Organisationers projekter til gavn for dansk forskning & innovation v. EUopSTART

Styrelsen skaber fundamentet for en videreudvikling af det høje kvalitetsniveau i dansk forskning og på de videregående uddannelser samt arbejder for et godt internationalt samspil på både forsknings- og uddannelsesområdet.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
1.000.000.000 DKK

Støtter
 • Projekter, der er til gavn for dansk forskning og innovation, og som gennemføres af ansøgere med hjemsted i Danmark v. EUopSTART
 • Alle organisationer (offentlige, herunder kommuner og regioner, og private), der er berettigede og godkendte til at søge tilskud fra Horizon 2020 mv
 • Offentlige forskningsinstitutioner herunder universiteter, kommuner, regioner, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og andre offentlige vidensinstitutioner
 • Såfremt deltagerne har den nødvendige forskningskapacitet og evne til at indgå i internationale samarbejdsrelationer om forskning på højt niveau
 • Ansøgere, som er tilskudsberettigede i min. én måned, se evt. "Opslag" afsnit 1.3 og 1.8 (i Nødv. dokumenter)
 • Ansøgende virksomheder, som har eksisteret i mindst 1 år på ansøgningstidspunktet og som ikke er under konkurs eller i betalingsstandsning
 • Virksomheder, som har omsat for mindst DKK 1 mio. eller har tiltrukket ekstern kapital på min. DKK 500.000 eller har haft mindst to fuldtidsansatte inden for det seneste afsluttede regnskabsår
 • Virksomheder, som ikke har forfalden gæld til det offentlige (det inkluderer al gæld til en offentlig myndighed, hvor betalingsfristen er overskredet)
 • Forberedelse af ansøgninger til fælleseuropæiskeforsknings- og innovationsprogrammer. Se hvilke programmer, der gives tilskud til i "Opslag" i Nødvendige dokumenter
 • Såfremt der er tre partnere i det projekt, der søges EUopSTARTtilskud til at forberede. SMV-instrumentet og Eurostars-programmet er dog undtage
 • Med lønudgifter til den ansøgende organisations medarbejdere. Det gives støtte til at dække op til 50% af udgifterne Lønomkostningerne beregnes ud fra en fast timepris på 600 DKK/time
 • Relevante udgifter til rejser og ophold for den ansøgende organisationsmedarbejdere, samt udgifter til afholdelse af møder, seminarer og lignende, se evt "Opslag" afsnit 1.7
 • Ekstern hjælp (konsulentbistand, der betales mod faktura). Tilskuddet til ekstern hjælp kan maksimalt udgøre 70 % af det samlede tilskud
 • Små mellem virksomheder (SMV'er) under forudsætning af, at de opfylder EU’s betingelser for at være en SMV
 • Danske SMV’er, som opfylder følgende betingelser på ansøgningstidspunktet: være forskningsintensive SMV’er og kan dokumentere, at de videnmæssigt såvel som økonomisk har ressourcer til at gennemføre deres del af Eurostars-projektet

Støtter ikke
 • Projekter med færre end 3 partnere. Dog er visse typer små og mellemstore virksomheder, MSCA-initiativer og ERCansøgninger samt Eurostarts-programmet undtaget
 • Forskningsaktiviteter
 • Udgifter, som modtager tilskud fra anden offentlig pulje
 • Aktiviteter, der har fundet sted, inden ansøgningen til EUopSTART blev indsendt.