Ulandsrelaterede oplysningsaktiviteter i form af "Oplysningsprojekter"

Gennem Danida, Eksportrådet og Oplysningsbevilling uddeler Udenrigsministeriet midler og tilskud til virksomheder, foreninger, enkeltpersoner mm. Aktiviterne er målrettet udlandet, men kan bla. være i form af bistand, virksomheds- & markedsfremme, oplysning om udviklingslande og lignende.

Se mere på Legatbogen


Støtter
 • Ulandsrelaterede oplysningsaktiviteter i form af "Oplysningsporojekter" (midler gennem Oplysnignspuljen)
 • Private virksomheder, civilsamfundsorganisationer, institutioner, skoler, foreninger, massemedier og enkeltpersoner
 • Formidlingsaktiviteter, som er handlings- og holdningsskabende og påvirker den danske befolkning gennem oplysning om udviklings-/vækstlandenes økonomiske, sociale, politiske, kulturelle og miljø-/klimamæssige forhold set i en dansk kontekst
 • Med vægt på, at formidlingsaktiviteterne har en så stor spredningseffekt som muligt, at nye kredse i befolkningen inddrages som målgrupper for formidlingen, og at der skabes plads for nye og utraditionelle kommunikationsinitiativer
 • Konkrete formidlingsaktiviteter om udviklings-/vækstlande, der er handlingsorienteret og når ud til et nyt og/eller bredt publikum, herunder undervisningsmateriale, dokumentarfilm, udsendelser og formidling til digitale platforme, der styrker en bred formidling af forholdene i udviklings- og vækstlande.
 • Formidlingsprojekter, som skønnes nødvendige for at komplementere de samlede aktiviteter på området
 • Formidlingsprojekter lægges vægt på: relevans, formidlingsform, spredningen, samarbejde, ansøgers erfaring med formidling, nye målgrupper, effekten af formidlingen, efterfølgende evaluering/brugerundersøgelse og afrapportering, danmarks udviklingspolitik. For yderligere information henvises til "Retningslinjer" i nødvendige dokumenter
 • Undervisningsmaterialer; her handler det ikke kun om at lave materialer til børn og unge, men først og fremmest om at lave materialer til lærere og elever

Støtter ikke
 • Formidlingsinitiativer, der har karakter af driftsstøtte. Det er f.eks. ansøgninger med samme koncept, men med forskellige temaer, filmfestivaler, skoletjenester m.v.
 • Formidlingsprojekter, herunder tv-dokumentarer, der vurderes at vedrøre egen uddannelse, herunder specialeskrivning, udarbejdelse af hovedopgave, studieafslutningsprojekter, o. lign.
 • Formidling, der vedrører europæiske lande
 • Formidlingsprojekter, der har et generelt og globalt sigte uden specifik tilknytning til forholdene i udviklings- eller vækstlande
 • Formidlingsprojekter, der ikke specifikt retter sig mod den danske befolkning
 • Oversættelse af hjemmesider eller materialer
 • Forudgående udarbejdelse af projektdokumentation eller til forberedelse af et projekt i et udviklings- eller vækstland
 • Formidlingsaktiviteter, der skal foregå efter en rejse, der er finansieret af rejsestipendieordningen
 • Forsendelse af udstyr fra Danmark til et udviklingsland
 • Lokaleleje i egne lokaler
 • Køb eller leje af telte, materialer fra byggemarkeder m.v
 • Indkøb af audiovisuelt udstyr eller andre varige forbrugsgoder
 • Organisationers medlemshvervning, markedsføring og indsamlingsaktiviteter
 • Projektudgifter, der er afholdt helt eller delvist inden ansøgningsfristen
 • Projekter, der vedrører integrationsproblemer, asylarbejde og flygtningespørgsmål i Danmark
 • Udgivelse af blade, nyhedsbreve eller tidsskrifter, med mindre der er tale om temanumre og særnumre som led i den sædvanlige udgivelsesfrekvens og nummerrækkefølge
 • Deltagelse i internationale konferencer, årsmøder eller tilsvarende
 • Arbejdslegater og forskning