Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Tommy Ahlers vil drøfte karakterbonussens fremtid

SVAR:

Uddannelses- og forskningsministeren svarer Pernille Schnoor (ALT), at et flertal i Udvalget om bedre universitetsuddannelser anbefaler at afskaffe 1,08-reglen. Derfor skal 1,08-reglens fremtid drøftes med SU-aftalepartierne efter sommerferien.

Tommy Ahlers: Fusionerede uddannelsesinstitutioner overtager rettigheder og forpligtelser

SVAR:

Uddannelses- og forskningsministeren svarer Mattias Tesfaye (S), at ved en fusion af et erhvervsakademi og en professionshøjskole overtager den sammenlagte institution de hidtidige institutioners rettigheder og forpligtigelser, herunder erhvervsakademiernes lovbestemte formål om at understøtte og udbyde tekniske erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser i en bred regional uddannelsesdækning.

Riisager: 12.000 unge forventes årligt optaget på FGU

SVAR:

Undervisningsministeren svarer Marlene Harpsøe (DF), at de 50.000 unge i alderen 15-24 år, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, alle reelt er i målgruppen for FGU. Der forventes dog et årligt optag på 12.000 unge, da andre unge f.eks. har bedre gavn af andre tilbud såsom STX, højskole etc.

Riisager: Forældrebetalingen til privatskoler er steget

SVAR:

Undervisningsministeren svarer Jacob Mark (SF), at forældrebetalingen til de frie grundskoler er steget med 451 kroner fra 2015 til 2016, hvilket svarer til 3 procent. Det skyldes blandt andet et lavere tilskud pga. lærerkonflikten.

Tommy Ahlers oplyser om frafaldne studerende

SVAR:

Uddannelses- og forskningsministeren oplyser til Jakob Sølvhøj (EL) om antallet af studerende, der afbryder en ordinær, videregående uddannelse sent i uddannelsesforløbet og efterfølgende påbegynder en ny, ordinær videregående uddannelse på samme eller lavere niveau.

Merete Riisager oplyser om seksualundervisning

SVAR:

Undervisningsministeren svarer Christine Antorini (S), at der ikke er ændret i kravene til seksualundervisning efter erhvervsuddannelsesreformen, men på grundforløbet indgår et obligatorisk fag om bl.a. seksualfaglige problemstillinger. På de gymnasiale uddannelser indgår seksualundervisning ikke eksplicit i læreplanerne.

Riisager: Fynske gymnasier kan effektivisere uden risiko for lukninger

SVAR:

Undervisningsministeren svarer Dan Jørgensen (S), at det ikke er en let opgave for fynske gymnasier at effektivisere. Ministeren mener dog, at både gymnasierne, ligeså vel som private virksomheder, kan effektivisere på deres drift, uden det vil betyde lukninger af ét eller flere gymnasier.

Riisager: Handicapvenlige gymnasier er ikke et krav

SVAR:

Undervisningsministeren svarer Jacob Mark (SF), at det påhviler gymnasiernes bestyrelser at sørge handicaptilgængelighed. Det er dog ikke et krav, at alle gymnasier skal være handicapvenlige, så længe der inden for rimelig transportafstand er et handicapvenligt gymnasium.