Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Trane Nørby: Vi har sikret et økonomisk løft af psykiatrien

SVAR:

HJÆLP: Sundhedsministeren svarer Liselott Blixt (DF), at regeringen vil mindske antallet af mennesker med psykiske lidelser, der forsøger eller gennemfører selvmord. Det er et fokuspunkt i regeringens handlingsplan for psykiatrien, og der er afsat støtte til flere initiativer, der hjælper mennesker i krise. 

Mercado: Det er ikke muligt at tildele hjælp, der ikke kompenserer for et aktuelt hjælpebehov

SVAR:

BPA-ORDNING: Børne- og socialministeren svarer sit udvalg, at hjælpen udmåles på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov, og at det derfor ikke er muligt at tildele hjælp efter serviceloven, der ikke kompenserer for et aktuelt hjælpebehov. Kommunalbestyrelsen skal løbende følge op på sagerne og sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. 

Lauritzen: Indførelse af minimumspriser på alkohol vil belaste forbrugerne

SVAR:

ALKOHOL: Skatteministeren svarer Pernille Schnoor (ALT), at det ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv vil være bedre at anvende afgifter i stedet for lovbestemte minimumspriser på alkohol. Både afgiftsforhøjelser og minimumspriser vil give højere forbrugspriser, men afgiftsforhøjelser vil give staten et merprovenu, hvorimod minimumspriser vil give staten et mindreprovenu og i stedet give højere avancer til detailhandlen.