S om miljøregler: Landmænd skal behandles ens i alle kommuner

DEBAT: En række væsentlige miljøregler skal fastsættes nationalt, så vi sikrer det samme beskyttelsesniveau på tværs af alle landets kommuner, skriver miljøordfører Mette Gjerskov (S) og fødevareordfører Anders Kronborg (S).

Af Mette Gjerskov (S) og Anders Kronborg (S)
Hhv. miljøordfører og fødevareordfører

Når det handler om vores natur og miljø, skal kommunerne ikke kunne markere sig som henholdsvis ”strammere” og ”slappere”.

En række væsentlige miljøregler skal fastsættes nationalt, så vi sikrer det samme beskyttelsesniveau på tværs af alle landets kommuner. Det gælder eksempelvis kriterierne for beskyttet natur (§3 områder) og udledning af ammoniak fra for eksempel svinestalde.

Ovenpå den seneste tids debat, om hvorvidt kommunerne skal have mulighed for at være enten mildere eller strammere i forhold til miljølovgivningen, finder vi det nødvendigt at understrege Socialdemokratiets udlægning og holdning i debatten.

Debatten har især kredset omkring kommunernes mulighed for at godkende eller afslå udvidelse af husdyrbrug ud fra det, der kaldes en kommunal helhedsvurdering. I stedet for, at tilladelser til husdyrbrug, som nu gives på baggrund af nationalt bestemte foranstaltninger i husdyrbrugslovgivningen.

I dag er det sådan, at hvis en landmand eksempelvis ønsker at udvide sin svineproduktion med en stald til smågrise, så skal den pågældende kommune træffe afgørelse ud fra især to ting. For det første, om udvidelsen kan overholde nationalt fastsatte beskyttelsesniveauer. Og for det andet, om udvidelsen yder væsentlig påvirkning på omgivelserne. Det vil sige om udvidelsen fører til store gener i forhold til for eksempel lugt, støj og fluer.

Ens for alle landmænd
Sådan vil vi gerne have, at det bliver ved med at være. Man skal som landmand i Esbjerg Kommune være sikker på at få samme behandling som sin landmandskollega i Roskilde Kommune – vi går ind for, at landmænd behandles ens på tværs af kommunegrænser.

Omfanget af de kommunale vurderinger blev af et flertal i Folketinget begrænset ved ændringer af husdyrbrugsloven i 2011 og 2017. Baggrunden for ændringerne var netop, at der havde udviklet sig en meget uheldig og uensartet praksis fra kommune til kommune, særligt i forhold til udledninger af ammoniak og udbringning af husdyrgødning.

Det betød, at nogle kommuner gav tilladelser uden at tage ordentlige miljøhensyn. Det er vigtigt, at vi har en lovgivning, som sikrer at beskyttelsesniveauerne er de samme i hele landet, især når det gælder vigtig og potentielt forurening med ammoniak.

Luften transporterer ammoniakken ud i naturen, hvor den giver næring til planterne. For store udslip vil give for meget næring, som er ødelæggende for sarte naturområder som hedelandskaber, vandløb og moser. Derfor er det altafgørende, at vi fra nationalt hold har styr på og kontrol med, at ammoniak anvendes og opbevares forsvarligt, så vi ikke skader sårbar natur.

Før ændringerne i 2011 og 2017, blev der brugt meget tid på administration i forbindelse med, at hver kommune skulle etablere lokale beskyttelsesniveauer. Det betød unødigt meget bureaukrati og lange sagsbehandlingstider. Efter begrænsningerne af de kommunale vurderinger, har vi ikke kun fået en ensartet beskyttelse af miljø og natur. Sagsbehandlingstiderne er også blevet væsentlig kortere. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid faldt fra omkring 10 måneder i 2012 til omkring 4 måneder i 2018.

Den nuværende husdyrbrugslovgivning sikrer dermed det samme beskyttelsesniveau i hele landet, at landmænd bliver behandlet ens på tværs af kommunegrænser og væsentlig kortere sagsbehandlingstider. Der er vigtige fordele ved, at vores lovgivning er nationalt forankret.

Kommuner har også indflydelse
Kommunerne er dog ikke helt uden indflydelse, da de om nødvendigt kan inddrage en række lokale forhold som grænser for støj, hvilke veje, der skal benyttes og i hvilket tidsrum, landskabelige forhold mv. Det betyder i praksis, at kommunerne i sidste ende kan sige nej til en ansøgning, hvis der ikke kan fastsættes vilkår, der beskytter omgivelserne tilstrækkeligt. Vi ser derfor ikke grund til at ændre på den nuværende husdyrbrugslovgivning og udvide omfanget af kommunernes vurderinger.

Socialdemokratiet er bestemt ikke imod stramninger til fordel for miljø, natur og mennesker. Vi synes for eksempel, det er rigtig godt og progressivt, at vores miljøminister har igangsat en undersøgelse om sundheden for borgere bosiddende tæt ved husdyrbrug.

Når undersøgelserne er færdige efter sommerferien, så skal de naturligvis overvejes og nærlæses grundigt, og så må vi se, om vi skal ændre noget, så vi fortsat har en stram national miljølovgivning. Ingen skal være i tvivl om, at vi er på naturens side.

Forrige artikel Institut: Vores analyse om udledning af drivhusgasser er ekstremt transparent Institut: Vores analyse om udledning af drivhusgasser er ekstremt transparent Næste artikel Aktører: Mere bureaukrati gør ikke handlen med fødevarer mindre urimelig Aktører: Mere bureaukrati gør ikke handlen med fødevarer mindre urimelig