DTL: Nye transportregler skal håndhæves, hvis de skal have en effekt

DEBAT: Europa Kommissionen er kommet med første del af Vejtransportpakken. Vi er godt på vej i forhold til unfair konkurrence, men håndhævelse af reglerne er helt afgørende for effekten, skriver Erik Østergaard, administrerende direktør i DTL.

Erik Østergaard
Administrerende direktør, DTL-Danske Vognmænd

Så kom Vejtransportpakkens første del fra Europa Kommissionen. Det har ikke affødt megen politisk debat på Christiansborg, her hvor det høje Ting er på vej på sommerferie fra afstemningerne. Fair nok – det bliver også en længere proces, inden der foreligger et eventuelt endeligt resultat. Men Kommissionens udspil er ellers interessant og nok værd at beskæftige sig med.

For det første vil jeg konstatere, at Kommissionen har taget udfordringerne med unfair konkurrence i vejgodstransporten alvorligt. I forhold til den tidligere kommission, der alene havde yderligere liberaliseringer som agenda, er det en klar forbedring.

I al væsentlighed har Transportkommissær Violeta Bulc altså haft fokus på de rigtige ting: Ikke yderligere liberaliseringer, et opgør med postkasseselskaber, klarhed om cabotagereglerne, ordnede forhold i varebilsbranchen med mere.

De mange hjemlige forsøg på at dysse problemerne ned – og på at skose os, der har påpeget dem – har foreløbig slået fejl. De danske talerør for yderligere liberalisering og bagatellisering af problemerne fremstår i stigende grad som ”Komiske Ali” i benægtelsen af de åbenlyse problemer med unfair konkurrence og systematisk omgåelse eller udnyttelse af regler. Her er Kommissionens udspil da også en gevaldig begmand.

Kommissionen har to udfordringer
Men selv om de mange forslag har den rigtige retning og adresserer de rigtige problemer, så udestår der to udfordringer:

For det første, at der venter en lang politisk proces, hvor både medlemslandene og Europa Parlamentet vil øve indflydelse på det endelige resultat – og det kan, som sådan noget altid kan, ende med at gå i flere retninger. 

Og for det andet skal det i den proces sikres, at de nationale myndigheders kontrol og håndhævelse bliver bragt op på et niveau, hvor problemerne rent faktisk bliver bragt til ophør. Vi ved af bitter erfaring, at hvis kontrollen er mangelfuld – så fortsætter fiksfakserierne uanfægtet. Sikringen af det helt nødvendige kontroltryk i medlemslandene kan vise sig vanskeligt. Så selv om Vejtransportpakken, som den foreligger, rummer mange udmærkede ting, så kan meget gå galt endnu.

Vejtransportpakken vil få betydning for etablering af transportvirksomheder, for adgangen til EU-markedet for transportvirksomheder, regler for de sociale forhold, der skal gælde for chaufførerne for så vidt angår løn, køre-hviletid og arbejdstid, regler mod postkasseselskaber og rammer for datterselskaber, vejbenyttelsesafgift og et nyt system for overvågning af CO2-udslip og meget mere.

I den kommende tid skal vi have nærstuderet forslagene, for Kommissionen lægger op til en revidering af en lang række detaljer og en række tilføjelser til de gældende regler. Men som udgangspunkt rummer forslagene helt klart intentionen om mere klare og robuste regler for området.

Nye regler skal håndhæves
Men som antydet, så bliver hele spørgsmålet om myndighedskontrol og håndhævelse af reglerne helt afgørende for, hvilken konkret betydning et nyt sæt regler vil få.

For at sige det helt kort: Hvis ikke man er parate til at sætte magt bag lovgivningen, så kan mange af problemerne med postkasseselskaber, fusk med køre-hviletidsbestemmelserne, underbetaling af øst-chauffører og så videre fortsætte. Så der ligger en selvstændig opgave, i kølvandet på Vejtransportpakkens konkrete forslag, for at sikre at de ikke bare vedtages, men også kommer til at virke efter intentionen. Her bliver spørgsmålet om viljen til myndighedskontrol og håndhævelse essentielt.

Det kommer derfor til at påhvile de danske politikere, både på Christiansborg og i Bruxelles, at sikre dette.

Et centralt forslag i pakken vedrører antallet af dage og antallet af ture, hvor der kan køres cabotage. Her lægger Kommissionen også op til skærpet kontrol fra nationalstaterne, og dét bliver afgørende. Der lægges også op til at det ugentlige hvil ikke må afholdes i bilen, men skal ske under ”passende forhold”. Det er godt, at Kommissionen tager fat om disse åbenlyse problemer. 

Det er en prioritet for DTL, at vi ikke alene får kortere og bedre regulerede perioder for cabotagekørsel, men at vi også sikrer, at de nye regler skal gælde for chauffører og lastbiler, der opererer i mange medlemslande i lange perioder. For det vil ikke være acceptabelt, hvis det fortsat bliver muligt, at undslippe regler ved at shoppe rundt mellem landene, nogle dage hér, nogle dage dér, uden at bil og chauffør skal returnere til oprindelseslandet. For så er vi lige vidt.

De nye regler må og skal sikre, at det indre marked og arbejdskraftens fri bevægelighed ikke misbruges.

DTL-Danske Vognmænd og vores nordiske samarbejdspartnere, organiseret i Nordic Logistics Association (NLA), kommer til at bide os fast i dagsordenen og være kritisk med- og modspil for danske politikere både på Christianborg og i Bruxelles.

Forrige artikel Transportkonsulent: Prioritér infrastruktur med vækstperspektiver Transportkonsulent: Prioritér infrastruktur med vækstperspektiver Næste artikel Forsker: Vi skal dele og ikke bare automatisere biler Forsker: Vi skal dele og ikke bare automatisere biler