurdering af værdien af det, som vi tilbyder.

Behandlingsråd skal være en paraply
Vi er helt enige med Danske Regioner om, at det ikke er tilstrækkeligt at udvide det nuværende medicinråd.

Vi har brug for en helt ny institution, der foldes ud som en paraply over en række aktiviteter såsom det nuværende medicinråd.

Det skal have en fast stamme, men ellers en struktur, der er fleksibel og kan tilpasses efter behov og kan tage sig af vurderingen af både medicin og udstyr.

Det kan være ad-hoc-grupper, der skal vurdere nye former for robotkirurgi eller behandlingsformer, der anvender diagnosticering ved hjælp af kunstig intelligens.

Vi står foran en digital revolution på sundhedsområdet, der vil vende op og ned på det, der foregår i sundhedsvæsenet, og det offentlige har behov for at have et testcenter, der kan vurdere værdien af den syndflod af tilbud, der vil vælte ind over os.

Skal have nationalt center
Meget af det vil blive foretaget i udlandet, men vi har brug for et nationalt center, hvor viden bliver samlet og vurderet.

Derfor har vi brug for et videnscenter for sundhedsområdet som en del af den faste stamme under paraplyen, hvorfra der kan knopskydes til at løse de varierende opgaver.

Fødelinjer til videnscenteret kan også være det 'vælg klogt'-initiativ, der er i støbeskeen i et samarbejde mellem LVS, Danske Patienter og Danske Regioner, og den alliance for patientnær forskning, der er under etablering af en række sundhedsorganisationer og Danske Patienter.

Men de øvrige aktiviteter under behandlingsrådet skal være fleksible og tilpasses efter behov.

Fagfolk skal inddrages
Behandlingsrådet skal have en selvstændig bestyrelse sammensat af personer med forskellige faglige kompetencer, der skal komme med klare og velunderbyggede anbefalinger, som kan indarbejdes i kliniske retningslinjer, og dermed blive styrende for praksis i sundhedsvæsenet.

Det er logisk at videreføre Medicinrådet som en af de faste institutioner under en kommende paraply med den nuværende organisation og justeringer af arbejdsgangene, der bygger på erfaringer fra de forløbne cirka to et halvt år.

Et behandlingsråd med den rette opbygning, ordentlige ressourcer og viden på det højeste niveau kan blive et helt centralt redskab til at hjælpe med at finde de bedste og mest økonomiske behandlinger i fremtiden.

LVS og Danske Patienter, der stod sammen omkring oprettelsen af Medicinrådet, støtter også planen om at etablere en stærk institution, der kan hjælpe politikerne med de prioriteringer, som vi er nødt til at foretage, hvis vi også skal levere behandlinger af høj kvalitet til alle om ti år.

Holdningen har indtil videre været, at så længe det knager, så holder det.

Det er ikke klogt.

Forrige artikel Leverandør: Fælles politisk ambition om færre alkoholafhængige mangler Leverandør: Fælles politisk ambition om færre alkoholafhængige mangler Næste artikel Sundhed Danmark: Patientrettigheder skaber ulighed, men de skal ikke fjernes Sundhed Danmark: Patientrettigheder skaber ulighed, men de skal ikke fjernes
Læger må forske i fritiden

Læger må forske i fritiden

FORSKNING: Forskning i sundhedsvæsenet forlader sig i høj grad på arbejde i lægers fritid, viser en rundspørge. Problematisk, mener lægeformænd. Radikale vil have bedre overblik over regionernes sundhedsforskning.