Socialpolitisk netværk


I Altingets socialpolitiske netværk beskæftiger vi os med socialpolitik i den bredeste forstand af begrebet. Vi tager emner op, som går på tværs af hele velfærdssamfundet og dets institutioner. Men vi gør det med det formål, at vi gerne vil bidrage til udvikling og fornyelse af velfærdssamfundet og indsatserne overfor de forskellige grupper, som er særligt udsatte.

I netværket samles aktører fra den offentlige sektor, civilsamfundet og den private sektor til en åben og nysgerrig debat i et lukket rum og væsentlige socialpolitiske spørgsmål. Hvert møde er tilrettelagt omkring en konkret socialpolitisk udfordring, hvor en central nøgleaktør fra feltet indleder. Samtidig vil hvert møde også gennemgå aktuelle emner, f.eks. forskningsrapporter eller aktuel lovgivning. Medlemmerne i netværket bestemmer selv, hvor langt de vil gå i erfaringsudvekslingen, men alle respekterer de såkaldte ”Chatham House Rules”.

Netværket ledes af Knud Aarup, tidligere direktør i Socialstyrelsen og nu landsformand for Bedre Psykiatri. Knud vil facilitere møderne, sikre et højt fagligt niveau i indlæg og debatter samt bidrage med sin særlige viden indenfor det socialpolitiske område. 

"Socialpolitik handler om fredsikring – indad til og udad til. Sådan formulerede tidligere forbundskansler i Vesttyskland, Willy Brandt, det i 1969. Hanne Reintoft har defineret socialpolitik som den politik, der træder til, når alle andre politikker kommer til kort. På baggrund disse forståelser af socialpolitikken, taler jeg om socialpolitik som velfærdssamfundets lim. Socialpolitik er meget mere end de politikker, som vedrører det såkaldte specialiserede socialområde. Den store socialpolitik handler om, hvilket samfund vi vil være, hvilken grad af tryghed vi som borgere ønsker at opleve, og hvordan sammenhængskraften i samfundet udvikler sig."


Du kan læse mere om temaer, indlæg og datoer for møderne i programmet nedenfor.
 

Anbringelser - færre eller flere? 

Vi har inviteret tre personer, som vil belyse den aktuelle udvikling i forhold til anbringelse af børn og unge efter serviceloven. Emnet er højaktuelt, særligt efter Statsministerens nytårstale, der har affødt en række reaktioner. Vi vender problemstillingen i netværket sammen med...

 

 

Frank Cloyd Ebsen, docent, Institut for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol, 

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af anbragte børn faldet de seneste år. Er det en god eller en skidt udvikling? Frank Cloyd Ebsen, der dagligt leder forskningsprogrammerne med udsatte børn og unge på Metropol, og som har haft en aktiv stemme i debatten om anbringelser i flere sammenhænge, vil på dagens møde bringe sit perspektiv på spørgsmålet. 


Anbringelser ifølge Ankestyrelsen

Hannah Brandt, chef for klage- og underretningssager, Ankestyrelsen i Aalborg & Lise Gry Beder, chef for Ankestyrelsens børnekontor i København

Ankestyrelsen er klageinstans på anbringelsesområdet og er en koordinerende myndighed i forhold til kommunernes praksis på området. Ankestyrelsen har også en særlig kompetence til at reagere ved omsorgssvigt af og overgreb mod børn og unge under 18 år, i de tilfælde hvor kommunen ikke gør det. Antallet af klage- og underretningssager i Ankestyrelsen har været stigende over de seneste år. På dagens møde vil Hannah Brandt og Lise Gry Beder give et indblik ind i maskinrummet i Ankestyrelsens arbejde på området og give et bud på nogle aktuelle tendenser og udfordringer på området, som Ankestyrelsen ser via de konkrete sager.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 25. februar 2020 kl. 09.30 - 13.00 


Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Vi beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund.  
 
Nutidens problemer og fremtidens udfordringer kan ikke mødes med fortidens løsninger, og der er brug for alle sektorer i den grønne omstilling, når alt fra produktionsmetoder til forbrugsmønstre og forretningsområder skal tilpasses den nye virkelighed. Det er afgørende, hvis den danske regerings ambitioner om 70 procents CO2-reduktion inden 2030 og 100 procents CO2-neutralitet inden 2050 skal indfries.  
 
Den digitale udvikling bevæger sig i stadigt hastigere tempo med højteknologiske tigerspring i horisonten. Morgendagens teknologier og den digitale omstilling kommer til at ændre den private såvel som den offentlige sektor. Håbet er, at teknologiske fremskridt fostrer en succesfuld grøn omstilling.  
  
Et stigende pres på velfærden i Danmark skyldes væsentlige ændringer i befolkningssammensætningen. Frem mod 2030 bliver der flere ældre, og arbejdsstyrken skrumper, mens antallet af nyfødte nu er højere end de seneste årtier. For at matche befolkningsudviklingen er vi nødt til at gentænke velfærden og omstille den til et nyt og grønnere digitalt samfund.  

På Summit mødes vi for både at hæve blikket og se de tre store udfordringer i øjnene, når vi fordeler os og dykker ned i:  
Digital omstilling | Grøn omstilling | Velfærdsomstilling  

København, 26. marts 2020 kl. 9.30 - 16.30


Altingets socialpolitiske døgnmøde på Bornholm 23. - 24. april 2020

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra tirsdag til onsdag på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på børn- og ungeområdet. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg om unge i uddannelse og beskæftigelse v. Iben Nørup, lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

•   Fælles frokost

•   Oplæg om projektet NExTWORK v. Ulrik Lund-Sørensen, programleder, Rockwoolfonden & Signe Weinreich leder af UngeGuiden, Roskildes kommunale ungeindsats 

•   Workshop 

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

Unge i beskæftigelse - status

Danmark har skandinavisk rekord i andel af unge mellem 18-24 år, som er uden for arbejdsmarkedet, uden uddannelse og ikke i gang med træning eller aktivering (NEET). Der er derfor god grund til at sætte fokus på unge i uddannelse og beskæftigelse. Vi får en status på, hvad vi ved om unge og beskæftigelse, og hvad ledighed egentlig gør ved de unge.


... og hvad gør vi ved det? Erfaringer med ny virksomhedsrettet ungeindsats:

Ulrik Lund-Sørensen, programleder, Interventionsensheden, Rockwoolfonden & Signe Weinreich leder af UngeGuiden, Roskildes kommunale ungeindsats 

ROCKWOOL Fondens initiativ NExTWORK afprøves af Roskilde Kommune som den første kommune i Danmark. NExTWORK er et netværk, hvor udsatte unge og virksomheder sammen tager ansvar for at finde praktikmuligheder ved at fokusere på interesser og motivation. Målet er at få udsatte unge i varigt job eller uddannelse. Lykkes det, er der milliarder at hente for samfundet og forbedret livskvalitet for de unge.
På døgnmødet vil Ulrik Lund-Sørensen fra Rockwoolfonden fortælle mere om initiativet, og samtidigt vil en repræsentant fra Roskilde Kommune fortælle om implementeringen af projektet og ikke mindst de resultater, kommunen har opnået. 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, 23. - 24. april 2019

 

Tryghedsmålingen 2019

Utrygheden i Danmark er stigende, den gensidige tillid er faldende, og lige om lidt ligner Danmark mere England eller Sverige, hvor de velstillede må bo bagved mure og hegn og har private vagter. Er det en dækkende beskrivelse af situationen i Danmark? Det var i hvert fald et af budskaberne i Statsministerens nytårstale, og der har været flere utryghedsskabende begivenheder over de seneste par år. Hvad betyder utryghed for velfærdssamfundet? Er der nogle grundlæggende ændringer i spil i velfærdssamfundet? Er der en negativ dynamik i forhold til samfundets dårligst stillede, som betyder, at nogle af de fælles værdier i det danske samfund er under pres?

Disse spørgsmål vil vi kunne drøfte med udgangspunkt i den måling af danskernes tryghed, som Trygfonden har gennemført siden 2004. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 19. juni 2020, kl. 9.30 - 12.30


En ny udsathed i ungdomslivet

Noemi Katznelson, professor, centerleder og forskningsleder, Center for Ungdomsforskning

Flere undersøgelser har igennem de seneste år konstateret en stigende og alarmerende mistrivsel blandt de 16-30 årige. Meget peger på, at vi som samfund står i en situation, hvor vi mister grebet om nogle meget udsatte unge, som oftere marginaliseres og snubler på deres vej gennem ungdommen. Ligesom vi står over for en mere udbredt oplevelse af mistrivsel blandt unge, som måske ikke kommer til udtryk ved, at de snubler og falder, men ved, at de skal kæmpe for at holde sig på benene. Samtidig ved vi ikke ret meget om, hvad der ligger bag, og hvordan vi kan forstå det.

Disse konstateringer er baggrunden for et forskningsprojekt, som Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet har gennemført, og som foreløbigt er resulteret i bogen ”Ny udsathed i ungdomslivet”. Vi har fået lederen af CFU og medredaktør af bogen om ny udsathed, professor Noemi Katzenelson, til at komme og drøfte forskningens resultater.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 11. august 2020 kl. 09.30 - 12.30

 

Status på en ny, social helhedslov 

I 2018 besluttede den daværende regering, at der skulle sikres en højere grad af sammenhæng og helhed for borgerne. Udgangspunktet var en erkendelse af, at man i mange år havde talt om behovet for at få tænkt social-, beskæftigelses-, uddannelses- og sundhedspolitik bedre sammen. Målet var en ny samlet hovedlov, som skulle skabe rammerne for en helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, og som indebærer, at borgere og familier med komplekse problemer får én samlet indgang til den offentlige sektor. Loven skulle give kommunerne mulighed for at skabe en helt ny og anderledes måde at hjælpe borgere med komplekse problemer.

På dette møde skal vi have en status og starte diskussionen med to repræsentanter fra de politiske partier (offentliggøres snarest). 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 2. november 2020 kl. 9.30 - 12.30