Kronik

Direktør: Erhvervsuddannelserne skal tilpasse sig de unge – ikke arbejdsgiverne

Vil man reel forandring, er højere karakterkrav til gymnasiet ikke vejen frem. Det vil blot understrege uligheden og skærpe fokus på det boglige som det fineste, skriver Gunna Funder Hansen, direktør for Social- og Sundhedsskolen Fyn.

På gymnasierne er miljøet præget af ungdomskultur, mens ehvervsuddannelserne stiller høje krav til modenhed og robusthed, skriver Gunna Funder Hansen. På billedet ses SOSU-elever i praktik.
På gymnasierne er miljøet præget af ungdomskultur, mens ehvervsuddannelserne stiller høje krav til modenhed og robusthed, skriver Gunna Funder Hansen. På billedet ses SOSU-elever i praktik. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix
Gunna Funder Hansen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hvor er det godt, at vores nye regering har fokus på erhvervsuddannelserne, for det er der brug for.

År efter år begrædes det, at alt for mange unge vælger gymnasiet frem for en erhvervsuddannelse. Det er også ærgerligt, både for samfundet og den enkelte, for der er hårdt brug for flere faglærte, og det er veldokumenteret, at man i halen af en erhvervsuddannelse kan opnå både god jobsikkerhed og høj livsindkomst.

Vores nye børne- og undervisningsminister, Mattias Tesfaye, udtalte i DR's politiske podcast Slotsholmen 6. januar, at svaret kan være at skrue op for adgangskravet til gymnasiet.

Det er en ærgerlig taktik. Ikke bare fordi eleverne endnu tidligere vil blive presset ind i det præstationsræs, der i dag martrer det pædagogiske miljø på gymnasierne, men i lige så høj grad fordi præmissen er, at eleverne skal tvinges til at gå erhvervsskolevejen – imod deres vilje. De skal åbenbart have med pisken. Der er ingen overvejelser om nogen gulerod.

Når man vælger sin ungdomsuddannelse, bør ønsker, drømme og motivation selvfølgelig stå i forgrunden frem for barrierer og begrænsninger. Så måske skulle man snarere begynde at interessere sig for, hvordan erhvervsuddannelserne gøres attraktive nok til, at de unge vil vælge dem.

Siden 1960, hvor under ti procent af en ungdomsårgang tog en studentereksamen, har gymnasiet udviklet sig fra eliteskole til masseuddannelse. Transformationen har været utrolig vellykket: Over 70 procent vælger i dag en gymnasial uddannelse, eleverne strømmer til fra næsten alle samfundslag, og frafaldet er meget beskedent.

Kunne det være en ide at se nærmere på, hvad der ligger til grund for gymnasiernes enorme succes?

Ungdomsliv i trygge rammer

Erhvervsuddannelserne er defineret som ungdomsuddannelser, men som undervisningsministeren har sagt, så skal vi huske, at erhvervsuddannelser ikke kun er for de unge. Det ved vi godt på erhvervsskolerne.

At gymnasielæreren er betragteligt bedre lønnet, kan nok forklares med hendes akademiske uddannelse. Men hun har også mindre undervisningstid i sit skema end erhvervsskolelæreren

Gunna Funder Hansen, direktør, Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mens gennemsnitsalderen på gymnasierne er knap 18 år, er næsten 80 procent af eleverne på tværs af erhvervsuddannelserne 20 år eller derover, og heraf er cirka halvdelen over 25 år.

Det er der ikke i sig selv noget i vejen med, men hvis man ønsker, at flere unge tager en erhvervsuddannelse, så skal man måske arbejde på at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for netop dem.

Gymnasierne tilbyder en lomme af dedikeret ungdomskultur. Og det handler ikke kun om festerne, men også om tre års trygge rammer omgivet af støttende voksne. I gymnasiet får man tre år med struktur, stabilitet og forudsigelighed.

På erhvervsuddannelserne møder man mange skift, stor usikkerhed og høje krav til modenhed og robusthed. På grundforløbet skal man – i skarp konkurrence med sine kammerater – lande en god læreplads. Man skriver ansøgninger og går til ansættelsessamtaler. Man får afslag og slikker sine sår.

Mange plages af bekymring over ikke at kunne finde en plads, og en pæn andel falder fra i denne overgangsfase. Måske fordi ingen virksomhed vil have dem, måske fordi presset bliver for stort. Opnår man en uddannelsesaftale, tilbyder hovedforløbet jævnlig vekslen mellem skole og praksislæring på det virkelige, rå arbejdsmarked uden garanti for, at lærepladsen er særlig pædagogisk kompetent eller støttende, hvis man som elev oplever udfordringer med at møde kravene.

Mange unge lander på rigtig gode lærepladser og får god hjælp, når de har brug for det, og mange vokser med opgaven og bliver stærke og robuste af de høje krav. Men man kan ikke komme uden om, at uddannelsesstrukturen alene pålægger de unge et kæmpe ansvar og enorme forventninger om at kunne klare sig på en arena, der hører voksenlivet til. I forhold til rammerne i gymnasiet er det bare ikke fair game.

Fokus på undervisningskvalitet

I regelgrundlaget for ungdomsuddannelserne er der fastsat en markant strukturel forskel i, hvordan lærerkompetencer prioriteres. Til de gymnasiale uddannelsers klare fordel.

Der er forskel på at være 16 og 26 år, og det kan ikke fixes med et ekstra grundforløb

Gunna Funder Hansen, direktør, Social- og Sundhedsskolen Fyn

Formel undervisningskompetence på gymnasiet kræver, at læreren – ud over en kandidatuddannelse i fagene – består et pædagogikum, som indebærer både teoretisk undervisning og et målrettet praktisk læringsforløb, hvor man varetager undervisning under tæt vejledning og supervision.

Som kvalitetssikring overvåges forløbet af en tilsynsførende udpeget af Undervisningsministeriet, som kommer på besøg og taler med kandidaten, vejlederen og den kursusleder på skolen, som sikrer, at alt går rigtigt til. Det hele er fuldt finansieret, og skolen får refusion for afholdte udgifter.

Undervisningskompetence på erhvervsuddannelserne kræver – ud over en professions- eller erhvervsrettet uddannelse og erhvervserfaring – en erhvervspædagogisk diplomuddannelse.

Man modtager undervisning og går til eksamen, men der er ingen krav til, at uddannelsen har et organisatorisk ophæng på skolen, eller at nogen ser på din undervisningspraksis og reflekterer over den sammen med dig. Ingen krav til supervision. Ikke noget ministerium, der kigger skolen over skulderen for at sikre kvaliteten. Og der er ingen direkte modregning for de udgifter, skolen afholder til underviserens kompetenceudvikling.

Vi ved, at underviserkompetencer er en helt afgørende faktor for elevers læring og trivsel. Så måske skulle man prioritere lærerkompetencer på erhvervsuddannelserne lige så højt som på gymnasiale uddannelser?

Lærervilkår

Ligesom ulige løn- og arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet generelt afspejler en historisk betinget ulige værdisætning af traditionelle mande- og kvindefag, så afspejler løn- og arbejdsvilkår for lærere på henholdsvis gymnasier og erhvervsskoler også en klar rangorden – til gymnasielærernes klare fordel.

At gymnasielæreren er betragteligt bedre lønnet, kan nok forklares med hendes akademiske uddannelse. Men hun har også mindre undervisningstid i sit skema end erhvervsskolelæreren. Det giver mere tid til elevkontakt, forberedelse og efterbehandling af undervisning og samarbejde med kolleger.

Læs også

Det hænger overhovedet ikke sammen med den pædagogiske virkelighed: Det er erhvervsskolelæreren, der står med de mest uddannelsesfremmede elever, de største krav til tværfaglig synergi og behov for at gøre eleverne fortrolige med helt nye og praktiske læringsformer. I modsætning til på gymnasierne, hvor eleverne gennem hele grundskolen er blevet grundigt forberedt på spillereglerne for de undervisningsformer, de møder.

Måske skulle man sikre nogle økonomiske og strukturelle rammer, som sikrer og signalerer, at underviserressourcer på erhvervsuddannelserne er lige så vigtige og værdifulde, som de er på gymnasiet.

Adgang til videre uddannelse

I stort set alle officielle vejledninger om ungdomsuddannelserne præsenteres erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser som to separate uddannelsesveje, som de unge død og pine skal vælge imellem. Ofte ud fra præmissen: Vil du lære et fag og hurtigt ud på arbejdsmarkedet, eller vil du kvalificere dig til at læse videre – og dermed også udsætte valget om "hvad du vil være"?

Vejledningsindsatsen bør droppe det uhensigtsmæssige fokus på én mulig karriere i en fjern fremtid

Gunna Funder Hansen, direktør, Social- og Sundhedsskolen Fyn

Ud over, at en erhvervsuddannelse også kan være et skridt til videre uddannelse, så fremstilles EUX på stort set alle kanaler som en erhvervsuddannelse med en form for gymnasialt tilvalg – ikke som et reelt gymnasialt alternativ.

Det underspilles katastrofalt, at EUX tilbyder en gylden kombination af både det gymnasiale og det erhvervsrettede – en ungdomsuddannelse, der kombinerer det boglige og de mange videreuddannelsesmuligheder med det praktiske og muligheden for at træde direkte ud på arbejdsmarkedet efter studentereksamen. EUX er ren win-win – der er bare ingen, der ved det.

Måske var det en ide at anerkende og tydeligt signalere, at en gymnasial uddannelse i kombination med en erhvervsuddannelse er lige så gymnasial og lige så studieforberedende som de – i Undervisningsministeriets fremstilling – ”rigtige” gymnasiale uddannelser.

Hvad kan vi lære af gymnasiernes succes?

Vil man gøre erhvervsuddannelserne til en succes, er det på tide, at nogen med politisk ansvar spørger sig selv: Hvordan skaber vi lige så gode vilkår og støttende rammer for elever på erhvervsskolerne som på gymnasierne? Hvordan sikrer vi, at lærerne har lige så stærke didaktiske kompetencer og lige så gode betingelser for deres opgaveløsning? Og hvordan positionerer vi erhvervsuddannelserne som lige så fremtidssikrende og EUX som lige så studieforberede som de øvrige gymnasiale uddannelser?

Ret nu fokus mod nældens rod frem for bare at skrue endnu en tand på de krav, der stilles til de unge

Gunna Funder Hansen, direktør, Social- og Sundhedsskolen Fyn

Først og fremmest bør vi interessere os for, hvordan vi på erhvervsuddannelserne skaber lige så trygge læringsmiljøer med øje for, hvad der karakteriserer de unge i dag.

Måske gav det engang mening at opstille voksen-forventninger til arbejdsmarkedsparathed, selvstændighed og robusthed på hovedforløbet, men i 2023 er det en nostalgisk karikatur.

Der er forskel på at være 16 og 26 år, og det kan ikke fixes med et ekstra grundforløb. Der er brug for, at vi spænder et sikkerhedsnet ud under dem, der tager en erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen, for eksempel ved at sikre dedikerede lærepladser til alle – og ved at stille krav til høje pædagogiske standarder både i skole og oplæring/praktik.

Det kan betyde, at det i dag dominerende arbejdsmarkedsfokus i erhvervsuddannelserne må vige, men so be it. Selvfølgelig skaber det værdi, at uddannelserne er tæt på arbejdsgiverne, men arbejdsmarkedets parter, der gennem de faglige udvalg i dag har udstrakte beføjelser over uddannelserne, er ikke nødvendigvis kompetente til at sikre høj pædagogisk kvalitet.

Gymnasierne har haft held med at tilpasse sig de unge frem for at tvinge de unge til at passe til dem. Hvis erhvervsuddannelserne skal gentage den succes, er arbejdsgiverperspektivet nødt til at vige for læringsperspektivet. På trods af de gode, gamle traditioner.

Læs også

Endelig bør vejledningsindsatsen droppe det uhensigtsmæssige fokus på én mulig karriere i en fjern fremtid. De unge skal være på arbejdsmarkedet til de er 70 år, så kontinuerlig uddannelse og jævnlige karriereskift vil blive normen.

Fokus i uddannelsesvejledningen burde i langt højere grad dreje sig om spørgsmål som: Hvilken form for læringsaktiviteter trives du med? Hvordan skal din skoledag se ud, hvis du skal være glad for at stå op og gå i skole hver dag? Hvad vil give dig glæde og energi de næste to-tre-fire år af dit liv? Måske det ville drage flere af de elever, der i dag sveder på skolebænken på gymnasiet, mod erhvervsskolernes mere praksispædagogiske faciliteter.

Tag fat om nældens rod

I sin tiltrædelsestale i Børne- og Ungeministeriet talte vores nye minister dunder imod uddannelsessnobberiet. Det giver håb. For det er altså ikke kun blandt eleverne og deres mødre og uddannelsesvejledere, at erhvervsuddannelserne har mindre prestige end gymnasiet. Som det fremgår ovenfor, er det en etableret og indlejret sandhed i de strukturer, der styrer uddannelserne – og dermed også i ministerens eget ministerium – at gymnasiet er mere værd.

Vil man reelt en forandring, er skærpede karakterkrav til gymnasiet ikke vejen frem. Det vil blot understrege uligheden og skærpe fokus på det boglige som det fineste og mest eftertragtede.

Derimod er der behov for at sikre en reel lige værdisættelse af uddannelserne i det regelgrundlag, uddannelserne hviler på. En lille træningsbane og en meget lavthængende frugt kunne være, at ministeriet tænker sin formidling og vejledning om EUX forfra med fokus på at skabe en balanceret og målgruppeorienteret fremstilling, der ikke forplumres af uddannelsesbekendtgørelsernes og de ministerielle organisationsstrukturers logikker.

Hvis erhvervsuddannelserne skal matche gymnasieskolens succes og blive dét, de unge vil have, må uddannelserne tilpasse sig de unge og deres behov – ikke det modsatte. Det vil sikkert kræve et opgør med arbejdsgiverhensyn og andet traditionstungt arvegods. Men kære minister – ret nu fokus mod nældens rod frem for bare at skrue endnu en tand på de krav, der stilles til de unge. Dét vil være at tage et voksent ansvar.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Gunna Funder Hansen

Direktør, Social- og Sundhedsskolen FYN
cand.negot. Arabisk (SDU), Ph.d. i fremmedsprogpædagogik og arabisk (SDU), Master i Offentlig Ledelse (SDU/AU)

Mattias Tesfaye

Børne- og undervisningsminister, MF (S)
murersvend (Skanska og Århus Tekniske Skole 2001)