Integrationspolitisk netværk


Altingets integrationspolitiske netværk er et forum på tværs af sektorer for videndeling, erfaringsudveksling og dialog. Her vil du møde faglige nøgleaktører og ligesindede, der dagligt beskæftiger sig med integration, inklusion og sociale problemstillinger i afgørende poster.

Omdrejningspunktet vil være at favne de udfordringer, hvis vigtigste formål er at skabe velfungerende rammer for socialpolitisk inklusion i Danmark. 

Vi inviterer til hvert møde relevante eksperter og aktører, som kan inspirere og udruste netværksdeltagerne med en nicheviden indenfor områderne integration og inklusion. Denne videndeling har til formål at fremme en forståelse af forskellige fagområder; lige fra evidensbaseret forskning om identitet og tilhørsforhold og foreningsliv for børn og unge til valgdeltagelse og beboerdemokrati, som kan få større indflydelse på fremtidens socialpolitiske vilkår. Ved det afsluttende møde i sæsonen, vil vi invitere ny- eller genvalgte politikere til et møde, hvor netværksgruppen præsenterer deres anbefalinger og dermed kan indgå i en konstruktiv debat og dialog med beslutningstagerne.  

Netværkets faste mødeleder er Natasha Al-Hariri, der er uddannet jurist med speciale i udlændingeret og menneskerettigheder. Natasha er bestyrelsesmedlem i Refugees Welcome, offentlig debattør og har bidraget løbende til samfundsdebatten med sin nuancerede stemme. 1. august 2019 tiltræder hun som direktør for Dansk Flygtningehjælps Ungdom (DFUNK).

Altingets integrationspolitiske netværk inkluderer fem møder i den kommende sæson, heraf ét på Grønbechs Hotel på Bornholm samt et årligt topmøde.

Programmet opdateres løbende, og du kan se det foreløbige program nedenfor. 

 

Tuborgfondets rolle som samfundsaktør for fællesskabet blandt børn og unge, og et blik på integrationssucces

Nanna Bang, Souschef og programansvarlig, Tuborgfondet - og Kristina Bakkær Simonsen, Cand.scient.pol. og adjunkt

Studier viser, at mangfoldighed er med til at øge trivsel og samhørighed i lokalområder og på arbejdspladsen, og at virksomheder med en høj grad af diversitet og mangfoldig ledelse tjener mere end virksomheder med lav grad af mangfoldig ledelse. På trods heraf er der stadig brug for at sætte fokus på diversitet og mangfoldighed i samfundet og på arbejdsmarkedet. Situationen er, at unge med minoritetsbaggrund i forhold til andre grupper, i mindre grad er med i foreningslivet. Unge med minoritetsbaggrund udgør også en gruppe med lavere valgdeltagelse, og deres uddannelses-og beskæftigelsesniveau er væsentligt lavere end unge etniske danskere.

På netværksmødet fortæller Nanna Bang om Tuborgfondets unge-tilgang og hvordan fondet søger at bidrage til at styrke mangfoldigheden i samfundet i samarbejde med civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige.  

Kan man blot se på job-  og uddannelsesstatistikker for at opgøre Danmarks succes med integration?

Ikke ifølge adjunkt for Aarhus Universitet Kristina Bakkær Simonsen som forsker i integration. Hun påpeger, at integration har mange dimensioner, som ikke nødvendigvis følges ad, og har undersøgt integrationens subjektive dimensioner, herunder indvandrere og efterkommeres oplevelse af identitet og tilhørsforhold. Hendes forskning viser, at indvandrere og efterkommere ikke nødvendigvis føler, at de hører til, selvom de på papiret klarer sig godt i forhold til uddannelse og job. Kristina Bakkær Simonsen vil ved dagens møde forklare nogle af sine forskningsresultater og samtidigt åbne op for en diskussion af, hvilke faktorer der bidrager til eller modvirker den subjektive integration.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 28. maj 2019, kl. 09.30-14.00 

 

Kan man styrke integrationen ved at øge valgdeltagelsen og den demokratiske medbestemmelse - blandt indvandrere og efterkommere?

Jens Olav Dahlgaard, Ph.d. i statskundskab, adjunkt ved CBS og valgforsker - og Fatma Tounsi, aktivist for Almen Modstand

Sammenlignet med etniske danskere har indvandrere og efterkommere af indvandrere en lavere valgdeltagelse ved valg til både kommuner, Europaparlamentet og Folketinget. Hvilke mønstre kan vi tolke ud fra valgdeltagelsen ved forskellige typer af valg og hvilke faktorer kan være forklarende til den lavere deltagelse blandt udvalgte grupper?

Jens Olav Dahlgaards forskning fokuserer på politisk adfærd, valg og valgsystemer. Forskningen går i dybden med valgdeltagelsen i Danmark, samt hvordan sociale relationer og andre faktorer har betydning for, hvorvidt vi stemmer. Resultaterne er bl.a. baseret på data inden for valgdeltagelse om alle danskere. Jens Olav Dahlgaard gør os i den forbindelse klogere på adfærdsmønstre, data og tendenser i forhold til valg som demokratisk redskab til øget integration.

Samme dag, vil vi tage pulsen på beboerdemokratiet og de aktivistiske kræfter, der har startet initiativet, Almen Modstand. Initiativet bygger på en neutral partipolitisk platform, der engagerer sig i de lokale og almennyttige boligområder. Fatma Tounsi vil præsentere os for sin indsigt og erfaringer med demokratisk medbestemmelse i beboerdemokratiske fællesskaber, hvis yngste generation er børn og unge. Her er det medborgerskabet, der er udgangspunktet for den brede dialog på tværs af samfundet.

Altinget i Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 21. august 2019 kl. 9.30-12.30

 

Altingets årlige integrationspolitiske døgnmøde på Bornholm onsdag 11. september 2019

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører inden for integrationspolitik. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Her vil vi med et fremtidsperspektiv gå i dybden med, hvordan man kan lave forebyggenede indsatser der virker.

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder, Simon Prahm

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder, Tarek Ziad Hussein og

•   Workshop

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

 

Forebyggende aktivering - og inklusionsfremmende foreningsliv

Simon Prahm, CEO og medstifter af GAME - og Tarek Ziad Hussein, jurist og debattør 

I udsatte boligområder synes barriererne for adgangen til fritidstilbud højere for børn og unge, og de rammes derfor i oftere grad af både social og sundhedsmæssig ulighed.

Siden oprettelsen i 2002 har gadeidrætsorganisationen GAME udfordret denne ulighed med visionen om at sikre lige adgang til idræt og kultur for alle børn og unge. Simon Prahm, som er CEO og medstifter af GAME, vil til dagens møde give et indblik i arbejdet, samt om de udfordringer, organisationen har mødt undervejs i indsatserne for at skabe en bedre hverdag for udsatte unge. Vi vil til dagens møde diskutere mulighederne og rammevilkårene for et samspil mellem offentlige og frivillige institutioner for at fremme forebyggende indsatser og inddrage netværkets erfaringer med lokale samarbejder.

Tarek Ziad Hussein, som er jurist, debattør og forfatter til bogen "Det sorte skæg - om at være dansk muslim" vil give et indblik i det narrativ og de udfordringer, som nydanske unge bokser med i dag både internt i egne miljøer og eksternt ift. det resterende samfund. Flere minoriteter oplever, at de ikke hører til i Danmark selvom de tænker, drømmer og taler dansk. I visse minoritetsmiljøer er der rigeligt af problemer af tage fat på, og dette bliver minoriteterne også hele tiden påmindet om. Ifølge Tarek, er der tale om post 2001-generationen - en generation, som er vokset op i defensiven uden noget fast holdepunkt og en identitetskrise uden lige.

I forlængelse heraf vil han også komme ind på, hvilken betydning foreningslivet har haft for ham og om det uforløste potentiale, som foreningsDanmark rummer til at skabe en bedre integration.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 11. september 2019 inkl. overnatning

 

Netværkets anbefalinger til beslutningstagerne om fremtidens integrationsløsninger

I løbet af de forudgående møder i sæsonen har netværket arbejdet konkret med at udvikle anbefalinger til fremtidens integrationsløsninger ud fra egne erfaringer og inspirationen fra de tidligere oplæg. Ved dette møde vil vi invitere én eller flere af de ny- eller genvalgte politikere og gruppen vil præsentere deres anbefalinger og indgå i en konstruktiv debat med beslutningstagerne.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, november 2019, kl. 9.30-12.30, 

 

Med forbehold for ændringer