Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mercado: Det er ikke muligt at tildele hjælp, der ikke kompenserer for et aktuelt hjælpebehov

SVAR:

BPA-ORDNING: Børne- og socialministeren svarer sit udvalg, at hjælpen udmåles på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov, og at det derfor ikke er muligt at tildele hjælp efter serviceloven, der ikke kompenserer for et aktuelt hjælpebehov. Kommunalbestyrelsen skal løbende følge op på sagerne og sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. 

Lauritzen: Indførelse af minimumspriser på alkohol vil belaste forbrugerne

SVAR:

ALKOHOL: Skatteministeren svarer Pernille Schnoor (ALT), at det ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv vil være bedre at anvende afgifter i stedet for lovbestemte minimumspriser på alkohol. Både afgiftsforhøjelser og minimumspriser vil give højere forbrugspriser, men afgiftsforhøjelser vil give staten et merprovenu, hvorimod minimumspriser vil give staten et mindreprovenu og i stedet give højere avancer til detailhandlen.

Ellen Trane: Vi vil ikke indføre mere brugerbetaling

SVAR:

SUNDHEDSREFORM: Sundhedsministeren svarer Flemming Møller Mortensen (S), at regeringen ikke vil indføre mere brugerbetaling i forbindelse med flytningen til primærsektoren. Der er endnu ikke fastlagt en konkret plan for flytningen af behandlingen af depression og angst.