Sociale formål

Fondens formål er, af fondens årlige nettoindtægt, at yde støtte til projekter, der har til formål at helbrede eller afhjælpe tunghørhed eller følgerne deraf. At yde støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale, uddannelsesmæssige og kunstneriske formål og navnlig med sigte på at bidrage til dansk ungdoms uddannelse. At yde støtte efter bestyrelsens skøn til personer, der hører eller har hørt til den personkreds, der dannes af medarbejdere, ledelse og rådgivere for fonden eller de virksomheder, der måtte være tilknyttet fonden, samt disses nærmeste familie. Så længe ledelsen og dens rådgivere fungerer som sådan, vil der dog ikke kunne ydes personlig støtte til dem.

Se mere på Legatbogen

Beløb
100.000.000 DKK årligt

Støtter
 • Danske projekter
 • Humanitære projekter
 • Projekter, der skal forbedre livskvaliteten for børn og voksne gennem sociale aktiviteter – fx humanitære projekter og informationskampagner, der skal hjælpe socialt isolerede grupper

Støtter ikke
 • Projekter, der må opfattes som offentlige opgaver
 • Politiske organisationer og politiske formål i øvrigt
 • Personlige midler til forbedring af sociale vilkår, rekreations-, kursus- og kurophold
 • Børnehaver, SFO’er, legepladser
 • Drift og administration af institutioner, institutter og organisationer
 • Bygge- og restaureringsprojekter vedr. privat ejendom
 • Kommercielle formål, sponsorater
 • Studier i Danmark
 • Drift og vedligehold af sportsklubber, ungdomsklubber og andre interesseorganisationer